معرفی محصولات تهران اتصال با لیست قیمت جدید

برند تهران اتصالات

لیست قیمت تهران اتصال و توضیح محصولات

اتصالات پلیکا تهران اتصالات ، کیفیتی خوب در کنار قیمتی مناسب

این کارخانه با نام تهران اتصالات از سال ۱۳۵۶ به عنوان اولین و قدیمی ترین تولید کننده ی اتصالات شروع به فعالیت کرد و به بهره برداری رسید و با خط مشی برترین کیفیت در محصول خود به تدریج توانست پیشرو در کیفیت باشد و بازارهای داخلی و خارجی بسیاری رابدست آورد.
محصولات کارخانه تهران اتصالات ازسایز ۴۰ تا ۲۰۰ میلی متر می باشد. هم چنین این واحد تولیدی اولین تولید کننده ی اتصالات بوش فیت با واشر های مول المان و قالب های دارای استاندارد EN1329 ازکشور انگلستان می باشد .

نام مجموعه تهران اتصالات ۱۱۰
زمان شروع به کار ۱۳۵۶
نام مدیر عامل قمصری
محل کارخانه تهران جاده خاوران
مساحت کارخانه ۱۳۰۰
تعداد افراد شاغل ۲۵
تنوع سایز ۴۰الی ۲۰۰ میلیمتر

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "تهران اتصال"

لیست قیمت تهران اتصال
  • فروش محصولات تهران اتصال عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات تهران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش تهران اتصال
  • بازرگانی کشیشی محصولات تهران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات تهران اتصال عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات تهران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت تهران اتصال

نام کالا قیمت اول(ریال)
زانوئى ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠۶) ٧١۵٠٠
زانوئى ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠٧) ٩۶٠٠٠
زانوئى ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠٩) ١١٨۵٠٠
زانوئى ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢١٠) ١۶۴٠٠٠
زانوئى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢١٢) ٢۴٢٠٠٠
زانوئى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢١۶) ۵١٨٠٠٠
زانوئى ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٢٠) ٨٣٣٠٠٠
زانوئى ۶٣ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠۶) ۵۴۵٠٠
زانوئى ٧۵ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠٧) ۶٩٠٠٠
زانوئى ٩٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠٩) ١١۴۵٠٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵١٠) ١٣۴٠٠٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵١٢) ٢٠٢٠٠٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵١۶) ٣۵۶٠٠٠
زانوئى ۴۵-٢٠٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٢٠) ۶۵٢٠٠٠
زانوئى ٣٢ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠٣) ١٩۵٠٠
زانوئى ۴٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠۴) ٢۵٠٠٠
زانوئى ۵٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠۵) ٣٩٠٠٠
زانوئى ٣٢ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠٣) ٢٠۵٠٠
زانوئى ۴٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠۴) ٢۵۵٠٠
زانوئى ۵٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠۵) ٣٩۵٠٠
سه راهى ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠۶) ٩٩٠٠٠
سه راهى ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠٧) ١٢٨٠٠٠
سه راهى ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠٩) ١٧٣٠٠٠
سه راهى ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١٠) ٢٣٢٠٠٠
سه راهى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١٢) ٣۵۶٠٠٠
سه راهى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١۶) ۵۶٨٠٠٠
سه راهى ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٢٠) ١١١۵٠٠٠
سه راهى ۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٩۶) ١٣٨۵٠٠
سه راهى ۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١۶) ١٩٢٠٠٠
سه راهى ٩٠x١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١٩) ٢۵٢٠٠٠
سه راهى ١١٠x١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣۶١) ۵٩۴٠٠٠
سه راهى ۶٣ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠۶) ١٠٨۵٠٠
سه راهى ۴۵-٧۵ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠٧) ١۶٣٠٠٠
سه راهى ٩٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠٩) ٢٠٨٠٠٠
سه راهى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١٠) ٣۴۶٠٠٠
سه راهى ١٢۵ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١٢) ۵١٨٠٠٠
سه راهى ١۶٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١۶) ٨٣٨٠٠٠
سه راهى ٢٠٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٢٠) ١۵۶۵٠٠٠
سه راهى۶٣x ٩٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٩۶) ١۵٨٠٠٠
سه راهى ۶٣x ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١۶) ٢٠۵٠٠٠
سه راهى ٩٠x۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١٩) ٢۵٢٠٠٠
سه راهى ١١٠x۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٢١) ٣٩٠٠٠٠
سه راهى ١١٠x۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣۶١) ۶٠٨٠٠٠
سه راهى ١١٠x۴۵-٢٠٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٢١) ٨٧۵٠٠٠
سه راهى ٣٢ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠٣) ٣٢۵٠٠
سه راهى ۴٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠۴) ٣٩۵٠٠
سه راهى ۵٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠۵) ۵٩۵٠٠
سه راهى ۴۵-٣٢ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠٣) ٣٩٠٠٠
سه راهى ۴٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠۴) ۴٩۵٠٠
سه راهى ۵٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠۵) ٧۴٠٠٠
چهار راهى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران(  ١۵٠۴١٠) ۴٣۴٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠۶) ٣٩۵٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠٩) ٧۴٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١٠) ١٠٣۵٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١٢) ١٣٨٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١۶) ٢۴٨٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠۶) ۴٨٠٠٠
درپوش ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٠٠۶) ٣٠٠٠٠
درپوش ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٠٠٩) ۶٧٠٠٠
درپوش ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران(١۵١٠١٠) ٨۴٠٠٠
درپوش ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٠١٢) ١١١٠٠٠
درپوش ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران(١۵١٠١۶) ١۶۶٠٠٠
تبدیل ۴٠ x ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶۴) ٣٠۵٠٠
تبدیل ۵٠ x ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶۵) ٣۴۵٠٠
تبدیل ۶٣ x ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٧۶) ۴٩۵٠٠
تبدیل ۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٩۶) ٨۴٠٠٠
تبدیل ٧۵ x٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٩٧) ۶۴٠٠٠
تبدیل ۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧١۶) ١٢٣۵٠٠
تبدیل ٩٠x ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧١٩) ١٢٣۵٠٠
تبدیل ۶٣x ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢۶) ١٣٨٠٠٠
تبدیل ١١٠x ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢١) ١۵٣٠٠٠
تبدیل ١١٠x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶١) ٢۵٧٠٠٠
تبدیل ١٢۵x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶٢) ٢۶٧٠٠٠
تبدیل ١١٠x ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢١) ٣۶١٠٠٠
تبدیل ١۶٠x ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢۶) ٣٩۵٠٠٠
سیفون ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۶۵٠۶) ٩٩٠٠٠
سیفون ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۶۵٠٩) ١٨٨٠٠٠
سیفون ١٢۵ ١١٠- پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۶۵١٠) ٣٣٢٠٠٠
دریچه بازدید ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۴٨٠١٠) ٧١۵٠٠٠
سه راه بازدید ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٨٠١٠) ٣٣٧٠٠٠
رابط دریچه بازدید ۶٣ پلیکانیمه قوى تهران( ١۵١٨٠۶) ٧٢٠٠٠
رابط دریچه بازدید ٩٠ پلیکانیمه قوى تهران( ١۵١٨٠٩) ١٢٠٠٠٠
رابط دریچه بازدید ١١٠ پلیکانیمه قوى تهران( ١۵١٨١٠) ١۵٣٠٠٠
رابط دریچه بازدید ١٢۵ پلیکانیمه قوى تهران( ١۵١٨١٢) ١٨٨٠٠٠
موفه ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠۶) ۴۴۵٠٠
موفه ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠٩) ٨٩٠٠٠
موفه ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١٠) ١٠٨٠٠٠

مطالب و مقالات تهران اتصال

پلیکا

پلیکا

ماده PVC  در سال ۱۹۱۳ کشف شد و اولین لوله های پلیمری در سال ۱۹۳۴ از جنس PVC تولید شدند. علاوه بر قدمت ۸۰ ساله، عملکرد خوب لوله های PVC (از قبیل نصب آسان، مقاومت در برابر سایش و فرسودگی،

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره

کلیدواژه خود را وارد کنید