لوگو
شعار
فاضلاب

/پلی اتیلن


کاربرد فاضلاب
مزایا نسبت به سیستم های مشابه انعطاف پذیری بیشتر و استفاده در سطوح ناصاف
پلی اتیلن