معرفی محصولات پوشفیت سوپردرین با لیست قیمت جدید

برند سوپردرین

لیست قیمت پوشفیت سوپر درین و توضیح محصولات

سوپردرین ، نمونه ای از یک کالای لوکس

سیستم فاضلابی سوپردرین محصولی از سوپرپایپ برای لوله کشی فاضلاب ساختمان ها مورد استفاده قرار میگیرد.

ویژگی ها و مزایای سیستم فاضلابی سوپردرین:

 • تنوع اتصالات
 • لوله های مدرج برای سهولت اجرا و متره کردن راحت تر
 • مقاومت در مقابل آب تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد (کوتاه‌مدت)
 • مقاومت در برابر مواد شیمیایی از PH2 تا PH12
 • کم‌ صدا: ۸ تا ۱۰ دسی بل کمتر از لوله‌های مشابه
نام مجموعه سوپرپایپ
محل کارخانه آلمان
تعداد افراد شاغل ۲۰۰نفر
محصولات دیگر تولیدی وله های ۵ لایه – بست و ساپورت – پمپ – ابزار تاسیسات
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
مدیر فروش مهندس یوسفی

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پوشفیت سوپردرین"

لیست قیمت پوشفیت سوپردرین
 • فروش محصولات پوشفیت سوپردرین عمده
 • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت سوپردرین را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • گارانتی فروش پوشفیت سوپردرین
 • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت سوپر درین را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • فروش محصولات پوشفیت سوپردرین عمده
 • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت سوپردرین را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت پوشفیت سوپر درین

نام کالا قیمت اول
لوله یکسر سوکت ١۵ سانت ۴٠ سوپر درین( ٣٣٠٠۴٠) ٧۶٣٠٠
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴٠) ٨۶٢١٩
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴۵) ١۶٢۶٢٨
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴٧) ٢٠٣٣٩۴
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ۴٠ سوپردرین(٣٣٠٠۴١) ٢٣٨۴٩٢
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴١) ٣٧۴٠٨٨
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴٢) ۴۵۵٩۴٧
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴٣) ۶۵٩۴۵٠
لوله یکسر سوکت ١۵ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٠) ١٢۶٣٣١
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٠) ١۴٠٢٨٣
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵۵) ١٩٨٨١۶
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٧) ٢۶١٧٠٩
لوله یکسر سوکت ١٠٠سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵١) ٣٠٣٨٩٢
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵١) ۴۴۵٣٧۴
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٢) ۵٨۴۴۵٨
لوله یکسر سوکت ٣٠٠سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٣) ٨٣۴۶١٣
لوله یکسر سوکت ١۵ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٠) ١۶۵٧٨٩
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٠) ١٩۶۴١٨
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧۵) ٣٣٧٠٢٨
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٧) ۴١٨۴۵١
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ٧۵ سوپردرین(٣٣٠٠٧١) ۴٩٣١١۶
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧١) ٧٣۶٢٩۵
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٢) ٩٨١٧۶٣
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٣) ١۴٠٢۵٠٣
لوله یکسر سوکت ١۵ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٠) ٣٢٧٣٢٧
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٠) ٣٧١٧٩٩
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١۵) ۶٢٧۴٠۴
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٧) ٧٧٣٧٩١
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ١٠٠ سوپر درین(٣٣٠٠١١) ١٠٧٧٣۵۶
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١١) ١۵٢٨٩۴٣
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٢) ١٨۴٧١١۴
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٣) ٢٩۵١٢٨۴
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢٠) ۵٩٣٠۶٩
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢۵) ٧٩٧١١٧
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢٧) ١٠۴٩٧٧٩
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢١) ١١٧٩٠۵٣
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢١) ١٩٨٩١۴١
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢٢) ٢۶٧۴٣١۵
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢٣) ٣٩٢٨٧٩۶
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶٠) ١٠٣٣۵٣٨
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶۵) ١۶۵١١٣٢
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶٧) ١٨٣۵۶۶٩
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶١) ٢٣۶٩۶۶٠
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶١) ٣٢٧٠۴٣۶
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶٢) ۴۵٢٣١٧٣
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶٣) ۶٧۵٣۵٣١
لوله دوسر سوکت ۵٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴۵) ١٩۶۴١٨
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴١) ٣٣٢٠١۴
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴١) ۴٩۵۵١۴
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴٢) ۵٣٨٨٩۶
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴٣) ٧۶۵٢٨٩
لوله دوسر سوکت ۵٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵۵) ٢٧١٠٨٣
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵١) ٣٨٧٩٣١
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵١) ۵٨٠٨۶١
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵٢) ٧١١٠٠٧
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵٣) ١٠٠٩٩٩۴
لوله دوسر سوکت ۵٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧۵) ٣٩١٢٠١
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧١) ۶٠٣٠٩٧
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧١) ٧٩٩۶٢۴
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧٢) ٩٩۵٨٢۴
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧٣) ١۴٩١۴۴٧
لوله دوسر سوکت ۵٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١۵) ٧٢۶٩٢١
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١١) ١١۵۴٨۵۵
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١١) ١۶۶۵٧٣٨
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١٢) ٢١۴۵٠١١
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١٣) ٣٢۶۶٨٣٩
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠١٢١) ١۶٩٩۵٢٨
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠١٢١) ٢٠۵٧٠۴٨
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠١٢٢) ٢۶٩٧۶۴١
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠١٢٣) ۴١٨٠۴٧٧
زانو ١۵ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣١۵٠۴) ١١٠٠٩٠
زانو ١۵ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣١۵٠۵) ١۴٢۵٧٢
زانو ١۵ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣١۵٠٧) ٢۵۴٩۵١
زانو ١۵ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣١۵١٠) ۵٢۴٨٣۵
زانو ١۵ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣١۵١٢) ٨۵١٣٩٩
زانو ١۵ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣١۵١۶) ١٧۵٠٨۶٧
زانو ٣٠ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣٣٠٠۴) ١١٠٠٩٠
زانو ٣٠ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣٣٠٠۵) ١۴٢۵٧٢
زانو ٣٠ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣٣٠٠٧) ٢۵۴٩۵١
زانو ٣٠ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣٣٠١٠) ۵٢۴٨٣۵
زانو ٣٠ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣٣٠١٢) ٨۵١٣٩٩
زانو ٣٠ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣٣٠١۶) ١٧۵٠٨۶٧
زانو ۴۵ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣۴۵٠۴) ١١٠٠٩٠
زانو ۴۵ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣۴۵٠۵) ١۵٨٩٢٢
زانو ۴۵ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣۴۵٠٧) ٢٧٣١۵۴
زانو ۴۵ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣۴۵١٠) ۵٢۴٨٣۵
زانو ۴۵ درجه ١٢۵ سوپردرین(٣٣۴۵١٢) ٨۵١٣٩٩
زانو ۴۵ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣۴۵١۶) ١٧۵٠٨۶٧
زانو ۶٧ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣۶٧٠۴) ١١٠٠٩٠
زانو ۶٧ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣۶٧٠۵) ١۴٢۵٧٢
زانو ۶٧ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣۶٧٠٧) ٢۵۴٩۵١
زانو ۶٧ درجه ١١٠ سوپردین(٣٣۶٧١٠) ۵٢۴٨٣۵
زانو ٨٧ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٢٠۴) ١١٠٠٩٠
زانو ٨٧ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٢٠۵) ١۵٨٩٢٢
زانو ٨٧ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٢١٠) ۵٢۴٨٣۵
زانو ٨٧ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٢١٢) ٨۵١٣٩٩
زانو ٨٧ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٢١۶) ١٧۵٠٨۶٧
زانو ٨٧ درجه ٧٠ سوپر درین(٣٣٠٢٠٧) ٢۵۴٩۵١
سه راه ٩٠ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٣٠۴) ١٨٩٣٣٣
سه راه ٩٠ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٣٠۵) ٢۶۶٢٨٧
سه راه ٩٠ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٣٠٧) ۴٢٧٨٢۵
سه راه ٩٠ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٣١٠) ٨٨٠٨٢٩
سه راه ٩٠ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٣١٢) ٢٣۶٨٨٩٧
سه راه ٩٠ درجه ۵٠x ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٣٧۵) ۴٣٧١٩٩
سه راه ٩٠ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٣١۶) ٣١٠٣۵۵٧
سه  راه٩٠ درجه ۵٠x١١٠ سوپر درین(٣٣٠٣١۵) ۶٨۴٧٣٨
سه راه ٩٠ درجه ٧۵x ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٣١٧) ٧١٠٧٨٩
سه راه ۴۵ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣١٣٠۴) ١٨٩٣٣٣
سه راه ۴۵ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣١٣٠۵) ٢۶۶٢٨٧
سه راه ۴۵ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣١٣٠٧) ۴٢٧٨٢۵
سه  راه ۴۵ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣١٣١٠) ٨٨٠٨٢٩
سه راه ۴۵ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣١٣١٢) ٢٣۶٨٨٩٧
سه راه ۴۵ درجه ۵٠x ٧۵ سوپر درین(٣٣١٣٧۵) ۴٣٧١٩٩
سه  راه  ۴۵ درجه۵٠ x ١١٠ سوپر درین(٣٣١٣١۵) ۶٩١٨٢٣
سه  راه ۴۵ درجه ٧۵x ١١٠ سوپر درین(٣٣١٣١٧) ٧١۵١۴٩
رایزر سیفون ١١٠سوپر درین ۵٩۶٩٩٣
مایع روان کننده ١۵٠ گرمى سوپر درین ٢٨٩٩۴٠
مایع روان کننده ٢۵٠ گرمى سوپر درین ٣٧١٧٩٩
مایع روان کننده ۵٠٠ گرمى سوپر درین ۵١٢١٩١
درپوش ۵٠ سوپر درین(٣٣١٠٠۵) ۵١۵۵٧
درپوش ٧۵ سوپر درین(٣٣١٠٠٧) ٨٨٨٣۵
درپوش ١١٠ سوپر درین(٣٣١٠١٠) ١۴٣۵۵٣
درپوش ١٢۵ سوپر درین(٣٣١٠١٢) ١٧٠٣۶٧
درپوش ١۶٠ سوپر درین(٣٣١٠١۶) ٢٨۵٠٣۵
تبدیل ۵٠x٧۵ سوپر درین(٣٣١٧٧۵) ٢٠٨٠٨١
تبدیل ۵٠x١١٠ سوپر درین(٣٣١٧١۵) ٣٠۶٠٧٢
تبدیل ٧۵x ١١٠ سوپر درین(٣٣١٧١٧) ٣٢٧٣٢٧
تبدیل ١١٠*١٢۵ سوپردرین(٣٣١٧٢١) ۴۶٩۵٧٢
تبدیل ١١٠*١۶٠ سوپردرین(٣٣١٧۶١) ١٠۴٢٣۶٧
تبدیل ١٢۵*١۶٠ سوپردرین(٣٣١٧۶٢) ١١۶٨٩١۶
سیفون ۵٠ سوپر درین(٣٣۶۵٠۵) ٣٨٨٣۶٧
سیفون ٧٠ سوپر درین(٣٣۶۵٠٧) ۵۵۶٧٧٢
سیفون ١١٠ سوپردرین( ٣٣۶۵١٠) ١۶٣٨١۶١
بوشن ۵٠ سوپردرین(٣٣١١٠۵) ١٨٣۵۵۶
بوشن ۴٠ سوپر درین(٣٣١١٠۴) ١۴٢۵٧٢
بوشن ٧۵ سوپردرین(٣٣١١٠٧) ٢٣٣٨٠۵
بوشن ١١٠ سوپردرین(٣٣١١١٠) ۴۶٩۵٧٢
بوشن ١٢۵ سوپر درین(٣٣١١١٢) ٧٩٠۶٨۶
سه راه بازدید۵٠ سوپر درین(٣٣٢٣٠۵) ۶٢٨٩٣٠
سه راه بازدید ٧۵ سوپردرین(٣٣٢٣٠٧) ۶۴٩٨۵٨
سه راه بازدید ١١٠ سوپر درین(٣٣٢٣١٠) ٨٨١٢۶۵
سه راه بازدید ١٢۵ سوپردرین(٣٣٢٣١٢) ١٧٩١٧۴٢
سه راه بازدید ١۶٠ سوپر درین(٣٣٢٣١۶) ٢٨٢٢١١٩
سه راه تبدیل ۴۵ درجه ١١٠*١٢۵ سوپر درین(٣٣١٣٢١) ١٣۶٧۶٢٣
سه راه تبدیل ٨٧ درجه ۴٠*۵٠ سوپر درین(٣٣٠٣۵۴) ٢٧٨٢٧٧
چها راه ۶٧ درجه ١١٠ سوپر درین ١٣۵١١۶۴
سوپر فیکس u دو مترى ١۶١٨٣٢٣
بست دوپایه ۴٠ سوپر فیکس ٢١۴٧٣
بست دوپایه ۵٠ سوپر فیکس ٢٣۶۵٣
بست دوپایه ۶٣ سوپر فیکس ٢٧۵٧٧
بست دوپایه ٧۵ سوپر فیکس ۵٧٩٨٨
بست دوپایه ٩٠ سوپر فیکس ۶٠٧١٣
بست دوپایه ١١٠ سوپر فیکس ٩٧٠١٠
بست دوپایه ١٢۵ سوپر فیکس ١٢١۵٣۵
بست دوپایه ١۶٠ سوپر فیکس ٢۴۵٣٣٩
پیچ مترى سوپر فیکس ١٠سانتىM8 ١۶٠٢٣
سوپر فیکس تخت ٢مترى ٨٧۵١۶١
پیچ مترى سوپر فیکس ١٠٠سانتیمترىM8 ١١٢٠۵٢
پیچ مترى سوپر فیکس ١٠٠سانتیمترىM10 ١٣٧٩٩۴
بست روکش دار ١۶سوپر فیکس ۴٧۵٢۴
بست روکش دار ٢٠ سوپر فیکس ۵١۴۴٨
بست روکش دار ٢۵ سوپر فیکس ۵٧٣٣۴
بست روکش دار ٣٢ سوپر فیکس ۶٠٧١٣
بست روکش دار ۴٠ سوپر فیکس ۶۴٣١٠
بست روکش دار ۵٠ سوپر فیکس ۶٩۴٣٣
بست روکش دار ۶٣ سوپر فیکس ١٠٣۴۴١
بست روکش دار ٧۵ سوپر فیکس ١۵٠٣١١
بست روکش دار ٩٠ سوپر فیکس ١۶۴٠۴۵
بست روکش دار ١١٠سوپر فیکس ١٨۴۵٣٧
بست روکش دار ١٢۵ سوپر فیکس ٢۵٢٧٧١
بست روکش دار ١۶٠سوپر فیکس ٣۵٨٣٩٢

مطالب و مقالات پوشفیت سوپر درین

پوش فیت

پوش فیت

پوش فیت پدیده ای نو در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره

کلیدواژه خود را وارد کنید