معرفی محصولات لوله اتصالات پلیران با لیست قیمت جدید

برند پلیران

لیست قیمت لوله اتصالات پلیران و توضیحات محصول

پوش فیت پلی ران ، کیفیت عالی - پوش فیت سایلنت پلی ران ، نمونه ای از یک کالای لوکس

سیستم پلیران پوش فیت با طراحی مدرن از برندهای برتر در رده پوش فیت میباشد که به صورت یک سر سوکت و دو سر سوکت از سایز ۴۰ تا ۱۶۰ میلیمتر تولید میشود. مواد اولیه این پوش فیت پلیران به گونه ای است که از محصولات پلیران با نام پوش فیت خود با اطمینان نام برده میشود.

تمامی محصولات برند پلیران به همراه لیست قیمت کامل پلیران را میتوانید در ادامه میشاهده نمایید.

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پلیران"

لیست قیمت پلیران
  • فروش محصولات پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پلیران
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیران را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهر رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات پلیران

نام کالا قیمت اول
لوله ۵٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴۵ )پوش فیت پلى ران ١١٠٢٩٠
لوله ١٠٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴١ )پوش فیت پلى ران ١٧١۴١٠
لوله ٢٠٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴٢ )پوش فیت پلى ران ٣٢٠٨٧٠
لوله ٣٠٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴٣ )پوش فیت پلى ران ۴۵٨٢٣٠
لوله ٣٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵٠ )پوش فیت پلى ران ٩٨٧٢٠
لوله ۵٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵۵ )پوش فیت پلى ران ١٣٢٣٩٠
لوله ١٠٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵١ )پوش فیت پلى ران ٢٠۶٠٢٠
لوله ٢٠٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵٢ )پوش فیت پلى ران ٣٩۶٠٢٠
لوله ٣٠٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵٣ )پوش فیت پلى ران ۵۶۶٩٨٠
لوله ٣٠-٧٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧٠ )پوش فیت پلى ران ١١٧٩۴٠
لوله ۵٠-٧٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧۵ )پوش فیت پلى ران ٢٠۵٠۵٠
لوله ١٠٠-٧٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧١ )پوش فیت پلى ران ٣۴۶٩٩٠
لوله ٢٠٠-٧٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧٢ )پوش فیت پلى ران ۶٧٩٠٣٠
لوله ٧٠ -٣٠٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧٣ )پوش فیت پلى ران ٩٧٨٣٢٠
لوله ٣٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١٠ )پوش فیت پلى ران ٢۴٩۴۴٠
لوله ۵٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١۵ )پوش فیت پلى ران ٣٩۴۵۶٠
لوله ١٠٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١١ )پوش فیت پلى ران ٧١١٩۴٠
لوله ٢٠٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١٢ )پوش فیت پلى ران ١۴٠۶١۴٠
لوله ٣٠٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١٣ )پوش فیت پلى ران ٢٠٧۵٢۴٠
لوله ٣٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٠ )پوش فیت پلى ران ٣٠٣٢۶٠
لوله ۵٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢۵ )پوش فیت پلى ران ۵٢١۶۶٠
لوله ١٠٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢١ )پوش فیت پلى ران ٩۴۴۴٣٠
لوله ٢٠٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٢ )پوش فیت پلى ران ١٨۶١٣۵٠
لوله ٣٠٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٣ )پوش فیت پلى ران ٢٧۶٢١١٠
لوله ٣٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶٠ )پوش فیت پلى ران ۵٢۴٩۴٠
لوله ۵٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶۵ )پوش فیت پلى ران ٧٩٨٢٨٠
لوله ١٠٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶١ )پوش فیت پلى ران ١۵٩۶٢٣٠
لوله ٢٠٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶٢ )پوش فیت پلى ران ٣١٩٢٢۶٠
لوله ٣٠٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶٣ )پوش فیت پلى ران ۴٧٨٨۴٩٠
لوله ۵٠-۴٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۴۵ )پوش فیت پلى ران ١١٩٧٩٠
لوله ١٠٠-۴٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۴١ )پوش فیت پلى ران ٢٢٣٩۴٠
لوله ٢٠٠-۴٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۴٢ )پوش فیت پلى ران ٣۴٩٨١٠
لوله ٣٠٠-۴٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۴٣ )پوش فیت پلى ران ۵٠١۶۶٠
لوله ۵٠-۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۵۵ )پوش فیت پلى ران ١٩١۵۶٠
لوله ١٠٠-۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۵١ )پوش فیت پلى ران ٢۶۵٢۶٠
لوله ٢٠٠-۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۵٢ )پوش فیت پلى ران ۴٢٧۵٣٠
لوله ٣٠٠-۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۵٣ )پوش فیت پلى ران ۶١٧١۴٠
لوله ۵٠-٧٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٧۵ )پوش فیت پلى ران ٢٢۴٨٣٠
لوله ١٠٠-٧٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٧١ )پوش فیت پلى ران ۴١٧٧١٠
لوله ٢٠٠-٧٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٧٢ )پوش فیت پلى ران ٧٠۶٩٨٠
لوله ٧٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٧٣ )پوش فیت پلى ران ١٠۶۴۴٠٠
لوله ۵٠-١١٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١١۵ )پوش فیت پلى ران ۵٠٨٠٣٠
لوله ١٠٠-١١٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١١١ )پوش فیت پلى ران ٧٨٩٢۴٠
لوله ٢٠٠-١١٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١١٢ )پوش فیت پلى ران ١۴۴٧٢٣٠
لوله ٣٠٠-١١٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١١٣ )پوش فیت پلى ران ٢٢١٠٨٢٠
لوله ۵٠-١٢۵ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢۵ )پوش فیت پلى ران ۵٧٢٢٠٠
لوله ١٠٠-١٢۵ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢١ )پوش فیت پلى ران ١٠۶٠۵۶٠
لوله ٢٠٠-١٢۵ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢٢ )پوش فیت پلى ران ١٩٢۵٢١٠
لوله ٣٠٠-١٢۵ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢٣ )پوش فیت پلى ران ٢٨۵٧١٠٠
لوله ۵٠-١۶٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۶۵ )پوش فیت پلى ران ٩٢۵٣٧٠
لوله ١٠٠-١۶٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۶١ )پوش فیت پلى ران ١٧٠٢۴٢٠
لوله ٢٠٠-١۶٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۶٢ )پوش فیت پلى ران ٣۴٠۴۵٠٠
لوله ٣٠٠-١۶٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۶٣ )پوش فیت پلى ران ۵١٠۶۵٢٠
لوله۵٠-٢٠٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢۵ )پوش فیت پلى ران ١۶٩٩۴۶٠
لوله١٠٠-٢٠٠سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢١ )پوش فیت پلى ران ٣٠٢۴٠٨٠
لوله٢٠٠-٢٠٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٢ )پوش فیت پلى ران ۵٧٣٣۶٢٠
لوله٣٠٠-٢٠٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٣ )پوش فیت پلى ران ٨۴٠١۶٣٠
لوله ۵٠-٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢۵ )پوش فیت پلى ران ٢٠٧۴٢٣٠
لوله ١٠٠-٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢١ )پوش فیت پلى ران ٣٣٩٨٨۴٠
لوله ٢٠٠-٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢٢ )پوش فیت پلى ران ۶٧٧۶١۴٠
لوله ٣٠٠-٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢٣ )پوش فیت پلى ران ١٠١٢٣٣۶٠
زانوئى ۴٠ – ٨٧ درجه( ٢۶٠٢٠۴ )پوش فیت پلى ران ٨۵١٩٠
زانوئى ۵٠ ٨٧- درجه( ٢۶٠٢٠۵ )پوش فیت پلى ران ١٠۵۵٠٠
زانوئى ٧٠ ٨٧- درجه( ٢۶٠٢٠٧ )پوش فیت پلى ران ١٧٢۵٣٠
زانوئى ١١٠ ٨٧- درجه(  ٢۶٠٢١٠ )پوش فیت پلى ران ۴٢٢١٩٠
زانوئى ٨٧-١٢۵ درجه( ٢۶٠٢١٢ )پوش فیت پلى ران ۵۶٨٩٨٠
زانوئى ۵٠ بلند ٨٧- درجه( ٢۶١٢٠۵ )پوش فیت پلى ران ١٢٨٩٣٠
زانوئى ٧٠ بلند ٨٧- درجه(٢۶١٢٠٧ )پوش فیت پلى ران ٢۴١٢٧٠
زانوئى ١١٠ بلند ٨٧- درجه( ٢۶١٢١٠ )پوش فیت پلى ران ۵۴٨٧۵٠
زانوئى ١٢۵ بلند ٨٧- درجه(٢۶١٢١٢ )پوش فیت پلى ران ٧٩۵۵۴٠
زانوئى ۶٧-۵٠ درجه( ٢۶۶٧٠۵ )پوش فیت پلى ران ١٠٧٠٧٠
زانوئى ۶٧-١١٠ درجه( ٢۶۶٧١٠ )پوش فیت پلى ران ٣٨۴۶٩٠
زانوئى ۴۵-۴٠ درجه( ٢۶۴۵٠۴ )پوش فیت پلى ران ٧٨٩٣٠
زانوئى ۴۵-۵٠ درجه( ٢۶۴۵٠۵ )پوش فیت پلى ران ٩٩٢۴٠
زانوئى ۴۵-٧٠ درجه( ٢۶۴۵٠٧ )پوش فیت پلى ران ١۵٣٧٨٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه( ٢۶۴۵١٠ )پوش فیت پلى ران ٣٣٧٨٢٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه( ٢۶۴۵١٢ )پوش فیت پلى ران ۴۵۶۴٩٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه( ٢۶۴۵١۶ )پوش فیت پلى ران ٩٣۶٠٧٠
زانوئى ٣٠-۵٠ درجه( ٢۶٣٠٠۵ )پوش فیت پلى ران ٩١۴٣٠
زانوئى ٣٠-٧٠ درجه( ٢۶٣٠٠٧ )پوش فیت پلى ران ١۵۶٨٩٠
زانوئى ٣٠-١١٠ درجه( ٢۶٣٠١٠ )پوش فیت پلى ران ٣١۵٩۴٠
زانوئى ١۵-١١٠ درجه( ٢۶١۵١٠ )پوش فیت پلى ران ٢٩۴٠٧٠
زانوئى ۴۵-٢٠٠ درجه( ٢۶۴۵٢٠ )پوش فیت پلى ران ١٢٢٩٩٨۶٠
زانو ١١٠ – ۴۵ درجه سوکت بلند( ٢۶١٢١٠ )پلى ران ۵٩٢١۴٠
سه راهى ۵٠ ٨٧- درجه(٢۶٠٣٠۵ )پوش فیت پلى ران ١۶٨٧٩٠
سه راهى ٧٠ ٨٧- درجه(٢۶٠٣٠٧ )پوش فیت پلى ران ٢٧٩٣٩٠
سه راهى ١١٠ ٨٧- درجه(٢۶٠٣١٠ )پوش فیت پلى ران ۵۶٧٨٠٠
سه راهى ۵٠x ٧٠ ٨٧- درجه(٢۶٠٣٧۵ )پوش فیت پلى ران ٢٣١١٢٠
سه راهى ۵٠x ١١٠ ٨٧- درجه( ٢۶٠٣١۵ )پوش فیت پلى ران ٣٩١٧٣٠
سه راهى ۴۵-۴٠ درجه( ٢۶١٣٠۴ )پوش فیت پلى ران ١۵١۶٠٠
سه راهى ۴۵-۵٠ درجه( ٢۶١٣٠۵ )پوش فیت پلى ران ١٨۴۴٢٠
سه راهى ۴۵-٧٠ درجه( ٢۶١٣٠٧ )پوش فیت پلى ران ٣١٨۴۵٠
سه راهى ۴۵-١١٠ درجه( ٢۶١٣١٠ )پوش فیت پلى ران ۶٨۶۵۴٠
سه راهى ۴۵-١٢۵ درجه( ٢۶١٣١٢ )پوش فیت پلى ران ٩٨١٧٠٠
سه راهى ۴۵-١۶٠ درجه( ٢۶١٣١۶ )پوش فیت پلى ران ١٩٠٣٠٨٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-٧٠ درجه( ٢۶١٣٧۵ )پوش فیت پلى ران ٢۵١۴۴٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢۶١٣١۵ )پوش فیت پلى ران ۴٢۶١٠٠
سه راهى ٧٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢۶١٣١٧ )پوش فیت پلى ران ۵١٣۴۵٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١٢۵ درجه(٢۶١٣٢١)پوش فیت پلى ران ٨۴٨٩٨٠
سه راهى ١٠٠ x ١۶٠ ۴۵- درجه( ٢۶١٣۶١)پوش فیت پلى ران ١٣۴۵۶٠٠
سه راهى ۴۵-٢٠٠ درجه( ٢۶١٣٢٠ )پوش فیت پلى ران ٢٢٢٩٢٩٩٠
سه راهى ١۶٠ x ٢٠٠ ۴۵- درجه( ٢۶١٣٢۶)پوش فیت پلى ران ٢١۴۶٧٨٧٠
چهار راهى ۶٧-١١٠ درجه( ٢۶٠۴١٠ )پوش فیت پلى ران ٨۵٠٩٢٠
درپوش تست ۴٠( ٢۶١٠٠۴ )پوش فیت پلى ران ٢٣٠٢٠
درپوش تست ۵٠( ٢۶١٠٠۵ )پوش فیت پلى ران ٢٧٣٣٠
درپوش تست ٧٠( ٢۶١٠٠٧ )پوش فیت پلى ران ۵٧۵٢٠
درپوش تست ١١٠( ٢۶١٠١٠ )پوش فیت پلى ران ١٠٠۶۴٠
درپوش تست ١٢۵( ٢۶١٠١٢ )پوش فیت پلى ران ١٢٢٢٠٠
درپوش تست ١۶٠( ٢۶١٠١۶ )پوش فیت پلى ران ٢١١٣٣٠
تبدیل ۴٠ x ۵٠( ٢۶١٧۵۴ )پوش فیت پلى ران ٨٣۶٣٠
تبدیل ۵٠ x ٧٠( ٢۶١٧٧۵ )پوش فیت پلى ران ١٢۵٨٠٠
تبدیل ۵٠ x ١١٠( ٢۶١٧١۵ )پوش فیت پلى ران ٢٠٣٩۴٠
تبدیل ٧٠ x ١١٠( ٢۶١٧١٧ )پوش فیت پلى ران ٢١٧٨۴٠
تبدیل ١١٠ x ١٢۵( ٢۶١٧٢١ )پوش فیت پلى ران ٣١۵٩۴٠
تبدیل ١٢۵ x ١۶٠( ٢۶١٧۶٢ )پوش فیت پلى ران ۵۵٣٣۵٠
تبدیل ١۶٠ x ٢٠٠( ٢۶١٧٢۶ )پوش فیت پلى ران ١٢٧٩٧٠٧٠
بست دیوارى ۵٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠٠۵) ٩٩١٣٠
بست دیوارى ٧۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠٠٧) ١٣۶٢١٠
بست دیوارى ١١٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠١٠) ١٧٣٠١٠
بست دیوارى ١٢۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠١٢) ٢۶٩۵٠٠
بست دیوارى ١۶٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠١۶) ٣١٣٠۶٠
بست سقفى ۴٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠۴) ۵٧٣٩٠
بست سقفى ۵٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠۵) ١٠٩٠٩٠
بست سقفى ٧۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠٧) ١۴۶٩۶٠
بست سقفى ١١٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١٠) ١٨۵۵۴٠
بست سقفى ١٢۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١٢) ٣٠١١۵٠
بست سقفى ١۶٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١۶) ٣۵٠٢٠٠
بست سقفى قابل تنظیم۵٠ پلیران(٢۶۴١٠۵) ١٠٧٨٩٠
بست سقفى قابل تنظیم٧۵ پلیران(٢۶۴١٠٧) ١٣٨٣۶٠
بست سقفى قابل تنظیم١١٠ پلیران(٢۶۴١١٠) ١٧۶۶١٠
بست سقفى قابل تنظیم١٢۵ پلیران(٢۶۴١١٢) ٢۶١٨۴٠
بست سقفى قابل تنظیم١۶٠ پلیران(٢۶۴١١۶) ٣۴٧٠٨٠
بست پایدار دیوارى ۵٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠٠۵) ١١٨٨٩٠
بست پایدار دیوارى ۶٣ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠٠۶) ١٢١٢٩٠
بست پایدار دیوارى ٧۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠٠٧) ١۶٣٧۵٠
بست پایدار  دیوارى ٩٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠٠٩) ١٧٠۶٧٠
بست پایدار  دیوارى١١٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠١٠) ٢١۴١٧٠
بست پایدار دیوارى ١٢۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠١٢) ٣١٢۴٢٠
بست پایدار دیوارى١۶٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠١۶) ٣٧۵٧٩٠
بست سقفى جوشى پایدار۵٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠۵) ١٣٠٣٩٠
بست سقفى جوشى پایدار۶٣ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠۶) ١۴٠٨٣٠
بست سقفى جوشى پایدار ٧۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠٧) ١٧۶۴٧٠
بست سقفى جوشى پایدار٩٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠٩) ١٨۴٢١٠
بست سقفى جوشى پایدار١١٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١٠) ٢٣٨٨٣٠
بست سقفى جوشى پایدار١٢۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١٢) ٣۶٢۴٠٠
بست سقفى جوشى پایدار١۶٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١۶) ۴٢٠٩٩٠
بست سقفى آویز پایدار۵٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠۵) ١٣٨٢٣٠
بست سقفى آویز پایدار۶٣ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠۶) ١۴١٧٠٠
بست سقفى آویز پایدار٧۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠٧) ١٧٧١٣٠
بست سقفى آویز پایدار١١٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١٠) ٢۴٧١٩٠
بست سقفى آویز پایدار١٢۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١٢) ٣٣۶٩٠٠
بست سقفى آویز پایدار١۶٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١۶) ۴۴۵۶١٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى۵٠ پلیران(٢۶۴٠٠۵) ١٢٩١٨٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى٧۵ پلیران(٢۶۴٠٠٧) ١۶۵۵٣٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى١١٠ پلیران(٢۶۴٠١٠) ٢٢۵٨٩٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى١٢۵ پلیران(٢۶۴٠١٢) ٣١۴٨۵٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى١۶٠ پلیران(٢۶۴٠١۶) ۴١۶۴۵٠
سیفون یک تکه ۵٠( ٢۶۶۵٠۵ )پوش فیت پلى ران ٢٩۶۴٣٠
سیفون یک تکه ٧٠( ٢۶۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران ۴٣٨٢٧٠
سیفون یک تکه ١١٠( ٢۶۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران ١٢٧٣٢٣٠
سیفون ۵٠ کوتاه(  ٢۶۶۵٠۵ )پوش فیت پلى ران ٢٣٢٨۴٠
سیفون ٧٠ کوتاه(  ٢۶۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران ٣٧۴۶٨٠
سیفون ١٠٠ کوتاه(  ٢۶۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران ١٠٩٩٨٨٠
رایزر سیفون ۵٠ پوش فیت پلى ران ١٣٢٢٨٠
رایزر سیفون ١٠٠ پوش فیت پلى ران ۴۶۴٧٣٠
سیفون جدید با دریچه بازدید ٧٠( ٢۶۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران ١۴٨١٨٢٠
سیفون جدید با دریچه بازدید ١١٠( ٢۶۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران ٢٣٠٠٠٠٠
سیفون بازدید ١٠٠( ٢۶۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران ١٩۶٨٢۵٠
سیفون بازدید ١٢۵( ٢۶۶۵١٢ )پوش فیت پلى ران ٢٧٧٠٩٣٠
سه راه بازدید ٧٠( ٢۶٢٣٠٧)پوش فیت پلى ران ٣١٧٠٢٠
سه راه بازدید ١١٠( ٢۶٢٣١٠ )پوش فیت پلى ران ۵٧٨٨٣٠
سه راه بازدید ١٢۵( ٢۶٢٣١٢ )پوش فیت پلى ران ٨٩۶٩٧٠
دریچه بازدید ۵٠( ٢۶١٨٠۵ )پوش فیت پلى ران ٢٢١٣١٠
دریچه بازدید ٧٠( ٢۶١٨٠٧ )پوش فیت پلى ران ٢۵٢٧٣٠
دریچه بازدید ١١٠( ٢۶١٨١٠ )پوش فیت پلى ران ۴۴٢۵٢٠
دریچه بازدید ١٢۵( ٢۶١٨١٢ )پوش فیت پلى ران ۶٠۵٠٣٠
دریچه بازدید ١۶٠( ٢۶١٨١۶ )پوش فیت پلى ران ٧۵۶٣١٠
رابط ۴٠( ٢۶١١٠۴ )پوش فیت پلى ران ٩٣٩٠٠
رابط ۵٠( ٢۶١١٠۵ )پوش فیت پلى ران ١٠۵٣١٠
رابط ٧٠( ٢۶١١٠٧ )پوش فیت پلى ران ١۶۵٩٣٠
رابط ١١٠( ٢۶١١١٠ )پوش فیت پلى ران ٣۴٩٣٢٠
رابط ١٢۵( ٢۶١١١٢ )پوش فیت پلى ران ۴٧٠٩۵٠
رابط ١۶٠( ٢۶١١١۶ )پوش فیت پلى ران ۶٨۴٩٢٠
عصائى پشت بام ۵٠( ٢۶٨۵٠۵ )پوش فیت پلى ران ١٨٧۴٩٠
عصائى پشت بام ٧٠( ٢۶٨۵٠٧ )پوش فیت پلى ران ۴۴۵٩٢٠
عصائى پشت بام ١١٠( ٢۶٨۵١٠ )پوش فیت پلى ران ٩٩٩٧٧٠
رابط بوگیر ۵٠( ٢۶٩٠٠۵ )پوش فیت پلى ران ٣٩٧٧٠
لوله ۵٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠۵٠ )پوش فیت پلى ران ١٩۶٧١٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠۵۵ )پوش فیت پلى ران ٢۶۴٣٣٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠۵١ )پوش فیت پلى ران ۴١١١٧٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠۵٢ )پوش فیت پلى ران ٧٧۴٠۵٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠۵٣ )پوش فیت پلى ران ١٠٩۵٩٩٠
لوله ٧٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠٧٠ )پوش فیت پلى ران ٢٣۵٣۴٠
لوله ٧٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠٧۵ )پوش فیت پلى ران ۴٠٩۴۶٠
لوله ٧٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠٧١ )پوش فیت پلى ران ۶٩٢۶۵٠
لوله ٧٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠٧٢ )پوش فیت پلى ران ١٣۵۵١٢٠
لوله ٧٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠٧٣ )پوش فیت پلى ران ١٩۵٢٩۶٠
لوله ١٠٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠١٠ )پوش فیت پلى ران ۴٩٧٧۵٠
لوله ١٠٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠١۵ )پوش فیت پلى ران ٧٨٧٧٣٠
لوله ١٠٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠١١ )پوش فیت پلى ران ١٢٧٩٩۵٠
لوله ١٠٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠١٢ )پوش فیت پلى ران ٢۴٢٨١٢٠
لوله ١٠٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠١٣ )پوش فیت پلى ران ٣۵۴۴٩۵٠
لوله ١٢۵ ٣٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠٢٠ )پوش فیت پلى ران ۵٣۵۴٣٠
لوله ١٢۵ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠٢۵ )پوش فیت پلى ران ١٠۴١٠٩٠
لوله ١٢۵ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠٢١ )پوش فیت پلى ران ١٨٨۵٠۵٠
لوله ١٢۵ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠٢٢ )پوش فیت پلى ران ٣۵١٢١۴٠
لوله ١٢۵ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠٢٣ )پوش فیت پلى ران ۴٨١١٨٩٠
لوله ١۶٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠۶٠ )پوش فیت پلى ران ٩۵۶٢٢٠
لوله ١۶٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠۶۵ )پوش فیت پلى ران ١۵٩٣۵٠٠
لوله ١۶٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠۶١ )پوش فیت پلى ران ٣٧۵٠٣٢٠
لوله ١۶٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠۶٢ )پوش فیت پلى ران ۵۶٣٠٩٠٠
لوله ١۶٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT ٢٨٠٠۶٣ )پوش فیت پلى ران ٨۴۴۶۵۴٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١۵۵ )پوش فیت پلى ران ٣٣٧٩٠٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١۵١ )پوش فیت پلى ران ۴۶٣٩١٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١۵٢ )پوش فیت پلى ران ٨٢٠٨۴٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١۵٣ )پوش فیت پلى ران ١١۶۴١٨٠
لوله ٧٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١٧۵ )پوش فیت پلى ران ۴۴٨٨۵٠
لوله ٧٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١٧١ )پوش فیت پلى ران ٧۴۵٢١٠
لوله ٧٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١٧٢ )پوش فیت پلى ران ١۴١١٢٧٠
لوله ٧٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١٧٣ )پوش فیت پلى ران ٢١٢۴۵٨٠
لوله ١٠٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١١۵ )پوش فیت پلى ران ٨٩۶١١٠
لوله ١٠٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١١١ )پوش فیت پلى ران ١٣٧۴٢٣٠
لوله ١٠٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١١٢ )پوش فیت پلى ران ٢۴٩٩٠٩٠
لوله ١٠٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١١٣ )پوش فیت پلى ران ٣٧٧۶۵٩٠
لوله ١٢۵ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١٢۵ )پوش فیت پلى ران ١١۴٢٠٧٠
لوله ١٢۵ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١٢١ )پوش فیت پلى ران ٢١١٧٠٠٠
لوله ١٢۵ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١٢٢ )پوش فیت پلى ران ٣۶۵١١۶٠
لوله ١٢۵ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١٢٣ )پوش فیت پلى ران ۴٩٣٠٩۶٠
لوله ١۶٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١۶۵ )پوش فیت پلى ران ١۶٩٩۴٣٠
لوله ١۶٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١۶١ )پوش فیت پلى ران ٣٨۵٩۵١٠
لوله ١۶٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١۶٢ )پوش فیت پلى ران ۶٠٠۵٢٨٠
لوله ١۶٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT ٢٨٠١۶٣ )پوش فیت پلى ران ٩٠٠٧۵۵٠
زانو ۵٠ SILENT ٨٧- درجه(٢٨٠٢٠۵ )پوشفیت پلى ران ١۵۴٧٣٠
زانو ٧٠SILENT ٨٧- درجه( ٢٨٠٢٠٧ )پوشفیت پلى ران ٣١٣٩٧٠
زانو بلند ۵٠ SILENT ٨٧- درجه( ٢٨١٢٠۵ )پوشفیت پلى ران ٢١٣١٧٠
زانو بلند١١٠ SILENT ٨٧- درجه( ٢٨١٢١٠ )پوشفیت پلى ران ٩٠٠٣٨٠
زانو۵٠ SILENT ۴۵ درجه(٢٨۴۵٠۵ )پوشفیت پلى ران ١٢٩٢٠٠
زانو٧٠  SILENT ۴۵ درجه(٢٨۴۵٠٧ )پوشفیت پلى ران ٢۶٩۶٨٠
زانو ١٠٠ SILENT ۴۵ درجه( ٢٨۴۵١٠ )پوشفیت پلى ران ۵۶۵۶٠٠
زانو ١٢۵ SILENT۴۵ درجه( ٢٨۴۵١٢ )پوشفیت پلى ران ٨١۶٩۶٠
زانو١۶٠  SILENT ۴۵ درجه(٢٨۴۵١۶ )پوشفیت پلى ران ١۶٨١۴٢٠
زانو١٠٠ SILENT ٣٠ درجه(٢٨٣٠١٠ )پوشفیت پلى ران ۵۵۶٣٠٠
زانو ١٠٠ SILENT ۴۵ درجه سوکت بلند( ٢٨١٢١٠ )پوشفیت پلى ران ٧٣١۶٣٠
سه راهى ۵٠ SILENT ٨٧ درجه( ٢٨٠٣٠۵ )پوشفیت پلى ران ٣٣٠۵٩٠
سه راهى ١٠٠ SILENT ٨٧ درجه( ٢٨٠٣١٠ )پوشفیت پلى ران ١٠٠٨٠٧٠
سه راهى ۵٠x ٧٠ SILENT ٨٧ درجه(٢٨٠٣٧۵ )پوش فیت پلى ران ٣٨٠١٢٠
سه راهى ۵٠x ١٠٠ SILENT ٨٧ درجه(٢٨٠٣١۵ )پوش فیت پلى ران ٧٠۵٨٧٠
سه راهى ۵٠ – ۴۵ درجه( SILENT ٢٨١٣٠۵ )پوشفیت پلى ران ٢۵٧٩٢٠
سه راهى ٧٠ – ۴۵ درجه( SILENT ٢٨١٣٠٧ )پوشفیت پلى ران ۵۵٧٠٧٠
سه راهى ١١٠ – ۴۵ درجه( SILENT ٢٨١٣١٠ )پوشفیت پلى ران ١٢۵٧۵١٠
سه راهى ١٢۵ – ۴۵ درجه( SILENT ٢٨١٣١٢ )پوشفیت پلى ران ١٧٨٠٩٢٠
سه راهى ١۶٠ – ۴۵ درجه( SILENT ٢٨١٣١۶ )پوشفیت پلى ران ٣٧٩١۴۵٠
سه راهى ۵٠x ۴۵-٧٠ درجه( SILENT ٢٨١٣٧۵ )پوش فیت پلى ران ۴١٠٢٣٠
سه راهى ۵٠x ۴۵-١٠٠ درجه( SILENT ٢٨١٣١۵ )پوش فیت پلى ران ٧۶۵٨٨٠
سه راهى ٧٠x ۴۵-١٠٠ درجه( SILENT ٢٨١٣١٧ )پوش فیت پلى ران ٨٩۶٧٩٠
سه راهى ١٠٠x۴۵-١٢۵ درجه( SILENT ٢٨١٣٢١ )پوش فیت پلى ران ١۵٠٠٧٣٠
سه راهى ١٠٠x۴۵-١۶٠ درجه( SILENT ٢٨١٣۶١ )پوش فیت پلى ران ٢۴٨٣٨٧٠
درپوش تست ۵٠(  SILENT ٢٨١٠٠۵ )پوش فیت پلى ران ٣٠۵۵٠
درپوش تست ٧٠(  SILENT ٢٨١٠٠٧ )پوش فیت پلى ران ۶۴٢٩٠
درپوش تست ١٠٠(  SILENT ٢٨١٠١٠ )پوش فیت پلى ران ١١٢۴٩٠
درپوش تست ١٢۵(  SILENT ٢٨١٠١٢ )پوش فیت پلى ران ١٣۶۵٩٠
درپوش تست ١۶٠(  SILENT ٢٨١٠١۶ )پوش فیت پلى ران ٢٣۶٢٠٠
تبدیل ۵٠x ٧٠( SILENT ٢٨١٧٧۵ )پوش فیت پلى ران ٢٣۶٣۴٠
تبدیل ۵٠x ١٠٠( SILENT ٢٨١٧١۵ )پوش فیت پلى ران ٣٧٩۶۶٠
تبدیل ٧٠x ١٠٠( SILENT ٢٨١٧١٧ )پوش فیت پلى ران ۴١٣١۴٠
تبدیل ١٠٠x ١٢۵( SILENT ٢٨١٧٢١ )پوش فیت پلى ران ۵٨٢٨۶٠
تبدیل ١٢۵x ١۶٠( SILENT ٢٨١٧۶٢ )پوش فیت پلى ران ١٠٩٨۵٧٠
سه راه بازدید ٧٠( SILENT ٢٨٢٣٠٧ )پوش فیت پلى ران ۵٠٨۴٧٠
سه راه بازدید ١٠٠( SILENT ٢٨٢٣١٠ )پوش فیت پلى ران ٩٣٨۶٨٠
سه راه بازدید ١٢۵( SILENT ٢٨٢٣١٢ )پوش فیت پلى ران ١٣۶۵٢۵٠
دریچه بازدید ۵٠( SILENT ٢٨١٨٠۵ )پوش فیت پلى ران ٢٢١٣١٠
دریچه بازدید ٧٠( SILENT ٢٨١٨٠٧ )پوش فیت پلى ران ٢۵٢٧٣٠
دریچه بازدید ١٠٠( SILENT ٢٨١٨١٠ )پوش فیت پلى ران ۴۴٢۵٢٠
دریچه بازدید ١٢۵( SILENT ٢٨١٨١٢ )پوش فیت پلى ران ۶٠۵٠٣٠
دریچه بازدید ١۶٠( SILENT ٢٨١٨١۶ )پوش فیت پلى ران ٧۵۶٣١٠
سیفون با دریچه بازدید ٧٠( SILENT ٢٨۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران ٢١٧۴۵٨٠
سیفون بادریچه بازدید ١٠٠( SILENT ٢٨۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران ٣٠٠١۶٢٠
رابط ۵٠( SILENT ٢٨١١٠۵ )پوش فیت پلى ران ١٣٣٣٩٠
رابط ٧٠( SILENT ٢٨١١٠٧ )پوش فیت پلى ران ٢١٠١٧٠
رابط ١٠٠( SILENT ٢٨١١١٠ )پوش فیت پلى ران ۴۴٢۴۶٠
رابط ١٢۵( SILENT ٢٨١١١٢ )پوش فیت پلى ران

۵٩۶۵٣٠

 

 

نام کالا قیمت اول
زانو ۵٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢٠۵ )پلى اتیلن ٢۵٨۵٠
زانو ۶٣ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢٠۶ )پلى اتیلن ۶٩٩٨٠
زانو ٧۵ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢٠٧ )پلى اتیلن ٨٩۶٧٠
زانو ٩٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢٠٩ )پلى اتیلن ١۵۵٠٣٠
زانو ١١٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢١٠ )پلى اتیلن ٢٢٩٧٩٠
زانو ١٢۵ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢١٢ )پلى اتیلن ۵۶۴۶١٠
زانو ١۶٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢١۶ )پلى اتیلن ٨٧٨٣٠٠
زانو ۶  -١۶٠x١۶٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢۶۶ )پلى اتیلن ١٠۴٧۵٢٠
زانو ۵٠ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵٠۵ )پلى اتیلن ٣٢٨۴٠
زانو ۶٣ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵٠۶ )پلى اتیلن ۵۶٩٠٠
زانو ٧۵ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵٠٧ )پلى اتیلن ٩۶٢٢٠
زانو ٩٠ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵٠٩ )پلى اتیلن ١۴۵١٧٠
زانو ١١٠ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵١٠ )پلى اتیلن ٢١٩۶٣٠
زانو ١٢۵ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵١٢ )پلى اتیلن ٣٩٣١١٠
زانو ١۶٠ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵١۶ )پلى اتیلن ٧۴۶٢٧٠
سه راهى ۵٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣٠۵ )پلى اتیلن ٧۵۴٠٠
سه راهى ۶٣ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣٠۶ )پلى اتیلن ١٢١٠٨٠
سه راهى ٧۵ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣٠٧ )پلى اتیلن ١٩٧١٧٠
سه راهى ٩٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣٠٩ )پلى اتیلن ٢٣٩٢٠٠
سه راهى ١١٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣١٠ )پلى اتیلن ٣۵٧۴٨٠
سه راهى ١٢۵ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣١٢ )پلى اتیلن ۵۵٣٠١٠
سه راهى ١۶٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣١۶ )پلى اتیلن ١٠۶۶٢٠٠
سه راهى ١۶٠ -٩٠ درجه ۶ بار( ٣۶٠٣١۶ )پلى اتیلن ١٢۵۴٧٣٠
سه راهى ۵٠ x ۶٣ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣۶۵ )پلى اتیلن ١٠٢٩٢٠
سه راهى ۶٣ x ١١٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣١۶ )پلى اتیلن ٣۵٧۴٨٠
سه راهى ١١٠ x ١۶٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣۶١ )پلى اتیلن ٩٧١٨٩٠
سه راهى ۵٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٠۵ )پلى اتیلن ٨۶١٣٠
سه راهى ۶٣ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٠۶ )پلى اتیلن ١٢٩٢٠٠
سه راهى ٧۵ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٠٧ )پلى اتیلن ٢٠٩١۶٠
سه راهى ٩٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٠٩ )پلى اتیلن ٣۶٧٠٣٠
سه راهى ١١٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١٠ )پلى اتیلن ۵٨٩۴٩٠
سه راهى ١٢۵ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١٢ )پلى اتیلن ۶٩٠٩٩٠
سه راهى ١۶٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١۶ )پلى اتیلن ١٢٣٨۴٢٠
سه راهى ۵٠ x ۶٣ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣۶۵ )پلى اتیلن ١١٧۶٧٠
سه راهى ۶٣ x ٧۵ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٧۶ )پلى اتیلن ١٨٧٧٣٠
سه راهى ۶٣ x ٩٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٩۶ )پلى اتیلن ٣٣۶٨٨٠
سه راهى ۶٣ x ١١٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١۶ )پلى اتیلن ٣۵٨۵۶٠
سه راهى ٧۵ x ١١٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١٧ )پلى اتیلن ۴٧٧٧۶٠
سه راهى ٩٠ x ١١٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١٩ )پلى اتیلن ۵۴١٣٠٠
سه راهى ١١٠ x ١٢۵ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٢١ )پلى اتیلن ۶٢۵٣٨٠
سه راهى ١١٠ x ١۶٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣۶١ )پلى اتیلن ١٠٩٩٠٠٠
چهار راه جوشى ۶٣( ٣۶٠۴٠۶ )پلى اتیلن ٢١۶٩۴٠
چهار راه جوشى ١١٠( ٣۶٠۴١٠ )پلى اتیلن ٧٨٨٢١٠
درپوش تست ۵٠( ٣۶١٠٠۵ )پلى اتیلن ٨٢٣٠
درپوش تست ۶٣( ٣۶١٠٠۶ )پلى اتیلن ١٢٣۴٠
درپوش تست ٧۵( ٣۶١٠٠٧ )پلى اتیلن ١۶۴۴٠
درپوش تست ٩٠( ٣۶١٠٠٩ )پلى اتیلن ٢٢۵٨٠
درپوش تست ١١٠( ٣۶١٠١٠ )پلى اتیلن ٣٨٩٩٠
درپوش تست ١٢۵( ٣۶١٠١٢ )پلى اتیلن ۵۵٣٨٠
درپوش تست ١۶٠( ٣۶١٠١۶ )پلى اتیلن ٧۵٨٨٠
تبدیل ۵٠x۶٣( ٣۶١٧۶٣ )پلى اتیلن ٣٨٩٩٠
تبدیل ۵٠x٧۵( ٣۶١٧٧۵ )پلى اتیلن ۴۵١۴٠
تبدیل ۶٣x٧۵( ٣۶١٧٧۶ )پلى اتیلن ۵۵٣٨٠
تبدیل ۶٣x٩٠( ٣۶١٧٩۶ )پلى اتیلن ٧١٧٨٠
تبدیل ٧۵x٩٠( ٣۶١٧٩٧ )پلى اتیلن ٧۵٨٨٠
تبدیل ۶٣x١١٠( ٣۶١٧١۶ )پلى اتیلن ٩٨۴٣٠
تبدیل ٧۵x١١٠( ٣۶١٧١٧ )پلى اتیلن ٨۶١٣٠
تبدیل ٩٠x١١٠( ٣۶١٧١٩ )پلى اتیلن ١١٨٩۶٠
تبدیل ١١٠x١٢۵( ٣۶١٧٢١ )پلى اتیلن ٢٠٣٢١٠
تبدیل ١١٠x١۶٠( ٣۶١٧۶١ )پلى اتیلن ٢٢١٨٣٠
تبدیل ١٢۵x١۶٠( ٣۶١٧۶٢ )پلى اتیلن ٢۵۶٣٢٠
موفه کوتاه ۵٠( ٣۶١١٠۵ )پلى اتیلن ١٣۵١١٠
موفه کوتاه ۶٣( ٣۶١١٠۶ )پلى اتیلن ١۶٨٩۶٠
موفه کوتاه ٧۵( ٣۶١١٠٧ )پلى اتیلن ٢١۵۴٩٠
موفه کوتاه ٩٠( ٣۶١١٠٩ )پلى اتیلن ٢٩٣١۴٠
موفه کوتاه ١١٠( ٣۶١١١٠ )پلى اتیلن ۴٢۴۵۶٠
موفه کوتاه ١٢۵( ٣۶١١١٢ )پلى اتیلن ۶٢١١٣٠
موفه کوتاه ١۶٠( ٣۶١١١۶ )پلى اتیلن ٩٠٧۵٢٠
موفه بلند ۶٣( ٣۶٢١٠۶ )پلى اتیلن ٢۵٧٣٩٠
موفه بلند ٧۵( ٣۶٢١٠٧ )پلى اتیلن ٣٣٠٧٢٠
موفه بلند ٩٠( ٣۶٢١٠٩ )پلى اتیلن ۴١٩٠۴٠
موفه بلند ١١٠( ٣۶٢١١٠ )پلى اتیلن ۵٨٨۴٣٠
موفه بلند ١٢۵( ٣۶٢١١٢ )پلى اتیلن ٧٣٩٣٠٠
موفه بلند ١۶٠( ٣۶٢١١۶ )پلى اتیلن ١١١۴٨٩٠
موفه بلند ٢٠٠( ٣۶٢١٢٠ )پلى اتیلن ٣۴۴٠٩۴٠
موفه بلند ٢۵٠( ٣۶٢١٢۵ )پلى اتیلن ۶۶١٢٧١٠
موفه رابط ۶٣  پلى اتیلن ١٨۴١٢٠
سیفون ۵٠( ٣۶۶۵٠۵ )پلى اتیلن ٩٩۵۵٠
سیفون ۶٣( ٣۶۶۵٠۶ )پلى اتیلن ٢٣١٩٢٠
سیفون ٧۵( ٣۶۶۵٠٧ )پلى اتیلن ٢٩٠٩٩٠
سیفون ٩٠( ٣۶۶۵٠٩ )پلى اتیلن ۴٨٧٠٧٠
سیفون ١١٠( ٣۶۶۵١٠ )پلى اتیلن ٧١١٣٧٠
دریچه بازدید ۶٣( ٣۶٨٠٠۶ )پلى اتیلن ١٧۶١٠٠
دریچه بازدید ١١٠( ٣۶٨٠١٠ )پلى اتیلن ٣٣۵٧۵٠
سه راه بازدید ۶٣ – ۴۵( ٣۶٢٣۶۴ )پلى اتیلن ٢٣٣۶٨٠
سه راه بازدید ۶٣ – ٩٠(  ٣۶٢٣۶٩ )پلى اتیلن ١٣٣۶۵٠
سه راه بازدید ١١٠ – ٩٠( ٣۶٢٣١٩ )پلى اتیلن ۵٠٣٧١٠
زانو٢٠ پیچى( ٣٨٠٢٠١)پلى اتیلن پلى ران ۴٩٢۵٠
زانو٢۵ پیچى( ٣٨٠٢٠٢)پلى اتیلن پلى ران ۵١۶٩٠
زانو٣٢ پیچى( ٣٨٠٢٠٣)پلى اتیلن پلى ران ٨۵٠٧٠
زانو۴٠ پیچى( ٣٨٠٢٠۴)پلى اتیلن پلى ران ١۵٧۵٧٠
زانو۵٠ پیچى( ٣٨٠٢٠۵)پلى اتیلن پلى ران ٢٢٣۴٠٠
زانو۶٣ پیچى( ٣٨٠٢٠۶)پلى اتیلن پلى ران ۴٣٩٣٩٠
زانو٧۵ پیچى( ٣٨٠٢٠٧)پلى اتیلن پلى ران ١١٧١۵٨٠
زانو٩٠ پیچى( ٣٨٠٢٠٩)پلى اتیلن پلى ران ١٩٠٢٩٣٠
زانو١١٠ پیچى( ٣٨٠٢١٠)پلى اتیلن پلى ران ٢٣٩٩۴١٠
زانو١٢۵پیچى( ٣٨٠٢١٢)پلى اتیلن پلى ران ٢٨۵۵۶٨٠
زانو ماده ١/٢x٢٠ پیچى( ٣٨١٢٠١)پلى اتیلن پلى ران ٣٧۶٠٠
زانو ماده ٣/۴x ٢۵ پیچى( ٣٨١٢٠٢)پلى اتیلن پلى ران ۵٣۴۴٠
زانو ماده ١اینچx٣٢ پیچى( ٣٨١٢٠٣)پلى اتیلن پلى ران ٨٠٣٩٠
زانو ماده١-١/۴x۴٠ پیچى( ٣٨١٢٠۴)پلى اتیلن پلى ران ١۶۶۶٠٠
زانو ماده١-١/٢x۵٠ پیچى( ٣٨١٢٠۵)پلى اتیلن پلى ران ٢٢٣۴٠٠
زانو ماده٢اینچx۶٣ پیچى( ٣٨١٢٠۶)پلى اتیلن پلى ران ۴١۵٨۴٠
زانو ماده٢اینچx٧۵ پیچى( ٣٨١٢٧۶)پلى اتیلن پلى ران ١٢٨٩٧٢٠
زانو ماده٢-١/٢x٧۵ پیچى( ٣٨١٢٠٧)پلى اتیلن پلى ران ١٢٨٩٧٢٠
زانو ماده٢-١/٢x ٩٠ پیچى( ٣٨١٢٩٧)پلى اتیلن پلى ران ٢٠٣١٣١٠
زانو ماده٣اینچx٩٠ پیچى( ٣٨١٢٩٨)پلى اتیلن پلى ران ٢٠٣١٣١٠
زانو ماده٣اینچx١١٠ پیچى( ٣٨١٢١٨)پلى اتیلن پلى ران ٢٣٩٠٢٩٠
زانو ماده۴اینچx١١٠ پیچى( ٣٨١٢١۴)پلى اتیلن پلى ران ٢٣٩٠٢٩٠
زانو نر ١/٢x٢٠ پیچى( ٣٨٢٢٠١)پلى اتیلن پلى ران ٢۵۵۵٠
زانو نر ٣/۴x٢۵ پیچى( ٣٨٢٢٠٢)پلى اتیلن پلى ران ٣٩۵۵٠
زانو نر١اینچx٣٢ پیچى( ٣٨٢٢٠٣)پلى اتیلن پلى ران ٧٧٧۴٠
زانو نر ١-١/۴x۴٠ پیچى( ٣٨٢٢٠۴)پلى اتیلن پلى ران ١۵١١٨٠
زانو نر ١-١/٢x۵٠ پیچى( ٣٨٢٢٠۵)پلى اتیلن پلى ران ٢١٢٠۵٠
زانو نر١-١/٢x۶٣ پیچى( ٣٨٢٢۶۵)پلى اتیلن پلى ران ٣٨۶۴٩٠
زانو نر ٢اینچx۶٣ پیچى( ٣٨٢٢٠۶)پلى اتیلن پلى ران ٣٨۶۴٩٠
زانو نر ٢اینچx٧۵ پیچى( ٣٨٢٢٧۶)پلى اتیلن پلى ران ١٢٠٩٢٩٠
زانو نر ٢-١/٢x ٧۵ پیچى( ٣٨٢٢٠٧)پلى اتیلن پلى ران ١٢٠٩٢٩٠
زانو نر٢-١/٢x ٩٠ پیچى( ٣٨٢٢٩٧)پلى اتیلن پلى ران ١٩٣۴٩٩٠
زانو نر ٣اینچx٩٠ پیچى( ٣٨٢٢٩٨)پلى اتیلن پلى ران ١٩٣۴٩٩٠
زانو نر ٣اینچx١١٠ پیچى( ٣٨٢٢١٨)پلى اتیلن پلى ران ٢٢۵٠٢٨٠
زانو نر ۴اینچx١١٠ پیچى( ٣٨٢٢١۴)پلى اتیلن پلى ران ٢٢۵٠٢٨٠
زانو١۶ پیچى( ٣٨٠٢١۶)پلى اتیلن پلى ران ٣۴٨٠
سه راه ٢٠ پیچى( ٣٨٠٣٠١)پلى اتیلن پلى ران ۵٩٧٣٠
سه راه٢۵ پیچى( ٣٨٠٣٠٢)پلى اتیلن پلى ران ٧٣۵٧٠
سه راه٣٢ پیچى( ٣٨٠٣٠٣)پلى اتیلن پلى ران ١٢۴٨٣٠
سه راه۴٠ پیچى( ٣٨٠٣٠۴)پلى اتیلن پلى ران ٢٠٣٩۴٠
سه راه۵٠ پیچى( ٣٨٠٣٠۵)پلى اتیلن پلى ران ٣٢۶٩٨٠
سه راه۶٣ پیچى( ٣٨٠٣٠۶)پلى اتیلن پلى ران ۶٠٩٠٣٠
سه راه ٧۵ پیچى( ٣٨٠٣٠٧)پلى اتیلن پلى ران ١٢٨٨٧٢٠
سه راه٩٠ پیچى( ٣٨٠٣٠٩)پلى اتیلن پلى ران ١٩۶٠۴۶٠
سه راه١١٠ پیچى( ٣٨٠٣١٠)پلى اتیلن پلى ران ٢٩٧٣٢٨٠
سه راه١٢۵پیچى( ٣٨٠٣١٢)پلى اتیلن پلى ران ٣٧٩۵۵٣٠
سه راه پیچى ١۶( ٣٨٠٣١۶)پلى اتیلن پلى ران ٣٣٣٠
سه راه ماده ١/٢x٢٠ پیچى( ٣٨١٣٠١)پلى اتیلن پلى ران ۶١۶٠٠
سه راه ماده ١/٢x٢۵ پیچى( ٣٨١٣٢١)پلى اتیلن پلى ران ٨٨۴٢٠
سه راه ماده ٣/۴x٢۵ پیچى( ٣٨١٣٠٢)پلى اتیلن پلى ران ٨٨۴٢٠
سه راه ماده ١/٢x٣٢ پیچى( ٣٨١٣٠٣)پلى اتیلن پلى ران ١٣۵۴٩٠
سه راه ماده ٣/۴x٣٢ پیچى( ٣٨١٣٠٣)پلى اتیلن پلى ران ١٣۵۴٩٠
سه راه ماده ١اینچx٣٢ پیچى( ٣٨١٣٠٣)پلى اتیلن پلى ران ١٣۵۴٩٠
سه راه ماده١-١/۴x۴٠ پیچى( ٣٨١٣٠۴)پلى اتیلن پلى ران ٢٨٧۴۵٠
سه راه ماده١-١/٢x۵٠ پیچى( ٣٨١٣٠۵)پلى اتیلن پلى ران ۴١٠٢٠٠
سه راه ماده٢اینچx۶٣ پیچى( ٣٨١٣٠۶)پلى اتیلن پلى ران ٨٠٣١١٠
سه راه ماده٢اینچx٧۵ پیچى( ٣٨١٣٧۶)پلى اتیلن پلى ران ١۵٠٢٣٢٠
سه راه ماده٢-١/٢x٧۵ پیچى( ٣٨١٣٠٧)پلى اتیلن پلى ران ١۵٠٢٣٢٠
سه راه ماده٢اینچx ٩٠ پیچى( ٣٨١٣٩٨)پلى اتیلن پلى ران ١٨٢٩١٣٠
سه راه ماده٢-١/٢x ٩٠ پیچى( ٣٨١٣٩٧)پلى اتیلن پلى ران ١٨٢٩١٣٠
سه راه ماده٣اینچx٩٠ پیچى( ٣٨١٣٩٨)پلى اتیلن پلى ران ١٨٢٩١٣٠
سه راه ماده٣اینچx ١١٠ پیچى( ٣٨١٣١٨)پلى اتیلن پلى ران ٢۵۴٨٣۴٠
سه راه ماده۴اینچx ١١٠ پیچى( ٣٨١٣١۴)پلى اتیلن پلى ران ٢۵۴٨٣۴٠
سه راه نر ١/٢x٢٠ پیچى( ٣٨٣٣٠١)پلى اتیلن پلى ران ۶٧٢۴٠
سه راه نر ١/٢x٢۵ پیچى( ٣٨٣٣٠٢)پلى اتیلن پلى ران ٨٧۵۵٠
سه راه نر ٣/۴x٢۵ پیچى( ٣٨٣٣٠٢)پلى اتیلن پلى ران ٨٧۵۵٠
سه راه نر١/٢x٣٢ پیچى( ٣٨٣٣٠٣)پلى اتیلن پلى ران ١٣٨۴۴٠
سه راه نر٣/۴x٣٢ پیچى( ٣٨٣٣٠٣)پلى اتیلن پلى ران ١٣٨۴۴٠
سه راه نر١اینچx٣٢ پیچى( ٣٨٣٣٠٣)پلى اتیلن پلى ران ١٣٨۴۴٠
سه راه نر ١اینچx۴٠ پیچى( ٣٨٣٣٠۴)پلى اتیلن پلى ران ٢۵٧٨٨٠
سه راه نر ١-١/۴x۴٠ پیچى( ٣٨٣٣٠۴)پلى اتیلن پلى ران ٢۵٧٨٨٠
سه راه نر ١-١/۴x۵٠ پیچى( ٣٨٣٣٠۵)پلى اتیلن پلى ران ٣٠٢١٩٠
سه راه نر ١-١/٢x۵٠ پیچى( ٣٨٣٣٠۵)پلى اتیلن پلى ران ٣٠٢١٩٠
سه راه نر ١اینچx۶٣ پیچى( ٣٨٣٣٠۶)پلى اتیلن پلى ران ٧٧۴٧١٠
سه راه نر ١-١/٢x۶٣ پیچى( ٣٨٣٣٠۶)پلى اتیلن پلى ران ٧٧۴٧١٠
سه راه نر٢اینچx ۶٣ پیچى( ٣٨٣٣۶۵)پلى اتیلن پلى ران ٧٧۴٧١٠
سه راه نر ١-١/٢x٧۵ پیچى( ٣٨٣٣٠٧)پلى اتیلن پلى ران ١٢٣٧٧۴٠
سه راه نر ٧۵x٢x٧۵ پیچى( ٣٨٣٣٠٧)پلى اتیلن پلى ران ١٢٣٧٧۴٠
سه راه نر ٢-١/٢x ٧۵ پیچى( ٣٨٣٣٠٧)پلى اتیلن پلى ران ١٢٣٧٧۴٠
سه راه نر٢اینچx ٩٠ پیچى( ٣٨٣٣٩٧)پلى اتیلن پلى ران ١۶٣١۶٠٠
سه راه نر٢-١/٢x ٩٠ پیچى( ٣٨٣٣٩٧)پلى اتیلن پلى ران ١۶٣١۶٠٠
سه راه نر ٣x٩٠ پیچى( ٣٨٣٣٩٨)پلى اتیلن پلى ران ١۶٣١۶٠٠
سه راه نر ٣اینچx١١٠ پیچى( ٣٨٣٣١٨)پلى اتیلن پلى ران ٢۴٠٨٣۶٠
سه راه نر ۴اینچx١١٠ پیچى( ٣٨٣٣١۴)پلى اتیلن پلى ران ٢۴٠٨٣۶٠
سه راه نر ۴اینچx ١٢۵ پیچى( ٣٨٣٣١٢)پلى اتیلن پلى ران ٣١۶۶۵٩٠
سه راه نر۵اینچx ١٢۵ پیچى( ٣٨٣٣١٢)پلى اتیلن پلى ران ٣١۶۶۵٩٠
رابط ٢٠ پیچى پلى اتیلن پلى ران( ٣٨١١٠١) ٣۶٠٩٠
رابط ٢۵ پیچى پلى اتیلن پلى ران( ٣٨١١٠٢) ۴٨٣٨٠
رابط ٣٢ پیچى پلى اتیلن پلى ران( ٣٨١١٠٣) ٨٣٣۵٠
رابط ۴٠ پیچى  پلى اتیلن پلى ران( ٣٨١١٠۴) ١٣٩٨٠٠
رابط ۵٠ پیچى پلى اتیلن پلى ران( ٣٨١١٠۵) ٢٠۶٣٧٠
رابط ۶٣ پیچى پلى اتیلن پلى ران( ٣٨١١٠۶) ٣٢١٢۵٠
رابط ٧۵ پیچى پلى اتیلن پلى ران( ٣٨١١٠٧) ۶٨۵١٢٠
رابط ٩٠ پیچى پلى اتیلن پلى ران(٣٨١١٠٨) ١٢۴٧٢٠٠
رابط ١١٠ پیچى پلى اتیلن پلى ران( ٣٨١١١٠) ١۵١٨٣٣٠
رابط ١٢۵ پیچى پلى اتیلن پلى ران(٣٨١١١٢) ٢٢۵٧٠٢٠
رابط ١۶*١۶ پیچى پلى اتیلن پلى ران ٢٢٨٠
تبدیل پیچى٢٠x ٢۵ پلى اتیلن پلى ران(٣٨١٧٢١) ۴١۴٣٠
تبدیل پیچى٢٠x ٣٢ پلى اتیلن پلى ران( ٣٨١٧٣١) ٨٨٠٩٠
تبدیل پیچى٢۵x ٣٢ پلى اتیلن پلى ران(٣٨١٧٣٢) ٨٨۵۵٠
تبدیل پیچى٢۵x ۴٠ پلى اتیلن پلى ران(٣٨١٧۴٢) ١٠۶۴٧٠
تبدیل پیچى٣٢x ۴٠ پلى اتیلن پلى ران(٣٨١٧۴٣) ١٠۶۴٧٠
تبدیل پیچى٣٢x ۵٠ پلى اتیلن پلى ران(٣٨١٧۵٣) ١۶٨٩٣٠
تبدیل پیچى۴٠x ۵٠ پلى اتیلن پلى ران(٣٨١٧۵۴) ١۶٨٩٣٠
تبدیل پیچى٣٢x ۶٣ پلى اتیلن پلى ران (٣٨١٧۶٣) ٣۴۴٨٠٠
تبدیل پیچى۴٠x ۶٣ پلى اتیلن پلى ران(٣٨١٧۶۴) ٣۴۴٨٠٠
تبدیل پیچى۵٠x ۶٣ پلى اتیلن پلى ران(٣٨١٧۶۵) ٣۴۴٨٠٠
تبدیل پیچى۵٠x ٧۵ پلى اتیلن پلى ران(٣٨١٧٧۵) ۶١٨۴٣٠
تبدیل پیچى۶٣x ٧۵ پلى اتیلن پلى ران(٣٨١٧٧۶) ۶١٨۴٣٠
تبدیل پیچى۶٣x ٩٠ پلى اتیلن پلى ران(٣٨١٧٩۶) ١١۴٣٢۴٠
تبدیل پیچى٧۵x ٩٠ پلى اتیلن پلى ران(٣٨١٧٩٧) ١١۴٣٢۴٠
تبدیل پیچى۶٣x ١١٠ پلى اتیلن پلى ران(٣٨١٧١۶) ١٣۴۶۶٨٠
تبدیل پیچى٧۵x ١١٠ پلى اتیلن پلى ران(٣٨١٧١٧) ١٣۴۶۶٨٠
تبدیل پیچى٩٠x ١١٠ پلى اتیلن پلى ران(٣٨١٧١٩) ١٣۴۶۶٨٠
تبدیل پیچى١١٠x ١٢۵ پلى اتیلن پلى ران(٣٨١٧٢١) ٢٠٧٨۵٣٠
اتصال ماده ١/٢x٢٠ پلى اتیلن پلى ران ٢۴۴٣٠
اتصال ماده ٣/۴x٢۵ پلى اتیلن پلى ران ٢٩١٩٠
اتصال ماده ١x٣٢ پلى اتیلن پلى ران ۴۶٣۴٠
اتصال ماده ١-١/۴x ۴٠ پلى اتیلن پلى ران ١٠٠٧٣٠
اتصال ماده ١-١/٢x۵٠  پلى اتیلن پلى ران ١٢٧۵۵٠
اتصال ماده ٢x۶٣ پلى اتیلن پلى ران ٢٠۴١٨٠
اتصال ماده ٢x٧۵ پلى اتیلن پلى ران ۴۶٧٧۴٠
اتصال ماده ٢-١/٢x٧۵ پلى اتیلن پلى ران ۴۶٧٧۴٠
اتصال ماده ٣x٩٠ پلى اتیلن پلى ران ٨٧٨۶۴٠
اتصال ماده ۴x١١٠ پلى اتیلن پلى ران ١٣۶۴۶٢٠
اتصال ماده ۴x١٢۵ پلى اتیلن پلى ران ١٩٧٩١٨٠
اتصال ماده ۵x ١٢۵ پلى اتیلن پلى ران ١٩٧٩١٨٠
اتصال نر١/٢ x ٢٠ پلى اتیلن پلى ران ٢١٢٣٠
اتصال نر٣/۴x٢۵ پلى اتیلن پلى ران ٢٨٠۴٠
اتصال نر ١ x ٣٢  پلى اتیلن پلى ران ۴٨٨٢٠
اتصال نر ١-١/۴x ۴٠ پلى اتیلن پلى ران ٩٢٧٠٠
اتصال نر ١-١/٢x ۵٠ پلى اتیلن پلى ران ١٢٩١٧٠
اتصال نر ٢x ۵٠ پلى اتیلن پلى ران ١٣٢۵۴٠
اتصال نر ٢x۶٣ پلى اتیلن پلى ران ٢٠٣٢١٠
اتصال نر٢x٧۵ پلى اتیلن پلى ران ٣٩۶٨٧٠
اتصال نر٢-١/٢x٧۵ پلى اتیلن پلى ران ٣٩۶٨٧٠
اتصال نر٣x٩٠ پلى اتیلن پلى ران ٧٨٨٩۶٠
اتصال نر۴x١١٠ پلى اتیلن پلى ران ١١٩٧۵١٠
اتصال نر۴x١٢۵ پلى اتیلن پلى ران ١٩٧٩١٨٠
اتصال نر۵x ١٢۵ پلى اتیلن پلى ران ١٩٧٩١٨٠
بست انتهایى ١۶ پیچى پلى اتین پلى ران ١٩۵٠
انشعاب١/٢x١٢ پیچى پلى اتیلن پلى ران ٢۴٨٠
انشعاب١/٢x١۶ پیچى پلى اتیلن پلى ران ٢۴٨٠
شیرانشعاب١/٢ پیچى پلى اتیلن پلى ران ۴۶٠۵٠
دریپرروى خط قابل ٨ پیچى پلى اتیلن پلى ران ٣٠٨٠
آبفشان ١/٢پیچى پلى اتیلن پلى ران ۴٩٢٠٠
فلنچ جوشى ۶-۶٣ پلى اتیلن ۴٣٣٨٠
فلنچ جوشى١٠-۶٣ پلى اتیلن ۴۶۵٠٠
فلنچ جوشى ۶-٧۵ پلى اتیلن ۵۴٠٠٠
فلنچ جوشى ١٠-٧۵ پلى اتیلن ۶٠٠٠٠
فلنچ جوشى ۶-٩٠ پلى اتیلن ٨٨٣٠٠
فلنچ جوشى ١٠-٩٠ پلى اتیلن ٩٣٨٠٠
فلنچ جوشى ۶-١١٠ پلى اتیلن ١٠٣٨٠٠
فلنچ جوشى ١٠-١١٠ پلى اتیلن ١٢٠٠٠٠
فلنچ جوشى ۶-١٢۵ پلى اتیلن ١٣۵۵٠٠
فلنچ جوشى ١٠-١٢۵ پلى اتیلن ١۴٢۵٠٠
کمربند پیچى ١/٢x٢٠ پلى اتیلن( ٣٨١١٠١) ٢٣٩٨٠
کمربند پیچى ١/٢x٢۵ پلى اتیلن( ٣٨١١٠٢) ٢۶۵٧٠
کمربند پیچى ٣/۴x٢۵ پلى اتیلن( ٣٨١١٠٢) ٢۶۵٧٠
کمربند پیچى ١/٢x٣٢ پلى اتیلن( ٣٨١١٠٣) ۴٣٨٢٠
کمربند پیچى ٣/۴x٣٢ پلى اتیلن( ٣٨١١٠٣) ۴٣٨٢٠
کمربند پیچى ١/٢x۴٠پلى اتیلن( ٣٨١١٠۴) ۶۴٠۵٠
کمربند پیچى ٣/۴x۴٠ پلى اتیلن( ٣٨١١٠۴) ۶۴٠۵٠
کمربند پیچى ١x۴٠ پلى اتیلن( ٣٨١١٠۴) ۶۴٠۵٠
کمربند پیچى ١/٢x۵٠ پلى اتیلن( ٣٨١١٠۵) ٧٨٧٣٠
کمربند پیچى ١/٢x۵٠  ۴ پیچ پلى اتیلن( ٣٨١١٠۵) ٩٧٩٧٠
کمربند پیچى ٣/۴x۵٠ پلى اتیلن( ٣٨١١٠۵) ٧٨٧٣٠
کمربند پیچى ٣/۴x ۵٠  ۴ پیچ پلى اتیلن( ٣٨١١٠۵) ٩٧٩٧٠
کمربند پیچى ١x۵٠ پلى اتیلن( ٣٨١١٠۵) ٧٨٧٣٠
کمربند پیچى ١x۵٠  ۴ پیچ پلى اتیلن( ٣٨١١٠۵) ٩٧٩٧٠
کمربند پیچى ١/٢x۶٣ پلى اتیلن( ٣٨١١٠۶) ١٣٧۴٨٠
کمربند پیچى ٣/۴x۶٣ پلى اتیلن( ٣٨١١٠۶) ١٣٧۴٨٠
کمربند پیچى ١x۶٣ پلى اتیلن( ٣٨١١٠۶) ١٣٧۴٨٠
کمربند پیچى ١-١/٢x۶٣ پلى اتیلن( ٣٨١١٠۶) ١٣٧۴٨٠
کمربند پیچى ٢x۶٣ پلى اتیلن( ٣٨١١٠۶) ١٣٧۴٨٠
کمربند پیچى ١/٢x٧۵ پلى اتیلن( ٣٨١١٠٧) ١۶٧٢٣٠
کمربند پیچى ٣/۴x٧۵ پلى اتیلن( ٣٨١١٠٧) ١۶٧٢٣٠
کمربند پیچى ١x٧۵ پلى اتیلن( ٣٨١١٠٧) ١۶٧٢٣٠
کمربند پیچى ١-١/٢x٧۵ پلى اتیلن( ٣٨١١٠٧) ١۶٧٢٣٠
کمربند پیچى ٢x٧۵ پلى اتیلن( ٣٨١١٠٧) ١۶٧٢٣٠
کمربند پیچى ١/٢x٩٠ پلى اتیلن( ٣٨١١٠٩) ٢١۴١٣٠
کمربند پیچى ٣/۴x٩٠ پلى اتیلن( ٣٨١١٠٩) ٢١۴١٣٠
کمربند پیچى ١x٩٠ پلى اتیلن( ٣٨١١٠٩) ٢١۴١٣٠
کمربند پیچى ١-١/٢x٩٠ پلى اتیلن( ٣٨١١٠٩) ٢١۴١٣٠
کمربند پیچى ٢x٩٠ پلى اتیلن( ٣٨١١٠٩) ٢١۴١٣٠
کمربند پیچى ١/٢x١١٠ پلى اتیلن( ٣٨١١١٠) ٢٢۴١٠٠
کمربند پیچى ٣/۴x١١٠ پلى اتیلن( ٣٨١١١٠) ٢٢۴١٠٠
کمربند پیچى ١x١١٠ پلى اتیلن( ٣٨١١١٠) ٢٢۴١٠٠
کمربند پیچى ١-١/٢x١١٠ پلى اتیلن( ٣٨١١١٠) ٢٢۴١٠٠
کمربند پیچى ٢x١١٠ پلى اتیلن( ٣٨١١١٠) ٢٢۴١٠٠
کمربند پیچى ١/٢x١٢۵ پلى اتیلن( ٣٨١١١٢) ٢٨٠٩٧٠
کمربند پیچى ٣/۴x١٢۵ پلى اتیلن( ٣٨١١١٢) ٢٨٠٩٧٠
کمربند پیچى ١x١٢۵ پلى اتیلن( ٣٨١١١٢) ٢٨٠٩٧٠
کمربند پیچى ١-١/٢x١٢۵ پلى اتیلن( ٣٨١١١٢) ٢٨٠٩٧٠
کمربند پیچى ٢x١٢۵ پلى اتیلن( ٣٨١١١٢) ٢٨٠٩٧٠
کمربند پیچى ١/٢x١۶٠ پلى اتیلن( ٣٨١١١۶) ۵٢۶٧٩٠
کمربند پیچى ٣/۴x١۶٠ پلى اتیلن( ٣٨١١١۶) ۵٢۶٧٩٠
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن ٢٠( ٣٨١٠٠١) ٢۵٧٩٠
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن ٢۵( ٣٨١٠٠٢) ٣٣٣۴٠
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن ٣٢( ٣٨١٠٠٣) ۵٩٧٣٠
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن ۴٠( ٣٨١٠٠۴) ١٠۵٢۴٠
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن ۵٠( ٣٨١٠٠۵) ١٣٩٣٩٠
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن ۶٣( ٣٨١٠٠۶) ٢٠۶٣۵٠
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن ٧۵( ٣٨١٠٠٧) ۴٨٣٨٠٠
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن ٩٠( ٣٨١٠٠٩) ١٠۵٨٢۵٠
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن ١١٠( ٣٨١٠١٠) ١۴٣٨٧٨٠
درپوش انتهایى پیچى پلى اتیلن ١٢۵( ٣٨١٠١٢) ٢١٢٣٧٧٠
سه راه تبدیل پیچى ٢٠x٢۵ پلى اتیلن پلى ران ٧٣۵٧٠
سه راه تبدیل پیچى ٢٠x٣٢ پلى اتیلن پلى ران ١٢٧۴٠٠
سه راه تبدیل پیچى ٢۵x٣٢ پلى اتیلن پلى ران ١٢٧۴٠٠
سه راه تبدیل پیچى ٢۵x۴٠ پلى اتیلن پلى ران ٢١٠٣٢٠
سه راه تبدیل پیچى ٣٢x۴٠ پلى اتیلن پلى ران ٢١۶٨٩٠
سه راه تبدیل پیچى ٣٢x۵٠ پلى اتیلن پلى ران ٣٣١٣٧٠
سه راه تبدیل پیچى ۴٠x۵٠ پلى اتیلن پلى ران ٣٣١٣٧٠
سه راه تبدیل پیچى٣٢x۶٣ پلى اتیلن پلى ران ۶۶۵٢٢٠
سه راه تبدیل پیچى ۴٠x۶٣ پلى اتیلن پلى ران ۶۶۵٢٢٠
سه راه تبدیل پیچى ۵٠x۶٣ پلى اتیلن پلى ران ۶۶۵٢٢٠
سه راه تبدیل پیچى ۵٠x ٧۵ پلى اتیلن پلى ران ١۴٠٣٠٢٠
سه راه تبدیل پیچى ۶٣x٧۵ پلى اتیلن پلى ران ١۴٠٣٠٢٠
سه راه تبدیل پیچى ۶٣x ٩٠ پلى اتیلن پلى ران ١٨۴٢٣۴٠
سه راه تبدیل پیچى ٧۵x٩٠ پلى اتیلن پلى ران ١٨۴٢٣۴٠
سه راه تبدیل پیچى ۶٣x١١٠ پلى اتیلن پلى ران ٢٧۶۵۶۶٠
سه راه تبدیل پیچى ٧۵x١١٠ پلى اتیلن پلى ران ٢٧۶۵۶۶٠
سه راه تبدیل پیچى ٩٠x١١٠ پلى اتیلن پلى ران ٢٧۶۵۶۶٠
سه راه تبدیل پیچى ٩٠x ١٢۵ پلى اتیلن پلى ران ٣۶۵٩٩٩٠
سه راه تبدیل پیچى ١١٠x١٢۵ پلى اتیلن پلى ران ٣۶۵٩٩٩٠
اتصال فلنچ دار ٢x۶٣ پلى اتیلن پلى ران ٩٩٠۴٠٠
اتصال فلنچ دار ٢-١/٢x٧۵ پلى اتیلن پلى ران ١٢۴۵٣١٠
اتصال فلنچ دار ٣x٩٠ پلى اتیلن پلى ران ١٣٨۴۶٠٠
اتصال فلنچ دار ۴x٩٠ پلى اتیلن پلى ران ١۴٣٢۶٧٠
اتصال فلنچ دار ۴x١١٠ پلى اتیلن پلى ران ١۴٩۴۶٣٠
اتصال فلنچ دار۵x١٢۵ پلى اتیلن پلى ران ٢٢٩٠٠٧٠

مطالب و مقالات پلیران

جعبه آتش نشانی و متعلقات

جعبه آتش نشانی و متعلقات

جعبه آتش نشانی و متعلقات آن: این جعبه ها ازجمله تجهیزات اولیه اطفاء حریق در لحظات ابتدایی حادثه میباشند، با کاربرد بسیار حیاتی خود، علاوه بر پاکسازی فضای محیط از دود و حرارت حریق، تسریع در خاموش کردن آتش، ممانعت
عایق الاستومری (Elastomeric Insulation)

عایق الاستومری (Elastomeric Insulation)

عایق های الاستومری از جمله مواد سلولی انعطاف پذیر سلول بسته بوده و برپایه پلی وینیل کلراید (PVC)، نیتریل بوتادین رابر (Nitrile Butadiene Rubber -NBR) و یا اتیلین پروپیلن دیان مونومر رابر (Ethylene Propylene Diene Monomer – EPDM) ساخته می

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
  تماس با کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید