معرفی محصولات پوشفیت سوپردرین با لیست قیمت جدید

برند سوپردرین

لیست قیمت پوشفیت سوپر درین و توضیح محصولات

سوپردرین ، نمونه ای از یک کالای لوکس

سیستم فاضلابی سوپردرین محصولی از سوپرپایپ برای لوله کشی فاضلاب ساختمان ها مورد استفاده قرار میگیرد.

ویژگی ها و مزایای سیستم فاضلابی سوپردرین:

 • تنوع اتصالات
 • لوله های مدرج برای سهولت اجرا و متره کردن راحت تر
 • مقاومت در مقابل آب تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد (کوتاه‌مدت)
 • مقاومت در برابر مواد شیمیایی از PH2 تا PH12
 • کم‌ صدا: ۸ تا ۱۰ دسی بل کمتر از لوله‌های مشابه
نام مجموعه سوپرپایپ
محل کارخانه آلمان
تعداد افراد شاغل ۲۰۰نفر
محصولات دیگر تولیدی وله های ۵ لایه – بست و ساپورت – پمپ – ابزار تاسیسات
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
مدیر فروش مهندس یوسفی

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پوشفیت سوپردرین"

لیست قیمت پوشفیت سوپردرین
 • فروش محصولات پوشفیت سوپردرین عمده
 • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت سوپردرین را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • گارانتی فروش پوشفیت سوپردرین
 • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت سوپر درین را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • فروش محصولات پوشفیت سوپردرین عمده
 • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت سوپردرین را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت پوشفیت سوپر درین

نام کالا قیمت اول(ریال)
لوله یکسر سوکت ١۵ سانت ۴٠ سوپر درین( ٣٣٠٠۴٠) ۵٩٠٧٨
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴٠) ۶۶٧٠٨
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴۵) ١٢۵٧٨۶
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴٧) ١۵٧۵٠۵
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ۴٠ سوپردرین(٣٣٠٠۴١) ١٨۴۵٣٧
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴١) ٢٨٩۵٠۴
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴٢) ٣۵٢٨٣٣
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴٣) ۵١٠٣٣٨
لوله یکسر سوکت ١۵ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٠) ٩٧٧٧٣
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٠) ١٠٨۵۶۴
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵۵) ١۵٣٧٩٩
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٧) ٢٠٢۶٣١
لوله یکسر سوکت ١٠٠سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵١) ٢٣۵٢٢٢
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵١) ٣۴۴٧۶٧
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٢) ۴۵٢٣۵٠
لوله یکسر سوکت ٣٠٠سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٣) ۶۴۵٩٣۴
لوله یکسر سوکت ١۵ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٠) ١٢٨۴٠٢
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٠) ١۵١٩۴۶
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧۵) ٢۶٠٨٣٧
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٧) ٣٢٣٨٣٩
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ٧۵ سوپردرین(٣٣٠٠٧١) ٣٨١٧١٨
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧١) ۵۶٩٨۵٢
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٢) ٧۵٩٨٣٩
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٣) ١٠٨۵۵٣١
لوله یکسر سوکت ١۵ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٠) ٢۵٣٣١۶
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٠) ٢٨٧٧۶٠
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١۵) ۴٨۵۵٩۵
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٧) ۵٩٨٨۴۶
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ١٠٠ سوپر درین(٣٣٠٠١١) ٨٣٣٨۵٠
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١١) ١١٨٣٣٠۴
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٢) ١۴٢٩۶۴۴
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٣) ٢٣٩٨۴٣۶
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢٠) ۴۵٨٩٩٩
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢۵) ۶١۶٩۴٠
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢٧) ٨١٢۴٨۶
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢١) ١٠۴٩۴۵٢
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢١) ١۵٣٩۵١۶
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢٢) ٢٠۶٩٩١٠
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢٣) ٣٠۴٠٧٧٣
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶٠) ٧٩٩٨۴٢
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶۵) ١٢٧٧٩١۶
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶٧) ١۴٢٠٨١۵
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶١) ١٨٣۴٠٣۴
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶١) ٢۵٣١١٩٨
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶٢) ٣۵٠٠٨۶٢
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶٣) ۵٢٢۶٩٨۶
لوله دوسر سوکت ۵٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴۵) ١۵١٩۴۶
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴١) ٢۵٧٠٢٢
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴١) ٣٨٣۵٧١
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴٢) ۴١٧٠٣۴
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴٣) ۵٩٢٣٠۶
لوله دوسر سوکت ۵٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵۵) ٢٠٩٨٢۵
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵١) ٣٠٠٢٩۵
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵١) ۴۴٩۵١۶
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵٢) ۵۵٠٣۴١
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵٣) ٧٨١۶٣٩
لوله دوسر سوکت ۵٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧۵) ٣٠٢٨٠٢
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧١) ۴۶۶٧٣٨
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧١) ۶١٨٩٠٢
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧٢) ٧٧٠٧٣٩
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧٣) ١١۵۴٣١٠
لوله دوسر سوکت ۵٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١۵) ۵۶٢۶۵٨
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١١) ٨٩٣٨٠٠
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١١) ١٢٨٩٢۵٢
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١٢) ١۶۶٠١٧٩
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١٣) ٢۵٢٨۴٧٣
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠١٢١) ١٣١۵٣٠٣
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠١٢١) ١۵٩٢١۶٣
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠١٢٢) ٢٠٨٧٨٩۵
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠١٢٣) ٣٢٣۵۵۵۶
زانو ١۵ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣١۵٠۴) ٨۵١٢٩
زانو ١۵ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣١۵٠۵) ١١٠٣٠٨
زانو ١۵ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣١۵٠٧) ١٩٧٢٩٠
زانو ١۵ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣١۵١٠) ٣۶۵۴٧٧
زانو ١۵ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣١۵١٢) ۶۵٩٠١۴
زانو ١۵ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣١۵١۶) ١٣۵۵١٩٧
زانو ٣٠ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣٣٠٠۴) ٨۵١٢٩
زانو ٣٠ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣٣٠٠۵) ١١٠٣٠٨
زانو ٣٠ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣٣٠٠٧) ١٩٧٢٩٠
زانو ٣٠ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣٣٠١٠) ٣۶۵۴٧٧
زانو ٣٠ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣٣٠١٢) ۶۵٩٠١۴
زانو ٣٠ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣٣٠١۶) ١٣۵۵١٩٧
زانو ۴۵ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣۴۵٠۴) ٨۵١٢٩
زانو ۴۵ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣۴۵٠۵) ١٢٣٠۶١
زانو ۴۵ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣۴۵٠٧) ٢١۵٣٨۴
زانو ۴۵ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣۴۵١٠) ۴٠١۶۶۵
زانو ۴۵ درجه ١٢۵ سوپردرین(٣٣۴۵١٢) ۶۵٩٠١۴
زانو ۴۵ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣۴۵١۶) ١٣۵۵١٩٧
زانو ۶٧ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣۶٧٠۴) ٨۵١٢٩
زانو ۶٧ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣۶٧٠۵) ١١٠٣٠٨
زانو ۶٧ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣۶٧٠٧) ١٩٧٢٩٠
زانو ۶٧ درجه ١١٠ سوپردین(٣٣۶٧١٠) ٣۶۵۴٧٧
زانو ٨٧ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٢٠۴) ٨۵١٢٩
زانو ٨٧ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٢٠۵) ١٢٣٠۶١
زانو ٨٧ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٢١٠) ٣۶۵۴٧٧
زانو ٨٧ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٢١٢) ۶۵٩٠١۴
زانو ٨٧ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٢١۶) ١٣۵۵١٩٧
زانو ٨٧ درجه ٧٠ سوپر درین(٣٣٠٢٠٧) ١٩٧٢٩٠
سه راه ٩٠ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٣٠۴) ١۴۶۴٩۶
سه راه ٩٠ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٣٠۵) ٢٠۶١١٩
سه راه ٩٠ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٣٠٧) ٣٣١٠٣٣
سه راه ٩٠ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٣١٠) ۶٢٠۵٣٧
سه راه ٩٠ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٣١٢) ١٣۶١٨۴۶
سه راه ٩٠ درجه ۵٠x ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٣٧۵) ٣٣٨۴۴۵
سه راه ٩٠ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٣١۶) ٢۴٠٢٠٣٣
سه  راه٩٠ درجه ۵٠x١١٠ سوپر درین(٣٣٠٣١۵) ۵٣٠٠۶٧
سه راه ٩٠ درجه ٧۵x ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٣١٧) ۵۵٠١٢٣
سه راه ۴۵ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣١٣٠۴) ١۴۶۴٩۶
سه راه ۴۵ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣١٣٠۵) ٢٠۶١١٩
سه راه ۴۵ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣١٣٠٧) ٣٣١٠٣٣
سه  راه ۴۵ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣١٣١٠) ۶٢٠۵٣٧
سه راه ۴۵ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣١٣١٢) ١٨٣٣۴٨٩
سه راه ۴۵ درجه ۵٠x ٧۵ سوپر درین(٣٣١٣٧۵) ٣٣٨۴۴۵
سه  راه  ۴۵ درجه۵٠ x ١١٠ سوپر درین(٣٣١٣١۵) ۵٣۵۴٠٨
سه  راه ۴۵ درجه ٧۵x ١١٠ سوپر درین(٣٣١٣١٧) ۵۵٣۵٠٢
رایزر سیفون ١١٠سوپر درین ۵١۵۶٧٩
مایع روان کننده ١۵٠ گرمى سوپر درین ٢٢۴۴٣١
مایع روان کننده ٢۵٠ گرمى سوپر درین ٢٨٧٧۶٠
مایع روان کننده ۵٠٠ گرمى سوپر درین ٣٩۶٣٢۴
درپوش ٧۵ سوپر درین(٣٣١٠٠٧) ۶٨٧٧٩
درپوش ١١٠ سوپر درین(٣٣١٠١٠) ٩٧٧٧٣
درپوش ١٢۵ سوپر درین(٣٣١٠١٢) ١٢٧٧۴٨
درپوش ١۶٠ سوپر درین(٣٣١٠١۶) ٢١٠۴٧٩
تبدیل ۵٠x٧۵ سوپر درین(٣٣١٧٧۵) ١۶١١٠٢
تبدیل ۵٠x١١٠ سوپر درین(٣٣١٧١۵) ٢٣۶٩۶۶
تبدیل ٧۵x ١١٠ سوپر درین(٣٣١٧١٧) ٢۵٣٣١۶
تبدیل ١١٠*١٢۵ سوپردرین(٣٣١٧٢١) ٣۶٣۵١۵
تبدیل ١١٠*١۶٠ سوپردرین(٣٣١٧۶١) ٨٠۶٨١٨
تبدیل ١٢۵*١۶٠ سوپردرین(٣٣١٧۶٢) ۶۶١۴١٢
سیفون ۵٠ سوپر درین(٣٣۶۵٠۵) ٣۵٢١٧٩
سیفون ٧٠ سوپر درین(٣٣۶۵٠٧) ۵٠۴٩٩٧
سیفون ١١٠ سوپردرین( ٣٣۶۵١٠) ١۴٨۵٧٧٩
بوشن ۵٠ سوپردرین(٣٣١١٠۵) ١۵١٩۴۶
بوشن ۴٠ سوپر درین(٣٣١١٠۴) ١١٠٣٠٨
بوشن ٧۵ سوپردرین(٣٣١١٠٧) ١٨٠٩۴٠
بوشن ١١٠ سوپردرین(٣٣١١١٠) ٣۶٣۵١۵
بوشن ١٢۵ سوپر درین(٣٣١١١٢) ۶١٢٠٣۵
سه راه بازدید۵٠ سوپر درین(٣٣٢٣٠۵) ۴٨۶۶٨۵
سه راه بازدید ٧۵ سوپردرین(٣٣٢٣٠٧) ۵٠٢٩٢۶
سه راه بازدید ١١٠ سوپر درین(٣٣٢٣١٠) ۶٨٢٠١٣
سه راه بازدید ١٢۵ سوپردرین(٣٣٢٣١٢) ١٣٨۶۶٩٨
سه راه بازدید ١۶٠ سوپر درین(٣٣٢٣١۶) ٢١٨۴٢۵١
سه راه تبدیل ۴۵ درجه ١١٠*١٢۵ سوپر درین(٣٣١٣٢١) ١٠۵٨٣٩٠
سه راه تبدیل ٨٧ درجه ۴٠*۵٠ سوپر درین(٣٣٠٣۵۴) ٢١۵٣٨۴
چها راه ۶٧ درجه ١١٠ سوپر درین ١٠۴۵٧۴۶
سوپر فیکس u دو مترى ١٢٢٣۶٣۴
بست دوپایه ۴٠ سوپر فیکس ١٧٧۶٧
بست دوپایه ۵٠ سوپر فیکس ١٩۵١١
بست دوپایه ۶٣ سوپر فیکس ٢١۴٧٣
بست دوپایه ٧۵ سوپر فیکس ۴٧٩۶٠
بست دوپایه ٩٠ سوپر فیکس ۵٠١۴٠
بست دوپایه ١١٠ سوپر فیکس ٨٠١١۵
بست دوپایه ١٢۵ سوپر فیکس ١٠٠۴٩٨
بست دوپایه ١۶٠ سوپر فیکس ٢٠٢٧۴٠
پیچ مترى سوپر فیکس ١٠سانتىM8 ١١۶۶٣
سوپر فیکس تخت ٢مترى ۶۶١٧٣٩
پیچ مترى سوپر فیکس ١٠٠سانتیمترىM8 ٨۶٩٨٢
پیچ مترى سوپر فیکس ١٠٠سانتیمترىM10 ١٠٧١۴٧
بست روکش دار ١۶سوپر فیکس ٣۴٢٢۶
بست روکش دار ٢٠ سوپر فیکس ٣۶٩۵١
بست روکش دار ٢۵ سوپر فیکس ۴٢٢٩٢
بست روکش دار ٣٢ سوپر فیکس ۴۴٩٠٨
بست روکش دار ۴٠ سوپر فیکس ۴٧۶٣٣
بست روکش دار ۵٠ سوپر فیکس ۵١٣٣٩
بست روکش دار ۶٣ سوپر فیکس ٧۶۵١٨
بست روکش دار ٧۵ سوپر فیکس ١١۶١٩۴
بست روکش دار ٩٠ سوپر فیکس ١٢۶٧۶٧
بست روکش دار ١١٠سوپر فیکس ١۴٢۶٨١
بست روکش دار ١٢۵ سوپر فیکس ١٩۵۴٣٧
بست روکش دار ١۶٠سوپر فیکس ٢٧٧٠٧٨

مطالب و مقالات پوشفیت سوپر درین

پوش فیت

پوش فیت

پوش فیت پدیده ای نو در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره

کلیدواژه خود را وارد کنید