معرفی محصولات ایران اتصال آسیا با لیست قیمت جدید

برند ایران اتصال آسیا

لیست قیمت ایران اتصال و توضیح محصولات

صنایع فولادی ایران اتصال آسیا، تولید کننده اتصالات مانیسمان گازی

صنایع فولادی ایران اتصال آسیا تولید اتصالات گاز را در سال ۱۳۶۹ ازکارگاهی کوچک در تهران آغاز نمود و درآغاز شروع به تولید محدود زانوهای جوشی کرد. با کسب تجربه مطلوب درسال ۱۳۷۳ واحد تولیدی انواع سه راهی جوشی را راه اندازی نموده به یکی از بزرگترین تولید کنندگان اتصالات جوشی گاز تبدیل در ایران مبدل شد. ازسال ۱۳۷۵ هدف کارخانه تولیدی صنایع فولادی ایران اتصالا آسیا بر روی تولید محصولات با کیفیت عالی متمرکزگردید و با مطالعه وسیعی در به روز رسانی روش تولید، موفق به تولید محصولاتی با کیفیتی قابل رقابت با محصولات خارجی تبدیل شده است. محصولات ایران اتصال آسیا شامل موارد ذیل می باشد:

 • انواع زانویی جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز” ۲/۱الی”۱۴
 • انواع سه راهی جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز”۲/۱الی” ۸
 • انواع تبدیل جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز”۴/۳الی “۱۲
 • انواع سردنده شامل درزدار ومانیسمان از سایز “۲/۱الی”۶
 • انواع کپ جوشی شامل تخت وگود
نام مجموعه ایران اتصال آسیا
زمان شروع به کار ۱۳۶۹
نام مدیر عامل سید جواد لطفی آشتیانی
محل کارخانه تهران و استان مرکزی
تعداد افراد شاغل بیش از ۲۵۰
محصولات دیگر تولیدی

اتصالات مانسمان و درزدار

تنوع سایز

سایز ۱/۲ به بالا

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "ایران اتصال"

لیست قیمت ایران اتصال آسیا
 • فروش محصولات ایران اتصال عمده
 • بازرگانی کشیشی محصولات ایران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • گارانتی فروش ایران اتصال
 • بازرگانی کشیشی محصولات ایران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • فروش محصولات آذین ایران اتصال
 • بازرگانی کشیشی محصولات ایران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت ایران اتصال

نام کالا قیمت اول
زانوئى ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠١ )ایران اتصال ۵۴٠٠٠
زانوئى ٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٢ )ایران اتصال ٧٧۵٠٠
زانوئى ١ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٣ )ایران اتصال ٩۴٠٠٠
زانوئى ١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠۴ )ایران اتصال ١۶۵٠٠٠
زانوئى ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠۵ )ایران اتصال ٢٠۵٠٠٠
زانوئى ٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠۶ )ایران اتصال ٣۵۶٠٠٠
زانوئى ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٧ )ایران اتصال ۵٣٧٠٠٠
زانوئى ٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٨ )ایران اتصال ٨٣٧٠٠٠
زانوئى ۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٢١٠ )ایران اتصال ١٧١٣٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠١ )ایران اتصال ٧۴٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٢ )ایران اتصال ١٠٨٠٠٠
سه راهى ١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٣ )ایران اتصال ١۵۶٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠۴ )ایران اتصال ٢۴۴٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠۵ )ایران اتصال ٣٠٠٠٠٠
سه راهى ٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠۶ )ایران اتصال ۴۶٩٠٠٠
سه راهى ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٧ )ایران اتصال ۶٨٨٠٠٠
سه راهى ٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٨ )ایران اتصال ٩۵٠٠٠٠
سه راهى ۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٠ )ایران اتصال ٢١٨٨٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٢١ )ایران اتصال ١٠٨٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٣١ )ایران اتصال ١۵٠٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٣٢ )ایران اتصال ١۵٠٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۴١ )ایران اتصال ٢٢٠٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx١-١/۴ مانسمان( ١٣٠٣۴٢ )ایران اتصال ٢٢٠٠٠٠
سه راهى ١ اینچx١-١/۴اینچ مانسمان( ١٣٠٣۴٣ )ایران اتصال ٢۴۴٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۵١ )ایران اتصال ٢۵۶٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۵٢ )ایران اتصال ٢۵۶٠٠٠
سه راهى ١ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۵٣ )ایران اتصال ٢۵۶٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۵۴ )ایران اتصال ٣٠٠٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶١ )ایران اتصال ۴١٣٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶٢ )ایران اتصال ۴١٣٠٠٠
سه راهى ١ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶٣ )ایران اتصال ۴١٣٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶۴ )ایران اتصال ۴١٣٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶۵ )ایران اتصال ۴۶٩٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧١ )ایران اتصال ۶۶٣٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٢ )ایران اتصال ۶۶٣٠٠٠
سه راهى ١ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٣ )ایران اتصال ۶۶٣٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧۴ )ایران اتصال ۶۶٣٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧۵ )ایران اتصال ۶٨٨٠٠٠
سه راهى ٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧۶ )ایران اتصال ۶٨٨٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨١ )ایران اتصال ٨٧۵٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٢ )ایران اتصال ٨٧۵٠٠٠
سه راهى ١ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٣ )ایران اتصال ٨٧۵٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨۴ )ایران اتصال ٨٧۵٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨۵ )ایران اتصال ٩۵٠٠٠٠
سه راهى ٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨۶ )ایران اتصال ٩۵٠٠٠٠
سه راهى ٢-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٧ )ایران اتصال ٩۵٠٠٠٠
سه راهى ١ اینچx ۴ اینچ مانسمان(١٣٠٣١٣ )ایران اتصال ١٨٧۵٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx۴ اینچ مانسمان(١٣٠٣١۴ )ایران اتصال ١٨٧۵٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچx۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١۵ )ایران اتصال ١٨٧۵٠٠٠
سه راهى ٢ اینچx۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١۶ )ایران اتصال ٢١٨٧٠٠٠
سه راهى ٢-١/٢ اینچx ۴ اینچمانسمان( ١٣٠٣١٧ )ایران اتصال ٢١٨٧٠٠٠
سه راهى ٣ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٨ )ایران اتصال ٢١٨٧٠٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx ٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧٢١ )ایران اتصال ۴٩٠٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣١٧٣١ )ایران اتصال ۶۶٠٠٠
تبدیل ٣/۴ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣١٧٣٢ )ایران اتصال ۶۶٠٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧۴١ )ایران اتصال ٩١٠٠٠
تبدیل ٣/۴ اینچx١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧۴٢ )ایران اتصال ٩١٠٠٠
تبدیل ١ اینچx١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧۴٣ )ایران اتصال ٨٧۵٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۵١ )ایران اتصال ١٢١٠٠٠
تبدیل ٣/۴ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۵٢ )ایران اتصال ١٢١٠٠٠
تبدیل ١ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۵٣ )ایران اتصال ١١۵٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۵۴ )ایران اتصال ١١۵٠٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶١ )ایران اتصال ٢٠٧٠٠٠
تبدیل ٣/۴ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶٢ )ایران اتصال ٢٠٧٠٠٠
تبدیل ١ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶٣ )ایران اتصال ١٩۴٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶۴ )ایران اتصال ١٨٧٠٠٠
تبدیل ١-١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶۵ )ایران اتصال ١٨٧٠٠٠
تبدیل ١ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧٣ )ایران اتصال ٢٧۵٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧۴ )ایران اتصال ٢٧۵٠٠٠
تبدیل ١-١/٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧۵ )ایران اتصال ٢۶٣٠٠٠
تبدیل ٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧۶ )ایران اتصال ٢۶٢٠٠٠
تبدیل ١ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨٣ )ایران اتصال ٣۵٠٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨۴ )ایران اتصال ٣۵٠٠٠٠
تبدیل ١-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨۵ )ایران اتصال ٣٢٠٠٠٠
تبدیل ٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨۶ )ایران اتصال ٣٢٠٠٠٠
تبدیل ٢-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨٧ )ایران اتصال ٣٢٠٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١۴ )ایران اتصال ٧٧۵٠٠٠
تبدیل ١-١/٢ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١۵ )ایران اتصال ٧٧۵٠٠٠
تبدیل ٢ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١۶ )ایران اتصال ٧١٣٠٠٠
تبدیل ٢/١/٢ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١٧ )ایران اتصال ۶۶٣٠٠٠
تبدیل ٣ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١٨ )ایران اتصال ۶۶٣٠٠٠
سردنده ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠١ )ایران اتصال ٣٢٠٠٠
سر دنده ٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٢ )ایران اتصال ۴۴۵٠٠
سر دنده ١ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٣ )ایران اتصال ۶٩٠٠٠
سر دنده ١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠۴ )ایران اتصال ١٠٠٠٠٠
سر دنده ١-١/٢ اینچ مانسمان(١٣٧٧٠۵ )ایران اتصال ١١٠٠٠٠
سر دنده ٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠۶ )ایران اتصال ١۵٠٠٠٠
سر دنده ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٧ )ایران اتصال ٢١٩٠٠٠
سر دنده ٣ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٨ )ایران اتصال ٣١٢۵٠٠
سردنده ۴ اینچ مانسمان( ١٣٧٧١٠ )ایران اتصال ۵٢۵٠٠٠

مطالب و مقالات ایران اتصال

درزدار

لوله های گاز برای مصارف خانگی تحت استانداردهای بین المللی و ملی، جایگزین لوله های بدون درز (شناخته شده با نام مانسمان) در لوله کشی های توکار ساختمان شده است. کاربرد گازرسانی روکار و شوفاژ

مانسمان

لوله‌ بدون درز یا مانیسمان (seamless pipe) به صورت اکسترودینگ توسط قالب‌های مختلف تولید میشود. لوله های مانیسمان از شمش های فولادی تولید می‌شوند و عموما با کشش و نورد شمش های گرد فولادی تولید می شوند. نکته جالب درباره روش تولید لوله

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره

کلیدواژه خود را وارد کنید