معرفی محصولات سایلنت پلیران با لیست قیمت جدید

برند پلیران

لیست قیمت لوله اتصالات سایلنت پلیران و توضیحات محصول

پوش فیت پلی ران ، کیفیت عالی - پوش فیت سایلنت پلی ران ، نمونه ای از یک کالای لوکس

پلی ران اتصال در اوایل دهه ۱۳۵۰ با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود . توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است

تنوع سایز و ظرفیت لوله با فشار ۵ و ۶ و ۱۰ بار
محصولات دیگر این مجموعه پوش فیت، سیستم پکس، اتصالات ویژه آبرسانی و آبیاری، وسایل پخش آب، لوله پلی اتیلن با چگالی بالا
محل کارخانه جاجرود
شروع فعالیت کارخانه ۱۳۵۰

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "سایلنت پلیران"

لیست قیمت سایلنت پلیران
  • فروش محصولات سایلنت پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پلیران
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت پلیران را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهر رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات سایلنت پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات سایلنت پلیران

نام کالا قیمت اول(ریال)
لوله ۵٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵٠ )پوش فیت پلى ران ٢۵٣٣٧٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵۵ )پوش فیت پلى ران ٣۴٠۴۶٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵١ )پوش فیت پلى ران ۵٢٩۶٠٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵٢ )پوش فیت پلى ران ٩٩۶٩٩٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵٣ )پوش فیت پلى ران ١۴١١۶۴٠
لوله ٧٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧٠ )پوش فیت پلى ران ٣٠٣١٣٠
لوله ٧٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧۵ )پوش فیت پلى ران ۵٢٧٣٩٠
لوله ٧٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧١ )پوش فیت پلى ران ٨٩٢١۴٠
لوله ٧٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧٢ )پوش فیت پلى ران ١٧۴۵۴١٠
لوله ٧٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧٣ )پوش فیت پلى ران ٢۵١۵۴٢٠
لوله ١٠٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١٠ )پوش فیت پلى ران ۶۴١١١٠
لوله ١٠٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١۵ )پوش فیت پلى ران ١٠١۴۶٠٠
لوله ١٠٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١١ )پوش فیت پلى ران ١۶۴٨۵٩٠
لوله ١٠٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١٢ )پوش فیت پلى ران ٣١٢٧۴٣٠
لوله ١٠٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١٣ )پوش فیت پلى ران ۴۵۶۵٩١٠
لوله ١٢۵ ٣٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢٠ )پوش فیت پلى ران ۶٨٩۶۵٠
لوله ١٢۵ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢۵ )پوش فیت پلى ران ١٣۴٠٩۴٠
لوله ١٢۵ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢١ )پوش فیت پلى ران ٢۴٢٧٩۵٠
لوله ١٢۵ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢٢ )پوش فیت پلى ران ۴۵٢٣۶۴٠
لوله ١٢۵ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢٣ )پوش فیت پلى ران ۶١٩٧٧٢٠
لوله ١۶٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶٠ )پوش فیت پلى ران ١٢٣١۶٢٠
لوله ١۶٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶۵ )پوش فیت پلى ران ٢٠۵٢۴٣٠
لوله ١۶٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶١ )پوش فیت پلى ران ۴٨٣٠۴٢٠
لوله ١۶٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶٢ )پوش فیت پلى ران ٧٢۵٢۶١٠
لوله ١۶٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶٣ )پوش فیت پلى ران ١٠٨٧٩١۵٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۵۵ )پوش فیت پلى ران ۴٣۵٢٢٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۵١ )پوش فیت پلى ران ۵٩٧۵٢٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۵٢ )پوش فیت پلى ران ١٠۵٧٢۶٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۵٣ )پوش فیت پلى ران ١۴٩٩۴٨٠
لوله ٧٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٧۵ )پوش فیت پلى ران ۵٧٨١٣٠
لوله ٧٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٧١ )پوش فیت پلى ران ٩۵٩٨۴٠
لوله ٧٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٧٢ )پوش فیت پلى ران ١٨١٧٧٣٠
لوله ٧٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٧٣ )پوش فیت پلى ران ٢٧٣۶۴۶٠
لوله ١٠٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١١۵ )پوش فیت پلى ران ١١۵۴٢٠٠
لوله ١٠٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١١١ )پوش فیت پلى ران ١٧٧٠٠٢٠
لوله ١٠٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١١٢ )پوش فیت پلى ران ٣٢١٨٨۴٠
لوله ١٠٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١١٣ )پوش فیت پلى ران ۴٨۶۴٢۶٠
لوله ١٢۵ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٢۵ )پوش فیت پلى ران ١۴٧٠٩٩٠
لوله ١٢۵ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٢١ )پوش فیت پلى ران ٢٧٢۶٧٠٠
لوله ١٢۵ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٢٢ )پوش فیت پلى ران ۴٧٠٢٧٠٠
لوله ١٢۵ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٢٣ )پوش فیت پلى ران ۶٣۵١٠٩٠
لوله ١۶٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۶۵ )پوش فیت پلى ران ٢١٨٨٨٨٠
لوله ١۶٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۶١ )پوش فیت پلى ران ۴٩٧١٠۶٠
لوله ١۶٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۶٢ )پوش فیت پلى ران ٧٧٣۴٨١٠
لوله ١۶٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۶٣ )پوش فیت پلى ران ١١۶٠١٧٣٠
زانو ۵٠ SILENT10- ٨٧- درجه(٢٨٠٢٠۵ )پوشفیت پلى ران ١٩٩٣٠٠
زانو ٧٠SILENT10- ٨٧- درجه( ٢٨٠٢٠٧ )پوشفیت پلى ران ۴٠۴۴٠٠
زانو بلند ۵٠ SILENT10- ٨٧- درجه( ٢٨١٢٠۵ )پوشفیت پلى ران ٢٧۴۵٨٠
زانو بلند١١٠ SILENT10 -٨٧- درجه( ٢٨١٢١٠ )پوشفیت پلى ران ١١۵٩٧٠٠
زانو۵٠ SILENT10- ۴۵ درجه(٢٨۴۵٠۵ )پوشفیت پلى ران ١۶۶۴٢٠
زانو٧٠  SILENT10- ۴۵ درجه(٢٨۴۵٠٧ )پوشفیت پلى ران ٣۴٧٣۶٠
زانو ١٠٠ SILENT10- ۴۵ درجه( ٢٨۴۵١٠ )پوشفیت پلى ران ٧٢٨۵١٠
زانو ١٢۵ SILENT10-۴۵ درجه( ٢٨۴۵١٢ )پوشفیت پلى ران ١٠۵٢٢۵٠
زانو١۶٠  SILENT10- ۴۵ درجه(٢٨۴۵١۶ )پوشفیت پلى ران ٢١۶۵۶٨٠
زانو١٠٠ SILENT10- ٣٠ درجه(٢٨٣٠١٠ )پوشفیت پلى ران ٧١۶۵٢٠
زانو ١٠٠ SILENT10- ۴۵ درجه سوکت بلند( ٢٨١٢١٠ )پوشفیت پلى ران ٩۴٢٣۵٠
سه راهى ۵٠ SILENT 10-٨٧ درجه( ٢٨٠٣٠۵ )پوشفیت پلى ران ۴٢۵٨٢٠
سه راهى ١٠٠ SILENT10- ٨٧ درجه( ٢٨٠٣١٠ )پوشفیت پلى ران ١٢٩٨۴٠٠
سه راهى ۵٠x ٧٠ SILENT10- ٨٧ درجه(٢٨٠٣٧۵ )پوش فیت پلى ران ۴٨٩۶١٠
سه راهى ۵٠x ١٠٠ SILENT10- ٨٧ درجه(٢٨٠٣١۵ )پوش فیت پلى ران ٩٠٩١٧٠
سه راهى ۵٠ – ۴۵ درجه( SILENT10- ٢٨١٣٠۵ )پوشفیت پلى ران ٣٣٢٢٢٠
سه راهى ٧٠ – ۴۵ درجه( SILENT10- ٢٨١٣٠٧ )پوشفیت پلى ران ٧١٧۵١٠
سه راهى ١١٠ – ۴۵ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١٠ )پوشفیت پلى ران ١۶١٩۶٩٠
سه راهى ١٢۵ – ۴۵ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١٢ )پوشفیت پلى ران ٢٢٩٣٨۴٠
سه راهى ١۶٠ – ۴۵ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١۶ )پوشفیت پلى ران ۴٨٨٣۴٠٠
سه راهى ۵٠x ۴۵-٧٠ درجه( SILENT10 ٢٨١٣٧۵ )پوش فیت پلى ران ۵٢٨٣٨٠
سه راهى ۵٠x ۴۵-١٠٠ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١۵ )پوش فیت پلى ران ٩٨۶۴۶٠
سه راهى ٧٠x ۴۵-١٠٠ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١٧ )پوش فیت پلى ران ١١۵۵٠٨٠
سه راهى ١٠٠x۴۵-١٢۵ درجه( SILENT10 ٢٨١٣٢١ )پوش فیت پلى ران ١٩٣٢٩۵٠
سه راهى ١٠٠x۴۵-١۶٠ درجه( SILENT10 ٢٨١٣۶١ )پوش فیت پلى ران ٣١٩٩٢۴٠
درپوش تست ۵٠(  SILENT10- ٢٨١٠٠۵ )پوش فیت پلى ران ٣٩٣۶٠
درپوش تست ٧٠(  SILENT10- ٢٨١٠٠٧ )پوش فیت پلى ران ٨٢٨٢٠
درپوش تست ١٠٠(  SILENT10- ٢٨١٠١٠ )پوش فیت پلى ران ١۴۴٨٩٠
درپوش تست ١٢۵(  SILENT10- ٢٨١٠١٢ )پوش فیت پلى ران ١٧۵٩۴٠
درپوش تست ١۶٠(  SILENT10- ٢٨١٠١۶ )پوش فیت پلى ران ٣٠۴٢۴٠
تبدیل ۵٠x ٧٠( SILENT10- ٢٨١٧٧۵ )پوش فیت پلى ران ٣٠۴۴٢٠
تبدیل ۵٠x ١٠٠( SILENT10- ٢٨١٧١۵ )پوش فیت پلى ران ۴٨٩٠١٠
تبدیل ٧٠x ١٠٠( SILENT10- ٢٨١٧١٧ )پوش فیت پلى ران ۵٣٢١٣٠
تبدیل ١٠٠x ١٢۵( SILENT10- ٢٨١٧٢١ )پوش فیت پلى ران ٧۵٠٧۴٠
تبدیل ١٢۵x ١۶٠( SILENT10- ٢٨١٧۶٢ )پوش فیت پلى ران ١۴١۴٩۶٠
سه راه بازدید ٧٠( SILENT10- ٢٨٢٣٠٧ )پوش فیت پلى ران ۶۵۴٩٢٠
سه راه بازدید ١٠٠( SILENT10- ٢٨٢٣١٠ )پوش فیت پلى ران ١٢٠٩٠٣٠
سه راه بازدید ١٢۵( SILENT10- ٢٨٢٣١٢ )پوش فیت پلى ران ١٧۵٨۴۵٠
دریچه بازدید ۵٠( SILENT10- ٢٨١٨٠۵ )پوش فیت پلى ران ١٧٩٣۴٠
دریچه بازدید ٧٠( SILENT10- ٢٨١٨٠٧ )پوش فیت پلى ران ١٩٩۴٠٠
دریچه بازدید ١٠٠( SILENT10- ٢٨١٨١٠ )پوش فیت پلى ران ٣١۵٢٢٠
دریچه بازدید ١٢۵( SILENT10- ٢٨١٨١٢ )پوش فیت پلى ران ۵٢٨٠٧٠
دریچه بازدید ١۶٠( SILENT10- ٢٨١٨١۶ )پوش فیت پلى ران ۵۵٨٨٨٠
سیفون با دریچه بازدید ٧٠( SILENT10- ٢٨۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران ٢٨٠٠٨۶٠
سیفون بادریچه بازدید ١٠٠( SILENT10- ٢٨۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران ٣٨۶۶١٠٠
رابط ۵٠( SILENT10- ٢٨١١٠۵ )پوش فیت پلى ران ١٧١٨١٠
رابط ٧٠( SILENT10- ٢٨١١٠٧ )پوش فیت پلى ران ٢٧٠٧١٠
رابط ١٠٠( SILENT10- ٢٨١١١٠ )پوش فیت پلى ران ۵۶٩٩٠٠
رابط ١٢۵( SILENT10- ٢٨١١١٢ )پوش فیت پلى ران ٧۶٨٣۴٠

مطالب و مقالات سایلنت پلیران

معرفی محصول پوش فیت پلی ران

معرفی محصول پوش فیت پلی ران

معرفی محصول پوش‌ فیت پلی ران سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی همیشه از دغدغه‌های اصلی مهندسان بوده است. در این مطلب قصد داریم که به بررسی محصول پوش فیت پلی ایران بپردازیم که سرعت کار در پروژه‌های عمرانی را تا حدود

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید