لوگو
شعار
آبرسانی / پمپ آبرسانی

/ بلند کاست


نام مجموعه اصلی صنایع پمپ سازی تهران
محل کارخانه تهران
شروع فعالیت کارخانه 1361
کاتالوگ پمپ گرمایش خطی بلند کاست