معرفی محصولات ایران اتصال آسیا با لیست قیمت جدید

برند ایران اتصال آسیا

لیست قیمت ایران اتصال و توضیح محصولات

صنایع فولادی ایران اتصال آسیا، تولید کننده اتصالات مانیسمان گازی

صنایع فولادی ایران اتصال آسیا تولید اتصالات گاز را در سال ۱۳۶۹ ازکارگاهی کوچک در تهران آغاز نمود و درآغاز شروع به تولید محدود زانوهای جوشی کرد. با کسب تجربه مطلوب درسال ۱۳۷۳ واحد تولیدی انواع سه راهی جوشی را راه اندازی نموده به یکی از بزرگترین تولید کنندگان اتصالات جوشی گاز تبدیل در ایران مبدل شد. ازسال ۱۳۷۵ هدف کارخانه تولیدی صنایع فولادی ایران اتصالا آسیا بر روی تولید محصولات با کیفیت عالی متمرکزگردید و با مطالعه وسیعی در به روز رسانی روش تولید، موفق به تولید محصولاتی با کیفیتی قابل رقابت با محصولات خارجی تبدیل شده است. محصولات ایران اتصال آسیا شامل موارد ذیل می باشد:

 • انواع زانویی جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز” ۲/۱الی”۱۴
 • انواع سه راهی جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز”۲/۱الی” ۸
 • انواع تبدیل جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز”۴/۳الی “۱۲
 • انواع سردنده شامل درزدار ومانیسمان از سایز “۲/۱الی”۶
 • انواع کپ جوشی شامل تخت وگود
نام مجموعه ایران اتصال آسیا
زمان شروع به کار ۱۳۶۹
نام مدیر عامل سید جواد لطفی آشتیانی
محل کارخانه تهران و استان مرکزی
تعداد افراد شاغل بیش از ۲۵۰
محصولات دیگر تولیدی

اتصالات مانسمان و درزدار

تنوع سایز

سایز ۱/۲ به بالا

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "ایران اتصال"

لیست قیمت ایران اتصال آسیا
 • فروش محصولات ایران اتصال عمده
 • بازرگانی کشیشی محصولات ایران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • گارانتی فروش ایران اتصال
 • بازرگانی کشیشی محصولات ایران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • فروش محصولات آذین ایران اتصال
 • بازرگانی کشیشی محصولات ایران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت ایران اتصال

نام کالا قیمت اول
زانوئى ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠١ )ایران اتصال ۵٠٠٠٠
زانوئى ٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٢ )ایران اتصال ٧٠٠٠٠
زانوئى ١ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٣ )ایران اتصال ٩۵٠٠٠
زانوئى ١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠۴ )ایران اتصال ١٨٠٠٠٠
زانوئى ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠۵ )ایران اتصال ٢٣۵٠٠٠
زانوئى ٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠۶ )ایران اتصال ٣۴٠٠٠٠
زانوئى ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٧ )ایران اتصال ۵۵٠٠٠٠
زانوئى ٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٨ )ایران اتصال ٨٢٠٠٠٠
زانوئى ۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٢١٠ )ایران اتصال ١۶٨٠٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠١ )ایران اتصال ٨۵٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٢ )ایران اتصال ١١٠٠٠٠
سه راهى ١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٣ )ایران اتصال ١٩٠٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠۴ )ایران اتصال ٢٨٠٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠۵ )ایران اتصال ٣۴٠٠٠٠
سه راهى ٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠۶ )ایران اتصال ۵٢٠٠٠٠
سه راهى ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٧ )ایران اتصال ٧٧٠٠٠٠
سه راهى ٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٨ )ایران اتصال ١٠٠٠٠٠٠
سه راهى ۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٠ )ایران اتصال ٢٢٠٠٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٢١ )ایران اتصال ١١٠٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٣١ )ایران اتصال ١٨٠٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٣٢ )ایران اتصال ١٨٠٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۴١ )ایران اتصال ٢۶٠٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx١-١/۴ مانسمان( ١٣٠٣۴٢ )ایران اتصال ٢۶٠٠٠٠
سه راهى ١ اینچx١-١/۴اینچ مانسمان( ١٣٠٣۴٣ )ایران اتصال ٢٨٠٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۵١ )ایران اتصال ٣٠٠٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۵٢ )ایران اتصال ٣٠٠٠٠٠
سه راهى ١ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۵٣ )ایران اتصال ٣٠٠٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۵۴ )ایران اتصال ٣۴٠٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶١ )ایران اتصال ۴٢٠٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶٢ )ایران اتصال ۴٢٠٠٠٠
سه راهى ١ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶٣ )ایران اتصال ۴٢٠٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶۴ )ایران اتصال ۴٢٠٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣۶۵ )ایران اتصال ۵٢٠٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧١ )ایران اتصال ۶۵٠٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٢ )ایران اتصال ۶۵٠٠٠٠
سه راهى ١ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٣ )ایران اتصال ۶۵٠٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧۴ )ایران اتصال ۶۵٠٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧۵ )ایران اتصال ٧٧٠٠٠٠
سه راهى ٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧۶ )ایران اتصال ٧٧٠٠٠٠
سه راهى ١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨١ )ایران اتصال ٩۵٠٠٠٠
سه راهى ٣/۴ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٢ )ایران اتصال ٩۵٠٠٠٠
سه راهى ١ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٣ )ایران اتصال ٩۵٠٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨۴ )ایران اتصال ٩۵٠٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨۵ )ایران اتصال ١٠٠٠٠٠٠
سه راهى ٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨۶ )ایران اتصال ١٠٠٠٠٠٠
سه راهى ٢-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٧ )ایران اتصال ١٠٠٠٠٠٠
سه راهى ١ اینچx ۴ اینچ مانسمان(١٣٠٣١٣ )ایران اتصال ١٩٠٠٠٠٠
سه راهى ١-١/۴ اینچx۴ اینچ مانسمان(١٣٠٣١۴ )ایران اتصال ١٩٠٠٠٠٠
سه راهى ١-١/٢ اینچx۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١۵ )ایران اتصال ١٩٠٠٠٠٠
سه راهى ٢ اینچx۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١۶ )ایران اتصال ٢٢٠٠٠٠٠
سه راهى ٢-١/٢ اینچx ۴ اینچمانسمان( ١٣٠٣١٧ )ایران اتصال ٢٢٠٠٠٠٠
سه راهى ٣ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٨ )ایران اتصال ٢٢٠٠٠٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx ٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧٢١ )ایران اتصال ۵٢٠٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣١٧٣١ )ایران اتصال ٧٧٠٠٠
تبدیل ٣/۴ اینچx١ اینچ مانسمان( ١٣١٧٣٢ )ایران اتصال ٧٧٠٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧۴١ )ایران اتصال ١١۵٠٠٠
تبدیل ٣/۴ اینچx١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧۴٢ )ایران اتصال ١١۵٠٠٠
تبدیل ١ اینچx١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧۴٣ )ایران اتصال ١١٠٠٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۵١ )ایران اتصال ١٣٠٠٠٠
تبدیل ٣/۴ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۵٢ )ایران اتصال ١٣٠٠٠٠
تبدیل ١ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۵٣ )ایران اتصال ١٢۵٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۵۴ )ایران اتصال ١٢۵٠٠٠
تبدیل ١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶١ )ایران اتصال ٢٢٠٠٠٠
تبدیل ٣/۴ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶٢ )ایران اتصال ٢٢٠٠٠٠
تبدیل ١ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶٣ )ایران اتصال ١٩٠٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶۴ )ایران اتصال ١٧۵٠٠٠
تبدیل ١-١/٢ اینچx٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧۶۵ )ایران اتصال ١٧۵٠٠٠
تبدیل ١ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧٣ )ایران اتصال ٣٠٠٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧۴ )ایران اتصال ٣٠٠٠٠٠
تبدیل ١-١/٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧۵ )ایران اتصال ٢٧٠٠٠٠
تبدیل ٢ اینچx٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٧۶ )ایران اتصال ٢٧٠٠٠٠
تبدیل ١ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨٣ )ایران اتصال ٣٩٠٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨۴ )ایران اتصال ٣٩٠٠٠٠
تبدیل ١-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨۵ )ایران اتصال ٣۵٠٠٠٠
تبدیل ٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨۶ )ایران اتصال ٣۵٠٠٠٠
تبدیل ٢-١/٢ اینچx٣ اینچ مانسمان( ١٣١٧٨٧ )ایران اتصال ٣۵٠٠٠٠
تبدیل ١-١/۴ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١۴ )ایران اتصال ٨٠٠٠٠٠
تبدیل ١-١/٢ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١۵ )ایران اتصال ٨٠٠٠٠٠
تبدیل ٢ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١۶ )ایران اتصال ٧۵٠٠٠٠
تبدیل ٢/١/٢ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١٧ )ایران اتصال ۶٨٠٠٠٠
تبدیل ٣ اینچx ۴ اینچ مانسمان( ١٣١٧١٨ )ایران اتصال ۶٨٠٠٠٠
سردنده ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠١ )ایران اتصال ٣٢٠٠٠
سر دنده ٣/۴ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٢ )ایران اتصال ۴۵٠٠٠
سر دنده ١ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٣ )ایران اتصال ٧۵٠٠٠
سر دنده ١-١/۴ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠۴ )ایران اتصال ١٠۵٠٠٠
سر دنده ١-١/٢ اینچ مانسمان(١٣٧٧٠۵ )ایران اتصال ١٢٠٠٠٠
سر دنده ٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠۶ )ایران اتصال ١۶٠٠٠٠
سر دنده ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٧ )ایران اتصال ٢۴٠٠٠٠
سر دنده ٣ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٨ )ایران اتصال ٣۴٠٠٠٠
سردنده ۴ اینچ مانسمان( ١٣٧٧١٠ )ایران اتصال ۴٨٠٠٠٠

مطالب و مقالات ایران اتصال

درزدار

لوله های گاز برای مصارف خانگی تحت استانداردهای بین المللی و ملی، جایگزین لوله های بدون درز (شناخته شده با نام مانسمان) در لوله کشی های توکار ساختمان شده است. کاربرد گازرسانی روکار و شوفاژ

مانسمان

لوله‌ بدون درز یا مانیسمان (seamless pipe) به صورت اکسترودینگ توسط قالب‌های مختلف تولید میشود. لوله های مانیسمان از شمش های فولادی تولید می‌شوند و عموما با کشش و نورد شمش های گرد فولادی تولید می شوند. نکته جالب درباره روش تولید لوله

کلیدواژه خود را وارد کنید