آذین لوله سپاهان

برند آذین لوله

لیست قیمت آذین لوله سپاهان و توضیح محصولات

آذین لوله، دارای مزیت رقابتی شدید در زمینه قیمت به علت حجم تولید فراوان

لوله تک لایه آذین که به لوله سفید یا لوله سبز نیز شناخته میشود محصولی از صنایع گیتی پسند است که بهترین کیفیت لوله‌های تک لایه ایرانی را دارا میباشد. بدلیل سهولت در حمل و نقل و اجرا نسبت به لوله های آهنی، جایگزین مناسبی برای لوله های فلزی در سیستم آبرسانی منازل شده است. در اینجا لیست قیمت آذین لوله را نیز برای شما قرارداده ایم.

اتصالات لوله تک لایه آذین به دو صورت جوش میباشد. کاربرد ان برای آبرسانی تا دمای ۵۰ درجه و لوله کشی رو کار و توکار میباشد.

بازرگانی کشیشی ارائه کننده محصولات آذین لوله سپاهان گیتی پسند با مناسب‌ترین قیمت مشابه درب کارخانه با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت معتبر می‌باشد. در ادامه لیست قیمت آذین لوله سپاهان را میتوانید همراه با توضیحات محصولات آن مشاهده نمایید :

نام مجموعه گیتی پسند
زمان شروع به کار ۱۳۷۵
نام مدیر عامل آقای جنتی
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های ۵ لایه – لوله های پوشفیت – لوله های پلی اتیلن – شیرآلات – فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز ۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش ۱۰سال بیمه ایران
مدیر فروش مهندس خدابنده لو
لیست قیمت آذین لوله

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "آذین لوله"

لیست قیمت آذین
  • فروش محصولات آذین لوله عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش آذین لوله
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات آذین لوله عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول لیست قیمت آذین لوله

نام کالا قیمت اول
لوله پنج لایه ۴٠ آذین ٧۵٨٩٠٠
لوله پنج لایه ۵٠ آذین ١٢٣١٠٠٠
لوله پنج لایه ۶٣ آذین ١٩٧١٢٠٠
لوله ٢٠( ٢٢٠٠٠١ )آذین ١۵٠١٠٠
لوله ٢۵( ٢٢٠٠٠٢ )آذین ٢٣۵٩٠٠
لوله ٣٢( ٢٢٠٠٠٣ )آذین ۴۴٣٣٠٠
لوله ۴٠( ٢٢٠٠٠۴ )آذین ٧۵٨٩٠٠
لوله ۵٠( ٢٢٠٠٠۵ )آذین ١٢٣١٠٠٠
لوله ۶٣( ٢٢٠٠٠۶ )آذین ١٩٧١٢٠٠
لوله ٧۵( ٢٢٠٠٠٧ )آذین ٢٨۴۶٨٠٠
لوله ٩٠( ٢٢٠٠٠٩ )آذین ۴١٣٧٧٠٠
لوله ١١٠( ٢٢٠٠١٠ )آذین ۶٢۶٣١٠٠
لوله ١٢۵( ٢٢٠٠١٢ )آذین ٨٢٧١٩٠٠
لوله سه لایه ٢٠ آذین ١۶٨٨٠٠
لوله سه لایه ٢۵ آذین ٢۶۵٣٠٠
لوله سه لایه ٣٢ آذین ۴٩٨۶٠٠
لوله سه لایه ۴٠ آذین ٨۵٣۵٠٠
لوله سه لایه ۵٠ آذین ١٣٨۴۵٠٠
لوله سه لایه ۶٣ آذین ٢٢١۶٩٠٠
زانوئى ٢٠( ٢٢٠٢٠١ )آذین ٢٧٩٠٠
زانوئى ٢۵( ٢٢٠٢٠٢ )آذین ۴١٨٠٠
زانوئى ٣٢( ٢٢٠٢٠٣ )آذین ۶۴۶٠٠
زانوئى ۴٠( ٢٢٠٢٠۴ )آذین ١٢۵۵٠٠
زانوئى ۵٠( ٢٢٠٢٠۵ )آذین ٢١۴۶٠٠
زانوئى ۶٣( ٢٢٠٢٠۶ )آذین ٣٧۶٠٠٠
زانوئى ٧۵( ٢٢٠٢٠٧ )آذین ۵٧۵٨٠٠
زانوئى ٩٠( ٢٢٠٢٠٩ )آذین ١٠۵٩٨٠٠
زانوئى ١١٠( ٢٢٠٢١٠ )آذین ١۶٨۴٧٠٠
زانوئى ١٢۵( ٢٢٠٢١٢ )آذین ٢۶٧۵٨٠٠
زانوئى ٢٠x٢۵( ٢٢٠٢٢١ )آذین ۴۵۶٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ٢٠( ٢٢۴۵٠١ )آذین ٢۵١٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ٢۵( ٢٢۴۵٠٢ )آذین ٣٧۴٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ٣٢( ٢٢۴۵٠٣ )آذین ۶٢۵٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ۴٠( ٢٢۴۵٠۴ )آذین ١١٣٢٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ۵٠( ٢٢۴۵٠۵ )آذین ١٩۴٩٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ۶٣( ٢٢۴۵٠۶ )آذین ٢۵۵٩٠٠
زانو بوشن فلزى زوج رادیاتورى ١/٢ * ٢٠( ٢٢٠٢٠١)آذین ۴٢۵٩٠٠
زانو بوشن فلزى زوج ١/٢ * ٢٠( ٢٢٠٢٠١)آذین ٣۴۶۴٠٠
زانو بوشن فلزى زوج ١/٢ * ٢۵( ٢٢٠٢١٢)آذین ٣٨٢۴٠٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٢٢١١ )آذین ١۵٠٧٠٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢۵( ٢٢٢٢١٢ )آذین ١۵۵٣٠٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢٢٢٢ )آذین ١٩١۴٠٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢۴٢١١ )آذین ٢١٩٣٠٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢٠( ٢٢۴٢٢١ )آذین ٢۴۴٨٠٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢۴٢٢٢ )آذین ٢۶۴٧٠٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٢١١ )آذین ١۴۶۵٠٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢١٢٢١ )آذین ١٨٧٠٠٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢١٢١٢ )آذین ١۴٨٢٠٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١٢٢٢ )آذین ١٩٢٣٠٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٣٢( ٢٢١٢٢٣ )آذین ١٩۵١٠٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٢٣٣ )آذین ٢٩١٩٠٠
زانوئى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣٢١١ )آذین ٢٢٠١٠٠
زانوئى مغزى فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٣٢٢١ )آذین ٢۶۴۶٠٠
زانوئى مغزى فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٣٢١٢ )آذین ٢۵٩۴٠٠
زانوئى مغزى فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٣٢٢٢ )آذین ٢۶٨۵٠٠
سه راهى ٢٠( ٢٢٠٣٠١ )آذین ٣۵٨٠٠
سه راهى ٢۵( ٢٢٠٣٠٢ )آذین ۴٩٧٠٠
سه راهى ٣٢( ٢٢٠٣٠٣ )آذین ٧۶٧٠٠
سه راهى ۴٠( ٢٢٠٣٠۴ )آذین ١۵٠١٠٠
سه راهى ۵٠( ٢٢٠٣٠۵ )آذین ٢۴٩١٠٠
سه راهى ۶٣( ٢٢٠٣٠۶ )آذین ۴۵٣۵٠٠
سه راهى ٧۵( ٢٢٠٣٠٧ )آذین ٧٨٠۶٠٠
سه راهى ٩٠( ٢٢٠٣٠٩ )آذین ١۴٩٨۶٠٠
سه راهى ١١٠( ٢٢٠٣١٠ )آذین ٢١١۵١٠٠
سه راهى١٢۵( ٢٢٠٣١٢ )آذین ٣١٨١۵٠٠
سه راهى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٢٠٣١٢ )آذین ۴٣٢٠٠
سه راهى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٢٠٣٢١ )آذین ۴۴٣٠٠
سه راهى ٢٠x٢۵x٢۵ آذین ۵٧١٠٠
سه راهى ٢٠x٢٠x٣٢( ٢٢٠٣١٣ )آذین ۶٨١٠٠
سه راهى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٢٠٣٣١ )آذین ۶٩٢٠٠
سه راهى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٢٠٣٣٢ )آذین ٧۶۴٠٠
سه راهى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٢٠٣۴١ )آذین ١٢٣٨٠٠
سه راهى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٢٠٣۴٢ )آذین ١٢٩٨٠٠
سه راهى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٢٠٣۴٣ )آذین ١٣٧٧٠٠
سه راهى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٢٠٣۵٣ )آذین ٢٠١٠٠٠
سه راهى ۶٣x٢۵x۶٣( ٢٢٠٣۶٢ )آذین ۴٨٠٣٠٠
سه راهى ۶٣x٣٢x۶٣( ٢٢٠٣۶٣ )آذین ۴٨۵٧٠٠
سه راهى ۶٣x۴٠x۶٣( ٢٢٠٣۶۴ )آذین ۴٩٠٣٠٠
سه راهى۶٣x۵٠x۶٣( ٢٢٠٣۶۵ )آذین ۵٠٢۶٠٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٢٣١١ )آذین ١۴۵۶٠٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢۵( ٢٢٢٣١٢ )آذین ١۵٩٢٠٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢٣٢٢ )آذین ١٩٩٢٠٠
سه راهى مغزى فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢۴٣١١ )آذین ٢۴٨١٠٠
سه راهى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢۴٣٢٢ )آذین ٢٧۵٠٠٠
سه راهى بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٣١١ )آذین ١۴٧١٠٠
سه راهى بوشن فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢١٣٢١ )آذین ١٨٢٨٠٠
سه راهى بوشن فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢١٣١٢ )آذین ١۶٧٢٠٠
سه راهى بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١٣٢٢ )آذین ١٩٣٧٠٠
سه راهى بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٣٣٣ )آذین ٣١٧٩٠٠
سه راهى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣٣١١ )آذین ٢٣٠٧٠٠
سه راهى سه کنج ٢٠( ٢٢۵٣٠١ )آذین ۴٣٨٠٠
سه راهى سه کنج ٢۵( ٢٢۵٣٠٢ )آذین ۵۶١٠٠
چهار راهى ٢٠( ٢٢٠۴٠١ )آذین ۵٠۴٠٠
چهار راهى ٢۵( ٢٢٠۴٠٢ )آذین ۶٧۴٠٠
چپقى ٢٠( ٢٢٠٧٠١ )آذین ٢٩٨٠٠
چپقى ٢۵( ٢٢٠٧٠٢ )آذین ٣٨٣٠٠
بوشن ٢٠( ٢٢١١٠١ )آذین ١٨٨٠٠
بوشن ٢۵( ٢٢١١٠٢ )آذین ٢۴٩٠٠
بوشن ٣٢( ٢٢١١٠٣ )آذین ٣٩٣٠٠
بوشن ۴٠( ٢٢١١٠۴ )آذین ٧٢٨٠٠
بوشن ۵٠( ٢٢١١٠۵ )آذین ١٢٩٧٠٠
بوشن ۶٣( ٢٢١١٠۶ )آذین ٢١٢٨٠٠
بوشن ٧۵( ٢٢١١٠٧ )آذین ٣٣٢٧٠٠
بوشن ٩٠( ٢٢١١٠٩ )آذین ۵٨٨٩٠٠
بوشن ١١٠( ٢٢١١١٠ )آذین ٨٩٣٠٠٠
بوشن١٢۵( ٢٢١١١٢ )آذین ١٢٢٣٣٠٠
بوشن یکسر فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٢١١١ )آذین ١٢٩٠٠٠
بوشن یکسر فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٢١٢١ )آذین ١٧٨١٠٠
بوشن یکسر فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٢١١٢ )آذین ١٣۵٧٠٠
بوشن یکسر فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢١٢٢ )آذین ١٨۵۴٠٠
بوشن یکسر فلزى ١اینچx٣٢( ٢٢٢١٣٣ )آذین ٢٧۶٣٠٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/۴ ١x۴٠( ٢٢۴١۴۴ )آذین ٧۴٢٨٠٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/٢ ١x۵٠( ٢٢۴١۵۵ )آذین ٨۴۵۵٠٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ٢اینچx۶٣( ٢٢۴١۶۶ )آذین ١٨٢۵۶٠٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/٢ ٢x٧۵( ٢٢۴١٧٧ )آذین ٢۵١٩۴٠٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ٣اینچx ٩٠(٢٢۴١٩٩)آذین ۵٠٣٠٢٠٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ۴ اینچx ١١٠(٢٢۴١١۴)آذین ٧٠۴٨٨٠٠
بوشن مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣١١١ )آذین ٢٠٢٧٠٠
بوشن مغزى فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٣١٢١ )آذین ٢۴٣٩٠٠
بوشن مغزى فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٣١١٢ )آذین ٢٠۵٠٠٠
بوشن مغزى فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٣١٢٢ )آذین ٢۴٩۶٠٠
بوشن مغزى فلزى ١x٣٢( ٢٢٣١٣٣ )آذین ۴٠۶۵٠٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ١/۴ ١x۴٠( ٢٢۵١۴۴ )آذین ١٠٨٢٣٠٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ١/٢ ١x۵٠( ٢٢۵١۵۵ )آذین ١٣٢٩١٠٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ٢x۶٣( ٢٢۵١۶۶ )آذین ٢۵٩۶۴٠٠
کپ گود ٢٠( ٢٢١۵٠١ )آذین ١۵٩٠٠
کپ گود ٢۵( ٢٢١۵٠٢ )آذین ٢١٩٠٠
کپ گود ٣٢( ٢٢١۵٠٣ )آذین ٢٩۵٠٠
کپ گود ۴٠( ٢٢١۵٠۴ )آذین ۴٩٢٠٠
کپ گود ۵٠( ٢٢١۵٠۵ )آذین ٩٣٠٠٠
کپ گود ۶٣( ٢٢١۵٠۶ )آذین ١٩٧٧٠٠
کپ گود ٧۵( ٢٢١۵٠٧ )آذین ٢٩٧٣٠٠
کپ گود ٩٠( ٢٢١۵٠٩ )آذین ۴۴١١٠٠
کپ گود١١٠( ٢٢١۵١٠ )آذین ٧١۴۵٠٠
درپوش رزوه دار ٢٠( ٢٢١٠٠١ )آذین ٩٢٠٠
درپوش رزوه دار ٢۵( ٢٢١٠٠٢ )آذین ١٣٧٠٠
درپوش رزوه دار ٣٢( ٢٢١٠٠٣ )آذین ٢۴۴٠٠
درپوش رزوه دار بلندآبى اورینگ دار١/٢(٢٢١٠١١ )آذین ١٠٣٠٠
درپوش رزوه دار بلند قرمزاورینگ دار١/٢( ٢٢١٠١١ )آذین ١٠٣٠٠
درپوش رزوه دار بلند آبى ٣/۴( ٢٢١٠١٢ )آذین ٢٠١٠٠
درپوش رزوه دار بلند قرمز٣/۴( ٢٢١٠١٢ )آذین ٢٠١٠٠
درپوش رزوه دار پایه بلند آبى١ اینچ( ٢٢١٠١٣ )آذین ٣٣٠٠٠
درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز ١ اینچ( ٢٢١٠١٣ )آذین ٣٣٠٠٠
درپوش رزوه دار پایه کوتاه ١/٢ اورینگ دار(٢٢١٠٠١ )آذین ١٣٣٠٠
درپوش رزوه دار پایه کوتاه ٣/۴ اورینگ دار آذین(٢٢١٠٠٢) ٢٠٠٠٠
مهره ماسوره دو طرف جوش ٢٠( ٢٢١۶٠١ )آذین ١١٢٧٠٠
مهره ماسوره دو طرف جوش ٢۵( ٢٢١۶٠٢ )آذین ١۵٢٨٠٠
مهره ماسوره دو طرف جوش٣٢( ٢٢١۶٠٣ )آذین ٢٣٨١٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ۵٣۶٠٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ٧۶۵۶٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١۴٣٣ )آذین ١٠٠٧٠٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/۴ ١x۴٠(٢٢١۴۴۴ )آذین ١٨٨۶٣٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٢ ١x۵٠(٢٢١۴۵۵)آذین ٢٨١٠٣٠٠
مهره ماسوره دو طرف جوش۶٣( ٢٢١۶٠۶ )آذین ۵٧٧٠٠٠
مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ٢١٧٣٠٠
مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ٢٨١۴٠٠
مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ٢٧۴١٠٠
مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى ٣/۴x ٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ٣۴۶١٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ٢x۶٣(٢٢١۴۶۶)آذین ٣٨٧٨۴٠٠
تبدیل ٢٠x٢۵( ٢٢١٧٢١ )آذین ١٨١٠٠
تبدیل ٢٠x٣٢( ٢٢١٧٣١ )آذین ٢٢٩٠٠
تبدیل ٢۵x٣٢( ٢٢١٧٣٢ )آذین ٢۵۶٠٠
تبدیل ٢٠x۴٠( ٢٢١٧۴١ )آذین ٣٨٧٠٠
تبدیل ٢۵x۴٠( ٢٢١٧۴٢ )آذین ۴١۶٠٠
تبدیل ٣٢x۴٠( ٢٢١٧۴٣ )آذین ۵١٢٠٠
تبدیل ٢٠x۵٠( ٢٢١٧۵١ )آذین ۵٩٨٠٠
تبدیل ٢۵x۵٠( ٢٢١٧۵٢ )آذین ۶٠۴٠٠
تبدیل ٣٢x۵٠( ٢٢١٧۵٣ )آذین ۶۴١٠٠
تبدیل ۴٠x۵٠( ٢٢١٧۵۴ )آذین ٧۵٩٠٠
تبدیل ٢۵x۶٣( ٢٢١٧۶٢ )آذین ٩۵١٠٠
تبدیل ٣٢x۶٣( ٢٢١٧۶٣ )آذین ٩٩١٠٠
تبدیل ۴٠x۶٣( ٢٢١٧۶۴ )آذین ١٢۴٩٠٠
تبدیل ۵٠x۶٣( ٢٢١٧۶۵ )آذین ١۴۴۴٠٠
تبدیل ۴٠x٧۵( ٢٢١٧٧۴ )آذین ١٨١١٠٠
تبدیل ۵٠x٧۵( ٢٢١٧٧۵ )آذین ٢١١۵٠٠
تبدیل ۶٣x٧۵( ٢٢١٧٧۶ )آذین ٢۴٩٣٠٠
تبدیل ۵٠x٩٠( ٢٢١٧٩۵ )آذین ٢٨٨۶٠٠
تبدیل ۶٣x٩٠( ٢٢١٧٩۶ )آذین ٣٢٢٩٠٠
تبدیل ٧۵x٩٠( ٢٢١٧٩٧ )آذین ٣٩٠٣٠٠
تبدیل ۶٣x١١٠( ٢٢١٧١۶ )آذین ۴۶٣٩٠٠
تبدیل ٧۵x١١٠( ٢٢١٧١٧ )آذین ۴٩٢٨٠٠
تبدیل ٩٠x١١٠( ٢٢١٧١٩ )آذین ۵٧۴۶٠٠
تبدیل ١١٠ x ١٢۵( ٢٢١٧٢١)آذین ١٢٨٣٣٠٠
پل ٢٠( ٢٢١٨٠١ )آذین ٧٨٩٠٠
پل ٢۵( ٢٢١٨٠٢ )آذین ١٢١۵٠٠
پل ٣٢( ٢٢١٨٠٣ )آذین ١٩٨١٠٠
پل بست دار ٢٠( ٢٢٢٨٠١ )آذین ۴۴٣٠٠
پل بست دار ٢۵( ٢٢٢٨٠٢ )آذین ۵۵٠٠٠
لوله خم دو سر بوشن ٢٠( ٢٢١٨٠١ )آذین ٨۴٣٠٠
لوله خم دو سر بوشن ٢۵( ٢٢١٨٠٢ )آذین ١١٢۴٠٠
بست ٢٠( ٢٢۴٠٠١ )آذین ۵٣٠٠
بست ٢۵( ٢٢۴٠٠٢ )آذین ۶٠٠٠
بست ٣٢( ٢٢۴٠٠٣ )آذین ١٠٧٠٠
بست ۴٠( ٢٢۴٠٠۴ )آذین ١۴٩٠٠
بست زوج سفید ٢٠( mm ٢٢۴٠٠١ )آذین ٨۴٠٠
بست زوج سفید ٢۵( mm ٢٢۴٠٠٢ )آذین ٩۵٠٠
شیر فلکه( کامل )٢٠( ٢٢١٩٠١ )آذین ۴٩۵٢٠٠
شیر فلکه( کامل )٢۵( ٢٢١٩٠٢ )آذین ٧٣٣٣٠٠
شیر فلکه( کامل )٣٢( ٢٢١٩٠٣ )آذین ١١٠٣٩٠٠
شیر فلکه( کامل )۴٠( ٢٢١٩٠۴ )آذین ١١١۶۶٠٠
شیر فلکه ۴۵ درجه ٢۵ آذین ٩٩١٧٠٠
شیر فلکه بوشن فلزى ۴۵ درجه ٢٠ آذین ١٢٠٧٩٠٠
بالاتنه شیر فلکه ٢٠ آذین ٣٠۴٧٠٠
بالاتنه شیر فلکه ٢۵ آذین ۵٠١٨٠٠
بالاتنه شیر فلکه ٣٢ آذین ٧٧٨٢٠٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٢٠( ٢٢٢٠٠١ )آذین ۴٧٠٧٠٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٢۵( ٢٢٢٠٠٢ )آذین ۵۴۵٨٠٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٣٢( ٢٢٢٠٠٣ )آذین ٩٢۵٩٠٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۴٠( ٢٢٢٠٠۴ )آذین ١۴٣٢٩٠٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۵٠( ٢٢٢٠٠۵ )آذین ٢٣١٠٢٠٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۶٣( ٢٢٢٠٠۶ )آذین ٢۴١٢٠٠٠
فیکسچر ١/٢( ٢٢۵١٠١ )آذین ٢٢٠٠٠
فیکسچر ٣/۴( ٢٢۵١٠٢ )آذین ١٨۴٠٠
فلنچmm  ۶٣ آذین ۴٩۵۵٠٠
فلنچmm  ٧۵ آذین ۵٢٩٣٠٠
فلنچmm  ٩٠ آذین ٧٢٨٣٠٠
فلنچmm  ١١٠ آذین ٨٣۴٧٠٠
آداپتور فلنچmm  ۶٣ آذین ١٣۶٢٠٠
آداپتور فلنچmm   ٧۵ آذین ٢٠١۵٠٠
آداپتور فلنچmm  ٩٠ آذین ٣٧٧٩٠٠
آداپتور فلنچmm  ١١٠ آذین ۵١١٧٠٠
صحفه نصب ۵٠٠  آذین ٧٩٣٠٠

مطالب و مقالات آذین لوله

آذین لوله

آذین لوله

دراین نوشتار، کلیه اطلاعات لازم را راجع به آذین لوله در اختیار شما می گذاریم. لطفا تا انتها با بازرگانی کشیشی همراه باشید. قابلیت‌های محصولات آذین لوله ورود لوله و اتصالات آذین لوله به صنعت ساختمان قابلیت‌های محصولات آذین لوله
آذین لوله سپاهان معرفی برند و محصولات

آذین لوله سپاهان معرفی برند و محصولات

معرفی محصولات برند آذین لوله سپاهان قطعا زمانی که صحبت از لوله و تاسیسات ساختمانی می‌شود، شرکت آذین لوله سپاهان یکی از تولیدکنندگانی است که محصولات آن در صدر لیست انتخاب قرار می گیرد چرا که به دلیل کیفیت و
برند آذین لوله سپاهان معرفی برند، گواهینامه ها و افتخارات

برند آذین لوله سپاهان معرفی برند، گواهینامه ها و افتخارات

مقدمه مقدمه در باره برند آذین لوله سپاهان :لوله‌های فلزی تولید شده از آهن سیاه و گالوانیزه دارای مشکلاتی از قبیل: پوسیدگی، خوردگی، مقاومت کم در برابر مواد شیمیایی و مقاومت پایین در برابر رطوبت و یخ زدگی و همچنین
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید