آذین لوله سپاهان

برند آذین لوله

لیست قیمت آذین لوله سپاهان و توضیح محصولات

آذین لوله، دارای مزیت رقابتی شدید در زمینه قیمت به علت حجم تولید فراوان

لوله تک لایه آذین که به لوله سفید یا لوله سبز نیز شناخته میشود محصولی از صنایع گیتی پسند است که بهترین کیفیت لوله‌های تک لایه ایرانی را دارا میباشد. بدلیل سهولت در حمل و نقل و اجرا نسبت به لوله های آهنی، جایگزین مناسبی برای لوله های فلزی در سیستم آبرسانی منازل شده است. در اینجا لیست قیمت آذین لوله را نیز برای شما قرارداده ایم.

اتصالات لوله تک لایه آذین به دو صورت جوش میباشد. کاربرد ان برای آبرسانی تا دمای ۵۰ درجه و لوله کشی رو کار و توکار میباشد.

بازرگانی کشیشی ارائه کننده محصولات آذین لوله سپاهان گیتی پسند با مناسب‌ترین قیمت مشابه درب کارخانه با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت معتبر می‌باشد. در ادامه لیست قیمت آذین لوله سپاهان را میتوانید همراه با توضیحات محصولات آن مشاهده نمایید :

نام مجموعه گیتی پسند
زمان شروع به کار ۱۳۷۵
نام مدیر عامل آقای جنتی
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های ۵ لایه – لوله های پوشفیت – لوله های پلی اتیلن – شیرآلات – فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز ۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش ۱۰سال بیمه ایران
مدیر فروش مهندس خدابنده لو
لیست قیمت آذین لوله

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "آذین لوله"

لیست قیمت آذین
  • فروش محصولات آذین لوله عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش آذین لوله
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات آذین لوله عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول لیست قیمت آذین لوله

نام کالا قیمت اول
لوله پنج لایه ۴٠ آذین ۶۵٢٣٠٠
لوله پنج لایه ۶٣ آذین ١۶٩٣١٠٠
لوله ٢٠( ٢٢٠٠٠١ )آذین ١٢١٩٠٠
لوله ٢۵( ٢٢٠٠٠٢ )آذین ١٩١۵٠٠
لوله ٣٢( ٢٢٠٠٠٣ )آذین ٣۶٠۵٠٠
لوله ۴٠( ٢٢٠٠٠۴ )آذین ۶۵٢٣٠٠
لوله ۵٠( ٢٢٠٠٠۵ )آذین ١٠۴٩٠٠٠
لوله ۶٣( ٢٢٠٠٠۶ )آذین ١۶٩٣١٠٠
لوله ٧۵( ٢٢٠٠٠٧ )آذین ٢۴٢٧٢٠٠
لوله ٩٠( ٢٢٠٠٠٩ )آذین ٣۵٣٠٧٠٠
لوله ١١٠( ٢٢٠٠١٠ )آذین ۵٣٢٢۶٠٠
لوله ١٢۵( ٢٢٠٠١٢ )آذین ٧٠٧٣٧٠٠
لوله سه لایه ٢٠ آذین ١۴٩٠٠٠
لوله سه لایه ٢۵ آذین ٢٣١٨٠٠
لوله سه لایه ٣٢ آذین ۴۴٠۶٠٠
لوله سه لایه ۴٠ آذین ٧٣٢٣٠٠
لوله سه لایه ۵٠ آذین ١١٨۴٢٠٠
لوله سه لایه ۶٣ آذین ١٩١٢١٠٠
زانوئى ٢٠( ٢٢٠٢٠١ )آذین ٢٣٣٠٠
زانوئى ٢۵( ٢٢٠٢٠٢ )آذین ٣۴٧٠٠
زانوئى ٣٢( ٢٢٠٢٠٣ )آذین ۵۴٨٠٠
زانوئى ۴٠( ٢٢٠٢٠۴ )آذین ١٠٣١٠٠
زانوئى ۵٠( ٢٢٠٢٠۵ )آذین ١٧٩۴٠٠
زانوئى ۶٣( ٢٢٠٢٠۶ )آذین ٢٩۵٠٠٠
زانوئى ٧۵( ٢٢٠٢٠٧ )آذین ۴۶۵١٠٠
زانوئى ٩٠( ٢٢٠٢٠٩ )آذین ٨۴٨٢٠٠
زانوئى ١١٠( ٢٢٠٢١٠ )آذین ١٣۶٨٣٠٠
زانوئى ١٢۵( ٢٢٠٢١٢ )آذین ٢١۴٢٧٠٠
زانوئى ٢٠x٢۵( ٢٢٠٢٢١ )آذین ٣٧٢٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ٢٠( ٢٢۴۵٠١ )آذین ٢٠٨٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ٢۵( ٢٢۴۵٠٢ )آذین ٣٠٨٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ٣٢( ٢٢۴۵٠٣ )آذین ۴٩٧٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ۴٠( ٢٢۴۵٠۴ )آذین ٨٧۵٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ۵٠( ٢٢۴۵٠۵ )آذین ١۵١١٠٠
زانوئى ۴۵ درجه ۶٣( ٢٢۴۵٠۶ )آذین ٢٠۴۶٠٠
زانو بوشن فلزى زوج رادیاتورى ١/٢ * ٢٠( ٢٢٠٢٠١)آذین ۴٣١۶٠٠
زانو بوشن فلزى زوج ١/٢ * ٢٠( ٢٢٠٢٠١)آذین ٣۵١١٠٠
زانو بوشن فلزى زوج ١/٢ * ٢۵( ٢٢٠٢١٢)آذین ٣٨٢۵٠٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٢٢١١ )آذین ١۵٢٠٠٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢۵( ٢٢٢٢١٢ )آذین ١۵٧۵٠٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢٢٢٢ )آذین ١٩١٠٠٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢۴٢١١ )آذین ٢٢٣٢٠٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢٠( ٢٢۴٢٢١ )آذین ٢۴٩٧٠٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢۴٢٢٢ )آذین ٢۵٩٠٠٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٢١١ )آذین ١۴٨٢٠٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢١٢٢١ )آذین ١٨۵٣٠٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢١٢١٢ )آذین ١۵٠٨٠٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١٢٢٢ )آذین ١٩١۵٠٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٣٢( ٢٢١٢٢٣ )آذین ١٩٣٢٠٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٢٣٣ )آذین ٢٨٨٣٠٠
زانوئى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣٢١١ )آذین ٢١٧۴٠٠
زانوئى مغزى فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٣٢٢١ )آذین ٢۵۴٠٠٠
زانوئى مغزى فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٣٢١٢ )آذین ٢۶٠٨٠٠
زانوئى مغزى فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٣٢٢٢ )آذین ٢۶١۶٠٠
سه راهى ٢٠( ٢٢٠٣٠١ )آذین ٢٩۶٠٠
سه راهى ٢۵( ٢٢٠٣٠٢ )آذین ۴١١٠٠
سه راهى ٣٢( ٢٢٠٣٠٣ )آذین ۶٣۵٠٠
سه راهى ۴٠( ٢٢٠٣٠۴ )آذین ١٢٢۴٠٠
سه راهى ۵٠( ٢٢٠٣٠۵ )آذین ٢٠۵٩٠٠
سه راهى ۶٣( ٢٢٠٣٠۶ )آذین ٣٨٣۴٠٠
سه راهى ٧۵( ٢٢٠٣٠٧ )آذین ۶٣۶٨٠٠
سه راهى ٩٠( ٢٢٠٣٠٩ )آذین ١١٠۶٩٠٠
سه راهى ١١٠( ٢٢٠٣١٠ )آذین ١۶۶١٠٠
سه راهى١٢۵( ٢٢٠٣١٢ )آذین ٢۶٨٣۶٠٠
سه راهى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٢٠٣١٢ )آذین ٣۵۴٠٠
سه راهى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٢٠٣٢١ )آذین ٣۶٧٠٠
سه راهى ٢٠x٢۵x٢۵ آذین ۴۴۴٠٠
سه راهى ٢٠x٢٠x٣٢( ٢٢٠٣١٣ )آذین ۵١٧٠٠
سه راهى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٢٠٣٣١ )آذین ۵۴٩٠٠
سه راهى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٢٠٣٣٢ )آذین ۶٣٢٠٠
سه راهى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٢٠٣۴١ )آذین ٩٨۴٠٠
سه راهى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٢٠٣۴٢ )آذین ١٠۵٩٠٠
سه راهى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٢٠٣۴٣ )آذین ١٠٩٩٠٠
سه راهى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٢٠٣۵٣ )آذین ١۶۶٧٠٠
سه راهى ۶٣x٢۵x۶٣( ٢٢٠٣۶٢ )آذین ٣٨٧٢٠٠
سه راهى ۶٣x٣٢x۶٣( ٢٢٠٣۶٣ )آذین ٣٩٧١٠٠
سه راهى ۶٣x۴٠x۶٣( ٢٢٠٣۶۴ )آذین ٣٩٨٩٠٠
سه راهى۶٣x۵٠x۶٣( ٢٢٠٣۶۵ )آذین ۴١٠٩٠٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٢٣١١ )آذین ١۵٠١٠٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢۵( ٢٢٢٣١٢ )آذین ١۶٣٠٠٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢٣٢٢ )آذین ٢٠۵۵٠٠
سه راهى مغزى فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢۴٣١١ )آذین ٢۴٣۵٠٠
سه راهى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢۴٣٢٢ )آذین ٢۶٩٢٠٠
سه راهى بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٣١١ )آذین ١۵٠١٠٠
سه راهى بوشن فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢١٣٢١ )آذین ١٨۴٣٠٠
سه راهى بوشن فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢١٣١٢ )آذین ١٧٣٨٠٠
سه راهى بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١٣٢٢ )آذین ١٩٨٣٠٠
سه راهى بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٣٣٣ )آذین ٣٢١۵٠٠
سه راهى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣٣١١ )آذین ٢٢٨١٠٠
سه راهى سه کنج ٢٠( ٢٢۵٣٠١ )آذین ٣۶٧٠٠
سه راهى سه کنج ٢۵( ٢٢۵٣٠٢ )آذین ۴۶۴٠٠
چهار راهى ٢٠( ٢٢٠۴٠١ )آذین ۴٠٢٠٠
چهار راهى ٢۵( ٢٢٠۴٠٢ )آذین ۵٣۴٠٠
چپقى ٢٠( ٢٢٠٧٠١ )آذین ٢۴۵٠٠
چپقى ٢۵( ٢٢٠٧٠٢ )آذین ٣١۵٠٠
بوشن ٢٠( ٢٢١١٠١ )آذین ١۵٧٠٠
بوشن ٢۵( ٢٢١١٠٢ )آذین ٢٠۴٠٠
بوشن ٣٢( ٢٢١١٠٣ )آذین ٣٢۴٠٠
بوشن ۴٠( ٢٢١١٠۴ )آذین ۶٠٣٠٠
بوشن ۵٠( ٢٢١١٠۵ )آذین ١٠۴١٠٠
بوشن ۶٣( ٢٢١١٠۶ )آذین ١٧۶٣٠٠
بوشن ٧۵( ٢٢١١٠٧ )آذین ٢۶٩٠٠٠
بوشن ٩٠( ٢٢١١٠٩ )آذین ۴۵١٢٠٠
بوشن ١١٠( ٢٢١١١٠ )آذین ۶٩٢۶٠٠
بوشن١٢۵( ٢٢١١١٢ )آذین ٩٣۴۶٠٠
بوشن یکسر فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٢١١١ )آذین ١٣٣٧٠٠
بوشن یکسر فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٢١٢١ )آذین ١٧۴٧٠٠
بوشن یکسر فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٢١١٢ )آذین ١٣٧١٠٠
بوشن یکسر فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢١٢٢ )آذین ١٨۶۵٠٠
بوشن یکسر فلزى ١اینچx٣٢( ٢٢٢١٣٣ )آذین ٢٨٠٨٠٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/۴ ١x۴٠( ٢٢۴١۴۴ )آذین ٧٣١٢٠٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/٢ ١x۵٠( ٢٢۴١۵۵ )آذین ٨۴۴١٠٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ٢اینچx۶٣( ٢٢۴١۶۶ )آذین ١٨١٩٨٠٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/٢ ٢x٧۵( ٢٢۴١٧٧ )آذین ٢۵٣۶٨٠٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ٣اینچx ٩٠(٢٢۴١٩٩)آذین ۵٣٩۶٨٠٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ۴ اینچx ١١٠(٢٢۴١١۴)آذین ٧٣٠١۶٠٠
بوشن مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣١١١ )آذین ٢١١۵٠٠
بوشن مغزى فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٣١٢١ )آذین ٢۴١۶٠٠
بوشن مغزى فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٣١١٢ )آذین ٢٠۶٣٠٠
بوشن مغزى فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٣١٢٢ )آذین ٢۴٠۶٠٠
بوشن مغزى فلزى ١x٣٢( ٢٢٣١٣٣ )آذین ۴١١٠٠٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ١/۴ ١x۴٠( ٢٢۵١۴۴ )آذین ١٠٧٢٠٠٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ١/٢ ١x۵٠( ٢٢۵١۵۵ )آذین ١٢٩٧٩٠٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ٢x۶٣( ٢٢۵١۶۶ )آذین ٢۵۴٨٨٠٠
کپ گود ٢٠( ٢٢١۵٠١ )آذین ١٣٠٠٠
کپ گود ٢۵( ٢٢١۵٠٢ )آذین ١٨٣٠٠
کپ گود ٣٢( ٢٢١۵٠٣ )آذین ٢۴۶٠٠
کپ گود ۴٠( ٢٢١۵٠۴ )آذین ٣٩٠٠٠
کپ گود ۵٠( ٢٢١۵٠۵ )آذین ٧٢۵٠٠
کپ گود ۶٣( ٢٢١۵٠۶ )آذین ١۵٨١٠٠
کپ گود ٧۵( ٢٢١۵٠٧ )آذین ٢٢٨٨٠٠
کپ گود ٩٠( ٢٢١۵٠٩ )آذین ٣۵۴١٠٠
کپ گود١١٠( ٢٢١۵١٠ )آذین ۵۶۶٠٠٠
درپوش رزوه دار ٢٠( ٢٢١٠٠١ )آذین ٧۵٠٠
درپوش رزوه دار ٢۵( ٢٢١٠٠٢ )آذین ١١٢٠٠
درپوش رزوه دار ٣٢( ٢٢١٠٠٣ )آذین ١٩٩٠٠
درپوش رزوه دار بلندآبى اورینگ دار١/٢(٢٢١٠١١ )آذین ١١۴٠٠
درپوش رزوه دار بلند قرمزاورینگ دار١/٢( ٢٢١٠١١ )آذین ١١۴٠٠
درپوش رزوه دار بلند آبى ٣/۴( ٢٢١٠١٢ )آذین ٢٢٩٠٠
درپوش رزوه دار بلند قرمز٣/۴( ٢٢١٠١٢ )آذین ٢٢٩٠٠
درپوش رزوه دار پایه بلند آبى١ اینچ( ٢٢١٠١٣ )آذین ٣٧١٠٠
درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز ١ اینچ( ٢٢١٠١٣ )آذین ٣٧١٠٠
درپوش رزوه دار پایه کوتاه ١/٢ اورینگ دار(٢٢١٠٠١ )آذین ١١۴٠٠
درپوش رزوه دار پایه کوتاه ٣/۴ اورینگ دار آذین(٢٢١٠٠٢) ١٧۶٠٠
مهره ماسوره دو طرف جوش ٢٠( ٢٢١۶٠١ )آذین ٩١١٠٠
مهره ماسوره دو طرف جوش ٢۵( ٢٢١۶٠٢ )آذین ١٢٠٨٠٠
مهره ماسوره دو طرف جوش٣٢( ٢٢١۶٠٣ )آذین ١٧٨٨٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ۵۴۶٠٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ٧٧٧١٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١۴٣٣ )آذین ١٠٠٨٩٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/۴ ١x۴٠(٢٢١۴۴۴ )آذین ١٨٨٢۵٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٢ ١x۵٠(٢٢١۴۵۵)آذین ٢٨٠٧٣٠٠
مهره ماسوره دو طرف جوش۶٣( ٢٢١۶٠۶ )آذین ۴۵٩۴٠٠
مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ٢١٩٢٠٠
مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ٢٨١١٠٠
مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ٢٧۵٣٠٠
مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى ٣/۴x ٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ٣٣۶١٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ٢x۶٣(٢٢١۴۶۶)آذین ٣٧۶٠١٠٠
تبدیل ٢٠x٢۵( ٢٢١٧٢١ )آذین ١۴۵٠٠
تبدیل ٢٠x٣٢( ٢٢١٧٣١ )آذین ١٨۴٠٠
تبدیل ٢۵x٣٢( ٢٢١٧٣٢ )آذین ٢٠۴٠٠
تبدیل ٢٠x۴٠( ٢٢١٧۴١ )آذین ٣١١٠٠
تبدیل ٢۵x۴٠( ٢٢١٧۴٢ )آذین ٣٣۴٠٠
تبدیل ٣٢x۴٠( ٢٢١٧۴٣ )آذین ۴١٢٠٠
تبدیل ٢٠x۵٠( ٢٢١٧۵١ )آذین ۴٧۵٠٠
تبدیل ٢۵x۵٠( ٢٢١٧۵٢ )آذین ۴٧٣٠٠
تبدیل ٣٢x۵٠( ٢٢١٧۵٣ )آذین ۵٠٠٠٠
تبدیل ۴٠x۵٠( ٢٢١٧۵۴ )آذین ۵٨٧٠٠
تبدیل ٢۵x۶٣( ٢٢١٧۶٢ )آذین ٧۴۵٠٠
تبدیل ٣٢x۶٣( ٢٢١٧۶٣ )آذین ٧٨٠٠٠
تبدیل ۴٠x۶٣( ٢٢١٧۶۴ )آذین ٩٧١٠٠
تبدیل ۵٠x۶٣( ٢٢١٧۶۵ )آذین ١١١۶٠٠
تبدیل ۴٠x٧۵( ٢٢١٧٧۴ )آذین ١۶١٣٠٠
تبدیل ۵٠x٧۵( ٢٢١٧٧۵ )آذین ١٧۶٣٠٠
تبدیل ۶٣x٧۵( ٢٢١٧٧۶ )آذین ٢٠٣٣٠٠
تبدیل ۵٠x٩٠( ٢٢١٧٩۵ )آذین ٢۴٩۴٠٠
تبدیل ۶٣x٩٠( ٢٢١٧٩۶ )آذین ٢٧٩٢٠٠
تبدیل ٧۵x٩٠( ٢٢١٧٩٧ )آذین ٣٣۵١٠٠
تبدیل ۶٣x١١٠( ٢٢١٧١۶ )آذین ٣٧٧۴٠٠
تبدیل ٧۵x١١٠( ٢٢١٧١٧ )آذین ۴٠٠٢٠٠
تبدیل ٩٠x١١٠( ٢٢١٧١٩ )آذین ۴٩٢٧٠٠
تبدیل ١١٠ x ١٢۵( ٢٢١٧٢١)آذین ١٠٣٧١٠٠
پل ٢٠( ٢٢١٨٠١ )آذین ۶١۵٠٠
پل ٢۵( ٢٢١٨٠٢ )آذین ٩۴٣٠٠
پل ٣٢( ٢٢١٨٠٣ )آذین ١۵١۶٠٠
پل بست دار ٢٠( ٢٢٢٨٠١ )آذین ٣۶٢٠٠
پل بست دار ٢۵( ٢٢٢٨٠٢ )آذین ۴۵٣٠٠
لوله خم دو سر بوشن ٢٠( ٢٢١٨٠١ )آذین ٨۵٩٠٠
لوله خم دو سر بوشن ٢۵( ٢٢١٨٠٢ )آذین ١٠۴١٠٠
بست ٢٠( ٢٢۴٠٠١ )آذین ۵٠٠٠
بست ٢۵( ٢٢۴٠٠٢ )آذین ۵۶٠٠
بست ٣٢( ٢٢۴٠٠٣ )آذین ١٠٠٠٠
بست ۴٠( ٢٢۴٠٠۴ )آذین ١٣٩٠٠
بست زوج سفید ٢٠( mm ٢٢۴٠٠١ )آذین ٨٠٠٠
بست زوج سفید ٢۵( mm ٢٢۴٠٠٢ )آذین ٨٩٠٠
شیر فلکه( کامل )٢٠( ٢٢١٩٠١ )آذین ۴٩۶٨٠٠
شیر فلکه( کامل )٢۵( ٢٢١٩٠٢ )آذین ٧۴٨۶٠٠
شیر فلکه( کامل )٣٢( ٢٢١٩٠٣ )آذین ١١٣۵۶٠٠
شیر فلکه( کامل )۴٠( ٢٢١٩٠۴ )آذین ١١۶٧۶٠٠
شیر فلکه ۴۵ درجه ٢۵ آذین ١٠١٨۵٠٠
شیر فلکه بوشن فلزى ۴۵ درجه ٢٠ آذین ١٢٣۶٩٠٠
بالاتنه شیر فلکه ٢٠ آذین ٣١۶٨٠٠
بالاتنه شیر فلکه ٢۵ آذین ۵٢۵۶٠٠
بالاتنه شیر فلکه ٣٢ آذین ٨١٧٠٠٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٢٠( ٢٢٢٠٠١ )آذین ۴۶۴١٠٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٢۵( ٢٢٢٠٠٢ )آذین ۵۵۵٧٠٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٣٢( ٢٢٢٠٠٣ )آذین ٩۴۵٣٠٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۴٠( ٢٢٢٠٠۴ )آذین ١۴٧٢٣٠٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۵٠( ٢٢٢٠٠۵ )آذین ٢٣٩۵٧٠٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۶٣( ٢٢٢٠٠۶ )آذین ٢۴۶٣٠٠٠
فیکسچر ١/٢( ٢٢۵١٠١ )آذین ٢٠١٠٠
فیکسچر ٣/۴( ٢٢۵١٠٢ )آذین ١٧٠٠٠
فلنچmm  ۶٣ آذین ۴۵١۶٠٠
فلنچmm  ٧۵ آذین ۴٧٣۴٠٠
فلنچmm  ٩٠ آذین ۶٩۴۶٠٠
فلنچmm  ١١٠ آذین ٧٨۴۶٠٠
آداپتور فلنچmm  ۶٣ آذین ١٠۵٣٠٠
آداپتور فلنچmm   ٧۵ آذین ١۵۴۶٠٠
آداپتور فلنچmm  ٩٠ آذین ٢٩١٢٠٠
آداپتور فلنچmm  ١١٠ آذین ٣٧٩۶٠٠
صحفه نصب ۵٠٠  آذین ٧٣۵٠٠

مطالب و مقالات آذین لوله

لوله و اتصالات آذین لوله

لوله و اتصالات آذین لوله

دراین نوشتار، کلیه اطلاعات لازم را راجع به آذین لوله در اختیار شما می گذاریم. لطفا تا انتها با بازرگانی کشیشی همراه باشید. قابلیت‌های محصولات آذین لوله ورود لوله و اتصالات آذین لوله به صنعت ساختمان قابلیت‌های محصولات آذین لوله
سیستم آبرسانی تک لایه

سیستم آبرسانی تک لایه

لوله و اتصالات تک لایه سیستمی متشکل از لوله های پلی پروپیلن و اتصالات ترکیبی برنج و پلی پروپیلن، که به عنوان نسل دوم شناخته شده است میباشد. لوله تک لایه به لوله سفید یا لوله سبز نیز شناخته میشود
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید