سوپرپایپ معرفی محصولات با لیست قیمت جدید

برند سوپرپایپ

لیست قیمت سوپرپایپ و توضیحات سبد کالایی این شرکت

سوپرپایپ، نمونه ای از یک کالای لوکس

لوله و اتصالات سوپرپایپ سیستمی است که برای لوله‌کشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان و رادیاتور و گرمایش ساختمان استفاده میشود.لیست قیمت لوله‌ ۵ لایه سوپرپایپ را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.

استفاده از لوله و تاسیسات سوپرپایت بسیار سریع‌تر و ساده تر از لوله گالوانیزه و تک لایه میباشد؛ همچنین در بازرگانی کشیشی طراحی و برآورد اقلام مورد نیاز پروژه‌های سوپرپایپ به صورت رایگان توسط مجری‌های آموزش دیده انجام میشود.

لیست قیمت محصولات سوپرپایپ را در ادامه میتوانید مشاهده کنید.

نام مجموعه سوپرپایپ
زمان شروع به کار ۱۳۷۶
محل کارخانه قشم
تعداد افراد شاغل ۲۰۰نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های پوشفیت – بست و ساپورت – پمپ – ابراز تاسیسات
تنوع سایز ۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰-۱۶-۱۴
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
مدیر فروش مهندس یوسفی

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "سوپرپایپ"

لیست قیمت سوپرپایپ
  • فروش محصولات سوپرپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سوپرپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش سوپرپایپ
  • بازرگانی کشیشی محصولات سوپر پایپ را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات سوپرپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سوپرپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات سوپرپایپ

نام کالا قیمت اول
لوله+ ٢mm – ١۶( ٢٣٠٠٠٠ )سوپرپایپ ١٠٧٩١٠
لوله+ ٢mm – ٢٠( ٢٣٠٠٠١ )سوپرپایپ ١۵۶۴١۵
لوله+ ٢mm – ٢۵( ٢٣٠٠٠٢ )سوپرپایپ ٢٣۶٧۴٨
لوله+ ٢mm – ٣٢( ٢٣٠٠٠٣ )سوپرپایپ ٣۶٩٠٧۴
لولهmm ۴٠( ٢٣٠٠٠۴ )سوپرپایپ ١۴٨۵٢٣۴
لولهmm ۵٠( ٢٣٠٠٠۵ )سوپرپایپ ١٩٩۴٧٠٠
لولهmm ۶٣( ٢٣٠٠٠۶ )سوپرپایپ ٣٠۴٩٧١١
لولهmm ٧۵( ٢٣٠٠٠٧ )سوپرپایپ ۵۵۴٢۶۵٠
لولهmm ٩٠( ٢٣٠٠٠٩ )سوپرپایپ ٧۵٧٣٨۶۵
لولهmm ١١٠( ٢٣٠٠١٠ )سوپرپایپ ١٠٣۵٠۵٣١
لوله ١۶( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٠ )سوپرپایپ ١٠٧٩١٠
لوله ٢٠( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠١ )سوپرپایپ ١۵۶۴١۵
لوله ٢۵( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٢ )سوپرپایپ ٢٣۶٧۴٨
لوله ٣٢( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٣ )سوپرپایپ ٣۶٩٠٧۴
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ١۶( ٢٣٠٢٠٠ )سوپرپایپ ۴٢٠١٩۵
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢٠( ٢٣٠٢٠١ )سوپرپایپ ۵٩٧٣٢٠
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢۵( ٢٣٠٢٠٢ )سوپرپایپ ٨۴٩۵۴۶
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٣٢( ٢٣٠٢٠٣ )سوپرپایپ ١١۶٠۴١۴
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۴٠( ٢٣٠٢٠۴ )سوپرپایپ ۵٢٣۴۵٠٧
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۵٠( ٢٣٠٢٠۵ )سوپرپایپ ٧٠۶١٨٩٢
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/٢x٢٠( ٢٣٣٢١١ )سوپرپایپ ١٣٢٢٨٢۴
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢٠( ٢٣٣٢٢١ )سوپرپایپ ١٨٣۵٠١۵
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٣٢( ٢٣٣٢٣٣ )سوپرپایپ ٢۶٨١۶١٨
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/۴ ١-x ۴٠( ٢٣٣٢۴۴ )سوپرپایپ ٧٠۴٣٣۶٢
زانوئى پرسى ۴۵ درجه ۴٠( ٢٣۴۵٠۴ )سوپرپایپ ۵٢٢١٧۵۴
زانوئى پرسى ۴۵ درجه ۵٠( ٢٣۴۵٠۵ )سوپرپایپ ۶٩٧٣٩٢٩
زانوئى دیوارى پرسى ١/٢x١۶ توپیچ( ٢٣٢٢١٠ )سوپرپایپ ۴٨٣٩۶٠
زانوئى دیوارى پرسى ١/٢x٢٠ توپیچ( ٢٣٢٢١١ )سوپرپایپ ۵٢۵٩٢۵
زانوئى دیوارى پرسى ٣/۴x٢٠ توپیچ( ٢٣٢٢٢١ )سوپرپایپ ۶۵٩٣۴١
زانوئى دیوارى صفحه دار پرسى ٣/۴x٢٠ توپیچ( ٢٣٢٢٢١ )سوپرپایپ ١۵٢٧٧۴۴
زانو سه راه ٩٠ پرسى ١۶x١/٢x١۶ توپیچ( ٢٣١٣١٠ )سوپرپایپ ۶٧١۴۴٠
زانو سه راه ٩٠ پرسى ٢٠x١/٢x٢٠ توپیچ( ٢٣١٣١١ )سوپرپایپ ٧٣۴٢٢۴
زانو دیوارى صفحه دار پرسى ١/٢x ١۶ توپیچ( ٢٣٢٢١٠ )سوپرپایپ ۴٧٢٨۴٢
زانو دیوارى صفحه دار پرسى ٣/۴x ١۶ روپیچ( ٢٣۴٢٢٠ )سوپرپایپ ۴۶٩۴۶٣
زانو دنده اى ٩٠ درجه ١/٢ سوپرپایپ ٢۶۵٨۵١
زانو دنده اى ٩٠ درجه ٣/۴ سوپرپایپ ٣١٣١۵٧
زانوئى دنده اى دیوارى ١/٢ سوپرپایپ ٣۴۵۵٣٠
زانو سه راهى ٩٠ درجه توپیچ ١/٢ سوپرپایپ ۴١۶٣٨٠
زانو دیوارى صفحه دار ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ۴٨٠۶٩٠
زانو دیوارى صفحه دار ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ۴٧٠٧٧١
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ۴٣٠١١۴
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ۴١٣٢١٩
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ۴٢۶۶٢۶
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ۴١۶٣٨٠
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار پرسى ١/٢x١۶x١۶ توپیچ( ٢٣٢٣١٠ )سوپرپایپ ۵٧۵١٩٣
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار پرسى ٣/۴x١۶x١۶ روپیچ( ٢٣٢٣٢٠ )سوپرپایپ ۵۶٢۵۴٩
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار پرسى ١/٢x١۶x١۶ توپیچ( ٢٣٢٣١٠ )سوپرپایپ ۵۶٢۵۴٩
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار پرسى ٣/۴x١۶x١۶ روپیچ( ٢٣٢٣٢٠ )سوپرپایپ ۵٧٢٢۵٠
زانویى سوپر والو T2 ١۶- – سوپرپایپ ۶٠١۵٧١
زانویى سوپروالو T2 ٢٠- – سوپرپایپ ۶۴٢٢٢٨
سه راه پرسى ١۶( ٢٣٠٣٠٠ )سوپرپایپ ۶٠۴٠٧٨
سه راه پرسى ٢٠( ٢٣٠٣٠١ )سوپرپایپ ٧٧٣۵٧٣
سه راه پرسى ٢۵( ٢٣٠٣٠٢ )سوپرپایپ ١١۶٢٠۴٩
سه راه پرسى ٣٢( ٢٣٠٣٠٣ )سوپرپایپ ١۵٢٢٧٣٠
سه راه پرسى ۴٠( ٢٣٠٣٠۴ )سوپرپایپ ٧٢٧٩۵۶۵
سه راه پرسى ۵٠( ٢٣٠٣٠۵ )سوپرپایپ ٩٨٠١٩٣۴
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x١۶( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ۶۵٢٨٠١
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ۶۶٢١٧۵
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ٧٠٣۴٨۶
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ٧٠۶٧۵۶
سه راهى پرسى ١۶x٢۵x٢٠( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ٩٠٩٢٧٨
سه راهى پرسى ٢٠x٢۵x٢٠( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ٩٢۵۴١٠
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢۵( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپایپ ٨٣٩۶٢٧
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ٨٧٧۶۶٨
سه راهى پرسى ٢۵x١۶x٢۵( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپایپ ١٠٣۶٢۶٣
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ٨۶۵٢۴٢
سه راهى پرسى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ٩٧٩۴٧۴
سه راهى پرسى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ١٠٧١١۴٣
سه راهى پرسى ١۶x٢۵x٢۵( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپایپ ١٠٢٣۶١٩
سه راهى پرسى ٢۵x٣٢x٢۵( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپایپ ١۴١٠١٣٣
سه راهى پرسى ٣٢x١۶x٣٢( ٢٣٠٣٣٠ )سوپرپایپ ١۴٨٣٠۵۴
سه راهى پرسى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٣٠٣٣١ )سوپرپایپ ١۶١۶٣۶١
سه راهى پرسى ٢۵x٢۵x٣٢( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپایپ ١٣٩۴٣٢٨
سه راهى پرسى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپایپ ١۶٠٩٨٢١
سه راهى پرسى ٣٢x۵٠x٣٢( ٢٣٠٣۵٣ )سوپرپایپ ٩٣۵٧٣٢٣
سه راهى پرسى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٣٠٣۴١ )سوپرپایپ ٧١٣۶۵۵٧
سه راهى پرسى ٣٢x٢۵x۴٠( ٢٣٠٣۴٣ )سوپرپایپ ٧٣۶۶۵۴٧
سه راهى پرسى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٣٠٣۴٢ )سوپرپایپ ٧١۵١٩٢۶
سه راهى پرسى ٣٢x٣٢x۴٠( ٢٣٠٣۴٣ )سوپرپایپ ٧١٧٢٣٠٩
سه راهى پرسى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٣٠٣۴٣ )سوپرپایپ ٧٢٠١۵٢١
سه راهى پرسى ۴٠x٢۵x۵٠( ٢٣٠٣۵۴ )سوپرپایپ ٩۴۶٢٢٩٠
سه راهى پرسى ۵٠x٢۵x۵٠( ٢٣٠٣۵٢ )سوپرپایپ ٩۴٧١۴۴۶
سه راهى پرسى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٣٠٣۵٣ )سوپرپایپ ٩۵٧٩٢۴٧
سه راهى پرسى ۵٠x۴٠x۵٠( ٢٣٠٣۵۴ )سوپرپایپ ٩۵۶١٨٠٧
سه راه پرسى روپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢٣٣٣١٠ )سوپرپایپ ٢٠۴٣٨۵٩
سه راه پرسى روپیچ ٢۵x٣/۴x٢۵( ٢٣٣٣٢٢ )سوپرپایپ ٩٢۶۵٠٠
سه راه پرسى روپیچ ٣٢x٣/۴x٣٢( ٢٣٣٣٣٢ )سوپرپایپ ١١۴٠٣۵٨
سه راه پرسى توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢٣١٣١٠ )سوپرپایپ ١٩٢٨١٠١
سه راه پرسى توپیچ ٢٠x٣/۴x٢٠( ٢٣١٣٢١ )سوپرپایپ ٢٣٢٣٣٣۵
سه راه پرسى توپیچ ٢۵x١/٢x٢۵( ٢٣١٣٢١ )سوپرپایپ ٢۴٠٧٩١٩
سه راه پرسى توپیچ ٢۵x٣/۴x٢۵( ٢٣١٣٢٢ )سوپرپایپ ١٣٣۶٢٣١
سه راه پرسى توپیچ ٣٢x١/٢x٣٢( ٢٣١٣٣١ )سوپرپایپ ٢٩٠٧۵٧۵
سه راه پرسى توپیچ ٣٢x٣/۴x٣٢( ٢٣١٣٣٢ )سوپرپایپ ٣٠٠٩٢٧٢
سه راه پرسى توپیچ ۴٠x٣/۴x۴٠( ٢٣١٣۴٢ )سوپرپایپ ۶٣٧٠٠۶٩
سه راه پرسى توپیچ ۵٠x١x۵٠( ٢٣١٣۵٣ )سوپرپایپ ٩٣٢١٠٢۶
سه راهى دنده اى ١/٢ سوپرپایپ ٢۴٧١٠٣
سه راهى دنده اى ٣/۴ سوپرپایپ ۴٢۶٨۴۴
سه راهى دنده اى ١ اینچ سوپرپایپ ۶۶٨۴٩٧
سه راه سوپر والو T2 ١۶- – سوپرپایپ ٨٠۴٣١١
چپقى پرسى ١/٢x١۶( ٢٣٠٧١٠ )سوپرپایپ ۴٣۶۵۴۵
چپقى پرسى ١/٢x٢٠( ٢٣٠٧١١ )سوپرپایپ ۴٨٣٩۶٠
چپقى پرسى ٣/۴x٢٠( ٢٣٠٧٢١ )سوپرپایپ ۵۵٩٧١۵
چپقى پرسى ٣/۴x٢۵( ٢٣٠٧٢٢ )سوپرپایپ ۶۶٢٨٢٩
چپقى پرسى ١x٢۵( ٢٣٠٧٣٢ )سوپرپایپ ٨٨٢١٣٧
چپقى پرسى ١x٣٢( ٢٣٠٧٣٣ )سوپرپایپ ٩٣۴٨٩٣
چپقى پرسى ١/٢ ١-x۴٠( ٢٣٠٧۵۴ )سوپرپایپ ٧١٧٣٢٩٠
چپقى پرسى ١/٢ ١-x۵٠( ٢٣٠٧۵۵ )سوپرپایپ ٨۴٩٩٣٨۴
چپقى دنده اى ١/٢ سوپرپایپ ٢۶١٩٢٧
چپقى دنده اى ٣/۴ سوپرپایپ ٣٧٩٢١١
مغزى ١/٢( ٢٣٠٩٠١ )سوپرپایپ ٩۴٧٢١
مغزى ٣/۴( ٢٣٠٩٠٢ )سوپرپایپ ١٨٩۵۵١
مغزى ١ اینچ( ٢٣٠٩٠٣ )سوپرپایپ ٢٩٩٩۶٨
مغزى رابط ١/٢ سوپرپایپ ١١١٧٢۵
مغزى رابط ٣/۴ سوپرپایپ ٢١٣٩۶٧
مغزى رابط ١ اینچ سوپرپایپ ٣٢۶٢٣٧
مغزى بلندmm ۴٠ سوپرپایپ ٢٧۶٨۶٠
مغزى بلندmm ۵٠ سوپرپایپ ٣٢٧٠٠٠
مغزى بلندmm ۶٠ سوپرپایپ ٣٧٧٣۵٨
مغزى بلندmm ٧٠ سوپرپایپ ۴٣۴٩١٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ x ١۶( ٢٣٣١١٠ )سوپرپایپ ٢۶۶١٧٨
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴ x ١۶( ٢٣٣١٢٠ )سوپرپایپ ٣٢٩٨٣۴
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ x ٢٠( ٢٣٣١١١ )سوپرپایپ ٣٣٨٧٧٢
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴ x ٢٠( ٢٣٣١٢١ )سوپرپایپ ٣۶٩١٨٣
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴ x ٢۵( ٢٣٣١٢٢ )سوپرپایپ ۵١۴٣٧١
بوشن پرسى روپیچ ١ x ٢۵( ٢٣٣١٣٢ )سوپرپایپ ۶۵۶٣٩٨
بوشن پرسى روپیچ ١ x ٣٢( ٢٣٣١٣٣ )سوپرپایپ ۶٨٣۶۴٨
بوشن پرسى روپیچ ١/۴ ١- x ٣٢( ٢٣٣١۴٣ )سوپرپایپ ١٠٧٠٩٢۵
بوشن پرسى روپیچ ١/۴ ١- x ۴٠( ٢٣٣١۴۴ )سوپرپایپ ٣۵۶۵١٧٢
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ ١- x ۴٠( ٢٣٣١۵۴ )سوپرپایپ ۴٠٠۵٧۵٠
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ ١- x ۵٠( ٢٣٣١۵۵ )سوپرپایپ ۴٨٠۵٢۶۵
بوشن پرسى روپیچ ٢ x ۵٠( ٢٣٣١۶۵ )سوپرپایپ ۶٧۶٠١٨٠
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ x ١۶( ٢٣٢١١٠ )سوپرپایپ ٣٣٢٨٨۶
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ x ٢٠( ٢٣٢١١١ )سوپرپایپ ٣٧٨٠١٢
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴ x ٢٠( ٢٣٢١٢١ )سوپرپایپ ۵٠٧٩۴٠
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴ x ٢۵( ٢٣٢١٢٢ )سوپرپایپ ۶۶٢٨٢٩
بوشن پرسى توپیچ ١ x ٢۵( ٢٣٢١٣٢ )سوپرپایپ ٧۵٣١٩٠
بوشن پرسى توپیچ ١ x ٣٢( ٢٣٢١٣٣ )سوپرپایپ ٩٠۴۴٨٢
بوشن پرسى توپیچ ١/۴ ١- x ٣٢( ٢٣٢١۴٣ )سوپرپایپ ١١۴٩۴٠۵
بوشن پرسى توپیچ ١/۴ ١- x ۴٠( ٢٣٢١۴۴ )سوپرپایپ ٣٨۶۴١۵٩
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ ١- x ۴٠( ٢٣٢١۵۴ )سوپرپایپ ۴٠٠١٩٣۵
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ ١- x ۵٠( ٢٣٢١۵۵ )سوپرپایپ ۵٢۵٧١٧٩
بوشن پرسى مهره دار ٣/۴ x ١۶( ٢٣١۴٢٠ )سوپرپایپ ١٨٧٧٣٠٧
بوشن پرسى مهره دار ٣/۴ x ٢٠( ٢٣١۴٢١ )سوپرپایپ ٢۴١٩٢۵۵
بوشن پرسى مهره دار ١ x ٢۵( ٢٣١۴٣٢ )سوپرپایپ ٢۵٢١٠۶١
بوشن پرسى مهره دار ١/٢ ١- x ۴٠( ٢٣١۴۵۴ )سوپرپایپ ۵٨٣۶٩۵٠
بوشن پرسى مهره دار ٢ x ۵٠( ٢٣١۴۶۵ )سوپرپایپ ۶٩٢٠٩۵۵
بوشن پرسى ١۶( ٢٣١١٠٠ )سوپرپایپ ٣۴٨۶٩١
بوشن پرسى ٢٠( ٢٣١١٠١ )سوپرپایپ ۴٢١۶١٢
بوشن پرسى ٢۵( ٢٣١١٠٢ )سوپرپایپ ٧٢٢٣۴٣
بوشن پرسى ٣٢( ٢٣١١٠٣ )سوپرپایپ ٩٠٩٢٧٨
بوشن پرسى ۴٠( ٢٣١١٠۴ )سوپرپایپ ٣۶٧٧١١۵
بوشن پرسى ۵٠( ٢٣١١٠۵ )سوپرپایپ ۵٠٨٢۴۵٢
بوشن دنده اى ٣/۴  سوپرپایپ ٢۶٨۶٨۵
بوشن دنده اى ١ اینچ سوپرپایپ ۴٩٧٢۵٨
رابط سوپر والو – T2 ١۶ سوپرپایپ ۴٢٩١٣٣
رابط سوپر والو – T2 ٢٠ سوپرپایپ ۴۶٠٣٠٧
رابط سوپر والو – T2 ٢۵ سوپرپایپ ۵٧۴٧۵٧
رابط روپیچ سوپروالوT2 ١/٢- ۵۵٠۴۵٠
رابط روپیچ سوپروالوT2 ٣/۴- ۶٠۴٢٩۶
رابط توپیچ سوپروالوT2 ١/٢- ۵۵٣٩٣٨
درپوش پلاستیکى تست( آبى( )٢٣١٠٠١ )سوپرپایپ ١۶٠٢٣
درپوش پلاستیکى تست( قرمز( )٢٣١٠٠١ )سوپرپایپ ١۶٠٢٣
درپوش روپیچ ١ اینچ سوپرپایپ ٢٧٣٣٧٢
درپوش توپیچ ١/٢ سوپرپایپ ٣۶٠١٣۶
درپوش توپیچ ١ اینچ سوپرپایپ ٢٧٢۵٠٠
مهره ماسوره ١/٢x ١۶( ٢٣١۴٠١ )سوپرپایپ. ١٧٧٨٨٨
مهره ماسوره ١/٢x ٢٠( ٢٣١۴٢٢ )سوپرپایپ ٢٩٣٣١٩
مهره ماسوره ٣/۴x ٢٠( ٢٣١۴٢١ )سوپرپایپ ٢۶٣۴۵٣
مهره ماسوره ٣/۴x ٢۵( ٢٣١۴٢٢ )سوپرپایپ ۴٧۴٣۶٨
مهره ماسوره ١x ٢۵( ٢٣١۴٣٢ )سوپرپایپ ۵۴٠۶۴٠
رابط توپیچ دنده اى ١x ٣٢( ٢٣١۴٣٣ )سوپرپایپ ٩٨٨۴١٢
رابط روپیچ دنده اى ١x ٣٢ سوپرپایپ ١١٠۵٣۶٩
تبدیل پرسى ١۶x ٢٠( ٢٣١٧١٠ )سوپرپایپ ۴٠٢۵٣٧
تبدیل پرسى ١۶x ٢۵( ٢٣١٧٢٠ )سوپرپایپ ۶١١٧٠٨
تبدیل پرسى ٢٠x ٢۵( ٢٣١٧٢١ )سوپرپایپ ۶۴٠٠۴٨
تبدیل پرسى ٢٠x ٣٢( ٢٣١٧٣١ )سوپرپایپ ٨٠۴٨۵۶
تبدیل پرسى ٢۵x ٣٢( ٢٣١٧٣٢ )سوپرپایپ ٩۴١٣٢۴
تبدیل پرسى ٢۵x ۴٠( ٢٣١٧۴٢ )سوپرپایپ ٣٧١٧۴۴۵
تبدیل پرسى ٣٢x ۴٠( ٢٣١٧۴٣ )سوپرپایپ ٣٨۵٩١۴۵
تبدیل پرسى ٣٢x ۵٠( ٢٣١٧۵٣ )سوپرپایپ ۵١١۵١۵٢
تبدیل پرسى ۴٠x ۵٠( ٢٣١٧۵۴ )سوپرپایپ ۵٠٩٢٩١۶
تبدیل  روپیچ ٣/۴x ١/٢( ٢٣١٧ )سوپرپایپ ١٧١٢٣٩
تبدیل روپیچ ٣/۴x ١( ٢٣١٧ )سوپرپایپ ٢٧٩٨٠٣
بست پلاستیکى روکار ١۶( ٢٣۴٠٠٠ )سوپرپایپ ۵۵۵٩
بست پلاستیکى روکار ٢٠( ٢٣۴٠٠١ )سوپرپایپ ۵۵۵٩
بست پلاستیکى روکار ٢۵( ٢٣۴٠٠٢ )سوپرپایپ ۵۵۵٩
بست پلاستیکى روکار ٣٢( ٢٣۴٠٠٣ )سوپرپایپ ٨۵٠٢
بست U زانو دیوارى( یدکى )سوپرپایپ ١٣٠٨٠
شیر سوپروالو – T1 ١۶ سوپرپایپ ٣۴٢٢٣٨٢
شیر سوپر والو – T2 سوپرپایپ ٣٢٠١۴٣٩
شیر سوپر والو S1 سایز ٢۵ پرسى سوپرپایپ ٢٩١٣٠٢۵
شیر سوپر والو S2 سوپرپایپ ٢٢٠٢٩٩٩
شیر سوپر والو S3 سوپرپایپ ٢٨٣٨٢۵١
شیر سوپر والو S4 سوپرپایپ ٣۶۴٣٣٢۵
شیر سوپر والوS1-سایز٣٢پرسى سوپرپایپ ۴٠٠۶٢٩۵
شیر سوپر والوT1٢٠- ٣۴٧۴٧٠٢
شیر سوپر والوT1٢۵- ٣٧٧٧٩۴٠
شیر سوپر والوT1٣٢- ۴۵٧۵٧١١
روپیچ توپیچ ١/٢( ٢٣١٢ )سوپرپایپ ١۵۴٩٩٨
روپیچ توپیچ ٣/۴( ٢٣١٢ )سوپرپایپ ٢٢٠۶١۶
روپیچ توپیچ ١ اینچ( ٢٣١٢ )سوپرپایپ ٣٧٢٢٣۵
تبدیل ١ اینچ توپیچ x ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ٣٠۴۶۵۵
تبدیل ٣/۴ روپیچ x ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ١۶١۶۴٧
عایق کنارى سوپرپایپ ٢٠٧١٠
چسب دو طرفه سوپرپایپ ١٧٣٣١
بست ریلى سوپرپایپ ١٣٨٣٢١
بست خاردار سوپرپایپ ۴٣۶٠
لوله خرطومى ٢٠ – مشکى سوپرپایپ ۴٠۵۴٨
نایلون حباب دار متالیز سوپرپایپ ٩١٨٨٧
افزودنى بتون سوپرپایپ ١٨٢١٣٩
صفحه دیوارى تکmm ٧٣( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ۴۵۴۵٣
صفحه دیوارى دوبلmm ١۵٣( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ٨۶۶۵۵
صفحه دیوارى قوس دارmm ٢۵٠( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ١۴٩٨٧۵
صفحه دیوارى رادیاتورmm  ۵٠٠( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ٢٢٢۶٨٧
کلکتور ٢ انشعابى سوپرپایپ ١١٢٧٣٨٧
کلکتور ٣ انشعابى سوپرپایپ ١۴٢٨١١٨
کلکتور ۴ انشعابى سوپرپایپ ١٨۵٣٩٨١
کلکتور ٢ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ٢١٣٢٢۵٨٠
کلکتور ٣ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ٢۶۵٣۶٣٧٧
کلکتور ۴ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ٣٣٧٩٨٣٩٣
کلکتور ۵ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ٣٩١٧٢۶٣٨
کلکتور ۶ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ۴۵٢۴٣٠۶۶
کلکتور ٧ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ۵١٣٠۴۴۴٧
کلکتور ٨ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ۵٧٣٧٠۵١۵
کلکتور ٩ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ۶٣۶١۵٣۴٣
کلکتور ١٠ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ۶٩۵٧١۵٣٩
کلکتور ٢ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ٢٣٣٩٨٢۶٧
کلکتور ٣ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ٣٠٣٣۴۵٩١
کلکتور ۴ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ٣٧٩۶٣١٧۴
کلکتور ۵ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ۴۵٠۶۴۴١۵
کلکتور ۶ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ۵٢٨۶۶۶٣۵
کلکتور ٧ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ۵٩٧٩٨٧٠٨
کلکتور ٨ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ۶٧۵٩۶۴۵٩
کلکتور ٩ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ٧۵٣٩٩١١۵
کلکتور ١٠ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ٨٣٣۵٢۵١٨
جعبه کلکتورى گرمایش کفىmm – ۴۵٠ سوپرپایپ ٣۶۵۶١٨٧
جعبه کلکتورى گرمایش کفىmm – ۵٣٠ سوپرپایپ ۴٣٢۶٧۵۵
جعبه کلکتورى گرمایش کفىmm – ۶٨٠ سوپرپایپ ۴٧٩۶۶۵۴
جعبه کلکتورى گرمایش کفىmm – ٨٣٠ سوپرپایپ ۵١۴٧١٩٨
جعبه کلکتورى گرمایش کفىmm – ١٠٣٠ سوپرپایپ ۵٩٠۶٢٧۴
درب جعبه کلکتور گرمایش کفىmm – ۴۵٠ سوپرپایپ ١٩٩١٨۶۶
درب جعبه کلکتور گرمایش کفىmm – ۵٣٠ سوپرپایپ ٢١٢٠٢۶٨
درب جعبه کلکتور گرمایش کفىmm – ۶٨٠ سوپرپایپ ٢٢٨٠٢٨٠
درب جعبه کلکتور گرمایش کفىmm – ٨٣٠ سوپرپایپ ٢۶۴٨٢۶۴
درب جعبه کلکتور گرمایش کفىmm – ١٠٣٠ سوپرپایپ ٣١٠۵١٩٢

مطالب و مقالات سوپرپایپ

سوپرپایپ,معرفی برند و محصولات به همراه سیستمها

سوپرپایپ,معرفی برند و محصولات به همراه سیستمها

مقدمه شرکت سوپرپایپ اینترناشنال به عنوان  اولین تولید کننده لوله‌های پنج لایه تلفیقی در خاورمیانه و رتبه پنجم در جهان تحت لیسانس شرکت آلمانی یوپونور مفتخر است که تنها کشور غیر اروپایی دریافت کننده گواهی‌نامه فنی اتحادیه اروپا ETA  باشد.
سوپرپایپ,معرفی برند و معرفی شرکت

سوپرپایپ,معرفی برند و معرفی شرکت

مقدمه شرکت سوپرپایپ اینترنشنال در خرداد ماه سال۱۳۷۶ توسط مرحوم جناب آقای مهندس اسماعیل ابوفاضلی از چهره‌های ماندگار صنعت نفت ایران، با گروهی متخصص شامل ۱۸ نفر، در جزیره زیبای قشم، به عنوان اولین تولیدکننده لوله‌های پنج لایه تلفیقی در
سیستم آبرسانی ۵ لایه

سیستم آبرسانی ۵ لایه

لوله و اتصالات ۵لایه، سیستمی است که لوله هایش متشکل از یک لایه آلومینیوم، دو لایه پلیمر و دو لایه چسب مخصوص است. در بازار کنونی ۳ نوع PERT ، Pex-Al-Pex و PE وجود دارد و به عنوان نسل سوم

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید