معرفی محصولات ایران اتصال آسیا با لیست قیمت جدید

برند ایران اتصال آسیا

لیست قیمت ایران اتصال و توضیح محصولات

صنایع فولادی ایران اتصال آسیا، تولید کننده اتصالات مانیسمان گازی

صنایع فولادی ایران اتصال آسیا تولید اتصالات گاز را در سال ۱۳۶۹ ازکارگاهی کوچک در تهران آغاز نمود و درآغاز شروع به تولید محدود زانوهای جوشی کرد. با کسب تجربه مطلوب درسال ۱۳۷۳ واحد تولیدی انواع سه راهی جوشی را راه اندازی نموده به یکی از بزرگترین تولید کنندگان اتصالات جوشی گاز تبدیل در ایران مبدل شد. ازسال ۱۳۷۵ هدف کارخانه تولیدی صنایع فولادی ایران اتصالا آسیا بر روی تولید محصولات با کیفیت عالی متمرکزگردید و با مطالعه وسیعی در به روز رسانی روش تولید، موفق به تولید محصولاتی با کیفیتی قابل رقابت با محصولات خارجی تبدیل شده است. محصولات ایران اتصال آسیا شامل موارد ذیل می باشد:

 • انواع زانویی جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز” ۲/۱الی”۱۴
 • انواع سه راهی جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز”۲/۱الی” ۸
 • انواع تبدیل جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز”۴/۳الی “۱۲
 • انواع سردنده شامل درزدار ومانیسمان از سایز “۲/۱الی”۶
 • انواع کپ جوشی شامل تخت وگود
نام مجموعه ایران اتصال آسیا
زمان شروع به کار ۱۳۶۹
نام مدیر عامل سید جواد لطفی آشتیانی
محل کارخانه تهران و استان مرکزی
تعداد افراد شاغل بیش از ۲۵۰
محصولات دیگر تولیدی

اتصالات مانسمان و درزدار

تنوع سایز

سایز ۱/۲ به بالا

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "ایران اتصال"

لیست قیمت ایران اتصال آسیا
 • فروش محصولات ایران اتصال عمده
 • بازرگانی کشیشی محصولات ایران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • گارانتی فروش ایران اتصال
 • بازرگانی کشیشی محصولات ایران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • فروش محصولات آذین ایران اتصال
 • بازرگانی کشیشی محصولات ایران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت ایران اتصال

نام کالا قیمت اول(ریال)
زانوئى ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠١ )ایران اتصال ۴٢٠٠٠
زانوئى ٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٢ )ایران اتصال ۶٠٠٠٠
زانوئى ١ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٣ )ایران اتصال ۶٨۵٠٠
زانوئى ١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠۴ )ایران اتصال ١١١٠٠٠
زانوئى ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠۵ )ایران اتصال ١٣٩٠٠٠
زانوئى ٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠۶ )ایران اتصال ٢٣١٠٠٠
زانوئى ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٧ )ایران اتصال ٣۵٧٠٠٠
زانوئى ٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٨ )ایران اتصال ۵٨٨٠٠٠
زانوئى ۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٢١٠ )ایران اتصال ١٣٢٠٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠١ )ایران اتصال ۶٢٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٢ )ایران اتصال ٨۶٠٠٠
سه راهى ١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٣ )ایران اتصال ١٠۵٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠۴ )ایران اتصال ١۶۶٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠۵ )ایران اتصال ٢١٠٠٠٠
سه راهى ٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠۶ )ایران اتصال ٣١۵٠٠٠
سه راهى ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٧ )ایران اتصال ۴٨٨۵٠٠
سه راهى ٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٨ )ایران اتصال ۶١٩۵٠٠
سه راهى ۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٠ )ایران اتصال ١۴۴۴٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٢١ )ایران اتصال ٨۶٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٣١ )ایران اتصال ٩٢٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٣٢ )ایران اتصال ٩٢٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۴١ )ایران اتصال ١۴٩٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx١-١/۴ مانسمان( ١٣٠٣۴٢ )ایران اتصال ١۴٩٠٠٠
سه راهى ١ اینچx١-١/۴اینچ مانسمان( ١٣٠٣۴٣ )ایران اتصال ١۶۶٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۵١ )ایران اتصال ١٨١٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۵٢ )ایران اتصال ١٨١٠٠٠
سه راهى ١ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۵٣ )ایران اتصال ١٨١٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۵۴ )ایران اتصال ٢١٠٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶١ )ایران اتصال ٢۶٩٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶٢ )ایران اتصال ٢۶٩٠٠٠
سه راهى ١ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶٣ )ایران اتصال ٢۶٩٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶۴ )ایران اتصال ٢۶٩٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶۵ )ایران اتصال ٣١۵٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧١ )ایران اتصال ۴٣۶٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٢ )ایران اتصال ۴٣۶٠٠٠
سه راهى ١ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٣ )ایران اتصال ۴٣۶٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧۴ )ایران اتصال ۴٣۶٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧۵ )ایران اتصال ۴٨٨۵٠٠
سه راهى ٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧۶ )ایران اتصال ۴٨٨۵٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨١ )ایران اتصال ۵۶٧٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٢ )ایران اتصال ۵۶٧٠٠٠
سه راهى ١ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٣ )ایران اتصال ۵۶٧٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨۴ )ایران اتصال ۵۶٧٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨۵ )ایران اتصال ۶١٩۵٠٠
سه راهى ٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨۶ )ایران اتصال ۶١٩۵٠٠
سه راهى ٢-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٧ )ایران اتصال ۶١٩۵٠٠
سه راهى ١ اینچx ۴ اینچ مانسمان(١٣٠٣١٣ )ایران اتصال ١۴٠٧٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx۴ اینچ مانسمان(١٣٠٣١۴ )ایران اتصال ١۴٠٧٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچx۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١۵ )ایران اتصال ١۴٠٧٠٠٠
سه راهى ٢ اینچx۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١۶ )ایران اتصال ١۴۴۴٠٠٠
سه راهى ٢-١/٢ اینچx ۴ اینچمانسمان( ١٣٠٣١٧ )ایران اتصال ١۴۴۴٠٠٠
سه راهى ٣ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٨ )ایران اتصال ١۴۴۴٠٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx ٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧٢١ )ایران اتصال ٣٨۵٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣١٧٣١ )ایران اتصال ۴۵٠٠٠
تبدیل ٣/۴ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣١٧٣٢ )ایران اتصال ۴۵٠٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧۴١ )ایران اتصال ۶٢٠٠٠
تبدیل ٣/۴ اینچx١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧۴٢ )ایران اتصال ۶٢٠٠٠
تبدیل ١ اینچx١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧۴٣ )ایران اتصال ۶١٠٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۵١ )ایران اتصال ٨۶٠٠٠
تبدیل ٣/۴ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۵٢ )ایران اتصال ٨۶٠٠٠
تبدیل ١ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۵٣ )ایران اتصال ٧٨٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۵۴ )ایران اتصال ٧٨٠٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶١ )ایران اتصال ١۴۵٠٠٠
تبدیل ٣/۴ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶٢ )ایران اتصال ١۴۵٠٠٠
تبدیل ١ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶٣ )ایران اتصال ١٣٢٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶۴ )ایران اتصال ١٢۵٠٠٠
تبدیل ١-١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶۵ )ایران اتصال ١٢۵٠٠٠
تبدیل ١ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧٣ )ایران اتصال ٢١٠٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧۴ )ایران اتصال ٢١٠٠٠٠
تبدیل ١-١/٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧۵ )ایران اتصال ١٨۵٠٠٠
تبدیل ٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧۶ )ایران اتصال ١٨۵٠٠٠
تبدیل ١ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨٣ )ایران اتصال ٢٧٣٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨۴ )ایران اتصال ٢٧٣٠٠٠
تبدیل ١-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨۵ )ایران اتصال ٢٣١٠٠٠
تبدیل ٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨۶ )ایران اتصال ٢٣١٠٠٠
تبدیل ٢-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨٧ )ایران اتصال ٢٣١٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١۴ )ایران اتصال ۵٧٧۵٠٠
تبدیل ١-١/٢ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١۵ )ایران اتصال ۵٧٧۵٠٠
تبدیل ٢ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١۶ )ایران اتصال ۵٢۵٠٠٠
تبدیل ٢/١/٢ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١٧ )ایران اتصال ۴٧٢۵٠٠
تبدیل ٣ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١٨ )ایران اتصال ۴٧٢۵٠٠
سردنده ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠١ )ایران اتصال ٢٩٠٠٠
سر دنده ٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٢ )ایران اتصال ٣۵٧٠٠
سر دنده ١ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٣ )ایران اتصال ٣٩۵٠٠
سر دنده ١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠۴ )ایران اتصال ۶۶٠٠٠
سر دنده ١-١/٢ اینچ مانسمان(١٣٧٧٠۵ )ایران اتصال ٧۵۶٠٠
سر دنده ٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠۶ )ایران اتصال ٩۶۶٠٠
سر دنده ٣ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٨ )ایران اتصال ٢١٠٠٠٠
سردنده ۴ اینچ مانسمان( ١٣٧٧١٠ )ایران اتصال ٣٩۴٠٠٠

مطالب و مقالات ایران اتصال

درزدار

لوله های گاز برای مصارف خانگی تحت استانداردهای بین المللی و ملی، جایگزین لوله های بدون درز (شناخته شده با نام مانسمان) در لوله کشی های توکار ساختمان شده است. کاربرد گازرسانی روکار و شوفاژ

مانسمان

لوله‌ بدون درز یا مانیسمان (seamless pipe) به صورت اکسترودینگ توسط قالب‌های مختلف تولید میشود. لوله های مانیسمان از شمش های فولادی تولید می‌شوند و عموما با کشش و نورد شمش های گرد فولادی تولید می شوند. نکته جالب درباره روش تولید لوله

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره

کلیدواژه خود را وارد کنید