معرفی محصولات تهران اتصال با لیست قیمت جدید

برند تهران اتصالات

لیست قیمت تهران اتصال و توضیح محصولات

اتصالات پلیکا تهران اتصالات ، کیفیتی خوب در کنار قیمتی مناسب

این کارخانه با نام تهران اتصالات از سال 1356 به عنوان اولین و قدیمی ترین تولید کننده ی اتصالات شروع به فعالیت کرد و به بهره برداری رسید و با خط مشی برترین کیفیت در محصول خود به تدریج توانست پیشرو در کیفیت باشد و بازارهای داخلی و خارجی بسیاری رابدست آورد.
محصولات کارخانه تهران اتصالات ازسایز 40 تا 200 میلی متر می باشد. هم چنین این واحد تولیدی اولین تولید کننده ی اتصالات بوش فیت با واشر های مول المان و قالب های دارای استاندارد EN1329 ازکشور انگلستان می باشد .

نام مجموعه تهران اتصالات 110
زمان شروع به کار 1356
نام مدیر عامل قمصری
محل کارخانه تهران جاده خاوران
مساحت کارخانه 1300
تعداد افراد شاغل 25
تنوع سایز 40الی 200 میلیمتر

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "تهران اتصال"

لیست قیمت تهران اتصال
  • فروش محصولات تهران اتصال عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات تهران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش تهران اتصال
  • بازرگانی کشیشی محصولات تهران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات تهران اتصال عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات تهران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت تهران اتصال

نام کالا قیمت اول
زانوئى ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠۶) ۴۵٠٠٠
زانوئى ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠٧) ۴٩٠٠٠
زانوئى ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠٩) ٧٩۵٠٠
زانوئى ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢١٠) ١٠٧٠٠٠
زانوئى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢١٢) ١۶٧٠٠٠
زانوئى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢١۶) ٣٠۵٠٠٠
زانوئى ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٢٠) ۵٠۵٠٠٠
زانوئى ۶٣ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠۶) ٣٧٠٠٠
زانوئى ٧۵ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠٧) ۴٣٠٠٠
زانوئى ٩٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠٩) ٧۶٠٠٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵١٠) ٨٩٠٠٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵١٢) ١٢٣٠٠٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵١۶) ٢١۵٠٠٠
زانوئى ۴۵-٢٠٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٢٠) ۴١۵٠٠٠
سه راهى ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠۶) ۶٨۵٠٠
سه راهى ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠٧) ٨١٠٠٠
سه راهى ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠٩) ١١٣٠٠٠
سه راهى ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١٠) ١۵۴٠٠٠
سه راهى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١٢) ٢۴٢٠٠٠
سه راهى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١۶) ٣۴٩٠٠٠
سه راهى ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٢٠) ۶٧٠٠٠٠
سه راهى ۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٩۶) ٩۴٠٠٠
سه راهى ۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١۶) ١٢٩٠٠٠
سه راهى ٩٠x١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١٩) ١٧۶٠٠٠
سه راهى ١١٠x١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣۶١) ٣۵۴٠٠٠
سه راهى ۶٣ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠۶) ٧۶٠٠٠
سه راهى ۴۵-٧۵ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠٧) ١٠٣٠٠٠
سه راهى ٩٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠٩) ١٣۵٠٠٠
سه راهى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١٠) ٢٠۶٠٠٠
سه راهى ١٢۵ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١٢) ٢٩۵٠٠٠
سه راهى ١۶٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١۶) ۵١٠٠٠٠
سه راهى۶٣x ٩٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٩۶) ١٠٠٠٠٠
سه راهى ۶٣x ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١۶) ١٣۴٠٠٠
سه راهى ٩٠x۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١٩) ١۵۶٠٠٠
سه راهى ١١٠x۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٢١) ٢۴٧٠٠٠
سه راهى ١١٠x۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣۶١) ٣٨٧٠٠٠
سه راهى ١١٠x۴۵-٢٠٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٢١) ۵٢۵٠٠٠
چهار راهى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران(  ١۵٠۴١٠) ٢٧٨٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠۶) ٢۶۵٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠٩) ۴٧۵٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١٠) ٧١٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١٢) ٨٩٠٠٠
درپوش ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٠٠۶) ١٩٠٠٠
درپوش ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٠٠٩) ۴١٠٠٠
درپوش ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران(١۵١٠١٠) ۵٢٠٠٠
درپوش ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٠١٢) ۶٨٠٠٠
تبدیل ۴٠ x ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶۴) ٢١٠٠٠
تبدیل ۵٠ x ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶۵) ٢٢٠٠٠
تبدیل ۶٣ x ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٧۶) ٣١٠٠٠
تبدیل ۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٩۶) ۵٣٠٠٠
تبدیل ٧۵ x٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٩٧) ۴٠٠٠٠
تبدیل ۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧١۶) ٧۶٠٠٠
تبدیل ٩٠x ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧١٩) ٧٩٠٠٠
تبدیل ۶٣x ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢۶) ٨٠٠٠٠
تبدیل ١١٠x ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢١) ٩٧٠٠٠
تبدیل ١١٠x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶١) ١۵۶٠٠٠
تبدیل ١٢۵x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶٢) ١۶٣٠٠٠
تبدیل ١١٠x ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢١) ٢٢٨٠٠٠
تبدیل ١۶٠x ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢۶) ٢۴٧٠٠٠
سیفون ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۶۵٠۶) ۶۶٠٠٠
سیفون ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۶۵٠٩) ١٢۶٠٠٠
سیفون ١٢۵ ١١٠- پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۶۵١٠) ٢١٣٠٠٠
دریچه بازدید ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ١۴٨٠١٠) ۴٨۵٠٠٠
سه راه بازدید ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٨٠١٠) ٢٣٨٠٠٠

مطالب و مقالات تهران اتصال

سیستم های لوله کشی گرمایشی

سیستم های لوله کشی گرمایشی

سیستم های لوله کشی گرمایشی: سیستم های گرمایشی مرکزی می توانند با یونیت های واسطی همچون رادیاتور و فن کوئل بسته شوند. دو نوع معمول لوله کشی در سیستم های گرمایشی وجود دارد که در اینجا به اختصار توضیح داده
قابلیت‌های محصولات سوپرپایپ

قابلیت‌های محصولات سوپرپایپ

مقدمه از ابتدای تولید محصولات سوپر پایپ تاکنون، دائما محصولات و تاسیسات جدیدی با مشخصات نوآورانه‌ای تولید شده و با تولید هر محصول جدید یک مشکل تاسیساتی در ساختمان‌ها را برطرف نموده است، از جمله فواید محصولات جدید، ایجاد ایمنی
تهویه مطبوع ، از گذشته تا امروز

تهویه مطبوع ، از گذشته تا امروز

امروزه انواع سیستم‌های تهویه مطبوع دیگر نه به عنوان یک وسیله لوکس و اشرافی، بلکه بعنوان یکی از تجهیزات استاندارد و ضروری ساختمان در اکثر خانه ها وجود دارد. دستگاه‌های تهویه مطبوع از جوانب مختلفی تاثیر زیادی در زندگی ما

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره

کلیدواژه خود را وارد کنید