معرفی محصولات فاراب با لیست قیمت جدید

برند فاراب

فاراب | لیست قیمت فاراب و توضیح محصولات

عبور آب به اراده فاراب

شرکت تولید کننده شیرالات فاراب به عنوان اولین تولیدکننده شیرآلات چدنی در ایران فعالیت خود را از سال ۱۳۶۵ آغاز نمود. شیرالات فاراب در پی ارتقای فنی و کیفی محصولات تولیدی خود توانسته سبد کاملی از محصولات را تولید نماید. محصولات این شرکت صنایع نفت و گاز، تاسیسات حرارتی و برودتی و آب و فاضلاب را تحت پوشش قرار می‌دهند.

سیستم کاری شرکت فاراب بر روی اهداف و خواسته‌های مشتری متمرکز شده است و وجود نیروی انسانی کارآمد، زبده و متخصص به تسریع و تنظیم این سیستم کمک فراوانی می‌نماید. پرسنل شرکت فارآب مجموعه‌ای مرتبط و هماهنگ می‌باشند که در جهت ارائه بهترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت محصولات فاراب، سرعت در تحویل محصولات مورد تقاضا، خدمات پس از فروش و در نهایت رضایت کامل مشتری گام بر می‌دارند.

نام مجموعه شرکت فاراب
محل کارخانه تهران
محصولات دیگر تولیدی شیرآلات برای صنایع نفت و گاز – تاسیسات حرارتی و برودتی – آب و فاضلاب
تنوع سایز از ۱/۴-۱ اینچ الی ۱۶ اینچ
خدمات بعد از فروش با ۵ سال گارانتی و ۲۵ خدمات پس از فروش

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "فاراب"

لیست قیمت فاراب
  • فروش محصولات فاراب عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات فاراب را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش فاراب
  • بازرگانی کشیشی محصولات فاراب را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات فاراب عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات فاراب را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات فاراب

نام کالا قیمت اول(ریال)
شیر فلکه١-١/۴ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ١٠١٠٠٠٠٠
شیر فلکه ١-١/٢ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ١٢٠٠٠٠٠٠
شیر فلکه٢ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ١٢٧٠٠٠٠٠
شیر فلکه ٢-١/٢ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ١٧٣٠٠٠٠٠
شیر فلکه ٣ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ١٨٧٠٠٠٠٠
شیر فلکه ۴ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ٢۴۶٠٠٠٠٠
شیر فلکه ۵ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ٣۴۶٠٠٠٠٠
شیر فلکه ۶ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ۴٧٢٠٠٠٠٠
شیر فلکه ٨ اینچ سوپاپى F1 آب داغ فاراب ٧٣٣٠٠٠٠٠
شیر فلکه ١٠ اینچ سوپاپىF1 آب داغ فاراب ١١٣٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢ اینچ PN16 زبانه لاستیکى F4 آب سرد فاراب ۶١٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢  PN16 زبانه لاستیکى F4آب سرد فاراب ٧٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣ اینچ PN16 زبانه لاستیکى F4آب سرد فاراب ٨۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ١٠۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ١٣١٠٠٠٠٠
شیرکشویى۶ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ١٨٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ٢٧٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ۴٢١٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF4آب سرد فاراب ۶٠١٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ١۴٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ١۵۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣ اینچPN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ١٧۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ٢٠۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ٢٨٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى۶ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ٣٣٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨ اینچ PN16 رینگ برنزىF4 آب سرد و گرم فاراب ۵١۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ١۴٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ١٧۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٢٣۴٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٣٢۴٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٣۵۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى۶ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۴۴۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ۶۶۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ٩١٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢ اینچ PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ١٣۶٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى١۴ اینچ  PN16 رینگ برنزىF5آب سردو گرم فاراب ١۵٢٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ١۵٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ١٨٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٢۵٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٣۴۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٣٨٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى۶ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ۴٧٧٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٧١٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ٩٨۴٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ١۴۶۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى١۴ اینچ PN16 رینگ استیلF5 آب داغ فاراب ١٨۴۴٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢اینچ PN10 زبانه لاستیکىF4  آب سرد فاراب ۵١٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢اینچ PN10 اورینگى F4 آب گرم و سرد فاراب ١١٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢ PN10 اورینگى F4 آب گرم و سرد فاراب ١٢٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ١۴٠٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ١۶٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ٢١٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى ۶اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ٢۵٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ٣٨٧٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ۶١۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢اینچ PN10 اورینگىF4 آب گرم و سرد فاراب ٨۴٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ١٢۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى٢-١/٢PN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ١٣٩٠٠٠٠٠
شیرکشویى٣اینچPN10 گرافیتى(  فلزىF4 ) آب داغ فاراب ١۵۶٠٠٠٠٠
شیرکشویى۴اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ١٨١٠٠٠٠٠
شیرکشویى۵اینچPN10 گرافیتى(فلزىF4 ) آب داغ فاراب ٢٣۵٠٠٠٠٠
شیرکشویى ۶اینچPN10 گرافیتى(فلزىF4 ) آب داغ فاراب ٢٧٧٠٠٠٠٠
شیرکشویى٨اینچPN10 گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ۴١٣٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٠اینچPN10 گرافیتى(فلزىF4 ) آب داغ فاراب ۶۵٨٠٠٠٠٠
شیرکشویى١٢اینچPN10  گرافیتى( فلزىF4 ) آب داغ فاراب ٩٠٨٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٢ اینچ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ٩٧٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٢-١/٢ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ١١٠٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه٣ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ١٢٣٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۴ اینچ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ١۴٢٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۵ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ٢٠٢٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۶ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ٢۶٨٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٨ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ۴٢۶٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ١٠ اینچ PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ٧۵٢٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ١٢ اینچ  PN16 زبانه فلزىF6 آب گرم وسرد فاراب ٨٩٧٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٢ اینچ  PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ٨۶٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٢-١/٢ PN16 زبانه لاستیکى F6 آب سرد فاراب ٩۵٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه٣ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ٩٨٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۴ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ١١۵٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۵ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ١٧٠٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ۶ اینچ PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ٢٢٨٠٠٠٠٠
شیر یکطرفه ٨ اینچ  PN16 زبانه لاستیکىF6 آب سرد فاراب ٣٧١٠٠٠٠٠
صافى ٢ اینچF1 آب داغ فاراب ۵٨٠٠٠٠٠
صافى ٢-١/٢F1 آب داغ فاراب ٨٠٠٠٠٠٠
صافى ٣ اینچF1 آب داغ فاراب ٨٨٠٠٠٠٠
صافى ۴ اینچF1 آب داغ فاراب ١١۵٠٠٠٠٠
صافى۵ اینچF1 آب داغ فاراب ١۵۶٠٠٠٠٠
صافى ۶ اینچF1 آب داغ فاراب ٢٣٩٠٠٠٠٠
صافى ٨ اینچF1 آب داغ فاراب ٣٩٠٠٠٠٠٠
صافى ١٠ اینچF1 آب داغ فاراب ۶۵٩٠٠٠٠٠
صافى ١٢ اینچF1 آب داغ فاراب ٨٨٩٠٠٠٠٠
صافى ١۴ اینچF1 آب داغ فاراب ١٣٣۶٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ٢ اینچ PN16 فاراب ۴۴٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ٢-١/٢ اینچ PN16 فاراب ۴٧٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ٣ اینچ PN16 فاراب ۵٨٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ۴ اینچ PN16 فاراب ۶۶٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ۵ اینچ PN16 فاراب ٨١٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ۶ اینچ PN16 فاراب ١١٢٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى ٨ اینچ PN16 فاراب ١٧٨٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٢ اینچ PN16 فاراب ٩١٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٢-١/٢ اینچ PN16 فاراب ٩۴٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٣ اینچ PN16 فاراب ١٠٧٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ۴ اینچ PN16 فاراب ١١٣٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ۵ اینچ PN16 فاراب ١٢٨٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ۶ اینچ PN16 فاراب ١۶٢٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى ویفرى گیربکسدار ٨ اینچ PN16 فاراب ٢٠۴٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ٢ اینچ  PN16 فاراب ۵۴٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ٢-١/٢ اینچ  PN16 فاراب ۵٧٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ٣ اینچ  PN16 فاراب ٧١٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ۴ اینچ  PN16 فاراب ٨١٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ۵ اینچ  PN16 فاراب ٩٧٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ۶ اینچ  PN16 فاراب ١٣۴٠٠٠٠٠
شیر پروانه اى لاگ ٨ اینچ  PN16 فاراب ٢١٨٠٠٠٠٠

مطالب و مقالات فاراب

فاراب,معرفی برند

فاراب,معرفی برند

در زمان شروع یک پروژه که کارهای تاسیساتی اجرا می‌شود یکی از دغدغه‌ها، انتخاب برند مناسب برای تهیه لوله‌ها و اتصالاتاست. با توجه به اینکه برند شیرآلات تاثیر زیادی در سیستم لوله‌کشی دارد، انتخاب برند مناسب یک موضوع مهم به
فارآب ، پیشرو در صنعت اتصالات ساختمان و شیرآلات چدنی

فارآب ، پیشرو در صنعت اتصالات ساختمان و شیرآلات چدنی

  شیرآلات چدنی از انواع پرکاربرد شیرآلات به حساب می‌آیند که وظیفه آن‌ها، قطع و اتصال یا کنترل جریان مایعات و گاز است. شرکت فارآب یکی از تولیدکنندگان پیشرو صنعت در این حوزه به شمار می‌رود که توانسته است سابقه
شیرآلات چدنی

شیرآلات چدنی

شیرآلات چدنی صنعتی وسایلی مکانیکی بوده که از جنس چدن هستند و دیسک داخلی آنها میتواند از پلاستیک یا فلز باشد که برای کنترل جریان سیال و فشار در یک سیستم مورد استفاده قرار می گیرند . انواع شیرآلات چدنی: شیرهای

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید