معرفی محصولات پلی اتیلن پلیران با لیست قیمت جدید

برند پلیران

لیست قیمت پلی اتیلن پلیران و توضیح محصولات

پلی اتیلن پلی ران ، بهترین پلی اتیلن موجود ایران

پلی ران اتصال در اوایل دهه ۱۳۵۰ با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود . توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است .

تنوع سایز و ظرفیت لوله با فشار ۵ و ۶ و ۱۰ بار
محصولات دیگر این مجموعه پوش فیت، سیستم پکس، اتصالات ویژه آبرسانی و آبیاری، وسایل پخش آب، لوله پلی اتیلن با چگالی بالا
محل کارخانه جاجرود
شروع فعالیت کارخانه ۱۳۵۰

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پلی اتیلن پلیران"

لیست قیمت پلی اتیلن پلیران
  • فروش محصولات پلی اتیلن پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلی اتیلن پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پلی اتیلن پلیران
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلی اتیلن پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پلی اتیلن پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلی اتیلن پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت پلی اتیلن پلیران

نام کالا قیمت اول(ریال)
لوله ۵٠ – ۵ اتمسفر( ٣۶٠٠٠۵ )پلى اتیلن پلیران ۶۳,۸۳۰
لوله ۶٣ – ۵ اتمسفر( ٣۶٠٠٠۶ )پلى اتیلن پلیران ۱۰۰,۴۱۰
لوله ٧۵ – ۵ اتمسفر( ٣۶٠٠٠٧ )پلى اتیلن پلیران ۱۳۷,۲۰۰
لوله ٩٠ – ۵ اتمسفر( ٣۶٠٠٠٩ )پلى اتیلن پلیران ۱۹۹,۱۹۰
لوله ١١٠ – ۵ اتمسفر( ٣۶٠٠١٠ )پلى اتیلن پلیران ۲۹۰,۶۵۰
لوله ١٢۵ – ۵ اتمسفر( ٣۶٠٠١٢ )پلى اتیلن پلیران ۳۷۳,۹۸۰
لوله ١۶٠ – ۵ اتمسفر( ٣۶٠٠١۶ )پلى اتیلن پلیران ۶۱۷,۸۸۰
لوله ۴٠ – ۶ اتمسفر( ٣۶٠٠٠۴ )پلى اتیلن پلیران ۴۸,۳۸۰
لوله ۵٠ – ۶ اتمسفر( ٣۶٠٠٠۵ )پلى اتیلن پلیران ۷۳,۳۸۰
لوله ۶٣ – ۶ اتمسفر( ٣۶٠٠٠۶ )پلى اتیلن پلیران ۱۱۴,۴۳۰
لوله ٧۵ – ۶ اتمسفر( ٣۶٠٠٠٧ )پلى اتیلن پلیران ۱۶۴,۰۳۰
لوله ٩٠ – ۶ اتمسفر( ٣۶٠٠٠٩ )پلى اتیلن پلیران ۲۳۱,۷۱۰
لوله ١١٠ – ۶ اتمسفر( ٣۶٠٠١٠ )پلى اتیلن پلیران ۳۳۹,۴۳۰
لوله ١٢۵ – ۶ اتمسفر( ٣۶٠٠١٢ )پلى اتیلن پلیران ۴۳۹,۰۲۰
لوله ١۶٠ – ۶ اتمسفر( ٣۶٠٠١۶ )پلى اتیلن پلیران ۷۱۹,۵۱۰
لوله ٢٠ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٠١ )پلى اتیلن پلیران ۲۱,۷۵۰
لوله ٢۵ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٠٢ )پلى اتیلن پلیران ۲۹,۲۷۰
لوله ٣٢ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٠٣ )پلى اتیلن پلیران ۴۷,۱۶۰
لوله ۴٠ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٠۴ )پلى اتیلن پلیران ۷۲,۳۶۰
لوله ۵٠ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٠۵ )پلى اتیلن پلیران ۱۱۱,۵۹۰
لوله ۶٣ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٠۶ )پلى اتیلن پلیران ۱۷۷,۴۴۰
لوله ٧۵ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٠٧ )پلى اتیلن پلیران ۲۵۲,۰۳۰
لوله ٩٠ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠٠٩ )پلى اتیلن پلیران ۳۵۹,۷۶۰
لوله ١١٠ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠١٠ )پلى اتیلن پلیران ۵۳۲,۵۲۰
لوله ١٢۵ – ١٠ اتمسفر( ٣۶٠٠١٢ )پلى اتیلن پلیران ۶۸۴,۹۶۰
زانو ۵٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢٠۵ )پلى اتیلن پلیران ۲۵,۸۵۰
زانو ۶٣ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢٠۶ )پلى اتیلن پلیران ۶۹,۹۸۰
زانو ٧۵ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢٠٧ )پلى اتیلن پلیران ۸۹,۶۷۰
زانو ٩٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢٠٩ )پلى اتیلن پلیران ۱۵۵,۰۳۰
زانو ١١٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢١٠ )پلى اتیلن پلیران ۲۲۹,۷۹۰
زانو ١٢۵ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢١٢ )پلى اتیلن پلیران ۵۶۴,۶۱۰
زانو ١۶٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢١۶ )پلى اتیلن پلیران ۸۷۸,۳۰۰
زانو ۶  -١۶٠x١۶٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢۶۶ )پلى اتیلن پلیران ۱,۰۴۷,۵۲۰
زانو ۵٠ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵٠۵ )پلى اتیلن پلیران ۳۲,۸۴۰
زانو ۶٣ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵٠۶ )پلى اتیلن پلیران ۵۶,۹۰۰
زانو ٧۵ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵٠٧ )پلى اتیلن پلیران ۹۶,۲۲۰
زانو ٩٠ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵٠٩ )پلى اتیلن پلیران ۱۴۵,۱۷۰
زانو ١١٠ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵١٠ )پلى اتیلن پلیران ۲۱۹,۶۳۰
زانو ١٢۵ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵١٢ )پلى اتیلن پلیران ۳۹۳,۱۱۰
زانو ١۶٠ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵١۶ )پلى اتیلن پلیران ۷۴۶,۲۷۰
سه راهى ۵٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣٠۵ )پلى اتیلن پلیران ۷۵,۴۰۰
سه راهى ۶٣ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣٠۶ )پلى اتیلن پلیران ۱۲۱,۰۸۰
سه راهى ٧۵ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣٠٧ )پلى اتیلن پلیران ۱۹۷,۱۷۰
سه راهى ٩٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣٠٩ )پلى اتیلن پلیران ۲۳۹,۲۰۰
سه راهى ١١٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣١٠ )پلى اتیلن پلیران ۳۵۷,۴۸۰
سه راهى ١٢۵ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣١٢ )پلى اتیلن پلیران ۵۵۳,۰۱۰
سه راهى ١۶٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣١۶ )پلى اتیلن پلیران ۱,۰۶۶,۲۰۰
سه راهى ١۶٠ -٩٠ درجه ۶ بار( ٣۶٠٣١۶ )پلى اتیلن پلیران ۱,۲۵۴,۷۳۰
سه راهى ۵٠ x ۶٣ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣۶۵ )پلى اتیلن پلیران ۱۰۲,۹۲۰
سه راهى ۶٣ x ١١٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣١۶ )پلى اتیلن پلیران ۳۵۷,۴۸۰
سه راهى ١١٠ x ١۶٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣۶١ )پلى اتیلن پلیران ۹۷۱,۸۹۰
سه راهى ۵٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٠۵ )پلى اتیلن پلیران ۸۶,۱۳۰
سه راهى ۶٣ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٠۶ )پلى اتیلن پلیران ۱۲۹,۲۰۰
سه راهى ٧۵ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٠٧ )پلى اتیلن پلیران ۲۰۹,۱۶۰
سه راهى ٩٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٠٩ )پلى اتیلن پلیران ۳۶۷,۰۳۰
سه راهى ١١٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١٠ )پلى اتیلن پلیران ۵۸۹,۴۹۰
سه راهى ١٢۵ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١٢ )پلى اتیلن پلیران ۶۹۰,۹۹۰
سه راهى ١۶٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١۶ )پلى اتیلن پلیران ۱,۲۳۸,۴۲۰
سه راهى ۵٠ x ۶٣ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣۶۵ )پلى اتیلن پلیران ۱۱۷,۶۷۰
سه راهى ۶٣ x ٧۵ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٧۶ )پلى اتیلن پلیران ۱۸۷,۷۳۰
سه راهى ۶٣ x ٩٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٩۶ )پلى اتیلن پلیران ۳۳۶,۸۸۰
سه راهى ۶٣ x ١١٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١۶ )پلى اتیلن پلیران ۳۵۸,۵۶۰
سه راهى ٧۵ x ١١٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١٧ )پلى اتیلن پلیران ۴۷۷,۷۶۰
سه راهى ٩٠ x ١١٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١٩ )پلى اتیلن پلیران ۵۴۱,۳۰۰
سه راهى ١١٠ x ١٢۵ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٢١ )پلى اتیلن پلیران ۶۲۵,۳۸۰
سه راهى ١١٠ x ١۶٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣۶١ )پلى اتیلن پلیران ۱,۰۹۹,۰۰۰
چهار راه جوشى ۶٣( ٣۶٠۴٠۶ )پلى اتیلن پلیران ۲۱۶,۹۴۰
چهار راه جوشى ١١٠( ٣۶٠۴١٠ )پلى اتیلن پلیران ۷۸۸,۲۱۰
درپوش تست ۵٠( ٣۶١٠٠۵ )پلى اتیلن پلیران ۸,۲۳۰
درپوش تست ۶٣( ٣۶١٠٠۶ )پلى اتیلن پلیران ۱۲,۳۴۰
درپوش تست ٧۵( ٣۶١٠٠٧ )پلى اتیلن پلیران ۱۶,۴۴۰
درپوش تست ٩٠( ٣۶١٠٠٩ )پلى اتیلن پلیران ۲۲,۵۸۰
درپوش تست ١١٠( ٣۶١٠١٠ )پلى اتیلن پلیران ۳۸,۹۹۰
درپوش تست ١٢۵( ٣۶١٠١٢ )پلى اتیلن پلیران ۵۵,۳۸۰
درپوش تست ١۶٠( ٣۶١٠١۶ )پلى اتیلن پلیران ۷۵,۸۸۰
تبدیل ۵٠x۶٣( ٣۶١٧۶٣ )پلى اتیلن پلیران ۳۸,۹۹۰
تبدیل ۵٠x٧۵( ٣۶١٧٧۵ )پلى اتیلن پلیران ۴۵,۱۴۰
تبدیل ۶٣x٧۵( ٣۶١٧٧۶ )پلى اتیلن پلیران ۵۵,۳۸۰
تبدیل ۶٣x٩٠( ٣۶١٧٩۶ )پلى اتیلن پلیران ۷۱,۷۸۰
تبدیل ٧۵x٩٠( ٣۶١٧٩٧ )پلى اتیلن پلیران ۷۵,۸۸۰
تبدیل ۶٣x١١٠( ٣۶١٧١۶ )پلى اتیلن پلیران ۹۸,۴۳۰
تبدیل ٧۵x١١٠( ٣۶١٧١٧ )پلى اتیلن پلیران ۸۶,۱۳۰
تبدیل ٩٠x١١٠( ٣۶١٧١٩ )پلى اتیلن پلیران ۱۱۸,۹۶۰
تبدیل ١١٠x١٢۵( ٣۶١٧٢١ )پلى اتیلن پلیران ۲۰۳,۲۱۰
تبدیل ١١٠x١۶٠( ٣۶١٧۶١ )پلى اتیلن پلیران ۲۲۱,۸۳۰
تبدیل ١٢۵x١۶٠( ٣۶١٧۶٢ )پلى اتیلن پلیران ۲۵۶,۳۲۰
موفه کوتاه ۵٠( ٣۶١١٠۵ )پلى اتیلن پلیران ۱۳۵,۱۱۰
موفه کوتاه ۶٣( ٣۶١١٠۶ )پلى اتیلن پلیران ۱۶۸,۹۶۰
موفه کوتاه ٧۵( ٣۶١١٠٧ )پلى اتیلن پلیران ۲۱۵,۴۹۰
موفه کوتاه ٩٠( ٣۶١١٠٩ )پلى اتیلن پلیران ۲۹۳,۱۴۰
موفه کوتاه ١١٠( ٣۶١١١٠ )پلى اتیلن پلیران ۴۲۴,۵۶۰
موفه کوتاه ١٢۵( ٣۶١١١٢ )پلى اتیلن پلیران ۶۲۱,۱۳۰
موفه کوتاه ١۶٠( ٣۶١١١۶ )پلى اتیلن پلیران ۹۰۷,۵۲۰
موفه بلند ۶٣( ٣۶٢١٠۶ )پلى اتیلن پلیران ۲۵۷,۳۹۰
موفه بلند ٧۵( ٣۶٢١٠٧ )پلى اتیلن پلیران ۳۳۰,۷۲۰
موفه بلند ٩٠( ٣۶٢١٠٩ )پلى اتیلن پلیران ۴۱۹,۰۴۰
موفه بلند ١١٠( ٣۶٢١١٠ )پلى اتیلن پلیران ۵۸۸,۴۳۰
موفه بلند ١٢۵( ٣۶٢١١٢ )پلى اتیلن پلیران ۷۳۹,۳۰۰
موفه بلند ١۶٠( ٣۶٢١١۶ )پلى اتیلن پلیران ۱,۱۱۴,۸۹۰
موفه بلند ٢٠٠( ٣۶٢١٢٠ )پلى اتیلن پلیران ۳,۴۴۰,۹۴۰
موفه بلند ٢۵٠( ٣۶٢١٢۵ )پلى اتیلن پلیران ۶,۶۱۲,۷۱۰
موفه رابط ۶٣  پلى اتیلن پلیران ۱۸۴,۱۲۰
سیفون ۵٠( ٣۶۶۵٠۵ )پلى اتیلن پلیران ۹۹,۵۵۰
سیفون ۶٣( ٣۶۶۵٠۶ )پلى اتیلن پلیران ۲۳۱,۹۲۰
سیفون ٧۵( ٣۶۶۵٠٧ )پلى اتیلن پلیران ۲۹۰,۹۹۰
سیفون ٩٠( ٣۶۶۵٠٩ )پلى اتیلن پلیران ۴۸۷,۰۷۰
سیفون ١١٠( ٣۶۶۵١٠ )پلى اتیلن پلیران ۷۱۱,۳۷۰
دریچه بازدید ۶٣( ٣۶٨٠٠۶ )پلى اتیلن پلیران ۱۷۶,۱۰۰
دریچه بازدید ١١٠( ٣۶٨٠١٠ )پلى اتیلن پلیران ۳۳۵,۷۵۰
سه راه بازدید ۶٣ – ۴۵( ٣۶٢٣۶۴ )پلى اتیلن پلیران ۲۳۳,۶۸۰
سه راه بازدید ۶٣ – ٩٠(  ٣۶٢٣۶٩ )پلى اتیلن پلیران ۱۳۳,۶۵۰
سه راه بازدید ١١٠ – ٩٠( ٣۶٢٣١٩ )پلى اتیلن پلیران ۵۰۳,۷۱۰
زانو٢٠ پیچى( ٣٨٠٢٠١)پلى اتیلن پلیران ۴۹,۲۵۰
زانو٢۵ پیچى( ٣٨٠٢٠٢)پلى اتیلن پلیران ۵۱,۶۹۰
زانو٣٢ پیچى( ٣٨٠٢٠٣)پلى اتیلن پلیران ۸۵,۰۷۰
زانو۴٠ پیچى( ٣٨٠٢٠۴)پلى اتیلن پلیران ۱۵۷,۵۷۰
زانو۵٠ پیچى( ٣٨٠٢٠۵)پلى اتیلن پلیران ۲۲۳,۴۰۰
زانو۶٣ پیچى( ٣٨٠٢٠۶)پلى اتیلن پلیران ۴۳۹,۳۹۰
زانو٧۵ پیچى( ٣٨٠٢٠٧)پلى اتیلن پلیران ۱,۱۷۱,۵۸۰
زانو٩٠ پیچى( ٣٨٠٢٠٩)پلى اتیلن پلیران ۱,۹۰۲,۹۳۰
زانو١١٠ پیچى( ٣٨٠٢١٠)پلى اتیلن پلیران ۲,۳۹۹,۴۱۰
زانو١٢۵پیچى( ٣٨٠٢١٢)پلى اتیلن پلیران ۲,۸۵۵,۶۸۰
زانو ماده ١/٢x٢٠ پیچى( ٣٨١٢٠١)پلى اتیلن پلیران ۳۷,۶۰۰
زانو ماده ٣/۴x ٢۵ پیچى( ٣٨١٢٠٢)پلى اتیلن پلیران ۵۳,۴۴۰
زانو ماده ١اینچx٣٢ پیچى( ٣٨١٢٠٣)پلى اتیلن پلیران ۸۰,۳۹۰
زانو ماده١-١/۴x۴٠ پیچى( ٣٨١٢٠۴)پلى اتیلن پلیران ۱۶۶,۶۰۰
زانو ماده١-١/٢x۵٠ پیچى( ٣٨١٢٠۵)پلى اتیلن پلیران ۲۲۳,۴۰۰
زانو ماده٢اینچx۶٣ پیچى( ٣٨١٢٠۶)پلى اتیلن پلیران ۴۱۵,۸۴۰
زانو ماده٢اینچx٧۵ پیچى( ٣٨١٢٧۶)پلى اتیلن پلیران ۱,۲۸۹,۷۲۰
زانو ماده٢-١/٢x٧۵ پیچى( ٣٨١٢٠٧)پلى اتیلن پلیران ۱,۲۸۹,۷۲۰
زانو ماده٢-١/٢x ٩٠ پیچى( ٣٨١٢٩٧)پلى اتیلن پلیران ۲,۰۳۱,۳۱۰
زانو ماده٣اینچx٩٠ پیچى( ٣٨١٢٩٨)پلى اتیلن پلیران ۲,۰۳۱,۳۱۰
زانو ماده٣اینچx١١٠ پیچى( ٣٨١٢١٨)پلى اتیلن پلیران ۲,۳۹۰,۲۹۰
زانو ماده۴اینچx١١٠ پیچى( ٣٨١٢١۴)پلى اتیلن پلیران ۲,۳۹۰,۲۹۰
زانو نر ١/٢x٢٠ پیچى( ٣٨٢٢٠١)پلى اتیلن پلیران ۲۵,۵۵۰
زانو نر ٣/۴x٢۵ پیچى( ٣٨٢٢٠٢)پلى اتیلن پلیران ۳۹,۵۵۰
زانو نر١اینچx٣٢ پیچى( ٣٨٢٢٠٣)پلى اتیلن پلیران ۷۷,۷۴۰
زانو نر ١-١/۴x۴٠ پیچى( ٣٨٢٢٠۴)پلى اتیلن پلیران ۱۵۱,۱۸۰
زانو نر ١-١/٢x۵٠ پیچى( ٣٨٢٢٠۵)پلى اتیلن پلیران ۲۱۲,۰۵۰
زانو نر١-١/٢x۶٣ پیچى( ٣٨٢٢۶۵)پلى اتیلن پلیران ۳۸۶,۴۹۰
زانو نر ٢اینچx۶٣ پیچى( ٣٨٢٢٠۶)پلى اتیلن پلیران ۳۸۶,۴۹۰
زانو نر ٢اینچx٧۵ پیچى( ٣٨٢٢٧۶)پلى اتیلن پلیران ۱,۲۰۹,۲۹۰
زانو نر ٢-١/٢x ٧۵ پیچى( ٣٨٢٢٠٧)پلى اتیلن پلیران ۱,۲۰۹,۲۹۰
زانو نر٢-١/٢x ٩٠ پیچى( ٣٨٢٢٩٧)پلى اتیلن پلیران ۱,۹۳۴,۹۹۰
زانو نر ٣اینچx٩٠ پیچى( ٣٨٢٢٩٨)پلى اتیلن پلیران ۱,۹۳۴,۹۹۰
زانو نر ٣اینچx١١٠ پیچى( ٣٨٢٢١٨)پلى اتیلن پلیران ۲,۲۵۰,۲۸۰
زانو نر ۴اینچx١١٠ پیچى( ٣٨٢٢١۴)پلى اتیلن پلیران ۲,۲۵۰,۲۸۰
زانو١۶ پیچى( ٣٨٠٢١۶)پلى اتیلن پلیران ۳,۴۸۰
سه راه ٢٠ پیچى( ٣٨٠٣٠١)پلى اتیلن پلیران ۵۹,۷۳۰
سه راه٢۵ پیچى( ٣٨٠٣٠٢)پلى اتیلن پلیران ۷۳,۵۷۰
سه راه٣٢ پیچى( ٣٨٠٣٠٣)پلى اتیلن پلیران ۱۲۴,۸۳۰
سه راه۴٠ پیچى( ٣٨٠٣٠۴)پلى اتیلن پلیران ۲۰۳,۹۴۰
سه راه۵٠ پیچى( ٣٨٠٣٠۵)پلى اتیلن پلیران ۳۲۶,۹۸۰
سه راه۶٣ پیچى( ٣٨٠٣٠۶)پلى اتیلن پلیران ۶۰۹,۰۳۰
سه راه ٧۵ پیچى( ٣٨٠٣٠٧)پلى اتیلن پلیران ۱,۲۸۸,۷۲۰
سه راه٩٠ پیچى( ٣٨٠٣٠٩)پلى اتیلن پلیران ۱,۹۶۰,۴۶۰
سه راه١١٠ پیچى( ٣٨٠٣١٠)پلى اتیلن پلیران ۲,۹۷۳,۲۸۰
سه راه١٢۵پیچى( ٣٨٠٣١٢)پلى اتیلن پلیران ۳,۷۹۵,۵۳۰
سه راه پیچى ١۶( ٣٨٠٣١۶)پلى اتیلن پلیران ۳,۳۳۰
سه راه ماده ١/٢x٢٠ پیچى( ٣٨١٣٠١)پلى اتیلن پلیران ۶۱,۶۰۰
سه راه ماده ١/٢x٢۵ پیچى( ٣٨١٣٢١)پلى اتیلن پلیران ۸۸,۴۲۰
سه راه ماده ٣/۴x٢۵ پیچى( ٣٨١٣٠٢)پلى اتیلن پلیران ۸۸,۴۲۰
سه راه ماده ١/٢x٣٢ پیچى( ٣٨١٣٠٣)پلى اتیلن پلیران ۱۳۵,۴۹۰
سه راه ماده ٣/۴x٣٢ پیچى( ٣٨١٣٠٣)پلى اتیلن پلیران ۱۳۵,۴۹۰
سه راه ماده ١اینچx٣٢ پیچى( ٣٨١٣٠٣)پلى اتیلن پلیران ۱۳۵,۴۹۰
سه راه ماده١-١/۴x۴٠ پیچى( ٣٨١٣٠۴)پلى اتیلن پلیران ۲۸۷,۴۵۰
سه راه ماده١-١/٢x۵٠ پیچى( ٣٨١٣٠۵)پلى اتیلن پلیران ۴۱۰,۲۰۰
سه راه ماده٢اینچx۶٣ پیچى( ٣٨١٣٠۶)پلى اتیلن پلیران ۸۰۳,۱۱۰
سه راه ماده٢اینچx٧۵ پیچى( ٣٨١٣٧۶)پلى اتیلن پلیران ۱,۵۰۲,۳۲۰
سه راه ماده٢-١/٢x٧۵ پیچى( ٣٨١٣٠٧)پلى اتیلن پلیران ۱,۵۰۲,۳۲۰
سه راه ماده٢اینچx ٩٠ پیچى( ٣٨١٣٩٨)پلى اتیلن پلیران ۱,۸۲۹,۱۳۰
سه راه ماده٢-١/٢x ٩٠ پیچى( ٣٨١٣٩٧)پلى اتیلن پلیران ۱,۸۲۹,۱۳۰
سه راه ماده٣اینچx٩٠ پیچى( ٣٨١٣٩٨)پلى اتیلن پلیران ۱,۸۲۹,۱۳۰
سه راه ماده٣اینچx ١١٠ پیچى( ٣٨١٣١٨)پلى اتیلن پلیران ۲,۵۴۸,۳۴۰
سه راه ماده۴اینچx ١١٠ پیچى( ٣٨١٣١۴)پلى اتیلن پلیران ۲,۵۴۸,۳۴۰
سه راه نر ١/٢x٢٠ پیچى( ٣٨٣٣٠١)پلى اتیلن پلیران ۶۷,۲۴۰
سه راه نر ١/٢x٢۵ پیچى( ٣٨٣٣٠٢)پلى اتیلن پلیران ۸۷,۵۵۰
سه راه نر ٣/۴x٢۵ پیچى( ٣٨٣٣٠٢)پلى اتیلن پلیران ۸۷,۵۵۰
سه راه نر١/٢x٣٢ پیچى( ٣٨٣٣٠٣)پلى اتیلن پلیران ۱۳۸,۴۴۰
سه راه نر٣/۴x٣٢ پیچى( ٣٨٣٣٠٣)پلى اتیلن پلیران ۱۳۸,۴۴۰
سه راه نر١اینچx٣٢ پیچى( ٣٨٣٣٠٣)پلى اتیلن پلیران ۱۳۸,۴۴۰
سه راه نر ١اینچx۴٠ پیچى( ٣٨٣٣٠۴)پلى اتیلن پلیران ۲۵۷,۸۸۰
سه راه نر ١-١/۴x۴٠ پیچى( ٣٨٣٣٠۴)پلى اتیلن پلیران ۲۵۷,۸۸۰
سه راه نر ١-١/۴x۵٠ پیچى( ٣٨٣٣٠۵)پلى اتیلن پلیران ۳۰۲,۱۹۰
سه راه نر ١-١/٢x۵٠ پیچى( ٣٨٣٣٠۵)پلى اتیلن پلیران ۳۰۲,۱۹۰
سه راه نر ١اینچx۶٣ پیچى( ٣٨٣٣٠۶)پلى اتیلن پلیران ۷۷۴,۷۱۰
سه راه نر ١-١/٢x۶٣ پیچى( ٣٨٣٣٠۶)پلى اتیلن پلیران ۷۷۴,۷۱۰
سه راه نر٢اینچx ۶٣ پیچى( ٣٨٣٣۶۵)پلى اتیلن پلیران ۷۷۴,۷۱۰
سه راه نر ١-١/٢x٧۵ پیچى( ٣٨٣٣٠٧)پلى اتیلن پلیران ۱,۲۳۷,۷۴۰
سه راه نر ٧۵x٢x٧۵ پیچى( ٣٨٣٣٠٧)پلى اتیلن پلیران ۱,۲۳۷,۷۴۰
سه راه نر ٢-١/٢x ٧۵ پیچى( ٣٨٣٣٠٧)پلى اتیلن پلیران ۱,۲۳۷,۷۴۰
سه راه نر٢اینچx ٩٠ پیچى( ٣٨٣٣٩٧)پلى اتیلن پلیران ۱,۶۳۱,۶۰۰
سه راه نر٢-١/٢x ٩٠ پیچى( ٣٨٣٣٩٧)پلى اتیلن پلیران ۱,۶۳۱,۶۰۰
سه راه نر ٣x٩٠ پیچى( ٣٨٣٣٩٨)پلى اتیلن پلیران ۱,۶۳۱,۶۰۰
سه راه نر ٣اینچx١١٠ پیچى( ٣٨٣٣١٨)پلى اتیلن پلیران ۲,۴۰۸,۳۶۰
سه راه نر ۴اینچx١١٠ پیچى( ٣٨٣٣١۴)پلى اتیلن پلیران ۲,۴۰۸,۳۶۰
سه راه نر ۴اینچx ١٢۵ پیچى( ٣٨٣٣١٢)پلى اتیلن پلیران ۳,۱۶۶,۵۹۰
سه راه نر۵اینچx ١٢۵ پیچى( ٣٨٣٣١٢)پلى اتیلن پلیران ۳,۱۶۶,۵۹۰
رابط ٢٠ پیچى پلى اتیلن پلیران(  ٣٨١١٠١) ۳۶,۰۹۰
رابط ٢۵ پیچى پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٢) ۴۸,۳۸۰
رابط ٣٢ پیچى پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٣) ۸۳,۳۵۰
رابط ۴٠ پیچى  پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۴) ۱۳۹,۸۰۰
رابط ۵٠ پیچى پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۵) ۲۰۶,۳۷۰
رابط ۶٣ پیچى پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۶) ۳۲۱,۲۵۰
رابط ٧۵ پیچى پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٧) ۶۸۵,۱۲۰
رابط ٩٠ پیچى پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٨) ۱,۲۴۷,۲۰۰
رابط ١١٠ پیچى پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١١٠) ۱,۵۱۸,۳۳۰
رابط ١٢۵ پیچى پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١١٢) ۲,۲۵۷,۰۲۰
رابط ١۶*١۶ پیچى پلى اتیلن پلیران ۲,۲۸۰
تبدیل پیچى٢٠x ٢۵ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧٢١) ۴۱,۴۳۰
تبدیل پیچى٢٠x ٣٢ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧٣١) ۸۸,۰۹۰
تبدیل پیچى٢۵x ٣٢ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧٣٢) ۸۸,۵۵۰
تبدیل پیچى٢۵x ۴٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧۴٢) ۱۰۶,۴۷۰
تبدیل پیچى٣٢x ۴٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧۴٣) ۱۰۶,۴۷۰
تبدیل پیچى٣٢x ۵٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧۵٣) ۱۶۸,۹۳۰
تبدیل پیچى۴٠x ۵٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧۵۴) ۱۶۸,۹۳۰
تبدیل پیچى٣٢x ۶٣ پلى اتیلن پلیران ( ٣٨١٧۶٣) ۳۴۴,۸۰۰
تبدیل پیچى۴٠x ۶٣ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧۶۴) ۳۴۴,۸۰۰
تبدیل پیچى۵٠x ۶٣ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧۶۵) ۳۴۴,۸۰۰
تبدیل پیچى۵٠x ٧۵ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧٧۵) ۶۱۸,۴۳۰
تبدیل پیچى۶٣x ٧۵ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧٧۶) ۶۱۸,۴۳۰
تبدیل پیچى۶٣x ٩٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧٩۶) ۱,۱۴۳,۲۴۰
تبدیل پیچى٧۵x ٩٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧٩٧) ۱,۱۴۳,۲۴۰
تبدیل پیچى۶٣x ١١٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧١۶) ۱,۳۴۶,۶۸۰
تبدیل پیچى٧۵x ١١٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧١٧) ۱,۳۴۶,۶۸۰
تبدیل پیچى٩٠x ١١٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧١٩) ۱,۳۴۶,۶۸۰
تبدیل پیچى١١٠x ١٢۵ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١٧٢١) ۲,۰۷۸,۵۳۰
اتصال ماده ١/٢x٢٠ پلى اتیلن پلیران ۲۴,۴۳۰
اتصال ماده ٣/۴x٢۵ پلى اتیلن پلیران ۲۹,۱۹۰
اتصال ماده ١x٣٢ پلى اتیلن پلیران ۴۶,۳۴۰
اتصال ماده ١-١/۴x ۴٠ پلى اتیلن پلیران ۱۰۰,۷۳۰
اتصال ماده ١-١/٢x۵٠  پلى اتیلن پلیران ۱۲۷,۵۵۰
اتصال ماده ٢x۶٣ پلى اتیلن پلیران ۲۰۴,۱۸۰
اتصال ماده ٢x٧۵ پلى اتیلن پلیران ۴۶۷,۷۴۰
اتصال ماده ٢-١/٢x٧۵ پلى اتیلن پلیران ۴۶۷,۷۴۰
اتصال ماده ٣x٩٠ پلى اتیلن پلیران ۸۷۸,۶۴۰
اتصال ماده ۴x١١٠ پلى اتیلن پلیران ۱,۳۶۴,۶۲۰
اتصال ماده ۴x١٢۵ پلى اتیلن پلیران ۱,۹۷۹,۱۸۰
اتصال ماده ۵x ١٢۵ پلى اتیلن پلیران ۱,۹۷۹,۱۸۰
اتصال نر١/٢ x ٢٠ پلى اتیلن پلیران ۲۱,۲۳۰
اتصال نر٣/۴x٢۵ پلى اتیلن پلیران ۲۸,۰۴۰
اتصال نر ١ x ٣٢  پلى اتیلن پلیران ۴۸,۸۲۰
اتصال نر ١-١/۴x ۴٠ پلى اتیلن پلیران ۹۲,۷۰۰
اتصال نر ١-١/٢x ۵٠ پلى اتیلن پلیران ۱۲۹,۱۷۰
اتصال نر ٢x ۵٠ پلى اتیلن پلیران ۱۳۲,۵۴۰
اتصال نر ٢x۶٣ پلى اتیلن پلیران ۲۰۳,۲۱۰
اتصال نر٢x٧۵ پلى اتیلن پلیران ۳۹۶,۸۷۰
اتصال نر٢-١/٢x٧۵ پلى اتیلن پلیران ۳۹۶,۸۷۰
اتصال نر٣x٩٠ پلى اتیلن پلیران ۷۸۸,۹۶۰
اتصال نر۴x١١٠ پلى اتیلن پلیران ۱,۱۹۷,۵۱۰
اتصال نر۴x١٢۵ پلى اتیلن پلیران ۱,۹۷۹,۱۸۰
اتصال نر۵x ١٢۵ پلى اتیلن پلیران ۱,۹۷۹,۱۸۰
بست انتهایى ١۶ پیچى پلى اتین پلیران ۱,۹۵۰
انشعاب١/٢x١٢ پیچى پلى اتیلن پلیران ۲,۴۸۰
انشعاب١/٢x١۶ پیچى پلى اتیلن پلیران ۲,۴۸۰
شیرانشعاب١/٢ پیچى پلى اتیلن پلیران ۴۶,۰۵۰
دریپرروى خط قابل ٨ پیچى پلى اتیلن پلى ران ۳,۰۸۰
آبفشان ١/٢پیچى پلى اتیلن پلى ران ۴۹,۲۰۰
فلنچ جوشى ۶-۶٣ پلى اتیلن پلیران ۴۳,۳۸۰
فلنچ جوشى١٠-۶٣ پلى اتیلن پلیران ۴۶,۵۰۰
فلنچ جوشى ۶-٧۵ پلى اتیلن پلیران ۵۴,۰۰۰
فلنچ جوشى ١٠-٧۵ پلى اتیلن پلیران ۶۰,۰۰۰
فلنچ جوشى ۶-٩٠ پلى اتیلن پلیران ۸۸,۳۰۰
فلنچ جوشى ١٠-٩٠ پلى اتیلن پلیران ۹۳,۸۰۰
فلنچ جوشى ۶-١١٠ پلى اتیلن پلیران ۱۰۳,۸۰۰
فلنچ جوشى ١٠-١١٠ پلى اتیلن پلیران ۱۲۰,۰۰۰
فلنچ جوشى ۶-١٢۵ پلى اتیلن پلیران ۱۳۵,۵۰۰
فلنچ جوشى ١٠-١٢۵ پلى اتیلن پلیران ۱۴۲,۵۰۰
کمربند پیچى ١/٢x٢٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠١) ۲۳,۹۸۰
کمربند پیچى ١/٢x٢۵ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٢) ۲۶,۵۷۰
کمربند پیچى ٣/۴x٢۵ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٢) ۲۶,۵۷۰
کمربند پیچى ١/٢x٣٢ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٣) ۴۳,۸۲۰
کمربند پیچى ٣/۴x٣٢ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٣) ۴۳,۸۲۰
کمربند پیچى ١/٢x۴٠پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۴) ۶۴,۰۵۰
کمربند پیچى ٣/۴x۴٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۴) ۶۴,۰۵۰
کمربند پیچى ١x۴٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۴) ۶۴,۰۵۰
کمربند پیچى ١/٢x۵٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۵) ۷۸,۷۳۰
کمربند پیچى ١/٢x۵٠  ۴ پیچ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۵) ۹۷,۹۷۰
کمربند پیچى ٣/۴x۵٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۵) ۷۸,۷۳۰
کمربند پیچى ٣/۴x ۵٠  ۴ پیچ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۵) ۹۷,۹۷۰
کمربند پیچى ١x۵٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۵) ۷۸,۷۳۰
کمربند پیچى ١x۵٠  ۴ پیچ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۵) ۹۷,۹۷۰
کمربند پیچى ١/٢x۶٣ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۶) ۱۳۷,۴۸۰
کمربند پیچى ٣/۴x۶٣ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۶) ۱۳۷,۴۸۰
کمربند پیچى ١x۶٣ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۶) ۱۳۷,۴۸۰
کمربند پیچى ١-١/٢x۶٣ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۶) ۱۳۷,۴۸۰
کمربند پیچى ٢x۶٣ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠۶) ۱۳۷,۴۸۰
کمربند پیچى ١/٢x٧۵ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٧) ۱۶۷,۲۳۰
کمربند پیچى ٣/۴x٧۵ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٧) ۱۶۷,۲۳۰
کمربند پیچى ١x٧۵ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٧) ۱۶۷,۲۳۰
کمربند پیچى ١-١/٢x٧۵ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٧) ۱۶۷,۲۳۰
کمربند پیچى ٢x٧۵ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٧) ۱۶۷,۲۳۰
کمربند پیچى ١/٢x٩٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٩) ۲۱۴,۱۳۰
کمربند پیچى ٣/۴x٩٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٩) ۲۱۴,۱۳۰
کمربند پیچى ١x٩٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٩) ۲۱۴,۱۳۰
کمربند پیچى ١-١/٢x٩٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٩) ۲۱۴,۱۳۰
کمربند پیچى ٢x٩٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١٠٩) ۲۱۴,۱۳۰
کمربند پیچى ١/٢x١١٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١١٠) ۲۲۴,۱۰۰
کمربند پیچى ٣/۴x١١٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١١٠) ۲۲۴,۱۰۰
کمربند پیچى ١x١١٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١١٠) ۲۲۴,۱۰۰
کمربند پیچى ١-١/٢x١١٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١١٠) ۲۲۴,۱۰۰
کمربند پیچى ٢x١١٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١١٠) ۲۲۴,۱۰۰
کمربند پیچى ١/٢x١٢۵ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١١٢) ۲۸۰,۹۷۰
کمربند پیچى ٣/۴x١٢۵ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١١٢) ۲۸۰,۹۷۰
کمربند پیچى ١x١٢۵ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١١٢) ۲۸۰,۹۷۰
کمربند پیچى ١-١/٢x١٢۵ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١١٢) ۲۸۰,۹۷۰
کمربند پیچى ٢x١٢۵ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١١٢) ۲۸۰,۹۷۰
کمربند پیچى ١/٢x١۶٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١١۶) ۵۲۶,۷۹۰
کمربند پیچى ٣/۴x١۶٠ پلى اتیلن پلیران( ٣٨١١١۶) ۵۲۶,۷۹۰
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن پلیران ٢٠( ٣٨١٠٠١) ۲۵,۷۹۰
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن پلیران ٢۵( ٣٨١٠٠٢) ۳۳,۳۴۰
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن پلیران ٣٢( ٣٨١٠٠٣) ۵۹,۷۳۰
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن پلیران ۴٠( ٣٨١٠٠۴) ۱۰۵,۲۴۰
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن پلیران ۵٠( ٣٨١٠٠۵) ۱۳۹,۳۹۰
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن پلیران ۶٣( ٣٨١٠٠۶) ۲۰۶,۳۵۰
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن پلیران ٧۵( ٣٨١٠٠٧) ۴۸۳,۸۰۰
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن پلیران ٩٠( ٣٨١٠٠٩) ۱,۰۵۸,۲۵۰
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن پلیران ١١٠( ٣٨١٠١٠) ۱,۴۳۸,۷۸۰
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن پلیران ١٢۵( ٣٨١٠١٢) ۲,۱۲۳,۷۷۰
سه راه تبدیل پیچى ٢٠x٢۵ پلى اتیلن پلیران ۷۳,۵۷۰
سه راه تبدیل پیچى ٢٠x٣٢ پلى اتیلن پلیران ۱۲۷,۴۰۰
سه راه تبدیل پیچى ٢۵x٣٢ پلى اتیلن پلیران ۱۲۷,۴۰۰
سه راه تبدیل پیچى ٢۵x۴٠ پلى اتیلن پلیران ۲۱۰,۳۲۰
سه راه تبدیل پیچى ٣٢x۴٠ پلى اتیلن پلیران ۲۱۶,۸۹۰
سه راه تبدیل پیچى ٣٢x۵٠ پلى اتیلن پلیران ۳۳۱,۳۷۰
سه راه تبدیل پیچى ۴٠x۵٠ پلى اتیلن پلیران ۳۳۱,۳۷۰
سه راه تبدیل پیچى٣٢x۶٣ پلى اتیلن پلیران ۶۶۵,۲۲۰
سه راه تبدیل پیچى ۴٠x۶٣ پلى اتیلن پلیران ۶۶۵,۲۲۰
سه راه تبدیل پیچى ۵٠x۶٣ پلى اتیلن پلیران ۶۶۵,۲۲۰
سه راه تبدیل پیچى ۵٠x ٧۵ پلى اتیلن پلیران ۱,۴۰۳,۰۲۰
سه راه تبدیل پیچى ۶٣x٧۵ پلى اتیلن پلیران ۱,۴۰۳,۰۲۰
سه راه تبدیل پیچى ۶٣x ٩٠ پلى اتیلن پلیران ۱,۸۴۲,۳۴۰
سه راه تبدیل پیچى ٧۵x٩٠ پلى اتیلن پلیران ۱,۸۴۲,۳۴۰
سه راه تبدیل پیچى ۶٣x١١٠ پلى اتیلن پلیران ۲,۷۶۵,۶۶۰
سه راه تبدیل پیچى ٧۵x١١٠ پلى اتیلن پلیران ۲,۷۶۵,۶۶۰
سه راه تبدیل پیچى ٩٠x١١٠ پلى اتیلن پلیران ۲,۷۶۵,۶۶۰
سه راه تبدیل پیچى ٩٠x ١٢۵ پلى اتیلن پلیران ۳,۶۵۹,۹۹۰
سه راه تبدیل پیچى ١١٠x١٢۵ پلى اتیلن پلیران ۳,۶۵۹,۹۹۰
اتصال فلنچ دار ٢x۶٣ پلى اتیلن پلیران ۹۹۰,۴۰۰
اتصال فلنچ دار ٢-١/٢x٧۵ پلى اتیلن پلیران ۱,۲۴۵,۳۱۰
اتصال فلنچ دار ٣x٩٠ پلى اتیلن پلیران ۱,۳۸۴,۶۰۰
اتصال فلنچ دار ۴x٩٠ پلى اتیلن پلیران ۱,۴۳۲,۶۷۰
اتصال فلنچ دار ۴x١١٠ پلى اتیلن پلیران ۱,۴۹۴,۶۳۰
اتصال فلنچ دار۵x١٢۵ پلى اتیلن پلیران ۲,۲۹۰,۰۷۲

مطالب و مقالات پلی اتیلن پلیران

پوش فیت

پوش فیت

پوش فیت پدیده ای نو در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن
پلی ران,محصولات,کاربردها و مزایا

پلی ران,محصولات,کاربردها و مزایا

پلی ران به جرات می‌توان گفت یکی از بهترین برند‌های حال و حاضر صنعت لوله و اتصالات فاضلابی در سطح کشور، محصولات پلی ‌ران است . برندی که توصیه‌ی اول متخصصان ساختمان و کشاورزی در زمینه‌ی اتصالات است. اگر مشغول

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره

کلیدواژه خود را وارد کنید