معرفی محصولات تهران اتصال با لیست قیمت جدید

برند تهران اتصالات

لیست قیمت تهران اتصال و توضیح محصولات

اتصالات پلیکا تهران اتصالات ، کیفیتی خوب در کنار قیمتی مناسب

این کارخانه با نام تهران اتصالات از سال ۱۳۵۶ به عنوان اولین و قدیمی ترین تولید کننده ی اتصالات شروع به فعالیت کرد و به بهره برداری رسید و با خط مشی برترین کیفیت در محصول خود به تدریج توانست پیشرو در کیفیت باشد و بازارهای داخلی و خارجی بسیاری رابدست آورد.
محصولات کارخانه تهران اتصالات ازسایز ۴۰ تا ۲۰۰ میلی متر می باشد. هم چنین این واحد تولیدی اولین تولید کننده ی اتصالات بوش فیت با واشر های مول المان و قالب های دارای استاندارد EN1329 ازکشور انگلستان می باشد .

نام مجموعه تهران اتصالات ۱۱۰
زمان شروع به کار ۱۳۵۶
نام مدیر عامل قمصری
محل کارخانه تهران جاده خاوران
مساحت کارخانه ۱۳۰۰
تعداد افراد شاغل ۲۵
تنوع سایز ۴۰الی ۲۰۰ میلیمتر

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "تهران اتصال"

لیست قیمت تهران اتصال
  • فروش محصولات تهران اتصال عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات تهران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش تهران اتصال
  • بازرگانی کشیشی محصولات تهران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات تهران اتصال عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات تهران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت تهران اتصال

نام کالا قیمت (ریال)
زانوئى ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠۶) ۵۴٠٠٠
زانوئى ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠٧) ٧۴٠٠٠
زانوئى ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠٩) ٩٠٠٠٠
زانوئى ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢١٠) ١٢۴٠٠٠
زانوئى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢١٢) ١٨۴٠٠٠
زانوئى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢١۶) ٣٧٨٠٠٠
زانوئى ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٢٠) ۶٠٨٠٠٠
زانوئى ۶٣ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠۶) ۴٢٠٠٠
زانوئى ٧۵ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠٧) ۵١٠٠٠
زانوئى ٩٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠٩) ٨٧٠٠٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵١٠) ١٠١٠٠٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵١٢) ١۴٢٠٠٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵١۶) ٢۴٨٠٠٠
زانوئى ۴۵-٢٠٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٢٠) ۴٨٠٠٠٠
زانوئى ٣٢ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠٣) ١۵٠٠٠
زانوئى ۴٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠۴) ١٩۵٠٠
زانوئى ۵٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠۵) ٢٧٠٠٠
زانوئى ٣٢ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠٣) ١۶٠٠٠
زانوئى ۴٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠۴) ٢٠۵٠٠
زانوئى ۵٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠۵) ٣٠٠٠٠
سه راهى ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠۶) ٧۶٠٠٠
سه راهى ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠٧) ٩٢٠٠٠
سه راهى ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠٩) ١٣١٠٠٠
سه راهى ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١٠) ١٧۵٠٠٠
سه راهى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١٢) ٢٧٠٠٠٠
سه راهى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١۶) ۴٧۵٠٠٠
سه راهى ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٢٠) ٨٢٠٠٠٠
سه راهى ۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٩۶) ١٠۶٠٠٠
سه راهى ۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١۶) ١۴٧٠٠٠
سه راهى ٩٠x١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١٩) ١٩۵٠٠٠
سه راهى ١١٠x١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣۶١) ٣٩٠٠٠٠
سه راهى ۶٣ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠۶) ٨۴٠٠٠
سه راهى ۴۵-٧۵ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠٧) ١١٧٠٠٠
سه راهى ٩٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠٩) ١۵۶٠٠٠
سه راهى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١٠) ٢۴٩٠٠٠
سه راهى ١٢۵ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١٢) ٣۶٢٠٠٠
سه راهى ١۶٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١۶) ۶٢٣٠٠٠
سه راهى۶٣x ٩٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٩۶) ١٢١٠٠٠
سه راهى ۶٣x ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١۶) ١۵۵٠٠٠
سه راهى ٩٠x۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١٩) ١٨۴٠٠٠
سه راهى ١١٠x۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٢١) ٢٩۴٠٠٠
سه راهى ١١٠x۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣۶١) ۴۵٠٠٠٠
سه راهى ١١٠x۴۵-٢٠٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٢١) ۶٣۵٠٠٠
سه راهى ٣٢ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠٣) ٢۵۵٠٠
سه راهى ۴٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠۴) ٣٠٠٠٠
سه راهى ۵٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠۵) ۴۵٠٠٠
سه راهى ۴۵-٣٢ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠٣) ٣١٠٠٠
سه راهى ۴٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠۴) ٣٧٠٠٠
سه راهى ۵٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠۵) ۵۶٠٠٠
چهار راهى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران(  ١۵٠۴١٠) ٣٢٧٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠۶) ٣٠٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠٩) ۵٨٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١٠) ٨٠٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١٢) ١٠۴٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١۶) ١٨۶٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠۶) ۴١٠٠٠
درپوش ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٠٠۶) ٢٣٠٠٠
درپوش ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٠٠٩) ۴٨٠٠٠
درپوش ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران(١۵١٠١٠) ۶٣٠٠٠
درپوش ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٠١٢) ٨۴٠٠٠
درپوش ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران(١۵١٠١۶) ١٢٨٠٠٠
تبدیل ۴٠ x ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶۴) ٢٣۵٠٠
تبدیل ۵٠ x ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶۵) ٢٧٠٠٠
تبدیل ۶٣ x ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٧۶) ٣٧٠٠٠
تبدیل ۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٩۶) ۶٣٠٠٠
تبدیل ٧۵ x٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٩٧) ۴۶٠٠٠
تبدیل ۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧١۶) ٩٢٠٠٠
تبدیل ٩٠x ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧١٩) ٩٢٠٠٠
تبدیل ۶٣x ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢۶) ٩٨٠٠٠
تبدیل ١١٠x ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢١) ١١۴٠٠٠
تبدیل ١١٠x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶١) ١٨۵٠٠٠
تبدیل ١٢۵x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶٢) ١٩۵٠٠٠
تبدیل ١١٠x ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢١) ٢٧٨٠٠٠
تبدیل ١۶٠x ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢۶) ٣٠۵٠٠٠
سیفون ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۶۵٠۶) ٧۵٠٠٠
سیفون ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۶۵٠٩) ١۴٣٠٠٠
سیفون ١٢۵ ١١٠- پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۶۵١٠) ٢۴٨٠٠٠
سه راه بازدید ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٨٠١٠) ٢۶٣٠٠٠

مطالب و مقالات تهران اتصال

پلیکا

پلیکا

ماده PVC  در سال ۱۹۱۳ کشف شد و اولین لوله های پلیمری در سال ۱۹۳۴ از جنس PVC تولید شدند. علاوه بر قدمت ۸۰ ساله، عملکرد خوب لوله های PVC (از قبیل نصب آسان، مقاومت در برابر سایش و فرسودگی،

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره

کلیدواژه خود را وارد کنید