معرفی محصولات پلیمرگلپایگان با لیست قیمت جدید

برند پلیمر گلپایگان

درباره پلیمر گلپایگان بیشتر بدانید

پلیکا پلیمر گلپایگان ، گرانترین برند ایرانی

لوله پلیکای گلپایگان از محصولات شرکت پلیمر گلپایگان (PG) میباشد که جهت استفاده سیستم فاضلاب داخل ساختمان (توکار – روکار) طراحی شده است. پلیمر گلپایگان گرانترین تولید کننده لوله پلیکای ایرانی میباشد و بر روی محصولات آن هولوگرام «بدون سرب» درج شده است.

با توجه به وجود نام‌های مشابه در هنگام خرید به نام و مشخصات کامل کارخانه سازنده که بر بروی کلیه لوله و اتصالات درج شده است توجه نمایید.

نام مجموعه پلیمر گلپایگان
زمان شروع به کار 1361
محل کارخانه گاپایگان
محصولات دیگر تولیدی لوله های برق
تنوع سایز 20الی 630 میلیمتر
خدمات قبل از فروش تولید سایز سفارشی

لیست قیمت پلیمر گلپایگان و توضیح کامل تمامی محصولات در ادامه قابل مشاهده است.

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پلیمر گلپایگان"

لیست قیمت پلیمر گلپایگان
  • فروش محصولات پلیمر گلپایگان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیمر گلپایگان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پلیمر گلپایگان
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیمر گلپایگان را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پلیمر گلپایگان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیمر گلپایگان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات پلیمر گلپایگان

نام کالا قیمت اول
لوله ١/٩x۴ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۴ )گلپایگان ۴٩۴٠٠٠
لوله٣x ۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۵ )گلپایگان ٩٨٧٠٠٠
لوله ٣x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۶ )گلپایگان ١٢٢٢٠٠٠
لوله ٣x٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠٩ )گلپایگان ١٧٧٠٠٠٠
لوله٣/٢x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠١٠ )گلپایگان ٢٣٢۵٠٠٠
لوله ٣/٢x١٢۵پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠١٢ )گلپایگان ٢۶۵١٠٠٠
لوله۴x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠١۶ )گلپایگان ۴٢١٣٠٠٠
لوله ۴/٩x٢٠٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٢٠ )گلپایگان ۶۴۴٩٠٠٠
لوله٢/۴x ۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۵ )گلپایگان ٧٩٠٠٠٠
لوله ٣/٧x۵ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠۵)گلپایگان ١١۶٢٠٠٠
لوله ٣/٢x۶٣ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠۶)گلپایگان ١٢٣۴٠٠٠
لوله ۴/٧x۶٣ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠۶)گلپایگان ١٨۵١٠٠٠
لوله ۴/٣x٩٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠٩)گلپایگان ٢۴۶٧٠٠٠
لوله ۴/٢x١١٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١٠)گلپایگان ٣٠١١٠٠٠
لوله ۵/٣x١١٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١٠)گلپایگان ٣٧٧۴٠٠٠
لوله ۴/٨x١٢۵ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١٢)گلپایگان ٣٩٢۴٠٠٠
لوله ۶/٢x١۶٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١۶)گلپایگان ۶۴٨٧٠٠٠
لوله ٧/٧x١۶٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١۶)گلپایگان ٧٩٧٣٠٠٠
لوله ٧/٧x٢٠٠پلیکا قوى( ٢۵٠٠٢٠)گلپایگان ١٠٠٣٩٠٠٠
زانوئى ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠۶ )گلپایگان ٧٩٨٠٠
زانوئى ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠٩ )گلپایگان ١۴٠٠٠٠
زانوئى ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢١٠ )گلپایگان ٢١٢٧٠٠
زانوئى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢١٢ )گلپایگان ٢۴٢۶٠٠
زانوئى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢١۶ )گلپایگان ۴٨۵٢٠٠
زانوئى ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٢٠ )گلپایگان ٩٠٢١٠٠
زانوئى ۴٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠۴ )گلپایگان ٣٩٧٠٠
زانوئى ۵٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠۵ )گلپایگان ۵۴۵٠٠
زانوئى ۴۵-۴٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠۴ )گلپایگان ٣۴٧٠٠
زانوئى ۴۵-۵٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠۵ )گلپایگان ۴٣۶٠٠
زانوئى ۴۵-۶٣ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠۶ )گلپایگان ۶٩٧٠٠
زانوئى ۴۵-٩٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠٩ )گلپایگان ١٣٣۶٠٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵١٠ )گلپایگان ١٩١٧٠٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵١٢ )گلپایگان ٢۵٢۴٠٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵١۶ )گلپایگان ٣٨٢۴٠٠
زانو ٢٠٠ – ۴۵ درجه یکسر کوپلى گلپایگان( ٢۴۴۵٢٠) ٧٣۵١٠٠
سه راهى ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۶ )گلپایگان ١٠٨٩٠٠
سه راهى ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠٩ )گلپایگان ١٨٨٢٠٠
سه راهى ١١٠ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١٠ )گلپایگان ٢٩۶٨٠٠
سه راهى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١٢ )گلپایگان ٣۵٨٨٠٠
سه راهى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣١۶ )گلپایگان ۶٣٢٩٠٠
سه راهى ۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٩۶ )گلپایگان ١٧٠٢۵٠
سه راهى ۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١۶ )گلپایگان ٢٣٢٨٠٠
سه راهى ٩٠x ١١٠ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١٩ )گلپایگان ٢٧٧٠٠٠
سه راهى ١١٠x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣۶١ )گلپایگان ۴٧۵٣٠٠
سه راهى ١٢۵x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣۶٢ )گلپایگان ۴٨٩٧٠٠
سه راهى ۴۵-۴٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠۵ )گلپایگان ٧١١٠٠
سه راهى ۴۵-۵٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠۵ )گلپایگان ٩۴٠٠٠
سه راهى ۴۵-۶٣ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠۶ )گلپایگان ١٣١٢٠٠
سه راهى ۴۵-٩٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠٩ )گلپایگان ٢٣٧۶٠٠
سه راهى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣١٠ )گلپایگان ٣٣۶۶٠٠
سه راهى ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴١٣١٢ )گلپایگان ۴٧۵٧٠٠
سه راهى ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣١۶ )گلپایگان ٨٠۴٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-٩٠ درجه پلیکا نیمه قوى(٢۴١٣٩۶)گلپایگان ٢١٢٧٠٠
سه راهى۶٣x ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴١٣١۶ )گلپایگان ٢۶٧١٠٠
سه راهى٩٠x ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣١٩ )گلپایگان ٢٧٢٠٠٠
سه راهى١١٠ x ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴١٣٢١ )گلپایگان ۴٢۵۴٠٠
سه راهى١١٠x ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣۶١ )گلپایگان ۶٢٢٣٠٠
سه راهى ١٢۵x ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣۶٢ )گلپایگان ۶۴۶٣٠٠
سه راهى ۴٠x ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٩۶ )گلپایگان ٩۴٠٠٠
سه راهى ۵٠x ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣۶۵ )گلپایگان ١٠٠٢٠٠
چهارراهى ۴۵-١١٠درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠۴١٠)گلپایگان ۴۶۵۵٠٠
درپوش ۶٣ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠٠۶) ٣٣١٠٠
درپوش ٩٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠٠٩) ۶١٨٠٠
درپوش ١١٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠١٠) ٨۴١٠٠
درپوش ١٢۵ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠١٢) ١۴۵٨٠٠
درپوش ۵٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠٠۵) ١٧٨٠٠
تبدیل غیر هم مرکز۶٣x٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٩۶ )گلپایگان ٧٨۵٠٠
تبدیل غیر هم مرکز۶٣x١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١۶ )گلپایگان ١٠٧٨٠٠
تبدیل غیر هم مرکز٩٠x١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١٩ )گلپایگان ١٢٢۴٠٠
تبدیل غیر هم مرکز٩٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢٩ )گلپایگان ١٣٣۴٠٠
تبدیل غیر هم مرکز١١٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢١ )گلپایگان ١۵٢٠٠٠
تبدیل غیر هم مرکز١١٠x١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶١ )گلپایگان ٢۴٠٣٠٠
کلاهک ١١٠(گلپایگان) ٢۶٨٨٠٠
رابط دریچه بازدید ۶٣ پلیکا گلپایگان( ٢۴١٨٠۶) ٨١۵٠٠
رابط با دریچه بازدید ٩٠ پلیکا گلپایگان( ٢۴١٨٠٩) ١۴٧٩٠٠
رابط دریچه بازدید ١١٠ پلیکا گلپایگان( ٢۴١٨١٠) ٢٢۶١٠٠
رابط دریچه بازدید ١٢۵ پلیکا گلپایگان ٢۴١٨١٢ ٢۵٣٢٠٠
سیفون ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵٠۶ )گلپایگان ١١٢٨٠٠
سیفون ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵٠٩ )گلپایگان ٢٠۶٠٠٠
سیفون ١١٠x١١٠پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵١٠)گلپایگان ٣۴٣١٠٠
سیفون ١١٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵١٠ )گلپایگان ٣۶٧۶٠٠
سه راه دریچه بازدید ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٨٠٠۶ )گلپایگان ١۶۵۵٠٠
سه راه دریچه بازدید ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٨٠٠٩ )گلپایگان ٣٨٩٢٠٠
سه راه دریچه بازدید ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٨٠١٠ )گلپایگان ۴٧٢١٠٠
سه راه دریچه بازدید ١٢۵ پلیکا نیمه قوى(٢۴٨٠١٢ )گلپایگان ۶٩١٨٠٠
رابط ۶٣( کوپلینگ ترمزدار()٢۴١١٠۶ )گلپایگان ۴٩٧٠٠
رابط ٩٠( کوپلینگ ترمز دار( )٢۴١١٠٩ )گلپایگان ٧۶٩٠٠
رابط ١١٠( کوپلینگ ترمزدار()٢۴١١١٠ )گلپایگان ٩۵٠٠٠
رابط ١٢۵(کوپلینگ ترمزدار( )٢۴١١١٢ ) گلپایگان ١١٧۵٠٠

مطالب و مقالات پلیمر گلپایگان

تهویه مطبوع ، از گذشته تا امروز

تهویه مطبوع ، از گذشته تا امروز

امروزه انواع سیستم‌های تهویه مطبوع دیگر نه به عنوان یک وسیله لوکس و اشرافی، بلکه بعنوان یکی از تجهیزات استاندارد و ضروری ساختمان در اکثر خانه ها وجود دارد. دستگاه‌های تهویه مطبوع از جوانب مختلفی تاثیر زیادی در زندگی ما
سیستم های لوله کشی گرمایشی

سیستم های لوله کشی گرمایشی

سیستم های لوله کشی گرمایشی: سیستم های گرمایشی مرکزی می توانند با یونیت های واسطی همچون رادیاتور و فن کوئل بسته شوند. دو نوع معمول لوله کشی در سیستم های گرمایشی وجود دارد که در اینجا به اختصار توضیح داده

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره
I
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید