لوگو
شعار
نام مجموعه اصلی ساحل صنعت آمل
محصولات دیگر این مجموعه دیگ، منبع کوئل دار، منبع دوجداره، سختی گیر، فیلتر شنی، مبدل حرارتی، مخزن تحت فشار

سوپر شعله برگشتی

سه پاس

پاس

سوپر

سوپر پاس