معرفی محصولات پوشفیت پلیران با لیست قیمت جدید

برند پلیران

لیست قیمت لوله اتصالات پوشفیت پلیران و توضیحات محصول

سیستم پلیران پوش فیت با طراحی مدرن از برندهای برتر در رده پوش فیت میباشد که به صورت یک سر سوکت و دو سر سوکت از سایز ۴۰ تا ۱۶۰ میلیمتر تولید میشود. مواد اولیه این پوش فیت پلیران به گونه ای است که از محصولات پلیران با نام پوش فیت خود با اطمینان نام برده میشود.

تمامی محصولات برند پلیران به همراه لیست قیمت کامل پلیران را میتوانید در ادامه میشاهده نمایید.

 

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پوشفیت پلیران"

لیست قیمت پوشفیت پلیران
  • فروش محصولات پوشفیت پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پوشفیت پلیران
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پوشفیت پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت پوشفیت پلیران

نام کالا قیمت اول(ریال)
لوله ٣٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧۵٨٨٠
لوله ۵٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۴٢٠۶٠
لوله ١٠٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٢٠٧٨٠
لوله ٢٠٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴١٣٢٩٠
لوله ٣٠٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٩٠٢١٠
لوله ٣٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢٧١۶٠
لوله ۵٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٧٠۵٣٠
لوله ١٠٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۶۵٣٧٠
لوله ٢٠٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵١٠٠٩٠
لوله ٣٠٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٣٠٢٨٠
لوله ٣٠-٧٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۵١٩٢٠
لوله ۵٠-٧٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۶۴١١٠
لوله ١٠٠-٧٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴۴۶٩٣٠
لوله ٢٠٠-٧٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨٧۴۶٠٠
لوله ٧٠ -٣٠٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢۶٠٠٨٠
لوله ٣٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٢١٢٩٠
لوله ۵٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٠٨٢٠٠
لوله ١٠٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٩١۶٩٩٠
لوله ٢٠٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٨١١١٢٠
لوله ٣٠٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۶٧٢٩٢٠
لوله ٣٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٩٠۶١٠
لوله ۵٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٧١٩٠٠
لوله ١٠٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢١۶۴۴٠
لوله ٢٠٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٣٩٧۴٣٠
لوله ٣٠٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣۵۵٧۶١٠
لوله ٣٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٧۶١۴٠
لوله ۵٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠٢٨٢٠٠
لوله ١٠٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٠۵۵٩۵٠
لوله ٢٠٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴١١١۶۵٠
لوله ٣٠٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶١۶٧۵٨٠
لوله ۵٠-۴٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۴۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۵۴٣٠٠
لوله ١٠٠-۴٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۴١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٨٨۴۵٠
لوله ٢٠٠-۴٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۴٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴۵٠۵۶٠
لوله ٣٠٠-۴٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۴٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶۴۶١۴٠
لوله ۵٠-۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۵۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۴۶٧۴٠
لوله ١٠٠-۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۵١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣۴١۶٧٠
لوله ٢٠٠-۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۵٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵۵٠۶٧٠
لوله ٣٠٠-۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۵٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٩۴٨٨٠
لوله ۵٠-٧٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٧۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٨٩۵٩٠
لوله ١٠٠-٧٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٧١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٣٨٠٢٠
لوله ٢٠٠-٧٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٧٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٩١٠۶٠٠
لوله ٧٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٧٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣٧٠٩۵٠
لوله ۵٠-١١٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١١۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶۵۴٣۵٠
لوله ١٠٠-١١٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١١١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠١۶۵۵٠
لوله ٢٠٠-١١٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٨۶۴٠۴٠
لوله ٣٠٠-١١٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١١٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٨۴٧۵۴٠
لوله ۵٠-١٢۵ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٣٧٠١٠
لوله ١٠٠-١٢۵ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣۶۶٠١٠
لوله ٢٠٠-١٢۵ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۴٧٩۶٨٠
لوله ٣٠٠-١٢۵ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣۶٧٩٩۶٠
لوله ۵٠-١۶٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۶۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١١٩١٨٩٠
لوله ١٠٠-١۶٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۶١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢١٩٢٧٣٠
لوله ٢٠٠-١۶٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۶٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٣٨۵٠٠٠
لوله ٣٠٠-١۶٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۶٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶۵٧٧٢١٠
لوله۵٠-٢٠٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢١٨٨٩١٠
لوله١٠٠-٢٠٠سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٨٩۵٠٢٠
لوله٢٠٠-٢٠٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٣٨۴٩١٠
لوله٣٠٠-٢٠٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠٨٢١٣١٠
لوله ۵٠-٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۶٧١۶٢٠
لوله ١٠٠-٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٣٧٧٧٢٠
لوله ٢٠٠-٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨٧٢٧۶٨٠
لوله ٣٠٠-٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣٠٣٨٩٠٠
زانوئى ۴٠ – ٨٧ درجه( ٢۶٠٢٠۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠٩٧۴٠
زانوئى ۵٠ ٨٧- درجه( ٢۶٠٢٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣۵٨٩٠
زانوئى ٧٠ ٨٧- درجه( ٢۶٠٢٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٢٢٢٣٠
زانوئى ١١٠ ٨٧- درجه(  ٢۶٠٢١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵۴٣٧٩٠
زانوئى ٨٧-١٢۵ درجه( ٢۶٠٢١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٣٢٨۵٠
زانوئى ۵٠ بلند ٨٧- درجه( ٢۶١٢٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۶۶٠٨٠
زانوئى ٧٠ بلند ٨٧- درجه(٢۶١٢٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣١٠٧٧٠
زانوئى ١١٠ بلند ٨٧- درجه( ٢۶١٢١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٠۶٧٩٠
زانوئى ١٢۵ بلند ٨٧- درجه(٢۶١٢١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠٢۴۶٧٠
زانوئى ۶٧-۵٠ درجه( ٢۶۶٧٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣٧٩١٠
زانوئى ۶٧-١١٠ درجه( ٢۶۶٧١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٩۵۴٩٠
زانوئى ۴۵-۴٠ درجه( ٢۶۴۵٠۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠١۶٨٠
زانوئى ۴۵-۵٠ درجه( ٢۶۴۵٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢٧٨٣٠
زانوئى ۴۵-٧٠ درجه( ٢۶۴۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٩٨٠٨٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه( ٢۶۴۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٣۵١٢٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه( ٢۶۴۵١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٨٧٩٧٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه( ٢۶۴۵١۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢٠۵۶۶٠
زانوئى ٣٠-۵٠ درجه( ٢۶٣٠٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١١٧٧٨٠
زانوئى ٣٠-٧٠ درجه( ٢۶٣٠٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٠٢٠٨٠
زانوئى ٣٠-١١٠ درجه( ٢۶٣٠١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٠۶٩۴٠
زانوئى ١۵-١١٠ درجه( ٢۶١۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٧٨٧٧٠
زانوئى ۴۵-٢٠٠ درجه( ٢۶۴۵٢٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۴۴۵٨٠٠٠
زانو ١١٠ – ۴۵ درجه سوکت بلند( ٢۶١٢١٠ )پلى ران پروتکت ٧۶٢۶٨٠
سه راهى ۵٠ ٨٧- درجه(٢۶٠٣٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢١٧۴١٠
سه راهى ٧٠ ٨٧- درجه(٢۶٠٣٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣۵٩٨۶٠
سه راهى ١١٠ ٨٧- درجه(٢۶٠٣١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٣١٣۴٠
سه راهى ۵٠x ٧٠ ٨٧- درجه(٢۶٠٣٧۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٩٧۶٩٠
سه راهى ۵٠x ١١٠ ٨٧- درجه( ٢۶٠٣١۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٠۴۵۶٠
سه راهى ۴۵-۴٠ درجه( ٢۶١٣٠۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٩۵٢٧٠
سه راهى ۴۵-۵٠ درجه( ٢۶١٣٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٣٧۵۵٠
سه راهى ۴۵-٧٠ درجه( ٢۶١٣٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴١٠١٨٠
سه راهى ۴۵-١١٠ درجه( ٢۶١٣١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨٨۴٢٧٠
سه راهى ۴۵-١٢۵ درجه( ٢۶١٣١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢۶۴۴۴٠
سه راهى ۴۵-١۶٠ درجه( ٢۶١٣١۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۴۵١١٧٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-٧٠ درجه( ٢۶١٣٧۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٢٣٨٧٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢۶١٣١۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵۴٨٨٣٠
سه راهى ٧٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢۶١٣١٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶۶١٣۴٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١٢۵ درجه(٢۶١٣٢١)پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠٩٣۴٩٠
سه راهى ١٠٠ x ١۶٠ ۴۵- درجه( ٢۶١٣۶١)پوش فیت پلى ران پروتکت ١٧٣٣١۵٠
سه راهى ۴۵-٢٠٠ درجه( ٢۶١٣٢٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٢٢٩٢٩٩٠
سه راهى ١۶٠ x ٢٠٠ ۴۵- درجه( ٢۶١٣٢۶)پوش فیت پلى ران پروتکت ٢١۴۶٧٨٧٠
چهار راهى ۶٧-١١٠ درجه( ٢۶٠۴١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠٩۶٠٠٠
درپوش تست ۴٠( ٢۶١٠٠۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٩۶۶٠
درپوش تست ۵٠( ٢۶١٠٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣۵٢١٠
درپوش تست ٧٠( ٢۶١٠٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧۴١٠٠
درپوش تست ١١٠( ٢۶١٠١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢٩۶٣٠
درپوش تست ١٢۵( ٢۶١٠١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۵٧۴١٠
درپوش تست ١۶٠( ٢۶١٠١۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٧٢٢٠٠
تبدیل ۴٠ x ۵٠( ٢۶١٧۵۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠٧٧٣٠
تبدیل ۵٠ x ٧٠( ٢۶١٧٧۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۶٢٠۴٠
تبدیل ۵٠ x ١١٠( ٢۶١٧١۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۶٢۶٩٠
تبدیل ٧٠ x ١١٠( ٢۶١٧١٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٨٠۵٩٠
تبدیل ١١٠ x ١٢۵( ٢۶١٧٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٠۶٩۴٠
تبدیل ١٢۵ x ١۶٠( ٢۶١٧۶٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧١٢٧٣٠
تبدیل ١۶٠ x ٢٠٠( ٢۶١٧٢۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢٧٩٧٠٧٠
بست دیوارى ۵٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠٠۵) ١۵۵٩۴٠
بست دیوارى ٧۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠٠٧) ٢١۴٢٧٠
بست دیوارى ١١٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠١٠) ٢٧٢١٧٠
بست دیوارى ١٢۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠١٢) ۴٢٣٩٣٠
بست دیوارى ١۶٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠١۶) ۴٩٢۴۵٠
بست دیوارى ۶٣ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠٠۶) ١۵٨۴٢٠
بست دیوارى ٩٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠٠٩) ٢٢٣٨٩٠
بست سقفى ۴٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠۴) ٩٠٢٩٠
بست سقفى ۵٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠۵) ١٧١۶٢٠
بست سقفى ٧۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠٧) ٢٣١١٨٠
بست سقفى ١١٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١٠) ٢٩١٨٨٠
بست سقفى ١٢۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١٢) ۴٧٣٧٢٠
بست سقفى ١۶٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١۶) ۵۵٠٨٧٠
بست سقفى ۶٣ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠۶) ١٨۴۴۵٠
بست سقفى ٩٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠٩) ٢١۴٠٨٠
بست سقفى قابل تنظیم۵٠ پلیران(٢۶۴١٠۵) ١۶٩٧٢٠
بست سقفى قابل تنظیم٧۵ پلیران(٢۶۴١٠٧) ٢١٧۶۵٠
بست سقفى قابل تنظیم١١٠ پلیران(٢۶۴١١٠) ٢٧٧٨٢٠
بست سقفى قابل تنظیم١٢۵ پلیران(٢۶۴١١٢) ۴١١٨٩٠
بست سقفى قابل تنظیم١۶٠ پلیران(٢۶۴١١۶) ۵۴۵٩٨٠
بست پایدار دیوارى ۵٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠٠۵) ١٧٢۶۴٠
بست پایدار دیوارى ۶٣ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠٠۶) ١٧۶١٣٠
بست پایدار دیوارى ٧۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠٠٧) ٢٣٧٧٧٠
بست پایدار  دیوارى ٩٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠٠٩) ٢۴٧٨٣٠
بست پایدار  دیوارى١١٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠١٠) ٣١١٠٠٠
بست پایدار دیوارى ١٢۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠١٢) ۴۵٣۶۶٠
بست پایدار دیوارى١۶٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴٠١۶) ۵۴۵۶۶٠
بست سقفى جوشى پایدار۵٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠۵) ١٨٩٣۴٠
بست سقفى جوشى پایدار۶٣ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠۶) ٢٠۴۴٩٠
بست سقفى جوشى پایدار ٧۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠٧) ٢۵۶٢۵٠
بست سقفى جوشى پایدار٩٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠٩) ٢۶٧۴٩٠
بست سقفى جوشى پایدار١١٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١٠) ٣۴۶٧٩٠
بست سقفى جوشى پایدار١٢۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١٢) ۵٢۶٢١٠
بست سقفى جوشى پایدار١۶٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١۶) ۶١١٢٩٠
بست سقفى آویز پایدار۵٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠۵) ٢٠٠٧٢٠
بست سقفى آویز پایدار۶٣ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠۶) ٢٠۵٧۶٠
بست سقفى آویز پایدار٧۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١٠٧) ٢۵٧٢١٠
بست سقفى آویز پایدار١١٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١٠) ٣۵٨٩٣٠
بست سقفى آویز پایدار١٢۵ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١٢) ۴٨٩١٩٠
بست سقفى آویز پایدار١۶٠ پوش فیت پلیران( ٢۶۴١١۶) ۶۴٧٠۵٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى۵٠ پلیران(٢۶۴٠٠۵) ١٨٧۵٩٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى٧۵ پلیران(٢۶۴٠٠٧) ٢۴٠٣٧٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى١١٠ پلیران(٢۶۴٠١٠) ٣٢٨٠٠٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى١٢۵ پلیران(٢۶۴٠١٢) ۴۵٧١٨٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى١۶٠ پلیران(٢۶۴٠١۶) ۶٠۴٧٠٠
سیفون یک تکه ۵٠( ٢۶۶۵٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٩۶۴٣٠
سیفون یک تکه ٧٠( ٢۶۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٣٨٢٧٠
سیفون یک تکه ١١٠( ٢۶۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢٧٣٢٣٠
سیفون ۵٠ کوتاه(  ٢۶۶۵٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٣٢٨۴٠
سیفون ٧٠ کوتاه(  ٢۶۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٧۴۶٨٠
سیفون ١٠٠ کوتاه(  ٢۶۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠٩٩٨٨٠
سیفون سوکت دار ۵٠( ٢۶۶۵٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٨٠۶٨٠
سیفون سوکت دار ٧۵( ٢۶۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵۵٩۴١٠
سیفون سوکت دار ١٢۵*١١٠( ٢۶۶۵٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۶٢٧٧٠٠
رایزر سیفون ۵٠ پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣٢٢٨٠
رایزر سیفون ١٠٠ پوش فیت پلى ران پروتکت ۴۶۴٧٣٠
سیفون جدید با دریچه بازدید ٧٠( ٢۶۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٩٠٨۵٩٠
سیفون جدید با دریچه بازدید ١١٠( ٢۶۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٩۶٢۴٠٠
سیفون بازدید ١٠٠( ٢۶۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٢٠۴۴۴٠
سیفون بازدید ١٢۵( ٢۶۶۵١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣١٠٣۴۵٠
سه راه بازدید ٧٠( ٢۶٢٣٠٧)پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٠٨٣۴٠
سه راه بازدید ١١٠( ٢۶٢٣١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧۴۵۵۴٠
سه راه بازدید ١٢۵( ٢۶٢٣١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١١۵۵٣١٠
دریچه بازدید ۵٠( ٢۶١٨٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٧٩٣۴٠
دریچه بازدید ٧٠( ٢۶١٨٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٩٩۴٠٠
دریچه بازدید ١١٠( ٢۶١٨١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣١۵٢٢٠
دریچه بازدید ١٢۵( ٢۶١٨١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٢٨٠٧٠
دریچه بازدید ١۶٠( ٢۶١٨١۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵۵٨٨٨٠
رابط ۴٠( ٢۶١١٠۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢٠٩۵٠
رابط ۵٠( ٢۶١١٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣۵۶۵٠
رابط ٧٠( ٢۶١١٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢١٣٧٣٠
رابط ١١٠( ٢۶١١١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴۴٩٩٣٠
رابط ١٢۵( ٢۶١١١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٠۶۶٠٠
رابط ١۶٠( ٢۶١١١۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨٨٢١٩٠
عصائى پشت بام ۵٠( ٢۶٨۵٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۴١٠٠٠
عصائى پشت بام ٧٠( ٢۶٨۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵١٧٣٠٠
عصائى پشت بام ١١٠( ٢۶٨۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١١٠٨۴۴٠
رابط بوگیر ۵٠( ٢۶٩٠٠۵ )پوش فیت پلى ران ٩۶٠٠٠

مطالب و مقالات پوشفیت پلیران

پلی ران,محصولات,کاربردها و مزایا

پلی ران,محصولات,کاربردها و مزایا

پلی ران به جرات می‌توان گفت یکی از بهترین برند‌های حال و حاضر صنعت لوله و اتصالات فاضلابی در سطح کشور، محصولات پلی ‌ران است . برندی که توصیه‌ی اول متخصصان ساختمان و کشاورزی در زمینه‌ی اتصالات است. اگر مشغول
معرفی برند پلی ران

معرفی برند پلی ران

معرفی برند پلی ران همان طور که می‌دانید در کشورمان سال‌هاست که در زمینه تولید لوله‌های پلی اتیلن فعالیت انجام می‌شود. در طی این سال‌ها یکی از کارخانه‌هایی که به خوبی توانسته است خودش را مطابق با پیشرفت‌های تکنولوژی، به
معرفی محصول پوش فیت پلی ران

معرفی محصول پوش فیت پلی ران

معرفی محصول پوش‌ فیت پلی ران سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی همیشه از دغدغه‌های اصلی مهندسان بوده است. در این مطلب قصد داریم که به بررسی محصول پوش فیت پلی ایران بپردازیم که سرعت کار در پروژه‌های عمرانی را تا حدود

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره

کلیدواژه خود را وارد کنید