لوگو
شعار
نوار آلتن ایتالیا کیفیتی مناسب با سابقه طولانی در ایران
محل کارخانه ایتالیا
آلتن