ایران اتصال آسیا

برند ایران اتصال آسیا

لیست قیمت ایران اتصال و توضیح محصولات

صنایع فولادی ایران اتصال آسیا، تولید کننده اتصالات مانیسمان گازی

صنایع فولادی ایران اتصال آسیا تولید اتصالات گاز را در سال ۱۳۶۹ ازکارگاهی کوچک در تهران آغاز نمود و درآغاز شروع به تولید محدود زانوهای جوشی کرد. با کسب تجربه مطلوب درسال ۱۳۷۳ واحد تولیدی انواع سه راهی جوشی را راه اندازی نموده به یکی از بزرگترین تولید کنندگان اتصالات جوشی گاز تبدیل در ایران مبدل شد. ازسال ۱۳۷۵ هدف کارخانه تولیدی صنایع فولادی ایران اتصالا آسیا بر روی تولید محصولات با کیفیت عالی متمرکزگردید و با مطالعه وسیعی در به روز رسانی روش تولید، موفق به تولید محصولاتی با کیفیتی قابل رقابت با محصولات خارجی تبدیل شده است. محصولات ایران اتصال آسیا شامل موارد ذیل می باشد:

 • انواع زانویی جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز” ۲/۱الی”۱۴
 • انواع سه راهی جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز”۲/۱الی” ۸
 • انواع تبدیل جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز”۴/۳الی “۱۲
 • انواع سردنده شامل درزدار ومانیسمان از سایز “۲/۱الی”۶
 • انواع کپ جوشی شامل تخت وگود
نام مجموعه ایران اتصال آسیا
زمان شروع به کار ۱۳۶۹
نام مدیر عامل سید جواد لطفی آشتیانی
محل کارخانه تهران و استان مرکزی
تعداد افراد شاغل بیش از ۲۵۰
محصولات دیگر تولیدی

اتصالات مانسمان و درزدار

تنوع سایز

سایز ۱/۲ به بالا

قیمت روز محصولات ایران اتصال آسیا

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "ایران اتصال"

لیست قیمت ایران اتصال آسیا
 • فروش محصولات ایران اتصال عمده
 • بازرگانی کشیشی محصولات ایران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • گارانتی فروش ایران اتصال
 • بازرگانی کشیشی محصولات ایران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • فروش محصولات آذین ایران اتصال
 • بازرگانی کشیشی محصولات ایران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت ایران اتصال

نام کالا قیمت اول
زانوئى ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠١ )ایران اتصال ۶٣٠٠٠
زانوئى ٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٢ )ایران اتصال ٨٨٠٠٠
زانوئى ١ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٣ )ایران اتصال ١١٢٠٠٠
زانوئى ١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠۴ )ایران اتصال ١٧٠٠٠٠
زانوئى ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠۵ )ایران اتصال ٢١۵٠٠٠
زانوئى ٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠۶ )ایران اتصال ٣٣٢٠٠٠
زانوئى ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٧ )ایران اتصال ۵٣٠٠٠٠
زانوئى ٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٨ )ایران اتصال ٧۵٠٠٠٠
زانوئى ۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٢١٠ )ایران اتصال ١٨۵٠٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠١ )ایران اتصال ٨٧٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٢ )ایران اتصال ١٢٠٠٠٠
سه راهى ١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٣ )ایران اتصال ١٨٢٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠۴ )ایران اتصال ٢۵٣٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠۵ )ایران اتصال ٣۴٠٠٠٠
سه راهى ٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠۶ )ایران اتصال ۴۶٢٠٠٠
سه راهى ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٧ )ایران اتصال ٨٠٠٠٠٠
سه راهى ٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٨ )ایران اتصال ٩٨٠٠٠٠
سه راهى ۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٠ )ایران اتصال ٢١٧٨٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٢١ )ایران اتصال ١٢٠٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٣١ )ایران اتصال ١٧۶٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٣٢ )ایران اتصال ١٧۶٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۴١ )ایران اتصال ٢۴٢٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx١-١/۴ مانسمان( ١٣٠٣۴٢ )ایران اتصال ٢۴٢٠٠٠
سه راهى ١ اینچx١-١/۴اینچ مانسمان( ١٣٠٣۴٣ )ایران اتصال ٢۵٣٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۵١ )ایران اتصال ٢٨۶٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۵٢ )ایران اتصال ٢٨۶٠٠٠
سه راهى ١ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۵٣ )ایران اتصال ٢٨۶٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۵۴ )ایران اتصال ٣۴٠٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶١ )ایران اتصال ۴٠٧٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶٢ )ایران اتصال ۴٠٧٠٠٠
سه راهى ١ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶٣ )ایران اتصال ۴٠٧٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶۴ )ایران اتصال ۴٠٧٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶۵ )ایران اتصال ۴۶٢٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧١ )ایران اتصال ٧١۵٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٢ )ایران اتصال ٧١۵٠٠٠
سه راهى ١ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٣ )ایران اتصال ٧١۵٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧۴ )ایران اتصال ٧١۵٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧۵ )ایران اتصال ٨٠٠٠٠٠
سه راهى ٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧۶ )ایران اتصال ٨٠٠٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨١ )ایران اتصال ٩١٣٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٢ )ایران اتصال ٩١٣٠٠٠
سه راهى ١ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٣ )ایران اتصال ٩١٣٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨۴ )ایران اتصال ٩١٣٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨۵ )ایران اتصال ٩٨٠٠٠٠
سه راهى ٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨۶ )ایران اتصال ٩٨٠٠٠٠
سه راهى ٢-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٧ )ایران اتصال ٩٨٠٠٠٠
سه راهى ١ اینچx ۴ اینچ مانسمان(١٣٠٣١٣ )ایران اتصال ١٩٨٠٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx۴ اینچ مانسمان(١٣٠٣١۴ )ایران اتصال ١٩٨٠٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچx۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١۵ )ایران اتصال ١٩٨٠٠٠٠
سه راهى ٢ اینچx۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١۶ )ایران اتصال ٢١٧٨٠٠٠
سه راهى ٢-١/٢ اینچx ۴ اینچمانسمان( ١٣٠٣١٧ )ایران اتصال ٢١٧٨٠٠٠
سه راهى ٣ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٨ )ایران اتصال ٢١٧٨٠٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx ٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧٢١ )ایران اتصال ۵۵٧٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣١٧٣١ )ایران اتصال ٧١۵٠٠
تبدیل ٣/۴ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣١٧٣٢ )ایران اتصال ٧١۵٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧۴١ )ایران اتصال ١٠٠٠٠٠
تبدیل ٣/۴ اینچx١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧۴٢ )ایران اتصال ١٠٠٠٠٠
تبدیل ١ اینچx١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧۴٣ )ایران اتصال ٩٣۵٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۵١ )ایران اتصال ١۴٨۵٠٠
تبدیل ٣/۴ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۵٢ )ایران اتصال ١۴٨۵٠٠
تبدیل ١ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۵٣ )ایران اتصال ١١۶٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۵۴ )ایران اتصال ١١۶٠٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶١ )ایران اتصال ٢١٠٠٠٠
تبدیل ٣/۴ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶٢ )ایران اتصال ٢١٠٠٠٠
تبدیل ١ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶٣ )ایران اتصال ١٩٣٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶۴ )ایران اتصال ١٨٢٠٠٠
تبدیل ١-١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶۵ )ایران اتصال ١٨٢٠٠٠
تبدیل ١ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧٣ )ایران اتصال ٣۴٠٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧۴ )ایران اتصال ٣۴٠٠٠٠
تبدیل ١-١/٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧۵ )ایران اتصال ٣٢٨٠٠٠
تبدیل ٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧۶ )ایران اتصال ٣٢٨٠٠٠
تبدیل ١ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨٣ )ایران اتصال ۴٣٠٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨۴ )ایران اتصال ۴٣٠٠٠٠
تبدیل ١-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨۵ )ایران اتصال ٣٩۶٠٠٠
تبدیل ٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨۶ )ایران اتصال ٣٩۶٠٠٠
تبدیل ٢-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨٧ )ایران اتصال ٣٩۶٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١۴ )ایران اتصال ٨٨٠٠٠٠
تبدیل ١-١/٢ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١۵ )ایران اتصال ٨٨٠٠٠٠
تبدیل ٢ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١۶ )ایران اتصال ٨٢۵٠٠٠
تبدیل ٢/١/٢ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١٧ )ایران اتصال ٧٧٠٠٠٠
تبدیل ٣ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١٨ )ایران اتصال ٧٧٠٠٠٠
سر دنده ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠١ )ایران اتصال ۴۵٠٠٠
سر دنده ٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٢ )ایران اتصال ۵٨٠٠٠
سر دنده ١ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٣ )ایران اتصال ٨٢۵٠٠
سر دنده ١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠۴ )ایران اتصال ١٠٢٣٠٠
سر دنده ١-١/٢ اینچ مانسمان(١٣٧٧٠۵ )ایران اتصال ١٠٨٩٠٠
سر دنده ٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠۶ )ایران اتصال ١۴٢٠٠٠
سر دنده ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٧ )ایران اتصال ٢۴٢٠٠٠
سر دنده ٣ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٨ )ایران اتصال ٣٠٣٠٠٠
سر دنده ۴ اینچ مانسمان( ١٣٧٧١٠ )ایران اتصال ۵۴۴۵٠٠

مطالب و مقالات ایران اتصال

درزدار

لوله های گاز برای مصارف خانگی تحت استانداردهای بین المللی و ملی، جایگزین لوله های بدون درز (شناخته شده با نام مانسمان) در لوله کشی های توکار ساختمان شده است. کاربرد گازرسانی روکار و شوفاژ

مانسمان

لوله‌ بدون درز یا مانیسمان (seamless pipe) به صورت اکسترودینگ توسط قالب‌های مختلف تولید میشود. لوله های مانیسمان از شمش های فولادی تولید می‌شوند و عموما با کشش و نورد شمش های گرد فولادی تولید می شوند. نکته جالب درباره روش تولید لوله

کلیدواژه خود را وارد کنید