سوپرپایپ معرفی محصولات با لیست قیمت جدید

برند سوپرپایپ

لیست قیمت سوپرپایپ و توضیحات سبد کالایی این شرکت

سوپرپایپ، نمونه ای از یک کالای لوکس

لوله و اتصالات سوپرپایپ سیستمی است که برای لوله‌کشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان و رادیاتور و گرمایش ساختمان استفاده میشود.لیست قیمت لوله‌ ۵ لایه سوپرپایپ را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.

استفاده از لوله و تاسیسات سوپرپایت بسیار سریع‌تر و ساده تر از لوله گالوانیزه و تک لایه میباشد؛ همچنین در بازرگانی کشیشی طراحی و برآورد اقلام مورد نیاز پروژه‌های سوپرپایپ به صورت رایگان توسط مجری‌های آموزش دیده انجام میشود.

لیست قیمت محصولات سوپرپایپ را در ادامه میتوانید مشاهده کنید.

نام مجموعه سوپرپایپ
زمان شروع به کار ۱۳۷۶
محل کارخانه قشم
تعداد افراد شاغل ۲۰۰نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های پوشفیت – بست و ساپورت – پمپ – ابراز تاسیسات
تنوع سایز ۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰-۱۶-۱۴
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
مدیر فروش مهندس یوسفی

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "سوپرپایپ"

لیست قیمت سوپرپایپ
  • فروش محصولات سوپرپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سوپرپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش سوپرپایپ
  • بازرگانی کشیشی محصولات سوپر پایپ را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات سوپرپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سوپرپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات سوپرپایپ

نام کالا قیمت اول(ریال)
لوله+ ٢mm – ١۶( ٢٣٠٠٠٠ )سوپرپایپ ٨۶٣٢٨
لوله+ ٢mm – ٢٠( ٢٣٠٠٠١ )سوپرپایپ ١٢۶٣٣١
لوله+ ٢mm – ٢۵( ٢٣٠٠٠٢ )سوپرپایپ ١٩٣٠٣٩
لوله+ ٢mm – ٣٢( ٢٣٠٠٠٣ )سوپرپایپ ٣٠٠٩۴٩
لولهmm ۴٠( ٢٣٠٠٠۴ )سوپرپایپ ١٣٠٧٨٩١
لولهmm ۵٠( ٢٣٠٠٠۵ )سوپرپایپ ١٧٣٩٩۶٧
لولهmm ۶٣( ٢٣٠٠٠۶ )سوپرپایپ ٢٢۵۵٨۶۴
لولهmm ٧۵( ٢٣٠٠٠٧ )سوپرپایپ ٣٩۴۶۶٧٢
لولهmm ٩٠( ٢٣٠٠٠٩ )سوپرپایپ ۵٣٩٣١٠٢
لولهmm ١١٠( ٢٣٠٠١٠ )سوپرپایپ ۶٨٩٣۴٨٧
لوله ١۶( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٠ )سوپرپایپ ٨۶٣٢٨
لوله ٢٠( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠١ )سوپرپایپ ١٢۶٣٣١
لوله ٢۵( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٢ )سوپرپایپ ١٩٣٠٣٩
لوله ٣٢( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٣ )سوپرپایپ ٣٠٠٩۴٩
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ١۶( ٢٣٠٢٠٠ )سوپرپایپ ٣٢٠١٣٣
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢٠( ٢٣٠٢٠١ )سوپرپایپ ۴۵۵١٨۴
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢۵( ٢٣٠٢٠٢ )سوپرپایپ ۶۴٧٣۵١
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٣٢( ٢٣٠٢٠٣ )سوپرپایپ ٨٨۴٣١٧
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۴٠( ٢٣٠٢٠۴ )سوپرپایپ ٣۵۶٠٩٢١
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۵٠( ٢٣٠٢٠۵ )سوپرپایپ ۴٨٠٣٩۵٧
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/٢x١۶( ٢٣٣٢١٠ )سوپرپایپ ٧۶۶۵٩٧
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/٢x٢٠( ٢٣٣٢١١ )سوپرپایپ ١٣٢٢٨٢۴
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢٠( ٢٣٣٢٢١ )سوپرپایپ ١۴۴٠٢١٧
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢۵( ٢٣٣٢٢٢ )سوپرپایپ ١۵٠٢٢٣٨
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٢۵( ٢٣٣٢٣٢ )سوپرپایپ ١۶٣٩۶٨٧
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٣٢( ٢٣٣٢٣٣ )سوپرپایپ ٢١۶۴٨۴٩
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/۴ ١-x ۴٠( ٢٣٣٢۴۴ )سوپرپایپ ۴٧٩١٣١٣
زانوئى پرسى ۴۵ درجه ۴٠( ٢٣۴۵٠۴ )سوپرپایپ ٣٧١٨٢٠٨
زانوئى پرسى ۴۵ درجه ۵٠( ٢٣۴۵٠۵ )سوپرپایپ ۴٨٣٠۴۴۴
زانوئى دیوارى پرسى ١/٢x١۶ توپیچ( ٢٣٢٢١٠ )سوپرپایپ ٣٧٩۴٢٩
زانوئى دیوارى پرسى ١/٢x٢٠ توپیچ( ٢٣٢٢١١ )سوپرپایپ ۴٠٠٧٩٣
زانوئى دیوارى پرسى ٣/۴x٢٠ توپیچ( ٢٣٢٢٢١ )سوپرپایپ ۵١۶٧۶٩
زانوئى دیوارى صفحه دار پرسى ٣/۴x٢٠ توپیچ( ٢٣٢٢٢١ )سوپرپایپ ١٢٣٣۴۴۴
زانو سه راه ٩٠ پرسى ١۶x١/٢x١۶ توپیچ( ٢٣١٣١٠ )سوپرپایپ ۵٢۶٣۶١
زانو سه راه ٩٠ پرسى ٢٠x١/٢x٢٠ توپیچ( ٢٣١٣١١ )سوپرپایپ ۵۵٩۴٩٧
زانو دیوارى صفحه دار پرسى ١/٢x ١۶ توپیچ( ٢٣٢٢١٠ )سوپرپایپ ٣٧٠۴٩١
زانو دیوارى صفحه دار پرسى ٣/۴x ١۶ روپیچ( ٢٣۴٢٢٠ )سوپرپایپ ٣۶٧٩٨۴
زانو دنده اى ٩٠ درجه ١/٢ سوپرپایپ ١٩١٢٩۵
زانو دنده اى ٩٠ درجه ٣/۴ سوپرپایپ ٢٢۵٣٠٣
زانو دیوارى صفحه دار ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ٣۴۶٠٧۵
زانو دیوارى صفحه دار ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ٣٣٨٨٨١
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ٣٠٩۵۶٠
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ٢٩٧۴۶١
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ٣٠٧٠۵٣
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ٢٩٩٧۵٠
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار پرسى ١/٢x١۶x١۶ توپیچ( ٢٣٢٣١٠ )سوپرپایپ ۴۵٠٩٣٣
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار پرسى ٣/۴x١۶x١۶ روپیچ( ٢٣٢٣٢٠ )سوپرپایپ ۴۴١٠١۴
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار پرسى ١/٢x١۶x١۶ توپیچ( ٢٣٢٣١٠ )سوپرپایپ ۴٢٨٩١۵
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار پرسى ٣/۴x١۶x١۶ روپیچ( ٢٣٢٣٢٠ )سوپرپایپ ۴۴٨۵٣۵
زانویى سوپر والو T2 ١۶- – سوپرپایپ ۴۵٠۶٠۶
زانویى سوپروالو T2 ٢٠- – سوپرپایپ ۴٨١٠١٧
سه راه پرسى ١۶( ٢٣٠٣٠٠ )سوپرپایپ ۴۶۴۶۶٧
سه راه پرسى ٢٠( ٢٣٠٣٠١ )سوپرپایپ ۵٩۵٠٣١
سه راه پرسى ٢۵( ٢٣٠٣٠٢ )سوپرپایپ ٨٩٣٨٠٠
سه راه پرسى ٣٢( ٢٣٠٣٠٣ )سوپرپایپ ١١٧١٣١۴
سه راه پرسى ۴٠( ٢٣٠٣٠۴ )سوپرپایپ ۵١٨٣۴٩۵
سه راه پرسى ۵٠( ٢٣٠٣٠۵ )سوپرپایپ ۶٩٧٩۵٩٧
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x١۶( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ۴٨٨٣٢٠
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ۴٩۵۵١۴
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ۵٢۶٣۶١
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ۵٢٨۶۵٠
سه راهى پرسى ١۶x٢۵x٢٠( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ۶٨٠٣٧٨
سه راهى پرسى ٢٠x٢۵x٢٠( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ۶٩٢٣۶٨
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢۵( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپایپ ۶٢٨٢٧۶
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ۶۵۶٧٢۵
سه راهى پرسى ٢۵x١۶x٢۵( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپایپ ٧٧۵٢٠٨
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ۶۴٧٣۵١
سه راهى پرسى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ٧٣٢۶٩٨
سه راهى پرسى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ٨٠١٣۶٨
سه راهى پرسى ١۶x٢۵x٢۵( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپایپ ٧۶۵٨٣۴
سه راهى پرسى ٢۵x٣٢x٢۵( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپایپ ١٠۵۵٠١١
سه راهى پرسى ٣٢x١۶x٣٢( ٢٣٠٣٣٠ )سوپرپایپ ١١٠٩۵١١
سه راهى پرسى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٣٠٣٣١ )سوپرپایپ ١٢٠٩٢۴۶
سه راهى پرسى ٢۵x٢۵x٣٢( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپایپ ١٠۴٣١٣٠
سه راهى پرسى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپایپ ١٢٠۴۴۵٠
سه راهى پرسى ٣٢x۵٠x٣٢( ٢٣٠٣۵٣ )سوپرپایپ ۶١٧٢۵۶١
سه راهى پرسى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٣٠٣۴١ )سوپرپایپ ۴٩۴٣٠۴١
سه راهى پرسى ٣٢x٢۵x۴٠( ٢٣٠٣۴٣ )سوپرپایپ ۵١٠٢٢٩٠
سه راهى پرسى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٣٠٣۴٢ )سوپرپایپ ۴٨٢٢١۶٠
سه راهى پرسى ٣٢x٣٢x۴٠( ٢٣٠٣۴٣ )سوپرپایپ ۴٩۶٧٧٨۴
سه راهى پرسى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٣٠٣۴٣ )سوپرپایپ ۴٨۵۵۶٢٣
سه راهى پرسى ۴٠x٢۵x۵٠( ٢٣٠٣۵۴ )سوپرپایپ ۶٣٧٩٩٨٨
سه راهى پرسى ۵٠x٢۵x۵٠( ٢٣٠٣۵٢ )سوپرپایپ ۶٧۴۴٢۶۶
سه راهى پرسى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٣٠٣۵٣ )سوپرپایپ ۶۶٣۴٩٣٩
سه راهى پرسى ۵٠x۴٠x۵٠( ٢٣٠٣۵۴ )سوپرپایپ ۶٨٠٨۵٧۶
سه راه پرسى روپیچ ٢۵x٣/۴x٢۵( ٢٣٣٣٢٢ )سوپرپایپ ٧٠۵٩٩٣
سه راه پرسى روپیچ ٣٢x٣/۴x٣٢( ٢٣٣٣٣٢ )سوپرپایپ ٨۶٨٩۴٨
سه راه پرسى توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢٣١٣١٠ )سوپرپایپ ١۵١٣٣۵۶
سه راه پرسى توپیچ ٢٠x١/٢x٢٠( ٢٣١٣١١ )سوپرپایپ ١٧١٢٨٢۶
سه راه پرسى توپیچ ٢٠x٣/۴x٢٠( ٢٣١٣٢١ )سوپرپایپ ١٨٢٣۵٧٠
سه راه پرسى توپیچ ٢۵x١/٢x٢۵( ٢٣١٣٢١ )سوپرپایپ ١٨٨٩٩۵١
سه راه پرسى توپیچ ٢۵x٣/۴x٢۵( ٢٣١٣٢٢ )سوپرپایپ ١٠١٨١۶٩
سه راه پرسى توپیچ ٣٢x١/٢x٣٢( ٢٣١٣٣١ )سوپرپایپ ٢٢٨٢١٣٣
سه راه پرسى توپیچ ٣٢x٣/۴x٣٢( ٢٣١٣٣٢ )سوپرپایپ ٢٣۶١٩٢١
سه راه پرسى توپیچ ۴٠x٣/۴x۴٠( ٢٣١٣۴٢ )سوپرپایپ ۴٠۴۴۵۵۴
سه راه پرسى توپیچ ۵٠x١x۵٠( ٢٣١٣۵٣ )سوپرپایپ ۵٩١٨٠۴۶
سه راهى دنده اى ١/٢ سوپرپایپ ١٧٧٨٨٨
سه راهى دنده اى ٣/۴ سوپرپایپ ٣٠٧٢٧١
سه راهى دنده اى ١ اینچ سوپرپایپ ۴٨١٢٣۵
سه راه سوپر والو T2 ١۶- – سوپرپایپ ۶٠٢۴۴٣
چپقى پرسى ١/٢x١۶( ٢٣٠٧١٠ )سوپرپایپ ٣۴٢٠۴٢
چپقى پرسى ١/٢x٢٠( ٢٣٠٧١١ )سوپرپایپ ٣٧٩۴٢٩
چپقى پرسى ٣/۴x٢٠( ٢٣٠٧٢١ )سوپرپایپ ۴٣٨۶١۶
چپقى پرسى ٣/۴x٢۵( ٢٣٠٧٢٢ )سوپرپایپ ۵١٩٣٨۵
چپقى پرسى ١x٢۵( ٢٣٠٧٣٢ )سوپرپایپ ۶٩١۴٩۶
چپقى پرسى ١x٣٢( ٢٣٠٧٣٣ )سوپرپایپ ٧٣٢۶٩٨
چپقى پرسى ١/٢ ١-x۴٠( ٢٣٠٧۵۴ )سوپرپایپ ۵١٠٧٨۴٩
چپقى پرسى ١/٢ ١-x۵٠( ٢٣٠٧۵۵ )سوپرپایپ ۶٠۵٢٠٠٧
چپقى دنده اى ١/٢ سوپرپایپ ١٨٨۴۶١
چپقى دنده اى ٣/۴ سوپرپایپ ٢٧٢٩٣۶
مغزى ١/٢( ٢٣٠٩٠١ )سوپرپایپ ۶٨٢٣۴
مغزى ٣/۴( ٢٣٠٩٠٢ )سوپرپایپ ١٣۶٣۵٩
مغزى ١ اینچ( ٢٣٠٩٠٣ )سوپرپایپ ٢١۵٩٢٩
مغزى رابط ١/٢ سوپرپایپ ٨٠۴۴٢
مغزى رابط ٣/۴ سوپرپایپ ١۵۴٠١٧
مغزى رابط ١ اینچ سوپرپایپ ٢٣۴٧٨۶
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ x ١۶( ٢٣٣١١٠ )سوپرپایپ ٢٠٨۶٢۶
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴ x ١۶( ٢٣٣١٢٠ )سوپرپایپ ٢۵٨۵۴٨
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ x ٢٠( ٢٣٣١١١ )سوپرپایپ ٢۶۵۵٢۴
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴ x ٢٠( ٢٣٣١٢١ )سوپرپایپ ٢٨٩٣٩۵
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴ x ٢۵( ٢٣٣١٢٢ )سوپرپایپ ۴٠٣٠٨٢
بوشن پرسى روپیچ ١ x ٢۵( ٢٣٣١٣٢ )سوپرپایپ ۵١۴۴٨٠
بوشن پرسى روپیچ ١ x ٣٢( ٢٣٣١٣٣ )سوپرپایپ ۵٣۵٨۴۴
بوشن پرسى روپیچ ١/۴ ١- x ٣٢( ٢٣٣١۴٣ )سوپرپایپ ٨٣٩٣٠٠
بوشن پرسى روپیچ ١/۴ ١- x ۴٠( ٢٣٣١۴۴ )سوپرپایپ ٢۵٣٨۶١٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ ١- x ۴٠( ٢٣٣١۵۴ )سوپرپایپ ٢٨۵٢٣١٢
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ ١- x ۵٠( ٢٣٣١۵۵ )سوپرپایپ ٣۴٢١٧٢٨
بوشن پرسى روپیچ ٢ x ۵٠( ٢٣٣١۶۵ )سوپرپایپ ۴٨١٣۶۵٨
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ x ١۶( ٢٣٢١١٠ )سوپرپایپ ٢۶٠٨٣٧
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ x ٢٠( ٢٣٢١١١ )سوپرپایپ ٢٩۶٣٧١
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴ x ٢٠( ٢٣٢١٢١ )سوپرپایپ ٣٩٨١٧٧
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴ x ٢۵( ٢٣٢١٢٢ )سوپرپایپ ۵١٩٣٨۵
بوشن پرسى توپیچ ١ x ٢۵( ٢٣٢١٣٢ )سوپرپایپ ۵٩٠٣۴۴
بوشن پرسى توپیچ ١ x ٣٢( ٢٣٢١٣٣ )سوپرپایپ ٧٠٩٠۴۵
بوشن پرسى توپیچ ١/۴ ١- x ٣٢( ٢٣٢١۴٣ )سوپرپایپ ٩٠٠٨٨۵
بوشن پرسى توپیچ ١/۴ ١- x ۴٠( ٢٣٢١۴۴ )سوپرپایپ ٢٧۵١۴٨٧
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ ١- x ۴٠( ٢٣٢١۵۴ )سوپرپایپ ٢٨۴٩۵٨٧
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ ١- x ۵٠( ٢٣٢١۵۵ )سوپرپایپ ٣٧۴٣۴٩۶
بوشن پرسى مهره دار ٣/۴ x ١۶( ٢٣١۴٢٠ )سوپرپایپ ١۵١۵۶۴۵
بوشن پرسى مهره دار ١/٢ x ٢٠( ٢٣١۴١١ )سوپرپایپ ١۶۴٣٧٢٠
بوشن پرسى مهره دار ٣/۴ x ٢٠( ٢٣١۴٢١ )سوپرپایپ ١٩۵٣٠۶٢
بوشن پرسى مهره دار ١ x ٢۵( ٢٣١۴٣٢ )سوپرپایپ ٢٠٣۵٣۵٧
بوشن پرسى مهره دار ١/۴ ١- x ٣٢( ٢٣١۴۴٣ )سوپرپایپ ٢٢۴٣١١١
بوشن پرسى مهره دار ١/٢ ١- x ۴٠( ٢٣١۴۵۴ )سوپرپایپ ٣۶١۵۶٣٩
بوشن پرسى مهره دار ٢ x ۵٠( ٢٣١۴۶۵ )سوپرپایپ ۴٣٩۴٢٢۶
بوشن پرسى ١۶( ٢٣١١٠٠ )سوپرپایپ ٢۶٠٨٣٧
بوشن پرسى ٢٠( ٢٣١١٠١ )سوپرپایپ ٣١۵٣٣٧
بوشن پرسى ٢۵( ٢٣١١٠٢ )سوپرپایپ ۵۴٠۴٢٢
بوشن پرسى ٣٢( ٢٣١١٠٣ )سوپرپایپ ۶٨٠٣٧٨
بوشن پرسى ۴٠( ٢٣١١٠۴ )سوپرپایپ ٢۵۴۶٨٩۴
بوشن پرسى ۵٠( ٢٣١١٠۵ )سوپرپایپ ٣۴۵٧۴٨٠
بوشن دنده اى ٣/۴  سوپرپایپ ١٩٣٣۶۶
بوشن دنده اى ١ اینچ سوپرپایپ ٣۵٧٩۵۶
رابط سوپر والو – T2 ١۶ سوپرپایپ ٣۶٠٠٢٧
رابط سوپر والو – T2 ٢٠ سوپرپایپ ٣٨۶٢٩۶
رابط سوپر والو – T2 ٢۵ سوپرپایپ ۴٨٢٢١۶
رابط روپیچ سوپروالوT2 ١/٢- ۴۶١٨٣٣
رابط روپیچ سوپروالوT2 ٣/۴- ۵٠۶٩۵٩
رابط توپیچ سوپروالوT2 ١/٢- ۴۶۴٧٧۶
درپوش پلاستیکى تست( آبى( )٢٣١٠٠١ )سوپرپایپ ١٣١٨٩
درپوش پلاستیکى تست( قرمز( )٢٣١٠٠١ )سوپرپایپ ١٣١٨٩
ته بند سوپر والو – T2 سوپرپایپ ٣٠١٢٧۶
مهره ماسوره ١/٢x ١۶( ٢٣١۴٠١ )سوپرپایپ. ١٢٨٠٧۵
مهره ماسوره ١/٢x ٢٠( ٢٣١۴٢٢ )سوپرپایپ ٢١١١٣٣
مهره ماسوره ٣/۴x ٢٠( ٢٣١۴٢١ )سوپرپایپ ١٨٩۶۶٠
مهره ماسوره ٣/۴x ٢۵( ٢٣١۴٢٢ )سوپرپایپ ٣۴١۴٩٧
مهره ماسوره ١x ٢۵( ٢٣١۴٣٢ )سوپرپایپ ٣٨٩٢٣٩
رابط روپیچ دنده اى ١x ٣٢ سوپرپایپ ٧٩۵٧٠٠
تبدیل پرسى ١۶x ٢٠( ٢٣١٧١٠ )سوپرپایپ ٣٠١١۶٧
تبدیل پرسى ١۶x ٢۵( ٢٣١٧٢٠ )سوپرپایپ ۴۵٧۵٨٢
تبدیل پرسى ٢٠x ٢۵( ٢٣١٧٢١ )سوپرپایپ ۴٧٨٨٣٧
تبدیل پرسى ٢٠x ٣٢( ٢٣١٧٣١ )سوپرپایپ ۶٠٢١١۶
تبدیل پرسى ٢۵x ٣٢( ٢٣١٧٣٢ )سوپرپایپ ٧٠۴٢۴٩
تبدیل پرسى ٢۵x ۴٠( ٢٣١٧۴٢ )سوپرپایپ ٢۵٧۴٩٠٧
تبدیل پرسى ٣٢x ۴٠( ٢٣١٧۴٣ )سوپرپایپ ٢۶٧٣٠٠٧
تبدیل پرسى ٣٢x ۵٠( ٢٣١٧۵٣ )سوپرپایپ ٣۵۴٢٩٣۶
تبدیل پرسى ۴٠x ۵٠( ٢٣١٧۵۴ )سوپرپایپ ٣۵٢٧۵۶٧
تبدیل  روپیچ ٣/۴x ١/٢( ٢٣١٧ )سوپرپایپ ١٢٣٢٧٩
تبدیل روپیچ ٣/۴x ١( ٢٣١٧ )سوپرپایپ ٢٠١۵۴١
بست پلاستیکى روکار ١۶( ٢٣۴٠٠٠ )سوپرپایپ ۴٧٩۶
بست پلاستیکى روکار ٢٠( ٢٣۴٠٠١ )سوپرپایپ ۴٧٩۶
بست پلاستیکى روکار ٢۵( ٢٣۴٠٠٢ )سوپرپایپ ۴٧٩۶
بست پلاستیکى روکار ٣٢( ٢٣۴٠٠٣ )سوپرپایپ ٧٠٨۵
بست U زانو دیوارى( یدکى )سوپرپایپ ١٠۵٧٣
شیر سوپروالو – T1 ١۶ سوپرپایپ ٢٣٢٨١٣١
شیر سوپر والو – T2 سوپرپایپ ٢١٧٧٨٢٠
شیر سوپر والو S1 سایز ٢۵ پرسى سوپرپایپ ١٩٨١۶٢٠
شیر سوپر والو S2 سوپرپایپ ١۴۵٩۵١٠
شیر سوپر والو S3 سوپرپایپ ١٩٣٠٧١٧
شیر سوپر والو S4 سوپرپایپ ٢۴٧٨۴۴٢
شیر سوپر والوS1-سایز٣٢پرسى سوپرپایپ ٢۶۵۴٢۵٩
شیر سوپر والوT1٢٠- ٢٢٠٩١٠٣
شیر سوپر والوT1٢۵- ٢۴٠١٩٢۴
شیر سوپر والوT1٣٢- ٢٩٠٩١٠١
روپیچ توپیچ ١/٢( ٢٣١٢ )سوپرپایپ ١١١۵٠٧
روپیچ توپیچ ٣/۴( ٢٣١٢ )سوپرپایپ ١۵٨٨١٣
روپیچ توپیچ ١ اینچ( ٢٣١٢ )سوپرپایپ ٢۶٧٩٢٢
تبدیل ١ اینچ توپیچ x ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ٢١٩٣٠٨
تبدیل ٣/۴ روپیچ x ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ١١۶٣٠٣
صفحه دیوارى تکmm ٧٣( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ٣۶٧٣٣
صفحه دیوارى دوبلmm ١۵٣( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ۶٢۵۶۶
صفحه دیوارى قوس دارmm ٢۵٠( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ١٢١٢٠٨
صفحه دیوارى رادیاتورmm  ۵٠٠( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ١۶٧۶۴٢
کلکتور ٢ انشعابى سوپرپایپ ٨٣۴۶١٣
کلکتور ٣ انشعابى سوپرپایپ ١٠۵٧۴٠٩
کلکتور ۴ انشعابى سوپرپایپ ١٣٧٢٧۴۶

مطالب و مقالات سوپرپایپ

سیستم آبرسانی ۵ لایه

سیستم آبرسانی ۵ لایه

لوله و اتصالات ۵لایه، سیستمی است که لوله هایش متشکل از یک لایه آلومینیوم، دو لایه پلیمر و دو لایه چسب مخصوص است. در بازار کنونی ۳ نوع PERT ، Pex-Al-Pex و PE وجود دارد و به عنوان نسل سوم
سوپرپایپ ,اتصالات, قابلیت ها , ویژگی ها و مشخصات

سوپرپایپ ,اتصالات, قابلیت ها , ویژگی ها و مشخصات

سوپرپایپ قابلیت ها و مزایا مقدمه  سوپر پایپ از ابتدای تولید محصولات تاکنون، دائما محصولات و تاسیسات جدیدی با مشخصات نوآورانه‌ای تولید شده و با تولید هر محصول جدید یک مشکل تاسیساتی در ساختمان‌ها را برطرف نموده است، از جمله
سوپرپایپ نحوه ورود لوله و اتصالات پنج لایه به صنعت ساختمان

سوپرپایپ نحوه ورود لوله و اتصالات پنج لایه به صنعت ساختمان

ورودلوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ به صنعت ساختمان مقدمه تاسیسات ساختمانی و لوله و اتصالات از گذشته تاکنون دچار تغییرات و تحولات بسیاری شده و از نسل لوله‌های فلزی که مشکل خوردگی و رسوب گیری داشتند و لوله‌های پلیمری

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید