لوگو
شعار
خدمات پس از فروش نظارت رایگان هنگام نصب
محل کارخانه دانمارک، انگلیس، آلمان، بوداپس مجارستان (واردات از مجارستان)

مدل NB