لوگو
شعار
آبرسانی

/گالوانیزه


قدیمی ترین سیستم آبرسانی با اتصالات همجنس خودش و به عنوان نسل اول شناخته شده است
کاربرد آبرسانی
مزایا نسبت به سیستم های مشابه مقاوم در برابر فشار و ضربه
معایب نسبت به سیستم های مشابه رسوب گذاری به مرور زمان و خوردگی از داخل یا خارج
گالوانیزه