معرفی محصولات ایران اتصال آسیا با لیست قیمت جدید

برند ایران اتصال آسیا

لیست قیمت ایران اتصال و توضیح محصولات

صنایع فولادی ایران اتصال آسیا، تولید کننده اتصالات مانیسمان گازی

صنایع فولادی ایران اتصال آسیا تولید اتصالات گاز را در سال 1369 ازکارگاهی کوچک در تهران آغاز نمود و درآغاز شروع به تولید محدود زانوهای جوشی کرد. با کسب تجربه مطلوب درسال 1373 واحد تولیدی انواع سه راهی جوشی را راه اندازی نموده به یکی از بزرگترین تولید کنندگان اتصالات جوشی گاز تبدیل در ایران مبدل شد. ازسال 1375 هدف کارخانه تولیدی صنایع فولادی ایران اتصالا آسیا بر روی تولید محصولات با کیفیت عالی متمرکزگردید و با مطالعه وسیعی در به روز رسانی روش تولید، موفق به تولید محصولاتی با کیفیتی قابل رقابت با محصولات خارجی تبدیل شده است. محصولات ایران اتصال آسیا شامل موارد ذیل می باشد:

 • انواع زانویی جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز” 2/1الی”14
 • انواع سه راهی جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز”2/1الی” 8
 • انواع تبدیل جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز”4/3الی “12
 • انواع سردنده شامل درزدار ومانیسمان از سایز “2/1الی”6
 • انواع کپ جوشی شامل تخت وگود
نام مجموعه ایران اتصال آسیا
زمان شروع به کار 1369
نام مدیر عامل سید جواد لطفی آشتیانی
محل کارخانه تهران و استان مرکزی
تعداد افراد شاغل بیش از 250
محصولات دیگر تولیدی

اتصالات مانسمان و درزدار

تنوع سایز

سایز 1/2 به بالا

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "ایران اتصال"

لیست قیمت ایران اتصال آسیا
 • فروش محصولات ایران اتصال عمده
 • بازرگانی کشیشی محصولات ایران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • گارانتی فروش ایران اتصال
 • بازرگانی کشیشی محصولات ایران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • فروش محصولات آذین ایران اتصال
 • بازرگانی کشیشی محصولات ایران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت ایران اتصال

نام کالا قیمت اول
زانوئى ٢ مانسمان( ١٣٠٢٠١ )ایران اتصال ٣١٠٠٠
زانوئى ٢/۵ مانسمان( ١٣٠٢٠٢ )ایران اتصال ۴۶٠٠٠
زانوئى ٣ مانسمان( ١٣٠٢٠٣ )ایران اتصال ۵٢٠٠٠
زانوئى ۴ مانسمان( ١٣٠٢٠۴ )ایران اتصال ۶٧٠٠٠
زانوئى ۵ مانسمان( ١٣٠٢٠۵ )ایران اتصال ٨٧٠٠٠
زانوئى ۶ مانسمان( ١٣٠٢٠۶ )ایران اتصال ١٣٠٠٠٠
زانوئى ٧ مانسمان( ١٣٠٢٠٧ )ایران اتصال ٢٣۵٠٠٠
زانوئى ٨ مانسمان( ١٣٠٢٠٨ )ایران اتصال ٣۵٠٠٠٠
زانوئى ١٠ مانسمان( ١٣٠٢١٠ )ایران اتصال ۶٧٠٠٠٠
سه راهى ٢ مانسمان( ١٣٠٣٠١ )ایران اتصال ۴۴٠٠٠
سه راهى ٢/۵ مانسمان( ١٣٠٣٠٢ )ایران اتصال ۵٨٠٠٠
سه راهى ٣ مانسمان( ١٣٠٣٠٣ )ایران اتصال ۶۵٠٠٠
سه راهى ۴ مانسمان( ١٣٠٣٠۴ )ایران اتصال ١٠٠٠٠٠
سه راهى ۵ مانسمان( ١٣٠٣٠۵ )ایران اتصال ١۴٠٠٠٠
سه راهى ۶ مانسمان( ١٣٠٣٠۶ )ایران اتصال ٢٠٠٠٠٠
سه راهى ٧ مانسمان( ١٣٠٣٠٧ )ایران اتصال ٣٠٠٠٠٠
سه راهى ٨ مانسمان( ١٣٠٣٠٨ )ایران اتصال ۴۴٠٠٠٠
سه راهى ١٠ مانسمان( ١٣٠٣١٠ )ایران اتصال ٩۵٠٠٠٠
سه راهى ٢x٢/۵ مانسمان( ١٣٠٣٢١ )ایران اتصال ۵٨٠٠٠
سه راهى ٢x٣ مانسمان( ١٣٠٣٣١ )ایران اتصال ۵٩٠٠٠
سه راهى ٢/۵x٣ مانسمان( ١٣٠٣٣٢ )ایران اتصال ۵٩٠٠٠
سه راهى ٢x۴ مانسمان( ١٣٠٣۴١ )ایران اتصال ٩۵٠٠٠
سه راهى ٢/۵x۴ مانسمان( ١٣٠٣۴٢ )ایران اتصال ٩۵٠٠٠
سه راهى ٣x۴ مانسمان( ١٣٠٣۴٣ )ایران اتصال ١٠٠٠٠٠
سه راهى ٢x۵ مانسمان( ١٣٠٣۵١ )ایران اتصال ١٢٠٠٠٠
سه راهى ٢/۵x۵ مانسمان( ١٣٠٣۵٢ )ایران اتصال ١٢٠٠٠٠
سه راهى ٣x۵ مانسمان( ١٣٠٣۵٣ )ایران اتصال ١٢٠٠٠٠
سه راهى ۴x۵ مانسمان( ١٣٠٣۵۴ )ایران اتصال ١۴٠٠٠٠
سه راهى ٢x۶ مانسمان( ١٣٠٣۶١ )ایران اتصال ١٧٠٠٠٠
سه راهى ٢/۵x۶ مانسمان( ١٣٠٣۶٢ )ایران اتصال ١٧٠٠٠٠
سه راهى ٣x۶ مانسمان( ١٣٠٣۶٣ )ایران اتصال ١٧٠٠٠٠
سه راهى ۴x۶ مانسمان( ١٣٠٣۶۴ )ایران اتصال ١٧٠٠٠٠
سه راهى ۵x۶ مانسمان( ١٣٠٣۶۵ )ایران اتصال ٢٠٠٠٠٠
سه راهى ٢x٧ مانسمان( ١٣٠٣٧١ )ایران اتصال ٢۶٠٠٠٠
سه راهى ٢/۵x٧ مانسمان( ١٣٠٣٧٢ )ایران اتصال ٢۶٠٠٠٠
سه راهى ٣x٧ مانسمان( ١٣٠٣٧٣ )ایران اتصال ٢۶٠٠٠٠
سه راهى ۴x٧ مانسمان( ١٣٠٣٧۴ )ایران اتصال ٢۶٠٠٠٠
سه راهى ۵x٧ مانسمان( ١٣٠٣٧۵ )ایران اتصال ٣٠٠٠٠٠
سه راهى ۶x٧ مانسمان( ١٣٠٣٧۶ )ایران اتصال ٣٠٠٠٠٠
سه راهى ٢x٨ مانسمان( ١٣٠٣٨١ )ایران اتصال ۴٢٠٠٠٠
سه راهى ٢/۵x٨ مانسمان( ١٣٠٣٨٢ )ایران اتصال ۴٢٠٠٠٠
سه راهى ٣x٨ مانسمان( ١٣٠٣٨٣ )ایران اتصال ۴٢٠٠٠٠
سه راهى ۴x٨ مانسمان( ١٣٠٣٨۴ )ایران اتصال ۴٢٠٠٠٠
سه راهى ۵x٨ مانسمان( ١٣٠٣٨۵ )ایران اتصال ۴۴٠٠٠٠
سه راهى ۶x٨ مانسمان( ١٣٠٣٨۶ )ایران اتصال ۴۴٠٠٠٠
سه راهى ٧x٨ مانسمان( ١٣٠٣٨٧ )ایران اتصال ۴۴٠٠٠٠
سه راهى ٣x ١٠ مانسمان(١٣٠٣١٣ )ایران اتصال ٨٣٠٠٠٠
سه راهى ۴x١٠ مانسمان(١٣٠٣١۴ )ایران اتصال ٨٣٠٠٠٠
سه راهى ۵x١٠ مانسمان( ١٣٠٣١۵ )ایران اتصال ٨٣٠٠٠٠
سه راهى ۶x١٠ مانسمان( ١٣٠٣١۶ )ایران اتصال ٩۵٠٠٠٠
سه راهى ٧x ١٠مانسمان( ١٣٠٣١٧ )ایران اتصال ٩۵٠٠٠٠
سه راهى ٨x ١٠ مانسمان( ١٣٠٣١٨ )ایران اتصال ٩۵٠٠٠٠
تبدیل ٢x٢/۵ مانسمان( ١٣١٧٢١ )ایران اتصال ٣٣٠٠٠
تبدیل ٢x٣ مانسمان( ١٣١٧٣١ )ایران اتصال ٣۵٠٠٠
تبدیل ٢/۵x٣ مانسمان( ١٣١٧٣٢ )ایران اتصال ٣۵٠٠٠
تبدیل ٢x۴ مانسمان( ١٣١٧۴١ )ایران اتصال ۴۵٠٠٠
تبدیل ٢/۵x۴ مانسمان( ١٣١٧۴٢ )ایران اتصال ۴۵٠٠٠
تبدیل ٣x۴ مانسمان( ١٣١٧۴٣ )ایران اتصال ۴١٠٠٠
تبدیل ٢x۵ مانسمان( ١٣١٧۵١ )ایران اتصال ۶۴٠٠٠
تبدیل ٢/۵x۵ مانسمان( ١٣١٧۵٢ )ایران اتصال ۶۴٠٠٠
تبدیل ٣x۵ مانسمان( ١٣١٧۵٣ )ایران اتصال ۵٩٠٠٠
تبدیل ۴x۵ مانسمان( ١٣١٧۵۴ )ایران اتصال ۵٩٠٠٠
تبدیل ٢x۶ مانسمان( ١٣١٧۶١ )ایران اتصال ١٠۵٠٠٠
تبدیل ٢/۵x۶ مانسمان( ١٣١٧۶٢ )ایران اتصال ١٠۵٠٠٠
تبدیل ٣x۶ مانسمان( ١٣١٧۶٣ )ایران اتصال ٩٠٠٠٠
تبدیل ۴x۶ مانسمان( ١٣١٧۶۴ )ایران اتصال ٨۵٠٠٠
تبدیل ۵x۶ مانسمان( ١٣١٧۶۵ )ایران اتصال ٨۵٠٠٠
تبدیل ٣x٧ مانسمان( ١٣١٧٧٣ )ایران اتصال ١٣٠٠٠٠
تبدیل ۴x٧ مانسمان( ١٣١٧٧۴ )ایران اتصال ١٣٠٠٠٠
تبدیل ۵x٧ مانسمان( ١٣١٧٧۵ )ایران اتصال ١٢٠٠٠٠
تبدیل ۶x٧ مانسمان( ١٣١٧٧۶ )ایران اتصال ١٢٠٠٠٠
تبدیل ٣x٨ مانسمان( ١٣١٧٨٣ )ایران اتصال ٢٠٠٠٠٠
تبدیل ۴x٨ مانسمان( ١٣١٧٨۴ )ایران اتصال ٢٠٠٠٠٠
تبدیل ۵x٨ مانسمان( ١٣١٧٨۵ )ایران اتصال ١٧۵٠٠٠
تبدیل ۶x٨ مانسمان( ١٣١٧٨۶ )ایران اتصال ١٧۵٠٠٠
تبدیل ٧x٨ مانسمان( ١٣١٧٨٧ )ایران اتصال ١٧۵٠٠٠
تبدیل ۴x ١٠ مانسمان( ١٣١٧١۴ )ایران اتصال ٣٧٠٠٠٠
تبدیل ۵x ١٠ مانسمان( ١٣١٧١۵ )ایران اتصال ٣٧٠٠٠٠
تبدیل ۶x ١٠ مانسمان( ١٣١٧١۶ )ایران اتصال ٣٢٠٠٠٠
تبدیل ٧x ١٠ مانسمان( ١٣١٧١٧ )ایران اتصال ٢٨٠٠٠٠
تبدیل ٨x ١٠ مانسمان( ١٣١٧١٨ )ایران اتصال ٢٨٠٠٠٠
سردنده ٢ فلزى  مانسمان( ١٣٧٧٠١ )ایران اتصال ٢١٠٠٠
سر دنده ٢/۵ فلزى مانسمان( ١٣٧٧٠٢ )ایران اتصال ٢۶٠٠٠
سر دنده ٣ فلزى مانسمان( ١٣٧٧٠٣ )ایران اتصال ٣٠٠٠٠
سر دنده ۴ فلزى مانسمان( ١٣٧٧٠۴ )ایران اتصال ۴۴٠٠٠
سر دنده ۵ فلزى مانسمان(١٣٧٧٠۵ )ایران اتصال ۵٣٠٠٠
سر دنده ۶ فلزى مانسمان( ١٣٧٧٠۶ )ایران اتصال ٧٢٠٠٠
سر دنده ٧ فلزى مانسمان( ١٣٧٧٠٧ )ایران اتصال ١١٠٠٠٠
سر دنده ٨ فلزى مانسمان( ١٣٧٧٠٨ )ایران اتصال ١۵٠٠٠٠
سردنده ١٠فلزى مانسمان( ١٣٧٧١٠ )ایران اتصال ٢۴٠٠٠٠

مطالب و مقالات ایران اتصال

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
I

کلیدواژه خود را وارد کنید