معرفی محصولات سوپرپایپ با لیست قیمت جدید

برند سوپرپایپ

لیست قیمت سوپرپایپ و توضیحات سبد کالایی این شرکت

سوپرپایپ، نمونه ای از یک کالای لوکس

لوله و اتصالات سوپرپایپ سیستمی است که برای لوله‌کشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان و رادیاتور و گرمایش ساختمان استفاده میشود.لیست قیمت لوله‌ 5 لایه سوپرپایپ را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.

استفاده از لوله و تاسیسات سوپرپایت بسیار سریع‌تر و ساده تر از لوله گالوانیزه و تک لایه میباشد؛ همچنین در بازرگانی کشیشی طراحی و برآورد اقلام مورد نیاز پروژه‌های سوپرپایپ به صورت رایگان توسط مجری‌های آموزش دیده انجام میشود.

لیست قیمت محصولات سوپرپایپ را در ادامه میتوانید مشاهده کنید.

نام مجموعه سوپرپایپ
زمان شروع به کار 1376
محل کارخانه قشم
تعداد افراد شاغل 200نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های پوشفیت – بست و ساپورت – پمپ – ابراز تاسیسات
تنوع سایز 110-90-75-63-50-40-32-25-20-16-14
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
مدیر فروش مهندس یوسفی

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "سوپرپایپ"

لیست قیمت سوپرپایپ
  • فروش محصولات سوپرپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سوپرپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش سوپرپایپ
  • بازرگانی کشیشی محصولات سوپر پایپ را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات سوپرپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سوپرپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات سوپرپایپ

نام کالا قیمت اول
لوله+ ٢mm – ١۶( ٢٣٠٠٠٠ )سوپرپایپ ٧٣٧٩٣
لوله+ ٢mm – ٢٠( ٢٣٠٠٠١ )سوپرپایپ ١١٢٨١۵
لوله+ ٢mm – ٢۵( ٢٣٠٠٠٢ )سوپرپایپ ١٧٢٣٢٩
لوله+ ٢mm – ٣٢( ٢٣٠٠٠٣ )سوپرپایپ ٢۶٨۶٨۵
لولهmm ۴٠( ٢٣٠٠٠۴ )سوپرپایپ ١٢٢٢٣٢۶
لولهmm ۵٠( ٢٣٠٠٠۵ )سوپرپایپ ١۶٢۶١٧١
لولهmm ۶٣( ٢٣٠٠٠۶ )سوپرپایپ ٢٠۶٩۵٨٣
لولهmm ٧۵( ٢٣٠٠٠٧ )سوپرپایپ ٣۶٨٨۴۵١
لولهmm ٩٠( ٢٣٠٠٠٩ )سوپرپایپ ۵٠۴٠٢۶٩
لولهmm ١١٠( ٢٣٠٠١٠ )سوپرپایپ ۶۴۴٢۵۵۴
لوله ١۶( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٠ )سوپرپایپ ٧٣٧٩٣
لوله ٢٠( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠١ )سوپرپایپ ١١٢٨١۵
لوله ٢۵( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٢ )سوپرپایپ ١٧٢٣٢٩
لوله ٣٢( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٣ )سوپرپایپ ٢۶٨۶٨۵
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ١۶( ٢٣٠٢٠٠ )سوپرپایپ ٢٩٩٢٠۵
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢٠( ٢٣٠٢٠١ )سوپرپایپ ۴٢۵۴٢٧
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢۵( ٢٣٠٢٠٢ )سوپرپایپ ۶٠۴٩۵٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٣٢( ٢٣٠٢٠٣ )سوپرپایپ ٨٢۶۴٣٨
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۴٠( ٢٣٠٢٠۴ )سوپرپایپ ٣٠٩۶۴٧٢
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۵٠( ٢٣٠٢٠۵ )سوپرپایپ ۴١٧٧٣١۶
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/٢x١۶( ٢٣٣٢١٠ )سوپرپایپ ٧۶۶۵٩٧
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/٢x٢٠( ٢٣٣٢١١ )سوپرپایپ ١٣٢٢٨٢۴
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢٠( ٢٣٣٢٢١ )سوپرپایپ ١۴۴٠٢١٧
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢۵( ٢٣٣٢٢٢ )سوپرپایپ ١۵٠٢٢٣٨
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٢۵( ٢٣٣٢٣٢ )سوپرپایپ ١۶٣٩۶٨٧
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٣٢( ٢٣٣٢٣٣ )سوپرپایپ ٢١۶۴٨۴٩
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/۴ ١-x ۴٠( ٢٣٣٢۴۴ )سوپرپایپ ۴۴٧٧٨٢٩
زانوئى پرسى ۴۵ درجه ۴٠( ٢٣۴۵٠۴ )سوپرپایپ ٣۴٧۴٩٢٠
زانوئى پرسى ۴۵ درجه ۵٠( ٢٣۴۵٠۵ )سوپرپایپ ۴۵١۴۴۵٣
زانوئى دیوارى پرسى ١/٢x١۶ توپیچ( ٢٣١٢١٠ )سوپرپایپ ٣۵۴۵٧٧
زانوئى دیوارى پرسى ١/٢x٢٠ توپیچ( ٢٣١٢١١ )سوپرپایپ ٣٧۴۵٢۴
زانوئى دیوارى پرسى ٣/۴x٢٠ توپیچ( ٢٣١٢٢١ )سوپرپایپ ۴٨٢٩٧٩
زانوئى دیوارى صفحه دار پرسى ٣/۴x٢٠ توپیچ( ٢٣٢٢٢١ )سوپرپایپ ١٠٧٢۵۶٠
زانو سه راه ٩٠ پرسى ١۶x١/٢x١۶ توپیچ( ٢٣١٣١٠ )سوپرپایپ ۴٩١٩١٧
زانو سه راه ٩٠ پرسى ٢٠x١/٢x٢٠ توپیچ( ٢٣١٣١١ )سوپرپایپ ۵٢٢٨٧٣
زانو دیوارى صفحه دار پرسى ١/٢x ١۶ توپیچ( ٢٣٢٢١٠ )سوپرپایپ ٣٣۶٨١٠
زانو دیوارى صفحه دار پرسى ٣/۴x ١۶ روپیچ( ٢٣۴٢٢٠ )سوپرپایپ ٣٣۴۵٢١
زانو دنده اى ٩٠ درجه ١/٢ سوپرپایپ ٣٩٢١٨٢
زانو دنده اى ٩٠ درجه ٣/۴ سوپرپایپ ٢١٠۵٨٨
زانو دیوارى صفحه دار ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ٣١۴۵٧۴
زانو دیوارى صفحه دار ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ٣٠٨٠٣۴
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ٢٨١۴٣٨
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ٢٧٠۴٢٩
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ٢٧٩١۴٩
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ٢٧٢۵٠٠
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار پرسى ١/٢x١۶x١۶ توپیچ( ٢٣٢٣١٠ )سوپرپایپ ۴٠٩٩۴٩
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار پرسى ٣/۴x١۶x١۶ روپیچ( ٢٣۴٣٢٠ )سوپرپایپ ۴٠٠٩٠٢
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار پرسى ١/٢x١۶x١۶ توپیچ( ٢٣٢٣١٠ )سوپرپایپ ٣٨٩٨٩٣
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار پرسى ٣/۴x١۶x١۶ روپیچ( ٢٣۴٣٢٠ )سوپرپایپ ۴٠٧٧۶٩
زانویى سوپر والو T2 ١۶- – سوپرپایپ ۴٢١١٧۶
زانویى سوپروالو T2 ٢٠- – سوپرپایپ ۴۴٩۵١۶
سه راه پرسى ١۶( ٢٣٠٣٠٠ )سوپرپایپ ۴٣۴٢۵۶
سه راه پرسى ٢٠( ٢٣٠٣٠١ )سوپرپایپ ۵۵۶١١٨
سه راه پرسى ٢۵( ٢٣٠٣٠٢ )سوپرپایپ ٨٣۵٣٧۶
سه راه پرسى ٣٢( ٢٣٠٣٠٣ )سوپرپایپ ١٠٩۴۶٨٧
سه راه پرسى ۴٠( ٢٣٠٣٠۴ )سوپرپایپ ۴٨۴۴٣٩۶
سه راه پرسى ۵٠( ٢٣٠٣٠۵ )سوپرپایپ ۶۵٢٢٩٩۶
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x١۶( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ۴۵۶٣٨٣
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ۴۶٣١۴١
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ۴٩١٩١٧
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ۴٩۴٠٩٧
سه راهى پرسى ١۶x٢۵x٢٠( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ۶٣۵٩٠۶
سه راهى پرسى ٢٠x٢۵x٢٠( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ۶۴٧٠٢۴
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢۵( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپایپ ۵٨٧١٨٣
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ۶١٣٧٧٩
سه راهى پرسى ٢۵x١۶x٢۵( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپایپ ٧٢۴۵٢٣
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ۶٠۴٩۵٠
سه راهى پرسى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ۶٨۴٧٣٨
سه راهى پرسى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ٧۴٨٩٣٩
سه راهى پرسى ١۶x٢۵x٢۵( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپایپ ٧١۵۶٩۴
سه راهى پرسى ٢۵x٣٢x٢۵( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپایپ ٩٨۶٠١۴
سه راهى پرسى ٣٢x١۶x٣٢( ٢٣٠٣٣٠ )سوپرپایپ ١٠٣۶٩١٧
سه راهى پرسى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٣٠٣٣١ )سوپرپایپ ١١٣٠١١٢
سه راهى پرسى ٢۵x٢۵x٣٢( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپایپ ٩٧۴٨٩۶
سه راهى پرسى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپایپ ١١٢۵۶۴٣
سه راهى پرسى ٣٢x۵٠x٣٢( ٢٣٠٣۵٣ )سوپرپایپ ۵٧۶٨٧١۶
سه راهى پرسى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٣٠٣۴١ )سوپرپایپ ۴۴٩٣۶٣۴
سه راهى پرسى ٣٢x٢۵x۴٠( ٢٣٠٣۴٣ )سوپرپایپ ۴٧۶٨۵٣٢
سه راهى پرسى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٣٠٣۴٢ )سوپرپایپ ۴۵٠۶٧١۴
سه راهى پرسى ٣٢x٣٢x۴٠( ٢٣٠٣۴٣ )سوپرپایپ ۴۶۴٢٧۴۶
سه راهى پرسى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٣٠٣۴٣ )سوپرپایپ ۴۵٣٧٩٩٧
سه راهى پرسى ۴٠x٢۵x۵٠( ٢٣٠٣۵۴ )سوپرپایپ ۵٩۶٢۶٢٧
سه راهى پرسى ۵٠x٢۵x۵٠( ٢٣٠٣۵٢ )سوپرپایپ ۶٣٠٣٠٣۴
سه راهى پرسى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٣٠٣۵٣ )سوپرپایپ ۶٢٠٠٩٠١
سه راهى پرسى ۵٠x۴٠x۵٠( ٢٣٠٣۵۴ )سوپرپایپ ۶٣۶٣٢٠٢
سه راه پرسى روپیچ ٢۵x٣/۴x٢۵( ٢٣٣٣٢٢ )سوپرپایپ ۶١٣٨٨٨
سه راه پرسى روپیچ ٣٢x٣/۴x٣٢( ٢٣٣٣٣٢ )سوپرپایپ ٧٨٩٩٢٣
سه راه پرسى توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢٣۵٣١٠ )سوپرپایپ ١۵١٣٣۵۶
سه راه پرسى توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٢٣۵٣١١ )سوپرپایپ ١٧١٢٨٢۶
سه راه پرسى توپیچ ٢٠x٣/۴x٢٠( ٢٣۵٣٢١ )سوپرپایپ ١٨٢٣۵٧٠
سه راه پرسى توپیچ ٢۵x١/٢x٢۵( ٢٣۵٣٢١ )سوپرپایپ ١٨٨٩٩۵١
سه راه پرسى توپیچ ٢۵x٣/۴x٢۵( ٢٣۵٣٢٢ )سوپرپایپ ١٩٨٣١۴۶
سه راه پرسى توپیچ ٣٢x١/٢x٣٢( ٢٣۵٣٣١ )سوپرپایپ ٢٢٨٢١٣٣
سه راه پرسى توپیچ ٣٢x٣/۴x٣٢( ٢٣۵٣٣٢ )سوپرپایپ ٢٣۶١٩٢١
سه راه پرسى توپیچ ۴٠x٣/۴x۴٠( ٢٣۵٣۴٢ )سوپرپایپ ٣۵١۶٩٩۴
سه راه پرسى توپیچ ۵٠x١x۵٠( ٢٣۵٣۵٣ )سوپرپایپ ۵١۴۶١٠٨
سه راهى دنده اى ١/٢ سوپرپایپ ١۶۶٢٢۵
سه راهى دنده اى ٣/۴ سوپرپایپ ٢٨٧٢١۵
سه راهى دنده اى ١ اینچ سوپرپایپ ۴۴٩٧٣۴
سه راه سوپر والو T2 ١۶- – سوپرپایپ ۵۶٢٩٨۵
چپقى پرسى ١/٢x١۶( ٢٣۵٢١٠ )سوپرپایپ ٣١٩۶٩٧
چپقى پرسى ١/٢x٢٠( ٢٣۵٢١١ )سوپرپایپ ٣۵۴۵٧٧
چپقى پرسى ٣/۴x٢٠( ٢٣۵٢٢١ )سوپرپایپ ۴٠٩٩۴٩
چپقى پرسى ٣/۴x٢۵( ٢٣۵٢٢٢ )سوپرپایپ ۴٨۵٣٧٧
چپقى پرسى ١x٢۵( ٢٣۵٢٣٢ )سوپرپایپ ۶۴۶٢۶١
چپقى پرسى ١x٣٢( ٢٣۵٢٣٣ )سوپرپایپ ۶٨۴٧٣٨
چپقى پرسى ١/٢ ١-x۴٠( ٢٣۵٢۵۴ )سوپرپایپ ۴٧٧٣۶۵۵
چپقى پرسى ١/٢ ١-x۵٠( ٢٣۵٢۵۵ )سوپرپایپ ۵۶۵۶١١٩
چپقى دنده اى ١/٢ سوپرپایپ ١۶٨٢٩۶
چپقى دنده اى ٣/۴ سوپرپایپ ٢۴٣٧٢۴
مغزى ١/٢( ٢٣٠٩٠١ )سوپرپایپ ۶٢٠٢١
مغزى ٣/۴( ٢٣٠٩٠٢ )سوپرپایپ ١٢٧۴٢١
مغزى ١ اینچ( ٢٣٠٩٠٣ )سوپرپایپ ١٩٢٨٢١
مغزى رابط ١/٢ سوپرپایپ ٧٣١٣٩
مغزى رابط ٣/۴ سوپرپایپ ١۴٣٩٨٩
مغزى رابط ١ اینچ سوپرپایپ ٢١٩۴١٧
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ x ١۶( ٢٣٣١١٠ )سوپرپایپ ١٩۵٠٠١
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴ x ١۶( ٢٣٣١٢٠ )سوپرپایپ ٢۴١۶۵٣
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ x ٢٠( ٢٣٣١١١ )سوپرپایپ ٢۴٨١٩٣
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴ x ٢٠( ٢٣٣١٢١ )سوپرپایپ ٢٧٠۴٢٩
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴ x ٢۵( ٢٣٣١٢٢ )سوپرپایپ ٣٧۶٧٠۴
بوشن پرسى روپیچ ١ x ٢۵( ٢٣٣١٣٢ )سوپرپایپ ۴٨٠٧٩٩
بوشن پرسى روپیچ ١ x ٣٢( ٢٣٣١٣٣ )سوپرپایپ ۵٠٠٧۴۶
بوشن پرسى روپیچ ١/۴ ١- x ٣٢( ٢٣٣١۴٣ )سوپرپایپ ٧٨۴٣۶۴
بوشن پرسى روپیچ ١/۴ ١- x ۴٠( ٢٣٣١۴۴ )سوپرپایپ ٢٣٧٢۴٩۴
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ ١- x ۴٠( ٢٣٣١۵۴ )سوپرپایپ ٢۶۶۵٧٠۴
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ ١- x ۵٠( ٢٣٣١۵۵ )سوپرپایپ ٣١٩٧٨۴٢
بوشن پرسى روپیچ ٢ x ۵٠( ٢٣٣١۶۵ )سوپرپایپ ۴۴٩٨٧۵٧
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ x ١۶( ٢٣٢١١٠ )سوپرپایپ ٢۴٣٧٢۴
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ x ٢٠( ٢٣٢١١١ )سوپرپایپ ٢٧۶٩۶٩
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴ x ٢٠( ٢٣٢١٢١ )سوپرپایپ ٣٧٢١٢۶
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴ x ٢۵( ٢٣٢١٢٢ )سوپرپایپ ۴٨۵٣٧٧
بوشن پرسى توپیچ ١ x ٢۵( ٢٣٢١٣٢ )سوپرپایپ ۵۵١٧۵٨
بوشن پرسى توپیچ ١ x ٣٢( ٢٣٢١٣٣ )سوپرپایپ ۶۶٢۶١١
بوشن پرسى توپیچ ١/۴ ١- x ٣٢( ٢٣٢١۴٣ )سوپرپایپ ٨۴١٩١۶
بوشن پرسى توپیچ ١/۴ ١- x ۴٠( ٢٣٢١۴۴ )سوپرپایپ ٢۵٧١۵٢٨
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ ١- x ۴٠( ٢٣٢١۵۴ )سوپرپایپ ٢۶۶٣١٩٧
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ ١- x ۵٠( ٢٣٢١۵۵ )سوپرپایپ ٣۴٩٨۵٧٣
بوشن پرسى مهره دار ٣/۴ x ١۶( ٢٣١۴٢٠ )سوپرپایپ ١۵١۵۶۴۵
بوشن پرسى مهره دار ١/٢ x ٢٠( ٢٣١۴١١ )سوپرپایپ ١۶۴٣٧٢٠
بوشن پرسى مهره دار ٣/۴ x ٢٠( ٢٣١۴٢١ )سوپرپایپ ١٩۵٣٠۶٢
بوشن پرسى مهره دار ١ x ٢۵( ٢٣١۴٣٢ )سوپرپایپ ٢٠٣۵٣۵٧
بوشن پرسى مهره دار ١/۴ ١- x ٣٢( ٢٣١۴۴٣ )سوپرپایپ ٢٢۴٣١١١
بوشن پرسى مهره دار ١/٢ ١- x ۴٠( ٢٣١۴۵۴ )سوپرپایپ ٣٣٧٩١٠٩
بوشن پرسى مهره دار ٢ x ۵٠( ٢٣١۴۶۵ )سوپرپایپ ۴١٠۶٧٩٣
بوشن پرسى ١۶( ٢٣١١٠٠ )سوپرپایپ ٢۴٣٧٢۴
بوشن پرسى ٢٠( ٢٣١١٠١ )سوپرپایپ ٢٩۴٧٣۶
بوشن پرسى ٢۵( ٢٣١١٠٢ )سوپرپایپ ۵٠۵١٠۶
بوشن پرسى ٣٢( ٢٣١١٠٣ )سوپرپایپ ۶٣۵٩٠۶
بوشن پرسى ۴٠( ٢٣١١٠۴ )سوپرپایپ ٢٣٨٠٢٣٣
بوشن پرسى ۵٠( ٢٣١١٠۵ )سوپرپایپ ٣٢٣١٣٠۵
بوشن دنده اى ٣/۴  سوپرپایپ ١٨٠٧٢٢
بوشن دنده اى ١ اینچ سوپرپایپ ٣٣۴۵٢١
رابط سوپر والو – T2 ١۶ سوپرپایپ ٣۶٠٠٢٧
رابط سوپر والو – T2 ٢٠ سوپرپایپ ٣٨۶٢٩۶
رابط سوپر والو – T2 ٢۵ سوپرپایپ ۴٨٢٢١۶
رابط روپیچ سوپروالوT2 ١/٢- ۴۶١٨٣٣
رابط روپیچ سوپروالوT2 ٣/۴- ۵٠۶٩۵٩
رابط توپیچ سوپروالوT2 ١/٢- ۴۶۴٧٧۶
درپوش پلاستیکى تست( آبى( )٢٣١٠٠١ )سوپرپایپ ١٣١٨٩
درپوش پلاستیکى تست( قرمز( )٢٣١٠٠١ )سوپرپایپ ١٣١٨٩
ته بند سوپر والو – T2 سوپرپایپ ٢٨١۵۴٧
مهره ماسوره ١/٢x ١۶( ٢٣١۴ )سوپرپایپ. ١١٩۶٨٢
مهره ماسوره ١/٢x ٢٠( ٢٣١۴٠١ )سوپرپایپ ١٩٧٢٩٠
مهره ماسوره ٣/۴x ٢٠( ٢٣١۴٢١ )سوپرپایپ ١٧٧٢٣۴
مهره ماسوره ٣/۴x ٢۵( ٢٣١۴٠٢ )سوپرپایپ ٣١٩١۵٢
مهره ماسوره ١x ٢۵( ٢٣١۴٣٢ )سوپرپایپ ٣۶٣٧٣٣
رابط روپیچ دنده اى ١x ٣٢ سوپرپایپ ٧۴٣۵٩٨
تبدیل پرسى ١۶x ٢٠( ٢٣١٧١٠ )سوپرپایپ ٢٨١۴٣٨
تبدیل پرسى ١۶x ٢۵( ٢٣١٧٢٠ )سوپرپایپ ۴٢٧۶٠٧
تبدیل پرسى ٢٠x ٢۵( ٢٣١٧٢١ )سوپرپایپ ۴۴٧۵۵۴
تبدیل پرسى ٢٠x ٣٢( ٢٣١٧٣١ )سوپرپایپ ۵۶٢٧۶٧
تبدیل پرسى ٢۵x ٣٢( ٢٣١٧٣٢ )سوپرپایپ ۶۵٨١۴٢
تبدیل پرسى ٢۵x ۴٠( ٢٣١٧۴٢ )سوپرپایپ ٢۴٠۶۵٠٢
تبدیل پرسى ٣٢x ۴٠( ٢٣١٧۴٣ )سوپرپایپ ٢۴٩٨١٧١
تبدیل پرسى ٣٢x ۵٠( ٢٣١٧۵٣ )سوپرپایپ ٣٢٢٠٨۴١
تبدیل پرسى ۴٠x ۵٠( ٢٣١٧۵۴ )سوپرپایپ ٣٢٩۶٨١۴
تبدیل  روپیچ ٣/۴x ١/٢( ٢٣١٧ )سوپرپایپ ١١۵٢١٣
تبدیل روپیچ ٣/۴x ١( ٢٣١٧ )سوپرپایپ ١٨٨٣۵٢
بست پلاستیکى روکار ١۶( ٢٣۴١٠٠ )سوپرپایپ ۴۴۶٩
بست پلاستیکى روکار ٢٠( ٢٣۴١٠١ )سوپرپایپ ۴۴۶٩
بست پلاستیکى روکار ٢۵( ٢٣۴١٠٢ )سوپرپایپ ۴۴۶٩
بست پلاستیکى روکار ٣٢( ٢٣۴١٠٣ )سوپرپایپ ۶۶۴٩
بست U زانو دیوارى( یدکى )سوپرپایپ ٨٨٢٩
شیر سوپروالو – T1 ١۶ سوپرپایپ ٢١٧۵٨۵٨
شیر سوپر والو – T2 سوپرپایپ ٢٠٣۵٣۵٧
شیر سوپر والو S1 سایز ٢۵ پرسى سوپرپایپ ١٨۵٢٠١٩
شیر سوپر والو S2 سوپرپایپ ١٣۶۴٠٢۶
شیر سوپر والو S3 سوپرپایپ ١٨٠۴٣٨۶
شیر سوپر والو S4 سوپرپایپ ٢٣١۶٢۵٠
شیر سوپر والوS1-سایز٣٢پرسى سوپرپایپ ٢۴٨٠۶٢٢
شیر سوپر والوT1٢٠- ٢٢٠٩١٠٣
شیر سوپر والوT1٢۵- ٢۴٠١٩٢۴
شیر سوپر والوT1٣٢- ٢٩٠٩١٠١
روپیچ توپیچ ١/٢( ٢٣١٢ )سوپرپایپ ١٠۴٢٠۴
روپیچ توپیچ ٣/۴( ٢٣١٢ )سوپرپایپ ١۴٨۴۵٨
روپیچ توپیچ ١ اینچ( ٢٣١٢ )سوپرپایپ ٢۵٠٣٧٣
تبدیل ١ اینچ توپیچ x ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ١٩٩٣۶١
تبدیل ٣/۴ روپیچ x ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ١٠٨۶٧٣
صفحه دیوارى تکmm ٧٣( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ٣۴٣٣۵
صفحه دیوارى دوبلmm ١۵٣( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ۵۴٣٩١
صفحه دیوارى قوس دارmm ٢۵٠( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ١٠۵۴٠٣
صفحه دیوارى رادیاتورmm  ۵٠٠( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ١٢٨٩۴٧
کلکتور ٢ انشعابى سوپرپایپ ٧٨٠٠٠۴
کلکتور ٣ انشعابى سوپرپایپ ٩٨٨١٩۴
کلکتور ۴ انشعابى سوپرپایپ ١٢٨٢٩٣٠

مطالب و مقالات سوپرپایپ

جعبه آتش نشانی و متعلقات

جعبه آتش نشانی و متعلقات

جعبه آتش نشانی و متعلقات آن: این جعبه ها ازجمله تجهیزات اولیه اطفاء حریق در لحظات ابتدایی حادثه میباشند، با کاربرد بسیار حیاتی خود، علاوه بر پاکسازی فضای محیط از دود و حرارت حریق، تسریع در خاموش کردن آتش، ممانعت
قابلیت‌های محصولات سوپرپایپ

قابلیت‌های محصولات سوپرپایپ

مقدمه از ابتدای تولید محصولات سوپر پایپ تاکنون، دائما محصولات و تاسیسات جدیدی با مشخصات نوآورانه‌ای تولید شده و با تولید هر محصول جدید یک مشکل تاسیساتی در ساختمان‌ها را برطرف نموده است، از جمله فواید محصولات جدید، ایجاد ایمنی

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
  تماس با کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید