آتشنشانی

/اطفاء حریق


به طور کلی به وسایل و یا سیستم هایی که بتوانند آتش را خاموش و یا اطفاء نمایند، سیستم اطفاء حریق میگویند.

اطفاء حریق توسط آب به دو صورت اتوماتیک و دستی انجام میپذیرد.

شلنگ و نازل آتش نشانی جهت مهار آتش بصورت دستی و تجهیزاتی مانند اسپرینکلر جهت اطفاء اتوماتیک حریق توسط آب مورد استفاده قرار میگیرند.

اطفاء حریق