لوگو
شعار
نام مجموعه اصلی صنایع پمپ سازی تهران
محل کارخانه تهران
شروع فعالیت کارخانه 1361
کاتالوگ پمپ گرمایش خطی بلند کاست

ET تکفاز

ET سه فاز