معرفی محصولات آذین لوله سپاهان با لیست قیمت جدید

برند آذین لوله

لیست قیمت آذین لوله سپاهان و توضیح محصولات

آذین لوله، دارای مزیت رقابتی شدید در زمینه قیمت به علت حجم تولید فراوان

لوله تک لایه آذین که به لوله سفید یا لوله سبز نیز شناخته میشود محصولی از صنایع گیتی پسند است که بهترین کیفیت لوله‌های تک لایه ایرانی را دارا میباشد. بدلیل سهولت در حمل و نقل و اجرا نسبت به لوله های آهنی، جایگزین مناسبی برای لوله های فلزی در سیستم آبرسانی منازل شده است. در اینجا لیست قیمت آذین لوله را نیز برای شما قرارداده ایم.

اتصالات لوله تک لایه آذین به دو صورت جوش و پیچی میباشد. کاربرد ان برای آبرسانی تا دمای ۵۰ درجه و لوله کشی رو کار و توکار میباشد.

بازرگانی کشیشی ارائه کننده محصولات آذین لوله سپاهان گیتی پسند با مناسب‌ترین قیمت مشابه درب کارخانه با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت معتبر می‌باشد. در ادامه لیست قیمت آذین لوله سپاهان را میتوانید همراه با توضیحات محصولات آن مشاهده نمایید :

نام مجموعه گیتی پسند
زمان شروع به کار ۱۳۷۵
نام مدیر عامل آقای جنتی
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های ۵ لایه – لوله های پوشفیت – لوله های پلی اتیلن – شیرآلات – فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز ۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش ۱۰سال بیمه ایران
مدیر فروش مهندس خدابنده لو
لیست قیمت آذین لوله

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "آذین لوله"

لیست قیمت آذین
  • فروش محصولات آذین لوله عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش آذین لوله
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات آذین لوله عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول لیست قیمت آذین لوله

نام کالا قیمت اول
لوله ٢٠( ٢٢٠٠٠١ )آذین ١٢١۵٣٠
لوله ٢۵( ٢٢٠٠٠٢ )آذین ١٩١٠۴٠
لوله ٣٢( ٢٢٠٠٠٣ )آذین ٣۵٩٠٩٠
لوله ۴٠( ٢٢٠٠٠۴ )آذین ۶١۴٧٧٠
لوله ۵٠( ٢٢٠٠٠۵ )آذین ٩٩٧٢٢٠
لوله ۶٣( ٢٢٠٠٠۶ )آذین ١۵٩۶٨٣٠
لوله ٧۵( ٢٢٠٠٠٧ )آذین ٢٣٠۶٢۴٠
لوله ٩٠( ٢٢٠٠٠٩ )آذین ٣٣۵١٩٧٠
لوله ١١٠( ٢٢٠٠١٠ )آذین ۵٠٧٣٨٢٠
لوله ١٢۵( ٢٢٠٠١٢ )آذین ۶٧٠١٢٢٠
زانوئى ٢٠( ٢٢٠٢٠١ )آذین ٢٣٩٢٠
زانوئى ٢۵( ٢٢٠٢٠٢ )آذین ٣۵۴۶٠
زانوئى ٣٢( ٢٢٠٢٠٣ )آذین ۵٧۵۴٠
زانوئى ۴٠( ٢٢٠٢٠۴ )آذین ١١١۴٠٠
زانوئى ۵٠( ٢٢٠٢٠۵ )آذین ١٩٢۴٨٠
زانوئى ۶٣( ٢٢٠٢٠۶ )آذین ٣٣٧٠٠٠
زانوئى ٧۵( ٢٢٠٢٠٧ )آذین ۵١۵٣٧٠
زانوئى ٩٠( ٢٢٠٢٠٩ )آذین ٩٣٣٧۶٠
زانوئى ١١٠( ٢٢٠٢١٠ )آذین ١۴۶۵٨٠٠
زانوئى ١٢۵( ٢٢٠٢١٢ )آذین ٢٣۴۴٠۴٠
زانوئى ٢٠x٢۵( ٢٢٠٢٢١ )آذین ۴٠۵٢٠
زانوئى ۴۵ درجه ٢٠( ٢٢۴۵٠١ )آذین ٢١۶٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ٢۵( ٢٢۴۵٠٢ )آذین ٣٢۴٧٠
زانوئى ۴۵ درجه ٣٢( ٢٢۴۵٠٣ )آذین ۵۶٠٢٠
زانوئى ۴۵ درجه ۴٠( ٢٢۴۵٠۴ )آذین ١٠١٧٧٠
زانوئى ۴۵ درجه ۵٠( ٢٢۴۵٠۵ )آذین ١٧٣٠١٠
زانوئى ۴۵ درجه ۶٣( ٢٢۴۵٠۶ )آذین ٢٢٨٨١٠
زانو بوشن فلزى زوج رادیاتورى ١/٢ * ٢٠( ٢٢٠٢٠١)آذین ٣٧١۵٩٠
زانو بوشن فلزى زوج ١/٢ * ٢٠( ٢٢٠٢٠١)آذین ٢٩٨۶٠٠
زانو بوشن فلزى زوج ١/٢ * ٢۵( ٢٢٠٢١٢)آذین ٣٣۵٠٣٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٢٢١١ )آذین ١٢۵٧١٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢۵( ٢٢٢٢١٢ )آذین ١٢٩٣١٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢٢٢٢ )آذین ١٧۴۴۶٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢۴٢١١ )آذین ١٨۶٩٣٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢٠( ٢٢۴٢٢١ )آذین ٢٠٩٢٨٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢۴٢٢٢ )آذین ٢٢۵٧۶٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٢١١ )آذین ١٢١٨٣٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢١٢٢١ )آذین ١٧٠٧٧٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢١٢١٢ )آذین ١٢٣٣١٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١٢٢٢ )آذین ١٧۵۴٠٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٣٢( ٢٢١٢٢٣ )آذین ١٧۶۶١٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٢٣٣ )آذین ٢٧٣٠٢٠
زانوئى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣٢١١ )آذین ١٨۶٩۵٠
زانوئى مغزى فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٣٢٢١ )آذین ٢٢۴٨۵٠
زانوئى مغزى فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٣٢١٢ )آذین ٢١٨٧٢٠
زانوئى مغزى فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٣٢٢٢ )آذین ٢٢٧۵٠٠
سه راهى ٢٠( ٢٢٠٣٠١ )آذین ٣٠۵٣٠
سه راهى ٢۵( ٢٢٠٣٠٢ )آذین ۴٢۴۵٠
سه راهى ٣٢( ٢٢٠٣٠٣ )آذین ۶٧٩٩٠
سه راهى ۴٠( ٢٢٠٣٠۴ )آذین ١٣٣٢١٠
سه راهى ۵٠( ٢٢٠٣٠۵ )آذین ٢٢١۶٢٠
سه راهى ۶٣( ٢٢٠٣٠۶ )آذین ۴٠٣٩٨٠
سه راهى ٧۵( ٢٢٠٣٠٧ )آذین ۶٠٩٢٠٠
سه راهى ٩٠( ٢٢٠٣٠٩ )آذین ١٢٩٨٢٠٠
سه راهى ١١٠( ٢٢٠٣١٠ )آذین ١٨۴۶٩۵٠
سه راهى١٢۵( ٢٢٠٣١٢ )آذین ٢٧٧۵۵۴٠
سه راهى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٢٠٣١٢ )آذین ٣٨٣٣٠
سه راهى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٢٠٣٢١ )آذین ٣٩٢۴٠
سه راهى ٢٠x٢۵x٢۵ آذین ۵١٢٨٠
سه راهى ٢٠x٢٠x٣٢( ٢٢٠٣١٣ )آذین ۶٠٠٣٠
سه راهى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٢٠٣٣١ )آذین ۵٩۴١٠
سه راهى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٢٠٣٣٢ )آذین ۶٧٨٩٠
سه راهى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٢٠٣۴١ )آذین ١٠٩٢٢٠
سه راهى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٢٠٣۴٢ )آذین ١١۴٧٩٠
سه راهى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٢٠٣۴٣ )آذین ١٢١۴٠۵
سه راهى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٢٠٣۵٣ )آذین ١٨٠١٨٠
سه راهى ۶٣x٢۵x۶٣( ٢٢٠٣۶٢ )آذین ۴٣١٠٨٠
سه راهى ۶٣x٣٢x۶٣( ٢٢٠٣۶٣ )آذین ۴٣۴١٢٠
سه راهى ۶٣x۴٠x۶٣( ٢٢٠٣۶۴ )آذین ۴٣٨٩٣٠
سه راهى۶٣x۵٠x۶٣( ٢٢٠٣۶۵ )آذین ۴۵١۵۴٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٢٣١١ )آذین ١٢۶٧٠٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢۵( ٢٢٢٣١٢ )آذین ١٣۵۵۶٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢٣٢٢ )آذین ١٨١٧٨٠
سه راهى مغزى فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢۴٣١١ )آذین ٢١۵٠٨٠
سه راهى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢۴٣٢٢ )آذین ٢٣۵١٨٠
سه راهى بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٣١١ )آذین ١٢۴٨٧٠
سه راهى بوشن فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢١٣٢١ )آذین ١۶٧٢۴٠
سه راهى بوشن فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢١٣١٢ )آذین ١۴۴١۵٠
سه راهى بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١٣٢٢ )آذین ١٧۶٩۵٠
سه راهى بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٣٣٣ )آذین ٢٩۶۵۵٠
سه راهى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣٣١١ )آذین ١٩٧٣٧٠
سه راهى سه کنج ٢٠( ٢٢۵٣٠١ )آذین ٣٨٧۵٠
سه راهى سه کنج ٢۵( ٢٢۵٣٠٢ )آذین ۴٩٩٣٠
چهار راهى ٢٠( ٢٢٠۴٠١ )آذین ۴۴۶٠٠
چهار راهى ٢۵( ٢٢٠۴٠٢ )آذین ۵٩٨٢٠
چپقى ٢٠( ٢٢٠٧٠١ )آذین ٢۶٣٨٠
چپقى ٢۵( ٢٢٠٧٠٢ )آذین ٣٣٩٢٠
بوشن ٢٠( ٢٢١١٠١ )آذین ١۶٠٠٠
بوشن ٢۵( ٢٢١١٠٢ )آذین ٢١٣٠٠
بوشن ٣٢( ٢٢١١٠٣ )آذین ٣۴٨۴٠
بوشن ۴٠( ٢٢١١٠۴ )آذین ۶۴۴٣٠
بوشن ۵٠( ٢٢١١٠۵ )آذین ١١۴۵۴٠
بوشن ۶٣( ٢٢١١٠۶ )آذین ١٨٨٣٠٠
بوشن ٧۵( ٢٢١١٠٧ )آذین ٢٩٣١٩٠
بوشن ٩٠( ٢٢١١٠٩ )آذین ۵١٨۵٧٠
بوشن ١١٠( ٢٢١١١٠ )آذین ٧٩۶٠٨٠
بوشن١٢۵( ٢٢١١١٢ )آذین ١٠٩٧٩٧٠
بوشن یکسر فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٢١١١ )آذین ١٠۶٨۵٠
بوشن یکسر فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٢١٢١ )آذین ١۶٢٧٣٠
بوشن یکسر فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٢١١٢ )آذین ١١٣٠٠٠
بوشن یکسر فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢١٢٢ )آذین ١۶٣١٣٠
بوشن یکسر فلزى ١اینچx٣٢( ٢٢٢١٣٣ )آذین ٢۶٠١١٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/۴ ١x۴٠( ٢٢۴١۴۴ )آذین ۶٢۶٧٣٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/٢ ١x۵٠( ٢٢۴١۵۵ )آذین ٧١٣١١٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ٢اینچx۶٣( ٢٢۴١۶۶ )آذین ١۵۴٠٠٩٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/٢ ٢x٧۵( ٢٢۴١٧٧ )آذین ٢١١۴٣٣٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ٣اینچx ٩٠(٢٢۴١٩٩)آذین ۴٢۶٧٨٨٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ۴ اینچx ١١٠(٢٢۴١١۴)آذین ۵٩٧٣٣۴٠
بوشن مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣١١١ )آذین ١۶٧٩۴٠
بوشن مغزى فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٣١٢١ )آذین ٢١٢٣٢٠
بوشن مغزى فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٣١١٢ )آذین ١٧۴١١٠
بوشن مغزى فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٣١٢٢ )آذین ١٩٩۴١٠
بوشن مغزى فلزى ١x٣٢( ٢٢٣١٣٣ )آذین ٣۶٠٠۶٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ١/۴ ١x۴٠( ٢٢۵١۴۴ )آذین ٩١۴۵٧٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ١/٢ ١x۵٠( ٢٢۵١۵۵ )آذین ١١٢٣۶١٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ٢x۶٣( ٢٢۵١۶۶ )آذین ٢١٨۵٢۴٠
کپ گود ٢٠( ٢٢١۵٠١ )آذین ١۴١٧٠
کپ گود ٢۵( ٢٢١۵٠٢ )آذین ١٩۴١٠
کپ گود ٣٢( ٢٢١۵٠٣ )آذین ٢۶١١٠
کپ گود ۴٠( ٢٢١۵٠۴ )آذین ۴٣۴١٠
کپ گود ۵٠( ٢٢١۵٠۵ )آذین ٨٢٣٠٠
کپ گود ۶٣( ٢٢١۵٠۶ )آذین ١٧٣٩۶٠
کپ گود ٧۵( ٢٢١۵٠٧ )آذین ٢۶٢٧۵٠
کپ گود ٩٠( ٢٢١۵٠٩ )آذین ٣٩١٨۵٠
کپ گود١١٠( ٢٢١۵١٠ )آذین ۶۴۵٨٣٠
درپوش رزوه دار ٢٠( ٢٢١٠٠١ )آذین ۵۴۶٠
درپوش رزوه دار ٢۵( ٢٢١٠٠٢ )آذین ٨١۵٠
درپوش رزوه دار ٣٢( ٢٢١٠٠٣ )آذین ١۴۵٢٠
درپوش رزوه دار بلندآبى اورینگ دار١/٢(٢٢١٠١١ )آذین ١٣٧٨٠
درپوش رزوه دار بلند قرمزاورینگ دار١/٢( ٢٢١٠١١ )آذین ١٣٧٨٠
درپوش رزوه دار بلند آبى ٣/۴( ٢٢١٠١٢ )آذین ٢۵۶١٠
درپوش رزوه دار بلند قرمز٣/۴( ٢٢١٠١٢ )آذین ٢۵۶١٠
درپوش رزوه دار پایه بلند آبى١ اینچ( ٢٢١٠١٣ )آذین ۴٢۵٧٠
درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز ١ اینچ( ٢٢١٠١٣ )آذین ۴٢۵٧٠
درپوش رزوه دار پایه کوتاه ١/٢ اورینگ دار(٢٢١٠٠١ )آذین ١١٢٩٠
درپوش رزوه دار پایه کوتاه ٣/۴ اورینگ دار آذین(٢٢١٠٠٢) ١۶۵٧٠
مهره ماسوره دو طرف جوش ٢٠( ٢٢١۶٠١ )آذین ٩٢٠٣٠
مهره ماسوره دو طرف جوش ٢۵( ٢٢١۶٠٢ )آذین ١٢٧۶٧٠
مهره ماسوره دو طرف جوش٣٢( ٢٢١۶٠٣ )آذین ٢٠٨۵٢٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ۴٢٩٠٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ۶١٠٢٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١۴٣٣ )آذین ٨٠٢٧٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/۴ ١x۴٠(٢٢١۴۴۴ )آذین ١۵١٩۴٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٢ ١x۵٠(٢٢١۴۵۵)آذین ٢٢٨٢٢٠٠
مهره ماسوره دو طرف جوش۶٣( ٢٢١۶٠۶ )آذین ۴٩۴٨٨٠
مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ١٨٢٨٨٠
مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ٢۵٠١٩٠
مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ٢٣٠۴۴٠
مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى ٣/۴x ٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ٢٩٢٧٢٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ٢x۶٣(٢٢١۴۶۶)آذین ٣١۵٢٨٠٠
تبدیل ٢٠x٢۵( ٢٢١٧٢١ )آذین ١۶٠۴٠
تبدیل ٢٠x٣٢( ٢٢١٧٣١ )آذین ٢٠٣٠٠
تبدیل ٢۵x٣٢( ٢٢١٧٣٢ )آذین ٢٢۶٨٠
تبدیل ٢٠x۴٠( ٢٢١٧۴١ )آذین ٣۴٢٣٠
تبدیل ٢۵x۴٠( ٢٢١٧۴٢ )آذین ٣۶٨٣٠
تبدیل ٣٢x۴٠( ٢٢١٧۴٣ )آذین ۴۵٢٩٠
تبدیل ٢٠x۵٠( ٢٢١٧۵١ )آذین ۵٣٠۴٠
تبدیل ٢۵x۵٠( ٢٢١٧۵٢ )آذین ۵٢٩۴٠
تبدیل ٣٢x۵٠( ٢٢١٧۵٣ )آذین ۵۶۶٢٠
تبدیل ۴٠x۵٠( ٢٢١٧۵۴ )آذین ۶۶٨٠٠
تبدیل ٢۵x۶٣( ٢٢١٧۶٢ )آذین ٨۴٣۶٠
تبدیل ٣٢x۶٣( ٢٢١٧۶٣ )آذین ٨٧٨۵٠
تبدیل ۴٠x۶٣( ٢٢١٧۶۴ )آذین ١١٠٢٩٠
تبدیل ۵٠x۶٣( ٢٢١٧۶۵ )آذین ١٢٧۵٩٠
تبدیل ۴٠x٧۵( ٢٢١٧٧۴ )آذین ١۶٢١١٠
تبدیل ۵٠x٧۵( ٢٢١٧٧۵ )آذین ١٨٨۴٢٠
تبدیل ۶٣x٧۵( ٢٢١٧٧۶ )آذین ٢٢١٠٧٠
تبدیل ۵٠x٩٠( ٢٢١٧٩۵ )آذین ٢۵۶۵۶٠
تبدیل ۶٣x٩٠( ٢٢١٧٩۶ )آذین ٢٨٧۴٠٠
تبدیل ٧۵x٩٠( ٢٢١٧٩٧ )آذین ٣۴٨٠۴٠
تبدیل ۶٣x١١٠( ٢٢١٧١۶ )آذین ۴١٢٨٠٠
تبدیل ٧۵x١١٠( ٢٢١٧١٧ )آذین ۴۴٠٠٠٠
تبدیل ٩٠x١١٠( ٢٢١٧١٩ )آذین ۵١٣١٠٠
تبدیل ١١٠ x ١٢۵( ٢٢١٧٢١)آذین ١١٧۴٩٣٠
پل ٢٠( ٢٢١٨٠١ )آذین ۶٣٨٧٠
پل ٢۵( ٢٢١٨٠٢ )آذین ٩٨٣۵٠
پل ٣٢( ٢٢١٨٠٣ )آذین ١۶٠۴٧٠
پل بست دار ٢٠( ٢٢٢٨٠١ )آذین ٣٩۶۴٠
پل بست دار ٢۵( ٢٢٢٨٠٢ )آذین ۴٩٢۶٠
لوله خم دو سر بوشن ٢٠( ٢٢١٨٠١ )آذین ٧٢٨١٠
لوله خم دو سر بوشن ٢۵( ٢٢١٨٠٢ )آذین ٩٨۵٩٠
بست ٢٠( ٢٢۴٠٠١ )آذین ۴۵۴٠
بست ٢۵( ٢٢۴٠٠٢ )آذین ۵٢۴٠
بست ٣٢( ٢٢۴٠٠٣ )آذین ٩۴١٠
بست ۴٠( ٢٢۴٠٠۴ )آذین ١٣١١٠
بست زوج سفید ٢٠( mm ٢٢۴٠٠١ )آذین ٧۴٠٠
بست زوج سفید ٢۵( mm ٢٢۴٠٠٢ )آذین ٨۴۴٠
شیر فلکه( کامل )٢٠( ٢٢١٩٠١ )آذین ۴١٠۴۶٠
شیر فلکه( کامل )٢۵( ٢٢١٩٠٢ )آذین ۶٠۵١٨٠
شیر فلکه( کامل )٣٢( ٢٢١٩٠٣ )آذین ٩٢٩۵٨٠
شیر فلکه( کامل )۴٠( ٢٢١٩٠۴ )آذین ٩۴٠۴٢٠
شیر فلکه ۴۵ درجه ٢٠ آذین ٨۶٨٢۴٠
شیر فلکه ۴۵ درجه ٢۵ آذین ٨۵٠٩٢٠
شیر فلکه بوشن فلزى ۴۵ درجه ٢٠ آذین ١٠٣۵٨١٠
بالاتنه شیر فلکه ٢٠ آذین ٢۴٧۶١٠
بالاتنه شیر فلکه ٢۵ آذین ۴٠۶٩۶٠
بالاتنه شیر فلکه ٣٢ آذین ۶٣۵٠٢٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٢٠( ٢٢٢٠٠١ )آذین ٣٩٣٢٠٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٢۵( ٢٢٢٠٠٢ )آذین ۴۵٨٠٨٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٣٢( ٢٢٢٠٠٣ )آذین ٧٨٠۶٢٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۴٠( ٢٢٢٠٠۴ )آذین ١٢٠۵٢٧٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۵٠( ٢٢٢٠٠۵ )آذین ١٩٢٧۶٨٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۶٣( ٢٢٢٠٠۶ )آذین ٢٠٠۴٨٠٠
فیکسچر ١/٢( ٢٢۵١٠١ )آذین ١٩٧١٠
فیکسچر ٣/۴( ٢٢۵١٠٢ )آذین ١۶٣٨٠
فلنچmm  ۶٣ آذین ۴٣٠٠٠٠
فلنچmm  ٧۵ آذین ۴۵٨٣٨٠
فلنچmm  ٩٠ آذین ۶٣٣۵٧٠
فلنچmm  ١١٠ آذین ٧٢۴٠٧٠
صحفه نصب ۵٠٠  آذین ٧١۵٧٠

مطالب و مقالات آذین لوله

آذین لوله

آذین لوله

دراین نوشتار، کلیه اطلاعات لازم را راجع به آذین لوله در اختیار شما می گذاریم. لطفا تا انتها با بازرگانی کشیشی همراه باشید. قابلیت‌های محصولات آذین لوله ورود لوله و اتصالات آذین لوله به صنعت ساختمان قابلیت‌های محصولات آذین لوله
آذین لوله سپاهان معرفی برند و محصولات

آذین لوله سپاهان معرفی برند و محصولات

معرفی محصولات برند آذین لوله سپاهان قطعا زمانی که صحبت از لوله و تاسیسات ساختمانی می‌شود، شرکت آذین لوله سپاهان یکی از تولیدکنندگانی است که محصولات آن در صدر لیست انتخاب قرار می گیرد چرا که به دلیل کیفیت و
برند آذین لوله سپاهان معرفی برند، گواهینامه ها و افتخارات

برند آذین لوله سپاهان معرفی برند، گواهینامه ها و افتخارات

مقدمه مقدمه در باره برند آذین لوله سپاهان :لوله‌های فلزی تولید شده از آهن سیاه و گالوانیزه دارای مشکلاتی از قبیل: پوسیدگی، خوردگی، مقاومت کم در برابر مواد شیمیایی و مقاومت پایین در برابر رطوبت و یخ زدگی و همچنین
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید