معرفی محصولات آذین لوله سپاهان با لیست قیمت جدید

برند آذین لوله

لیست قیمت آذین لوله سپاهان و توضیح محصولات

آذین لوله، دارای مزیت رقابتی شدید در زمینه قیمت به علت حجم تولید فراوان

لوله تک لایه آذین که به لوله سفید یا لوله سبز نیز شناخته میشود محصولی از صنایع گیتی پسند است که بهترین کیفیت لوله‌های تک لایه ایرانی را دارا میباشد. بدلیل سهولت در حمل و نقل و اجرا نسبت به لوله های آهنی، جایگزین مناسبی برای لوله های فلزی در سیستم آبرسانی منازل شده است. در اینجا لیست قیمت آذین لوله را نیز برای شما قرارداده ایم.

اتصالات لوله تک لایه آذین به دو صورت جوش و پیچی میباشد. کاربرد ان برای آبرسانی تا دمای ۵۰ درجه و لوله کشی رو کار و توکار میباشد.

بازرگانی کشیشی ارائه کننده محصولات آذین لوله سپاهان گیتی پسند با مناسب‌ترین قیمت مشابه درب کارخانه با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت معتبر می‌باشد. در ادامه لیست قیمت آذین لوله سپاهان را میتوانید همراه با توضیحات محصولات آن مشاهده نمایید :

نام مجموعه گیتی پسند
زمان شروع به کار ۱۳۷۵
نام مدیر عامل آقای جنتی
محل کارخانه اصفهان
تعداد افراد شاغل بیش از ۴۰۰۰ نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های ۵ لایه – لوله های پوشفیت – لوله های پلی اتیلن – شیرآلات – فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
تنوع سایز ۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
خدمات بعد از فروش ۱۰سال بیمه ایران
مدیر فروش مهندس خدابنده لو
لیست قیمت آذین لوله

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "آذین لوله"

لیست قیمت آذین
  • فروش محصولات آذین لوله عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش آذین لوله
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات آذین لوله عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات آذین لوله را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول لیست قیمت آذین لوله

نام کالا قیمت اول
لوله ٢٠( ٢٢٠٠٠١ )آذین ١٣۴٢٩٠
لوله ٢۵( ٢٢٠٠٠٢ )آذین ٢١١١٠٠
لوله ٣٢( ٢٢٠٠٠٣ )آذین ٣٩۶٧٩٠
لوله ۴٠( ٢٢٠٠٠۴ )آذین ۶٧٩٣٢٠
لوله ۵٠( ٢٢٠٠٠۵ )آذین ١١٠١٩٣٠
لوله ۶٣( ٢٢٠٠٠۶ )آذین ١٧۶۴۵٠٠
لوله ٧۵( ٢٢٠٠٠٧ )آذین ٢۵۴٨۴٠٠
لوله ٩٠( ٢٢٠٠٠٩ )آذین ٣٧٠٣٩٣٠
لوله ١١٠( ٢٢٠٠١٠ )آذین ۵۶٠۶۵٧٠
لوله ١٢۵( ٢٢٠٠١٢ )آذین ٧۴٠۴٨۵٠
زانوئى ٢٠( ٢٢٠٢٠١ )آذین ٢۶۴٧٠
زانوئى ٢۵( ٢٢٠٢٠٢ )آذین ٣٩٢٠٠
زانوئى ٣٢( ٢٢٠٢٠٣ )آذین ۶٣۵۶٠
زانوئى ۴٠( ٢٢٠٢٠۴ )آذین ١٢٢٧١٠
زانوئى ۵٠( ٢٢٠٢٠۵ )آذین ٢١٢۴٢٠
زانوئى ۶٣( ٢٢٠٢٠۶ )آذین ٣٧٠٩٢٠
زانوئى ٧۵( ٢٢٠٢٠٧ )آذین ۵۶٧٨٢٠
زانوئى ٩٠( ٢٢٠٢٠٩ )آذین ١٠٢٩٩٨٠
زانوئى ١١٠( ٢٢٠٢١٠ )آذین ١۶١٣٩۵٠
زانوئى ١٢۵( ٢٢٠٢١٢ )آذین ٢۵٨٣۵٢٠
زانوئى ٢٠x٢۵( ٢٢٠٢٢١ )آذین ۴۴۶۵٠
زانوئى ۴۵ درجه ٢٠( ٢٢۴۵٠١ )آذین ٢٣٧٩٠
زانوئى ۴۵ درجه ٢۵( ٢٢۴۵٠٢ )آذین ٣۵٧۵٠
زانوئى ۴۵ درجه ٣٢( ٢٢۴۵٠٣ )آذین ۶١۶۵٠
زانوئى ۴۵ درجه ۴٠( ٢٢۴۵٠۴ )آذین ١١١۴١٠
زانوئى ۴۵ درجه ۵٠( ٢٢۴۵٠۵ )آذین ١٨٩۵٨٠
زانوئى ۴۵ درجه ۶٣( ٢٢۴۵٠۶ )آذین ٢۵١٩٠٠
زانو بوشن فلزى زوج رادیاتورى ١/٢ * ٢٠( ٢٢٠٢٠١)آذین ٣٩٣۴٣٠
زانو بوشن فلزى زوج ١/٢ * ٢٠( ٢٢٠٢٠١)آذین ٣١۴٨٨٠
زانو بوشن فلزى زوج ١/٢ * ٢۵( ٢٢٠٢١٢)آذین ٣۵۴٣۴٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٢٢١١ )آذین ١٣٣٩٢٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢۵( ٢٢٢٢١٢ )آذین ١٣٧٩۶٠
زانوئى بوشن فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢٢٢٢ )آذین ١٨۴٩۶٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢۴٢١١ )آذین ١٩٧۶٣٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢٠( ٢٢۴٢٢١ )آذین ٢٢١٣٢٠
زانوئى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢۴٢٢٢ )آذین ٢٣٨٧٨٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٢١١ )آذین ١٢٩۵٣٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢١٢٢١ )آذین ١٨٠۴۶٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢١٢١٢ )آذین ١٣١٣٢٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١٢٢٢ )آذین ١٨۵٩٨٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٣٢( ٢٢١٢٢٣ )آذین ١٨٧٢۶٠
زانوئى یکسر بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٢٣٣ )آذین ٢٨٨٨۵٠
زانوئى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣٢١١ )آذین ١٩٧٣١٠
زانوئى مغزى فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٣٢٢١ )آذین ٢٣٧١٠٠
زانوئى مغزى فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٣٢١٢ )آذین ٢٣٢۵۶٠
زانوئى مغزى فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٣٢٢٢ )آذین ٢۴٠٣۶٠
سه راهى ٢٠( ٢٢٠٣٠١ )آذین ٣٣٧۶٠
سه راهى ٢۵( ٢٢٠٣٠٢ )آذین ۴٧٠٠٠
سه راهى ٣٢( ٢٢٠٣٠٣ )آذین ٧۵٠۶٠
سه راهى ۴٠( ٢٢٠٣٠۴ )آذین ١۴۶٨٢٠
سه راهى ۵٠( ٢٢٠٣٠۵ )آذین ٢۴۴۴۵٠
سه راهى ۶٣( ٢٢٠٣٠۶ )آذین ۴۴۶٠١٠
سه راهى ٧۵( ٢٢٠٣٠٧ )آذین ٧۶٠٢١٠
سه راهى ٩٠( ٢٢٠٣٠٩ )آذین ١۴٢۴۶٨٠
سه راهى ١١٠( ٢٢٠٣١٠ )آذین ٢٠٣٣٧٠٠
سه راهى١٢۵( ٢٢٠٣١٢ )آذین ٣٠۵٨٨٢٠
سه راهى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٢٠٣١٢ )آذین ۴٢٢۴٠
سه راهى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٢٠٣٢١ )آذین ۴٣٢۶٠
سه راهى ٢٠x٢۵x٢۵ آذین ۵۶۴۶٠
سه راهى ٢٠x٢٠x٣٢( ٢٢٠٣١٣ )آذین ۶۵٧٩٠
سه راهى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٢٠٣٣١ )آذین ۶۵٢٩٠
سه راهى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٢٠٣٣٢ )آذین ٧۴٩۶٠
سه راهى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٢٠٣۴١ )آذین ١١٩٧٨٠
سه راهى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٢٠٣۴٢ )آذین ١٢۶١٠٠
سه راهى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٢٠٣۴٣ )آذین ١٣٣٣۵٠
سه راهى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٢٠٣۵٣ )آذین ١٩٨٧٢٠
سه راهى ۶٣x٢۵x۶٣( ٢٢٠٣۶٢ )آذین ۴٧۴۴٩٠
سه راهى ۶٣x٣٢x۶٣( ٢٢٠٣۶٣ )آذین ۴٧٨١٣٠
سه راهى ۶٣x۴٠x۶٣( ٢٢٠٣۶۴ )آذین ۴٨٣٢٧٠
سه راهى۶٣x۵٠x۶٣( ٢٢٠٣۶۵ )آذین ۴٩٧٢٧٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٢٣١١ )آذین ١٣۴٨٧٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢۵( ٢٢٢٣١٢ )آذین ١۴۴۵۵٠
سه راهى بوشن فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢٣٢٢ )آذین ١٩٣۴٧٠
سه راهى مغزى فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢۴٣١١ )آذین ٢٢۶٩٠٠
سه راهى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢۴٣٢٢ )آذین ٢۴٩۴١٠
سه راهى بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٣١١ )آذین ١٣٢۶٨٠
سه راهى بوشن فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢١٣٢١ )آذین ١٧۶٩٢٠
سه راهى بوشن فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢١٣١٢ )آذین ١۵٣٨١٠
سه راهى بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١٣٢٢ )آذین ١٨٧٩٨٠
سه راهى بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٣٣٣ )آذین ٣١۴٧٨٠
سه راهى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣٣١١ )آذین ٢٠٨۶٧٠
سه راهى سه کنج ٢٠( ٢٢۵٣٠١ )آذین ۴٢٣١٠
سه راهى سه کنج ٢۵( ٢٢۵٣٠٢ )آذین ۵۴٨٨٠
چهار راهى ٢٠( ٢٢٠۴٠١ )آذین ۴٨۶٢٠
چهار راهى ٢۵( ٢٢٠۴٠٢ )آذین ۶۵۴٠٠
چپقى ٢٠( ٢٢٠٧٠١ )آذین ٢٨٨٩٠
چپقى ٢۵( ٢٢٠٧٠٢ )آذین ٣٧٢٢٠
بوشن ٢٠( ٢٢١١٠١ )آذین ١٧۶٧٠
بوشن ٢۵( ٢٢١١٠٢ )آذین ٢٣۵٣٠
بوشن ٣٢( ٢٢١١٠٣ )آذین ٣٨٣٧٠
بوشن ۴٠( ٢٢١١٠۴ )آذین ٧٠٨٣٠
بوشن ۵٠( ٢٢١١٠۵ )آذین ١٢۵٧۴٠
بوشن ۶٣( ٢٢١١٠۶ )آذین ٢٠۶٩١٠
بوشن ٧۵( ٢٢١١٠٧ )آذین ٣٢٠١۶٠
بوشن ٩٠( ٢٢١١٠٩ )آذین ۵۶٧٨٣٠
بوشن ١١٠( ٢٢١١١٠ )آذین ٨٧۵۴٣٠
بوشن١٢۵( ٢٢١١١٢ )آذین ١٢٠۶٨٣٠
بوشن یکسر فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٢١١١ )آذین ١١٣١٢٠
بوشن یکسر فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٢١٢١ )آذین ١٧١۵۶٠
بوشن یکسر فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٢١١٢ )آذین ١١٩٨١٠
بوشن یکسر فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢١٢٢ )آذین ١٧٢۴١٠
بوشن یکسر فلزى ١اینچx٣٢( ٢٢٢١٣٣ )آذین ٢٧۵٠٢٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/۴ ١x۴٠( ٢٢۴١۴۴ )آذین ۶۵٨٢۵٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/٢ ١x۵٠( ٢٢۴١۵۵ )آذین ٧۴٩٠٢٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ٢اینچx۶٣( ٢٢۴١۶۶ )آذین ١۶١۴٠٩٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/٢ ٢x٧۵( ٢٢۴١٧٧ )آذین ٢٢٣۵۴٩٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ٣اینچx ٩٠(٢٢۴١٩٩)آذین ۴۴٧۴۶۴٠
بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ۴ اینچx ١١٠(٢٢۴١١۴)آذین ۶٢۶٧٢٧٠
بوشن مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣١١١ )آذین ١٧۶۶۴٠
بوشن مغزى فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٣١٢١ )آذین ٢٢٣٧٠٠
بوشن مغزى فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٣١١٢ )آذین ١٨٣٣۴٠
بوشن مغزى فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٣١٢٢ )آذین ٢١٠٣٨٠
بوشن مغزى فلزى ١x٣٢( ٢٢٣١٣٣ )آذین ٣٧٨٨١٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ١/۴ ١x۴٠( ٢٢۵١۴۴ )آذین ٩۵۶٣۵٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ١/٢ ١x۵٠( ٢٢۵١۵۵ )آذین ١١٧۵٨٧٠
بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ٢x۶٣( ٢٢۵١۶۶ )آذین ٢٢٨۵٨۴٠
کپ گود ٢٠( ٢٢١۵٠١ )آذین ١۵۶١٠
کپ گود ٢۵( ٢٢١۵٠٢ )آذین ٢١٢٣٠
کپ گود ٣٢( ٢٢١۵٠٣ )آذین ٢٨۵٨٠
کپ گود ۴٠( ٢٢١۵٠۴ )آذین ۴٧۴١٠
کپ گود ۵٠( ٢٢١۵٠۵ )آذین ٩٠٢٩٠
کپ گود ۶٣( ٢٢١۵٠۶ )آذین ١٨٩٢٢٠
کپ گود ٧۵( ٢٢١۵٠٧ )آذین ٢٨۶۵۵٠
کپ گود ٩٠( ٢٢١۵٠٩ )آذین ۴٢٨٨٨٠
کپ گود١١٠( ٢٢١۵١٠ )آذین ٧٠٩۶٣٠
درپوش رزوه دار ٢٠( ٢٢١٠٠١ )آذین ۵٩٧٠
درپوش رزوه دار ٢۵( ٢٢١٠٠٢ )آذین ٨٩١٠
درپوش رزوه دار ٣٢( ٢٢١٠٠٣ )آذین ١۵٨٨٠
درپوش رزوه دار بلندآبى اورینگ دار١/٢(٢٢١٠١١ )آذین ١۴۴٣٠
درپوش رزوه دار بلند قرمزاورینگ دار١/٢( ٢٢١٠١١ )آذین ١۴۴٣٠
درپوش رزوه دار بلند آبى ٣/۴( ٢٢١٠١٢ )آذین ٢۶٨٢٠
درپوش رزوه دار بلند قرمز٣/۴( ٢٢١٠١٢ )آذین ٢۶٨٢٠
درپوش رزوه دار پایه بلند آبى١ اینچ( ٢٢١٠١٣ )آذین ۴۴٧٧٠
درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز ١ اینچ( ٢٢١٠١٣ )آذین ۴۴٧٧٠
درپوش رزوه دار پایه کوتاه ١/٢ اورینگ دار(٢٢١٠٠١ )آذین ١٢۴٩٠
درپوش رزوه دار پایه کوتاه ٣/۴ اورینگ دار آذین(٢٢١٠٠٢) ١٨٣٢٠
مهره ماسوره دو طرف جوش ٢٠( ٢٢١۶٠١ )آذین ١٠٠۶٨٠
مهره ماسوره دو طرف جوش ٢۵( ٢٢١۶٠٢ )آذین ١۴٠٠٣٠
مهره ماسوره دو طرف جوش٣٢( ٢٢١۶٠٣ )آذین ٢٣١٢١٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ۴۴۶٧٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ۶٣٨۵٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١۴٣٣ )آذین ٨٣٨۵٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/۴ ١x۴٠(٢٢١۴۴۴ )آذین ١۵٨٧٣٠٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٢ ١x۵٠(٢٢١۴۵۵)آذین ٢٣٧٧۴٠٠
مهره ماسوره دو طرف جوش۶٣( ٢٢١۶٠۶ )آذین ۵۴٧۴٣٠
مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ١٩٣۴٨٠
مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ٢۶٣٨٢٠
مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ )آذین ٢۴٢٣٨٠
مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى ٣/۴x ٢۵( ٢٢١۴٢٢ )آذین ٣٠٧۵۶٠
مهره ماسوره بوشن فلزى ٢x۶٣(٢٢١۴۶۶)آذین ٣٢٨۴٣٠٠
تبدیل ٢٠x٢۵( ٢٢١٧٢١ )آذین ١٧۶۴٠
تبدیل ٢٠x٣٢( ٢٢١٧٣١ )آذین ٢٢٣٠٠
تبدیل ٢۵x٣٢( ٢٢١٧٣٢ )آذین ٢۴٩۶٠
تبدیل ٢٠x۴٠( ٢٢١٧۴١ )آذین ٣٧۴٨٠
تبدیل ٢۵x۴٠( ٢٢١٧۴٢ )آذین ۴٠٣٩٠
تبدیل ٣٢x۴٠( ٢٢١٧۴٣ )آذین ۴٩۶۴٠
تبدیل ٢٠x۵٠( ٢٢١٧۵١ )آذین ۵٧٩۶٠
تبدیل ٢۵x۵٠( ٢٢١٧۵٢ )آذین ۵٧٨۵٠
تبدیل ٣٢x۵٠( ٢٢١٧۵٣ )آذین ۶١٩۶٠
تبدیل ۴٠x۵٠( ٢٢١٧۵۴ )آذین ٧٣٠٨٠
تبدیل ٢۵x۶٣( ٢٢١٧۶٢ )آذین ٩٢۴٧٠
تبدیل ٣٢x۶٣( ٢٢١٧۶٣ )آذین ٩۶٣١٠
تبدیل ۴٠x۶٣( ٢٢١٧۶۴ )آذین ١٢٠۶٢٠
تبدیل ۵٠x۶٣( ٢٢١٧۶۵ )آذین ١٣٩۶٩٠
تبدیل ۴٠x٧۵( ٢٢١٧٧۴ )آذین ١٧۴٨٧٠
تبدیل ۵٠x٧۵( ٢٢١٧٧۵ )آذین ٢٠٣۶۵٠
تبدیل ۶٣x٧۵( ٢٢١٧٧۶ )آذین ٢۴٠٢۴٠
تبدیل ۵٠x٩٠( ٢٢١٧٩۵ )آذین ٢٧٨١١٠
تبدیل ۶٣x٩٠( ٢٢١٧٩۶ )آذین ٣١١٢٩٠
تبدیل ٧۵x٩٠( ٢٢١٧٩٧ )آذین ٣٧٧۶١٠
تبدیل ۶٣x١١٠( ٢٢١٧١۶ )آذین ۴۴٨٩٠٠
تبدیل ٧۵x١١٠( ٢٢١٧١٧ )آذین ۴٧٨۴٩٠
تبدیل ٩٠x١١٠( ٢٢١٧١٩ )آذین ۵۵٩٠٩٠
تبدیل ١١٠ x ١٢۵( ٢٢١٧٢١)آذین ١٢٧٧٨٢٠
پل ٢٠( ٢٢١٨٠١ )آذین ٧٠۵٨٠
پل ٢۵( ٢٢١٨٠٢ )آذین ١٠٨۶٨٠
پل ٣٢( ٢٢١٨٠٣ )آذین ١٧٧٣٢٠
پل بست دار ٢٠( ٢٢٢٨٠١ )آذین ۴٣۶٨٠
پل بست دار ٢۵( ٢٢٢٨٠٢ )آذین ۵۴٢٣٠
لوله خم دو سر بوشن ٢٠( ٢٢١٨٠١ )آذین ٧٧۴٣٠
لوله خم دو سر بوشن ٢۵( ٢٢١٨٠٢ )آذین ١٠۵٧٠٠
بست ٢٠( ٢٢۴٠٠١ )آذین ۴٩٨٠
بست ٢۵( ٢٢۴٠٠٢ )آذین ۵٧۴٠
بست ٣٢( ٢٢۴٠٠٣ )آذین ١٠٣٢٠
بست ۴٠( ٢٢۴٠٠۴ )آذین ١۴٣٧٠
بست زوج سفید ٢٠( mm ٢٢۴٠٠١ )آذین ٨٠٨٠
بست زوج سفید ٢۵( mm ٢٢۴٠٠٢ )آذین ٩٢۵٠
شیر فلکه( کامل )٢٠( ٢٢١٩٠١ )آذین ۴٣٠۵٨٠
شیر فلکه( کامل )٢۵( ٢٢١٩٠٢ )آذین ۶٣۴٣٢٠
شیر فلکه( کامل )٣٢( ٢٢١٩٠٣ )آذین ٩٧۵٣١٠
شیر فلکه( کامل )۴٠( ٢٢١٩٠۴ )آذین ٩٨۶۴٩٠
شیر فلکه ۴۵ درجه ٢٠ آذین ٩٠٩١٠٠
شیر فلکه ۴۵ درجه ٢۵ آذین ٨٨٩٠۵٠
شیر فلکه بوشن فلزى ۴۵ درجه ٢٠ آذین ١٠٨٣۵٧٠
بالاتنه شیر فلکه ٢٠ آذین ٢۵٧١٣٠
بالاتنه شیر فلکه ٢۵ آذین ۴٢٣٠١٠
بالاتنه شیر فلکه ٣٢ آذین ۶۶١٣٨٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٢٠( ٢٢٢٠٠١ )آذین ۴١٧٩٠٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٢۵( ٢٢٢٠٠٢ )آذین ۴٨۶٠٨٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٣٢( ٢٢٢٠٠٣ )آذین ٨٢٨٧٨٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۴٠( ٢٢٢٠٠۴ )آذین ١٢٨١٣۵٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۵٠( ٢٢٢٠٠۵ )آذین ٢٠۴۴٢٩٠
شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۶٣( ٢٢٢٠٠۶ )آذین ٢١٢۶٢٠٠
فیکسچر ١/٢( ٢٢۵١٠١ )آذین ٢١٨١٠
فیکسچر ٣/۴( ٢٢۵١٠٢ )آذین ١٨٠١٠
دستگاه جوش( ٢٢٩٩٠١)ابزار آذین ٧٢۶٠٠٠٠
قالب دستگاه المنت ٢٠( ٢٢٩٨٠١)ابزار آذین ۴٢۵٠٠٠
قالب دستگاه المنت ٢۵( ٢٢٩٨٠٢)ابزار آذین ۵٠٠٠٠٠
قالب دستگاه المنت ٣٢( ٢٢٩٨٠٣)ابزار آذین ۵٩۵٠٠٠
قالب دستگاه المنت ۴٠( ٢٢٩٨٠۴)ابزار آذین ۶٣۵٠٠٠
قالب دستگاه المنت ۵٠( ٢٢٩٨٠۵)ابزار آذین ١٨٧۵٠٠٠
قالب دستگاه المنت ۶٣( ٢٢٩٨٠۶)ابزار آذین ٢۴٣٠٠٠٠
قالب دستگاه المنت ٧۵( ٢٢٩٨٠٧)ابزار آذین ٢٧٧۵٠٠٠
قالب دستگاه المنت ٩٠( ٢٢٩٨٠٩ )ابزار آذین ۵۶٣۵٠٠٠
قالب دستگاه المنت ١١٠( ٢٢٩٨١٠ )ابزار آذین ٨۵٠٠٠٠٠
قالب دستگاه المنت ١٢۵( ٢٢٩٨١٢ )ابزار آذین ١٠٩٣٠٠٠٠
صفحه المنت آذین ١٢٧٠٠٠٠
جعبه ابزار آذین ١۶۵۶۵٠٠٠
فلنچmm  ۶٣ آذین ۴۵٨٣١٠
فلنچmm  ٧۵ آذین ۴٨٨۵٧٠
فلنچmm  ٩٠ آذین ۶٧۵٨٣٠
فلنچmm  ١١٠ آذین ٧٧٠٨١٠
صحفه نصب ۵٠٠  آذین ٧٨٣۶٠

مطالب و مقالات آذین لوله

آذین لوله

آذین لوله

دراین نوشتار، کلیه اطلاعات لازم را راجع به آذین لوله در اختیار شما می گذاریم. لطفا تا انتها با بازرگانی کشیشی همراه باشید. قابلیت‌های محصولات آذین لوله ورود لوله و اتصالات آذین لوله به صنعت ساختمان قابلیت‌های محصولات آذین لوله
آذین لوله سپاهان معرفی برند و محصولات

آذین لوله سپاهان معرفی برند و محصولات

معرفی محصولات برند آذین لوله سپاهان قطعا زمانی که صحبت از لوله و تاسیسات ساختمانی می‌شود، شرکت آذین لوله سپاهان یکی از تولیدکنندگانی است که محصولات آن در صدر لیست انتخاب قرار می گیرد چرا که به دلیل کیفیت و
برند آذین لوله سپاهان معرفی برند، گواهینامه ها و افتخارات

برند آذین لوله سپاهان معرفی برند، گواهینامه ها و افتخارات

مقدمه مقدمه در باره برند آذین لوله سپاهان :لوله‌های فلزی تولید شده از آهن سیاه و گالوانیزه دارای مشکلاتی از قبیل: پوسیدگی، خوردگی، مقاومت کم در برابر مواد شیمیایی و مقاومت پایین در برابر رطوبت و یخ زدگی و همچنین
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید