معرفی محصولات پلیمرگلپایگان با لیست قیمت جدید

برند پلیمر گلپایگان

درباره پلیمر گلپایگان بیشتر بدانید

پلیکا پلیمر گلپایگان ، گرانترین برند ایرانی

لوله پلیکای گلپایگان از محصولات شرکت پلیمر گلپایگان (PG) میباشد که جهت استفاده سیستم فاضلاب داخل ساختمان (توکار – روکار) طراحی شده است. پلیمر گلپایگان گرانترین تولید کننده لوله پلیکای ایرانی میباشد و بر روی محصولات آن هولوگرام «بدون سرب» درج شده است.

با توجه به وجود نام‌های مشابه در هنگام خرید به نام و مشخصات کامل کارخانه سازنده که بر بروی کلیه لوله و اتصالات درج شده است توجه نمایید.

نام مجموعه پلیمر گلپایگان
زمان شروع به کار ۱۳۶۱
محل کارخانه گاپایگان
محصولات دیگر تولیدی لوله های برق
تنوع سایز ۲۰الی ۶۳۰ میلیمتر
خدمات قبل از فروش تولید سایز سفارشی

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پلیمر گلپایگان"

لیست قیمت پلیمر گلپایگان
  • فروش محصولات پلیمر گلپایگان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیمر گلپایگان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پلیمر گلپایگان
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیمر گلپایگان را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پلیمر گلپایگان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیمر گلپایگان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات پلیمر گلپایگان

نام کالا قیمت اول(ریال)
لوله ١/٩x۴ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۴ )گلپایگان ۶٣٢٣٢٠
لوله٣x ۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۵ )گلپایگان ١٢۶٣٣۶٠
لوله ٣x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۶ )گلپایگان ١۵۶۴١۶٠
لوله ٣x٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠٩ )گلپایگان ٢٢۶۵۶٠٠
لوله٣/٢x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠١٠ )گلپایگان ٢٩٧۶٠٠٠
لوله ٣/٢x١٢۵پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠١٢ )گلپایگان ٣٣٩٣٢٨٠
لوله۴x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠١۶ )گلپایگان ۵٣٩٢۶۴٠
لوله ۴/٩x٢٠٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٢٠ )گلپایگان ٨٢۵۴٧٢٠
لوله۶/٢x ٢۵٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٢۵ )گلپایگان ١٢٩٢٩٢٨٠
لوله٢/۴x ۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۵ )گلپایگان ١٠١١٢٠٠
لوله ٣x۴ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠۴)گلپایگان ٩۶٧۶٨٠
لوله ٣/٧x۵ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠۵)گلپایگان ١۴٨٧٣۶٠
لوله ٣/٢x۶٣ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠۶)گلپایگان ١۵٧٩۵٢٠
لوله ۴/٧x۶٣ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠۶)گلپایگان ٢٣۶٩٢٨٠
لوله ۴/٣x٩٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠٩)گلپایگان ٣١۵٧٧۶٠
لوله ۴/٢x١١٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١٠)گلپایگان ٣٨۵۴٠٨٠
لوله ۵/٣x١١٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١٠)گلپایگان ۴٨٣٠٧٢٠
لوله ۴/٨x١٢۵ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١٢)گلپایگان ۵٠٢٢٧٢٠
لوله ۶/٢x١۶٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١۶)گلپایگان ٨٣٠٣٣۶٠
لوله ٧/٧x١۶٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١۶)گلپایگان ١٠٢٠٠٠٠٠
لوله ٧/٧x٢٠٠پلیکا قوى( ٢۵٠٠٢٠)گلپایگان ١٢٨۵٠٠٠٠
زانوئى ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠۶ )گلپایگان ١٠٣٧۴٠
زانوئى ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠٩ )گلپایگان ١٨٢٠٠٠
زانوئى ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢١٠ )گلپایگان ٢٧۶۵١٠
زانوئى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢١٢ )گلپایگان ٣١۵٣٨٠
زانوئى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢١۶ )گلپایگان ۶٣٠٧۶٠
زانوئى ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٢٠ )گلپایگان ١١٧٢٧٣٠
زانوئى ۴٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠۴ )گلپایگان ۵١۶١٠
زانوئى ۵٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠۵ )گلپایگان ٧٠٨۵٠
زانوئى ۴۵-۴٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠۴ )گلپایگان ۴۵١١٠
زانوئى ۴۵-۵٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠۵ )گلپایگان ۵۶۶٨٠
زانوئى ۴۵-۶٣ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠۶ )گلپایگان ٩٠۶١٠
زانوئى ۴۵-٩٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠٩ )گلپایگان ١٧٣۶٨٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵١٠ )گلپایگان ٢۴٩٢١٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵١٢ )گلپایگان ٣٢٨١٢٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵١۶ )گلپایگان ۴٩٧١٢٠
زانو ٢٠٠ – ۴۵ درجه یکسر کوپلى گلپایگان( ٢۴۴۵٢٠) ٩۵۵۶٣٠
زانو خم ١١٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٢١٠) ٣٧٣١٠٠
سه راهى ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۶ )گلپایگان ١۴١۵٧٠
سه راهى ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠٩ )گلپایگان ٢۴۴۶۶٠
سه راهى ١١٠ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١٠ )گلپایگان ٣٨۵٨۴٠
سه راهى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١٢ )گلپایگان ۴۶۶۴۴٠
سه راهى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣١۶ )گلپایگان ٨٢٢٧٧٠
سه راهى ۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٩۶ )گلپایگان ٢٢١٣٢۵
سه راهى ۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١۶ )گلپایگان ٣٠٢۶۴٠
سه راهى ٩٠x ١١٠ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١٩ )گلپایگان ٣۶٠١٠٠
سه راهى ١١٠x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣۶١ )گلپایگان ۶١٧٨٩٠
سه راهى ١٢۵x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣۶٢ )گلپایگان ۶٣۶۶١٠
سه راهى ۴۵-۴٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠۵ )گلپایگان ٩٢۴٣٠
سه راهى ۴۵-۵٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠۵ )گلپایگان ١٢٢٢٠٠
سه راهى ۴۵-۶٣ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠۶ )گلپایگان ١٧٠۵۶٠
سه راهى ۴۵-٩٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠٩ )گلپایگان ٣٠٨٨٨٠
سه راهى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣١٠ )گلپایگان ۴٣٧۵٨٠
سه راهى ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴١٣١٢ )گلپایگان ۶١٨۴١٠
سه راهى ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣١۶ )گلپایگان ١٠۴۵٢٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-٩٠ درجه پلیکا نیمه قوى(٢۴١٣٩۶)گلپایگان ٢٧۶۵١٠
سه راهى۶٣x ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴١٣١۶ )گلپایگان ٣۴٧٢٣٠
سه راهى٩٠x ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣١٩ )گلپایگان ٣۵٣۶٠٠
سه راهى١١٠ x ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴١٣٢١ )گلپایگان ۵۵٣٠٠٠
سه راهى١١٠x ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣۶١ )گلپایگان ٨٠٨٩٩٠
سه راهى ١٢۵x ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣۶٢ )گلپایگان ٨۴٠١٩٠
سه راهى ۴٠x ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٩۶ )گلپایگان ١٢٢٢٠٠
سه راهى ۵٠x ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣۶۵ )گلپایگان ١٣٠٢۶٠
سه راهى خم ۴٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۴ )گلپایگان ٨٣۵٩٠
سه راهى خم ۵٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۵ )گلپایگان ١٢٢٣٣٠
سه راهى خم ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۶ )گلپایگان ١٨٣۶٩٠
سه راهى خم ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠٩ )گلپایگان ٢٩٢۶٣٠
سه راهى خم ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣١٠ )گلپایگان ۴٧۶۴۵٠
چهارراهى ۴۵-١١٠درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠۴١٠)گلپایگان ۶٠۵١۵٠
درپوش ۶٣ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠٠۶) ۴٣٠٣٠
درپوش ٩٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠٠٩) ٨٠٣۴٠
درپوش ١١٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠١٠) ١٠٩٣٣٠
درپوش ١٢۵ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠١٢) ١٨٩۵۴٠
درپوش ۵٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠٠۵) ٢٣١۴٠
تبدیل غیر هم مرکز۶٣x٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٩۶ )گلپایگان ١٠٢٠۵٠
تبدیل غیر هم مرکز۶٣x١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١۶ )گلپایگان ١۴٠١۴٠
تبدیل غیر هم مرکز٩٠x١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١٩ )گلپایگان ١۵٩١٢٠
تبدیل غیر هم مرکز٩٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢٩ )گلپایگان ١٧٣۴٢٠
تبدیل غیر هم مرکز١١٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢١ )گلپایگان ١٩٧۶٠٠
تبدیل غیر هم مرکز١١٠x١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶١ )گلپایگان ٣١٢٣٩٠
تبدیل غیر هم مرکز١٢۵x١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶٢ )گلپایگان ٣٢٣١٨٠
تبدیل غیر هم مرکز١۶٠x٢٠٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢۶ )گلپایگان ۶٢٣٠٩٠
تبدیل  هم مرکز٣٢x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶٣ )گلپایگان ۴۴٧٢٠
تبدیل  هم مرکز۴٠x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶۴ )گلپایگان ۵٧۴۶٠
تبدیل  هم مرکز۵٠x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶۵ )گلپایگان ۵٨٧۶٠
تبدیل  هم مرکز۵٠x ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٩۵ )گلپایگان ٩١٢۶٠
تبدیل  هم مرکز۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٩۶ )گلپایگان ٩٧۵٠٠
تبدیل  هم مرکز۵٠x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١۵ )گلپایگان ١١۴۶۶٠
تبدیل  هم مرکز۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١۶ )گلپایگان ١٢٣٨٩٠
تبدیل  هم مرکز٧۵x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١٧ )گلپایگان ١٢۴٨٠٠
تبدیل  هم مرکز١١٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢١ )گلپایگان ٢٠٢٠٢٠
تبدیل  هم مرکز١١٠x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶١ )گلپایگان ٢٨١۴۵٠
تبدیل  هم مرکز١٢۵x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶٢ )گلپایگان ٣٢٣٠۵٠
کلاهک ١١٠(گلپایگان) ٣۴٩۴۴٠
رابط دریچه بازدید ۶٣ پلیکا گلپایگان( ٢۴١٨٠۶) ١٠۵٩۵٠
رابط با دریچه بازدید ٩٠ پلیکا گلپایگان( ٢۴١٨٠٩) ١٩٢٢٧٠
رابط دریچه بازدید ١١٠ پلیکا گلپایگان( ٢۴١٨١٠) ٢٩٣٩٣٠
رابط دریچه بازدید ١٢۵ پلیکا گلپایگان ٢۴١٨١٢ ٣٢٩١۶٠
سیفون ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵٠۶ )گلپایگان ١۴۶۶۴٠
سیفون ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵٠٩ )گلپایگان ٢۶٧٨٠٠
سیفون ١١٠x١١٠پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵١٠)گلپایگان ۴۴۶٠٣٠
سیفون ١١٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵١٠ )گلپایگان ۴٧٧٨٨٠
سه راه دریچه بازدید ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٨٠٠۶ )گلپایگان ٢١۵١۵٠
سه راه دریچه بازدید ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٨٠٠٩ )گلپایگان ۵٠۵٩۶٠
سه راه دریچه بازدید ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٨٠١٠ )گلپایگان ۶١٣٧٣٠
سه راه دریچه بازدید ١٢۵ پلیکا نیمه قوى(٢۴٨٠١٢ )گلپایگان ٨٩٩٣۴٠
رابط ۶٣( کوپلینگ ترمزدار()٢۴١١٠۶ )گلپایگان ۶۴۶١٠
رابط ٩٠( کوپلینگ ترمز دار( )٢۴١١٠٩ )گلپایگان ٩٩٩٧٠
رابط ١١٠( کوپلینگ ترمزدار()٢۴١١١٠ )گلپایگان ١٢٣۵٠٠
رابط ١٢۵(کوپلینگ ترمزدار( )٢۴١١١٢ ) گلپایگان ١۵٢٧۵٠

مطالب و مقالات پلیمر گلپایگان

پلیکا

پلیکا

ماده PVC  در سال ۱۹۱۳ کشف شد و اولین لوله های پلیمری در سال ۱۹۳۴ از جنس PVC تولید شدند. علاوه بر قدمت ۸۰ ساله، عملکرد خوب لوله های PVC (از قبیل نصب آسان، مقاومت در برابر سایش و فرسودگی،

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید