لوگو
شعار
موتورخانه مرکزی و گرمایشی

/مشعل گازوئیل سوز


کاربرد بیشتر در مکانهایی که دسترسی به گاز شهری وجود نداره استفاده میشود
معایب نسبت به سیستم های مشابه صدای زیاد
مشعل گازوئیل سوز