معرفی محصولات سوپردرین با لیست قیمت جدید

برند سوپردرین

لیست قیمت سوپر درین و توضیح محصولات

سوپردرین ، نمونه ای از یک کالای لوکس

سیستم فاضلابی سوپردرین محصولی از سوپرپایپ برای لوله کشی فاضلاب ساختمان ها مورد استفاده قرار میگیرد.

ویژگی ها و مزایای سیستم فاضلابی سوپردرین:

 • تنوع اتصالات
 • لوله های مدرج برای سهولت اجرا و متره کردن راحت تر
 • مقاومت در مقابل آب تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد (کوتاه‌مدت)
 • مقاومت در برابر مواد شیمیایی از PH2 تا PH12
 • کم‌ صدا: ۸ تا ۱۰ دسی بل کمتر از لوله‌های مشابه
نام مجموعه سوپرپایپ
محل کارخانه آلمان
تعداد افراد شاغل 200نفر
محصولات دیگر تولیدی وله های 5 لایه – بست و ساپورت – پمپ – ابزار تاسیسات
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
مدیر فروش مهندس یوسفی

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "سوپردرین"

لیست قیمت سوپردرین
 • فروش محصولات سوپردرین عمده
 • بازرگانی کشیشی محصولات سوپردرین را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • گارانتی فروش سوپردرین
 • بازرگانی کشیشی محصولات سوپر درین را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • فروش محصولات سوپردرین عمده
 • بازرگانی کشیشی محصولات سوپردرین را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت سوپر درین

نام کالا قیمت اول
لوله یکسر سوکت ١۵ سانت ۴٠ سوپر درین( ٣٣٠٠۴٠) ۵٢٧۵۶
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴٠) ۵٩۵١۴
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴۵) ١١٢٢٧٠
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴٧) ١۴٠۶١٠
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ۴٠ سوپردرین(٣٣٠٠۴١) ١۶۴٨٠٨
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴١) ٢۵٨۴٣٩
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴٢) ٣١۵٠١٠
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴٣) ۴۵۵۶٢٠
لوله یکسر سوکت ١۵ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٠) ٨٧٣٠٩
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٠) ٩۶٩٠١
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵۵) ١٣٧٣۴٠
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٧) ١٨٠٩۴٠
لوله یکسر سوکت ١٠٠سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵١) ٢١٠٠۴٣
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵١) ٣٠٧٨١۶
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٢) ۴٠٣٨۴۵
لوله یکسر سوکت ٣٠٠سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٣) ۵٧۶٧١٩
لوله یکسر سوکت ١۵ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٠) ١١۴۶۶٨
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٠) ١٣۵٧٠۵
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧۵) ٢٣٢٩٣٣
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٧) ٢٨٩١٧٧
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ٧۵ سوپردرین(٣٣٠٠٧١) ٣۴٠٨۴٣
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧١) ۵٠٨٨١٢
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٢) ۶٧٨۴١۶
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٣) ٩۶٩٢٢٨
لوله یکسر سوکت ١۵ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٠) ٢٢۶١٧۵
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٠) ٢۵۶٩١٣
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١۵) ۴٣٣۶٠٢
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٧) ۵٣۴۶۴۵
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ١٠٠ سوپر درین(٣٣٠٠١١) ٧١٨٨۵۵
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١١) ١٠۵۶۵٣٧
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٢) ١٢٣٢۴۶٣
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٣) ٢٢٨۴٢٠۴
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢٠) ۴٠٩٨۴٠
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢۵) ۵۵٠٨٨۶
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢٧) ٧٢۵٣٩۵
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢١) ٩٣۶٩۶۴
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢١) ١٣٧۴۵٩٩
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢٢) ١٨۴٨٠٩۵
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢٣) ٢٨١۵۵٧٩
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶٠) ٧١۴١۶٨
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶۵) ١١۴١٠١٢
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶٧) ١٢۶٨۵۴٢
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶١) ١۶٣٧۵٠٧
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶١) ٢٢۶٠٠٠۶
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶٢) ٣١٢۵٧٩٣
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶٣) ۴۶۶۶٩۴۴
لوله دوسر سوکت ۵٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴۵) ١٣۵٧٠۵
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴١) ٢٢٩۴۴۵
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴١) ٣۴٢۴٧٨
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴٢) ٣٧٢٣۴۴
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴٣) ۵٢٨٨۶٨
لوله دوسر سوکت ۵٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵۵) ١٨٧٣٧١
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵١) ٢۶٨١۴٠
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵١) ۴٠١٣٣٨
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵٢) ۴٩١٣٧٢
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵٣) ۶٩٧٩٢٧
لوله دوسر سوکت ۵٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧۵) ٢٧٠٣٢٠
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧١) ۴١۶٧٠٧
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧١) ۵۵٢۶٣٠
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧٢) ۶٨٨١١٧
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧٣) ١٠٣٠۵٩۵
لوله دوسر سوکت ۵٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١۵) ۵٠٢٣٨١
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١١) ٧٧٠۵٢١
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١١) ١١۵١١۴٩
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١٢) ١۴٣١١٧٠
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١٣) ٢٢١٧٩٣٢
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠١٢١) ١١٧۴٣۶۶
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠١٢١) ١۴٢١۵٧٨
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠١٢٢) ١٨۶۴٢٢٧
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠١٢٣) ٢٨٨٨٩٣۶
زانو ١۵ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣١۵٠۴) ٧۵٩٧٣
زانو ١۵ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣١۵٠۵) ٩٨۵٣۶
زانو ١۵ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣١۵٠٧) ١٧۶١۴۴
زانو ١۵ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣١۵١٠) ٣٢۶٣۴۶
زانو ١۵ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣١۵١٢) ۵٨٨٣٨٢
زانو ١۵ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣١۵١۶) ١٢١٠٠٠٩
زانو ٣٠ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣٣٠٠۴) ٧۵٩٧٣
زانو ٣٠ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣٣٠٠۵) ٩٨۵٣۶
زانو ٣٠ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣٣٠٠٧) ١٧۶١۴۴
زانو ٣٠ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣٣٠١٠) ٣٢۶٣۴۶
زانو ٣٠ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣٣٠١٢) ۵٨٨٣٨٢
زانو ٣٠ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣٣٠١۶) ١٢١٠٠٠٩
زانو ۴۵ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣۴۵٠۴) ٧۵٩٧٣
زانو ۴۵ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣۴۵٠۵) ١٠٩٨٧٢
زانو ۴۵ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣۴۵٠٧) ١٩٢٢٧۶
زانو ۴۵ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣۴۵١٠) ٣۵٨۶١٠
زانو ۴۵ درجه ١٢۵ سوپردرین(٣٣۴۵١٢) ۵٨٨٣٨٢
زانو ۴۵ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣۴۵١۶) ١٢١٠٠٠٩
زانو ۶٧ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣۶٧٠۴) ٧۵٩٧٣
زانو ۶٧ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣۶٧٠۵) ٩٨۵٣۶
زانو ۶٧ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣۶٧٠٧) ١٧۶١۴۴
زانو ٨٧ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٢٠۴) ٧۵٩٧٣
زانو ٨٧ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٢٠۵) ١٠٩٨٧٢
زانو ٨٧ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٢١٠) ٣٢۶٣۴۶
زانو ٨٧ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٢١٢) ۵٨٨٣٨٢
زانو ٨٧ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٢١۶) ١٢١٠٠٠٩
زانو ٨٧ درجه ٧٠ سوپر درین(٣٣٠٢٠٧) ١٧۶١۴۴
سه راه ٩٠ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٣٠۴) ١٣٠٨٠٠
سه راه ٩٠ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٣٠۵) ١٧۶١۴۴
سه راه ٩٠ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٣٠٧) ٢٩۵۶٠٨
سه راه ٩٠ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٣١٠) ۵۵۴٠۴٧
سه راه ٩٠ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٣١٢) ١٢١۵٨٩۵
سه راه ٩٠ درجه ۵٠x ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٣٧۵) ٣٠٢١۴٨
سه راه ٩٠ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٣١۶) ٢١۴۴۶٨۴
سه  راه٩٠ درجه ۵٠x١١٠ سوپر درین(٣٣٠٣١۵) ۴٧٣٢٧٨
سه راه ٩٠ درجه ٧۵x ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٣١٧) ۴٩١١۵۴
سه راه ۴۵ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣١٣٠۴) ١٣٠٨٠٠
سه راه ۴۵ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣١٣٠۵) ١٧۶١۴۴
سه راه ۴۵ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣١٣٠٧) ٢٩۵۶٠٨
سه  راه ۴۵ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣١٣١٠) ۵۵۴٠۴٧
سه راه ۴۵ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣١٣١٢) ١۶٣٧٠٧١
سه راه ۴۵ درجه ۵٠x ٧۵ سوپر درین(٣٣١٣٧۵) ٣٠٢١۴٨
سه  راه  ۴۵ درجه۵٠ x ١١٠ سوپر درین(٣٣١٣١۵) ۴٧٨٠٧۴
سه  راه ۴۵ درجه ٧۵x ١١٠ سوپر درین(٣٣١٣١٧) ۴٩۴٢٠۶
رایزر سیفون ١١٠سوپر درین ۶۴۴۶٢۶
سیفون ١١٠ سوپر درین(٣٣۶۵١٠) ١۶۵٠٩١۴
سیفون ٧۵ بلند سوپر درین(٣٣۶۵٠٧) ٨۴١۵٨٩
عصایى ۵٠ سوپر درین(٣٣٨۵٠۵) ٣۴٨٩٠٩
عصایى ٧۵ سوپر درین(٣٣٨۵٠٧) ١١۴٢١٠٢
عصایى ١١٠ سوپر درین(٣٣٨۵١٠) ٢١٢٩٠٩٧
مایع روان کننده ١۵٠ گرمى سوپر درین ٢٠٠٣۴٢
مایع روان کننده ٢۵٠ گرمى سوپر درین ٢۵۶٩١٣
مایع روان کننده ۵٠٠ گرمى سوپر درین ٣۵٣٨١۴
درپوش ۵٠ سوپر درین(٣٣١٠٠۵) ٣۵۵٣۴
درپوش ٧۵ سوپر درین(٣٣١٠٠٧) ۶١٣۶٧
درپوش ١١٠ سوپر درین(٣٣١٠١٠) ٨٧٣٠٩
درپوش ١٢۵ سوپر درین(٣٣١٠١٢) ١١۴٠١۴
درپوش ١۶٠ سوپر درین(٣٣١٠١۶) ١٨٧٩١۶
تبدیل ۵٠x٧۵ سوپر درین(٣٣١٧٧۵) ١۴٣٨٨٠
تبدیل ۵٠x١١٠ سوپر درین(٣٣١٧١۵) ٢١١۵۶٩
تبدیل ٧۵x ١١٠ سوپر درین(٣٣١٧١٧) ٢٢۶١٧۵
تبدیل ١١٠*١٢۵ سوپردرین(٣٣١٧٢١) ٣٢۴۶٠٢
سیفون ۵٠ سوپر درین(٣٣۶۵٠۵) ٣۵٢١٧٩
بوشن ۵٠ سوپردرین(٣٣١١٠۵) ١٣۵٧٠۵
بوشن ٧۵ سوپردرین(٣٣١١٠٧) ١۶١۵٣٨
بوشن ١١٠ سوپردرین(٣٣١١١٠) ٣٢۴۶٠٢
بوشن ١٢۵ سوپر درین(٣٣١١١٢) ۵۴۶۴١٧
سه راه بازدید۵٠ سوپر درین(٣٣٢٣٠۵) ۴٣۴۵٨٣
سه راه بازدید ٧۵ سوپردرین(٣٣٢٣٠٧) ۴۴٩٠٨٠
سه راه بازدید ١١٠ سوپر درین(٣٣٢٣١٠) ۶٠٨٩٨٣
سه راه بازدید ١٢۵ سوپردرین(٣٣٢٣١٢) ١٢٣٨١٣١
سه راه بازدید ١۶٠ سوپر درین(٣٣٢٣١۶) ١٩۵٠٢٢٨
سه راه تبدیل ۴۵ درجه ١١٠*١٢۵ سوپر درین(٣٣١٣٢١) ٩۴۵٠٣٠
سه راه تبدیل ٨٧ درجه ۴٠*۵٠ سوپر درین(٣٣٠٣۵۴) ١٩٢٢٧۶
چها راه ۶٧ درجه ١١٠ سوپر درین ٩٣٣۶٩۴

مطالب و مقالات سوپر درین

قابلیت‌های محصولات سوپرپایپ

قابلیت‌های محصولات سوپرپایپ

مقدمه از ابتدای تولید محصولات سوپر پایپ تاکنون، دائما محصولات و تاسیسات جدیدی با مشخصات نوآورانه‌ای تولید شده و با تولید هر محصول جدید یک مشکل تاسیساتی در ساختمان‌ها را برطرف نموده است، از جمله فواید محصولات جدید، ایجاد ایمنی
جعبه آتش نشانی و متعلقات

جعبه آتش نشانی و متعلقات

جعبه آتش نشانی و متعلقات آن: این جعبه ها ازجمله تجهیزات اولیه اطفاء حریق در لحظات ابتدایی حادثه میباشند، با کاربرد بسیار حیاتی خود، علاوه بر پاکسازی فضای محیط از دود و حرارت حریق، تسریع در خاموش کردن آتش، ممانعت

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
I

کلیدواژه خود را وارد کنید