معرفی محصولات پلیمرگلپایگان با لیست قیمت جدید

برند پلیمر گلپایگان

درباره پلیمر گلپایگان بیشتر بدانید

پلیکا پلیمر گلپایگان ، گرانترین برند ایرانی

لوله پلیکای گلپایگان از محصولات شرکت پلیمر گلپایگان (PG) میباشد که جهت استفاده سیستم فاضلاب داخل ساختمان (توکار – روکار) طراحی شده است. پلیمر گلپایگان گرانترین تولید کننده لوله پلیکای ایرانی میباشد و بر روی محصولات آن هولوگرام «بدون سرب» درج شده است.

با توجه به وجود نام‌های مشابه در هنگام خرید به نام و مشخصات کامل کارخانه سازنده که بر بروی کلیه لوله و اتصالات درج شده است توجه نمایید.

نام مجموعه پلیمر گلپایگان
زمان شروع به کار ۱۳۶۱
محل کارخانه گاپایگان
محصولات دیگر تولیدی لوله های برق
تنوع سایز ۲۰الی ۶۳۰ میلیمتر
خدمات قبل از فروش تولید سایز سفارشی

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پلیمر گلپایگان"

لیست قیمت پلیمر گلپایگان
  • فروش محصولات پلیمر گلپایگان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیمر گلپایگان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پلیمر گلپایگان
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیمر گلپایگان را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پلیمر گلپایگان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیمر گلپایگان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات پلیمر گلپایگان

نام کالا قیمت اول(ریال)
لوله ١/٩x۴ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۴ )گلپایگان ٧٠٩٠٠٠
لوله٣x ۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۵ )گلپایگان ١۴١۶٠٠٠
لوله ٣x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۶ )گلپایگان ١۴٠٣٠٠٠
لوله ٣x٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠٩ )گلپایگان ٢۵٣٨٠٠٠
لوله٣/٢x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠١٠ )گلپایگان ٣٣٣۴٠٠٠
لوله ٣/٢x١٢۵پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠١٢ )گلپایگان ٣٨٠٢٠٠٠
لوله۴x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠١۶ )گلپایگان ۶٠۴١٠٠٠
لوله ۴/٩x٢٠٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٢٠ )گلپایگان ٩٢۴۶٠٠٠
لوله۶/٢x ٢۵٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٢۵ )گلپایگان ١۴۴٨٢٠٠٠
لوله٢/۴x ۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۵ )گلپایگان ١١٣۴٠٠٠
لوله ٣x۴ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠۴)گلپایگان ١٠۶٢٠٠٠
لوله ٣/٧x۵ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠۵)گلپایگان ١۶۶٧٠٠٠
لوله ٣/٢x۶٣ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠۶)گلپایگان ١٧٧٠٠٠٠
لوله ۴/٧x۶٣ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠۶)گلپایگان ٢۶۵۵٠٠٠
لوله ۴/٣x٩٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠٩)گلپایگان ٣۵٣٧٠٠٠
لوله ۴/٢x١١٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١٠)گلپایگان ۴٣١٨٠٠٠
لوله ۵/٣x١١٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١٠)گلپایگان ۵۴١١٠٠٠
لوله ۴/٨x١٢۵ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١٢)گلپایگان ۵۶٢۶٠٠٠
لوله ۶/٢x١۶٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١۶)گلپایگان ٩٣٠١٠٠٠
لوله ٧/٧x١۶٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١۶)گلپایگان ١١۴٣١٠٠٠
لوله ٧/٧x٢٠٠پلیکا قوى( ٢۵٠٠٢٠)گلپایگان ١۴٣٩٢٠٠٠
زانوئى ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠۶ )گلپایگان ١١٠٠٠٠
زانوئى ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠٩ )گلپایگان ٢٠١٧٠٠
زانوئى ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢١٠ )گلپایگان ٣٠٩٧٠٠
زانوئى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢١٢ )گلپایگان ٣۵۴٧٠٠
زانوئى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢١۶ )گلپایگان ۶۶٧۶٠٠
زانوئى ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٢٠ )گلپایگان ١٢۶۶٧٠٠
زانوئى ۴٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠۴ )گلپایگان ۵٧١٠٠
زانوئى ۵٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠۵ )گلپایگان ٧۶۶٠٠
زانوئى ۴۵-۴٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠۴ )گلپایگان ۴٨٩٠٠
زانوئى ۴۵-۵٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠۵ )گلپایگان ۶٢٧٠٠
زانوئى ۴۵-۶٣ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠۶ )گلپایگان ٩۵۴٠٠
زانوئى ۴۵-٩٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠٩ )گلپایگان ١٩١۴٠٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵١٠ )گلپایگان ٢۶١٠٠٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵١٢ )گلپایگان ٣۴٧٧٠٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵١۶ )گلپایگان ۵٣۶٧٠٠
زانو ٢٠٠ – ۴۵ درجه یکسر کوپلى گلپایگان( ٢۴۴۵٢٠) ١٠٣٢٠٠٠
زانو خم ١١٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٢١٠) ۴۴٢۶٠٠
سه راهى ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۶ )گلپایگان ١۵٣١٠٠
سه راهى ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠٩ )گلپایگان ٢۶۴٣٠٠
سه راهى ١١٠ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١٠ )گلپایگان ۴٢٠٧٠٠
سه راهى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١٢ )گلپایگان ۵١۴٨٠٠
سه راهى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣١۶ )گلپایگان ٨٩۴٧٠٠
سه راهى ۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٩۶ )گلپایگان ٢٣۶۶٠٠
سه راهى ۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١۶ )گلپایگان ٣٢۵٨٠٠
سه راهى ٩٠x ١١٠ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١٩ )گلپایگان ٣٨٩٠٠٠
سه راهى ١١٠x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣۶١ )گلپایگان ۶۶٧۴٠٠
سه راهى ١٢۵x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣۶٢ )گلپایگان ۶٨٧٧٠٠
سه راهى ۴۵-۴٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠۵ )گلپایگان ٩٩٩٠٠
سه راهى ۴۵-۵٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠۵ )گلپایگان ١٢۵٢٠٠
سه راهى ۴۵-۶٣ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠۶ )گلپایگان ١٩۴۶٠٠
سه راهى ۴۵-٩٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠٩ )گلپایگان ٣٣٣٧٠٠
سه راهى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣١٠ )گلپایگان ۴۶۶۴٠٠
سه راهى ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴١٣١٢ )گلپایگان ۶٧۴٠٠٠
سه راهى ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣١۶ )گلپایگان ١١٢٨٩٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-٩٠ درجه پلیکا نیمه قوى(٢۴١٣٩۶)گلپایگان ٢٨۵۴٠٠
سه راهى۶٣x ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴١٣١۶ )گلپایگان ٣٨٢٧٠٠
سه راهى٩٠x ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣١٩ )گلپایگان ٣٨۵٢٠٠
سه راهى١١٠ x ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴١٣٢١ )گلپایگان ۶١٢۴٠٠
سه راهى١١٠x ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣۶١ )گلپایگان ٨٧٣٨٠٠
سه راهى ١٢۵x ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣۶٢ )گلپایگان ٩٠٧۵٠٠
سه راهى ۴٠x ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٩۶ )گلپایگان ١٣٢٠٠٠
سه راهى ۵٠x ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣۶۵ )گلپایگان ١۴٠٨٠٠
سه راهى خم ۴٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۴ )گلپایگان ٩٠٣٠٠
سه راهى خم ۵٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۵ )گلپایگان ١٣٢٢٠٠
سه راهى خم ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۶ )گلپایگان ١٨٩۶٠٠
سه راهى خم ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠٩ )گلپایگان ٣١۶٢٠٠
سه راهى خم ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣١٠ )گلپایگان ۵٠۵٣٠٠
چهارراهى ۴۵-١١٠درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠۴١٠)گلپایگان ۶۵٣٧٠٠
درپوش ۶٣ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠٠۶) ۴٣۶٠٠
درپوش ٩٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠٠٩) ٨۶٩٠٠
درپوش ١١٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠١٠) ١١٨٢٠٠
درپوش ١٢۵ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠١٢) ٢٠۴٨٠٠
درپوش ۵٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠٠۵) ٢۵١٠٠
تبدیل غیر هم مرکز۶٣x٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٩۶ )گلپایگان ١١٠٣٠٠
تبدیل غیر هم مرکز۶٣x١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١۶ )گلپایگان ١۵١۵٠٠
تبدیل غیر هم مرکز٩٠x١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١٩ )گلپایگان ١۶۵٢٠٠
تبدیل غیر هم مرکز٩٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢٩ )گلپایگان ١٨۵٨٠٠
تبدیل غیر هم مرکز١١٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢١ )گلپایگان ٢٠۶۴٠٠
تبدیل غیر هم مرکز١١٠x١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶١ )گلپایگان ٣٣٧۴٠٠
تبدیل غیر هم مرکز١٢۵x١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶٢ )گلپایگان ٣۴۵۴٠٠
تبدیل غیر هم مرکز١۶٠x٢٠٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢۶ )گلپایگان ۶٧٣٠٠٠
تبدیل  هم مرکز٣٢x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶٣ )گلپایگان ۴٨۴٠٠
تبدیل  هم مرکز۴٠x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶۴ )گلپایگان ۶٢١٠٠
تبدیل  هم مرکز۵٠x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶۵ )گلپایگان ۶٣۶٠٠
تبدیل  هم مرکز۵٠x ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٩۵ )گلپایگان ٩٨٧٠٠
تبدیل  هم مرکز۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٩۶ )گلپایگان ١١٠٣٠٠
تبدیل  هم مرکز۵٠x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١۵ )گلپایگان ١٢٣٩٠٠
تبدیل  هم مرکز۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١۶ )گلپایگان ١٣٧٩٠٠
تبدیل  هم مرکز٧۵x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١٧ )گلپایگان ١۴١٢٠٠
تبدیل  هم مرکز١١٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢١ )گلپایگان ٢٠۶۴٠٠
تبدیل  هم مرکز١١٠x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶١ )گلپایگان ٣٠۴١٠٠
تبدیل  هم مرکز١٢۵x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶٢ )گلپایگان ٣۴٩٠٠٠
کلاهک ١١٠(گلپایگان) ٣٧٧۵٠٠
رابط دریچه بازدید ۶٣ پلیکا گلپایگان( ٢۴١٨٠۶) ١١٠۶٠٠
رابط با دریچه بازدید ٩٠ پلیکا گلپایگان( ٢۴١٨٠٩) ٢٠٧٧٠٠
رابط دریچه بازدید ١١٠ پلیکا گلپایگان( ٢۴١٨١٠) ٣١٧۴٠٠
رابط دریچه بازدید ١٢۵ پلیکا گلپایگان ٢۴١٨١٢ ٣۵۵۶٠٠
سیفون ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵٠۶ )گلپایگان ١۵٨۶٠٠
سیفون ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵٠٩ )گلپایگان ٢٩٩٩٠٠
سیفون ١١٠x١١٠پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵١٠)گلپایگان ۴٨١٨٠٠
سیفون ١١٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵١٠ )گلپایگان ۵١٠٩٠٠
سه راه دریچه بازدید ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٨٠٠۶ )گلپایگان ٢٣٢۵٠٠
سه راه دریچه بازدید ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٨٠٠٩ )گلپایگان ۵۴۶۵٠٠
سه راه دریچه بازدید ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٨٠١٠ )گلپایگان ۶۵۵۵٠٠
سه راه دریچه بازدید ١٢۵ پلیکا نیمه قوى(٢۴٨٠١٢ )گلپایگان ٩٨٣۶٠٠
رابط ۶٣( کوپلینگ ترمزدار()٢۴١١٠۶ )گلپایگان ۶٩٩٠٠
رابط ٩٠( کوپلینگ ترمز دار( )٢۴١١٠٩ )گلپایگان ١٠٨٠٠٠
رابط ١١٠( کوپلینگ ترمزدار()٢۴١١١٠ )گلپایگان ١٣٠٣٠٠
رابط ١٢۵(کوپلینگ ترمزدار( )٢۴١١١٢ ) گلپایگان ١٧١٧٠٠

مطالب و مقالات پلیمر گلپایگان

معرفی محصولات برند پلیمر گلپایگان

معرفی محصولات برند پلیمر گلپایگان

مقدمه شرکت پلیمر گلپایگان با بیش از ۳۰ سال سابقه، طیف وسیعی از انواع لوله و اتصالات را در سبد تولیدی خود گنجانده است. تولید بر اساس آخرین استانداردها روز دنیا و استفاده از مواد با کیفیت تنها بخشی از
معرفی برند پلیمر گلپایگان

معرفی برند پلیمر گلپایگان

معرفی برند پلیمر گلپایگان کارخانه پلیمر گلپایگان از مجموعه‌های با قدمت تولید لوله‌های پلیمری کشور است. سابقه بیش از سه دهه فعالیت در حوزه تولید و کسب عناوین مختلف، گواه هدف گذاری صحیح و مدیریت هوشمند این مجموعه است. علیرغم
پلیکا

پلیکا

ماده PVC  در سال ۱۹۱۳ کشف شد و اولین لوله های پلیمری در سال ۱۹۳۴ از جنس PVC تولید شدند. علاوه بر قدمت ۸۰ ساله، عملکرد خوب لوله های PVC (از قبیل نصب آسان، مقاومت در برابر سایش و فرسودگی،

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید