معرفی محصولات پلی اتیلن پلیران با لیست قیمت جدید

برند پلیران

لیست قیمت پلی اتیلن پلیران و توضیح محصولات

پلی اتیلن پلی ران ، بهترین پلی اتیلن موجود ایران

پلی ران اتصال در اوایل دهه ۱۳۵۰ با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود . توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است .

تنوع سایز و ظرفیت لوله با فشار ۵ و ۶ و ۱۰ بار
محصولات دیگر این مجموعه پوش فیت، سیستم پکس، اتصالات ویژه آبرسانی و آبیاری، وسایل پخش آب، لوله پلی اتیلن با چگالی بالا
محل کارخانه جاجرود
شروع فعالیت کارخانه ۱۳۵۰

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پلی اتیلن پلیران"

لیست قیمت پلی اتیلن پلیران
  • فروش محصولات پلی اتیلن پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلی اتیلن پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پلی اتیلن پلیران
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلی اتیلن پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پلی اتیلن پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلی اتیلن پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت پلی اتیلن پلیران

نام کالا قیمت اول
زانو ۵٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢٠۵ )پلى اتیلن پلیران ٣٣٢٩٠
زانو ۶٣ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢٠۶ )پلى اتیلن پلیران ١٠٠٧٧٠
زانو ٧۵ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢٠٧ )پلى اتیلن پلیران ١١۶١۵٠
زانو ٩٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢٠٩ )پلى اتیلن پلیران ٢٠١۵٢٠
زانو ١١٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢١٠ )پلى اتیلن پلیران ٣٢۵٧۵٠
زانو ١٢۵ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢١٢ )پلى اتیلن پلیران ٧٣٠٢۵٠
زانو ١۶٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٢١۶ )پلى اتیلن پلیران ٩٠۵۶٠٠
زانو ۵٠ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵٠۵ )پلى اتیلن پلیران ۴٨۵٩٠
زانو ۶٣ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵٠۶ )پلى اتیلن پلیران ٧٣١٠٠
زانو ٧۵ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵٠٧ )پلى اتیلن پلیران ١٢۴۵١٠
زانو ٩٠ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵٠٩ )پلى اتیلن پلیران ١٨٩۵٠٠
زانو ١١٠ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵١٠ )پلى اتیلن پلیران ٢۴٠۵١٠
زانو ١٢۵ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵١٢ )پلى اتیلن پلیران ۵٠٨٢٠٠
زانو ١۶٠ – ۴۵ درجه( ٣۶۴۵١۶ )پلى اتیلن پلیران ٧٠۵١٢٠
سه راهى ۵٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣٠۵ )پلى اتیلن پلیران ٩٧۵٠٠
سه راهى ۶٣ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣٠۶ )پلى اتیلن پلیران ١۶٠٨٢٠
سه راهى ٧۵ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣٠٧ )پلى اتیلن پلیران ٢٨٢٢۵٠
سه راهى ٩٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣٠٩ )پلى اتیلن پلیران ٣١٢۴٩٠
سه راهى ١١٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣١٠ )پلى اتیلن پلیران ۵۴٨٢٣٠
سه راهى ١٢۵ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣١٢ )پلى اتیلن پلیران ٧١۵٢۵٠
سه راهى ١۶٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣١۶ )پلى اتیلن پلیران ١۵٨٢۵٠٠
سه راهى ۵٠ x ۶٣ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣۶۵ )پلى اتیلن پلیران ١٣۴٨٠٠
سه راهى ۶٣ x ١١٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣١۶ )پلى اتیلن پلیران ۵٠٨۶٢٠
سه راهى ١١٠ x ١۶٠ – ٩٠ درجه( ٣۶٠٣۶١ )پلى اتیلن پلیران ١۴۵٠١٢٠
سه راهى ۵٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٠۵ )پلى اتیلن پلیران ١٢٧٨٠٠
سه راهى ۶٣ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٠۶ )پلى اتیلن پلیران ١٩٢٣١٠
سه راهى ٧۵ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٠٧ )پلى اتیلن پلیران ٣٠٩١٨٠
سه راهى ٩٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٠٩ )پلى اتیلن پلیران ۵۴۵۶٢٠
سه راهى ١١٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١٠ )پلى اتیلن پلیران ٨٨٠٢۵٠
سه راهى ١٢۵ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١٢ )پلى اتیلن پلیران ١٠٢٢۵۶٠
سه راهى ١۶٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١۶ )پلى اتیلن پلیران ١٨۴٢٩٩٠
سه راهى ۵٠ x ۶٣ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣۶۵ )پلى اتیلن پلیران ١۶٨٢١٠
سه راهى ۶٣ x ٧۵ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٧۶ )پلى اتیلن پلیران ٢٩٠٨٠٠
سه راهى ۶٣ x ٩٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٩۶ )پلى اتیلن پلیران ۴۴٠۵٠٠
سه راهى ۶٣ x ١١٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١۶ )پلى اتیلن پلیران ۵۴۵٨۶٠
سه راهى ٧۵ x ١١٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١٧ )پلى اتیلن پلیران ٧٠۵۵۶٠
سه راهى ٩٠ x ١١٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣١٩ )پلى اتیلن پلیران ٨٠٠٧٠٠
سه راهى ١١٠ x ١٢۵ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣٢١ )پلى اتیلن پلیران ٩٣٠۴۶٠
سه راهى ١١٠ x ١۶٠ – ۴۵ درجه( ٣۶١٣۶١ )پلى اتیلن پلیران ١۶٣٠٨٠٠
چهار راه جوشى ۶٣( ٣۶٠۴٠۶ )پلى اتیلن پلیران ٢٧٨۵۵٠
چهار راه جوشى ١١٠( ٣۶٠۴١٠ )پلى اتیلن پلیران ١٠١٢٠٧٠
درپوش تست ۵٠( ٣۶١٠٠۵ )پلى اتیلن پلیران ١٢١۵٠
درپوش تست ۶٣( ٣۶١٠٠۶ )پلى اتیلن پلیران ١٨٢٢٠
درپوش تست ٧۵( ٣۶١٠٠٧ )پلى اتیلن پلیران ٢۴٢٧٠
درپوش تست ٩٠( ٣۶١٠٠٩ )پلى اتیلن پلیران ٣٣٣٣٠
درپوش تست ١١٠( ٣۶١٠١٠ )پلى اتیلن پلیران ۵٧۵۵٠
درپوش تست ١٢۵( ٣۶١٠١٢ )پلى اتیلن پلیران ٨١٧۵٠
درپوش تست ١۶٠( ٣۶١٠١۶ )پلى اتیلن پلیران ١١٢٠٠٠
تبدیل ۵٠x۶٣( ٣۶١٧۶٣ )پلى اتیلن پلیران ۵٨٠١٠
تبدیل ۵٠x٧۵( ٣۶١٧٧۵ )پلى اتیلن پلیران ۶۶۶٣٠
تبدیل ۶٣x٧۵( ٣۶١٧٧۶ )پلى اتیلن پلیران ٨١٧۵٠
تبدیل ۶٣x٩٠( ٣۶١٧٩۶ )پلى اتیلن پلیران ١٠۵٩۵٠
تبدیل ٧۵x٩٠( ٣۶١٧٩٧ )پلى اتیلن پلیران ١١٢٠٠٠
تبدیل ۶٣x١١٠( ٣۶١٧١۶ )پلى اتیلن پلیران ١۴۵٢٩٠
تبدیل ٧۵x١١٠( ٣۶١٧١٧ )پلى اتیلن پلیران ١٢٧١٣٠
تبدیل ٩٠x١١٠( ٣۶١٧١٩ )پلى اتیلن پلیران ١٧۵۵٩٠
تبدیل ١١٠x١٢۵( ٣۶١٧٢١ )پلى اتیلن پلیران ٢۶٣٢۴٠
تبدیل ١١٠x١۶٠( ٣۶١٧۶١ )پلى اتیلن پلیران ٣٢٧۴٣٠
تبدیل ١٢۵x١۶٠( ٣۶١٧۶٢ )پلى اتیلن پلیران ٣٢٩۵٩٠
موفه کوتاه ۵٠( ٣۶١١٠۵ )پلى اتیلن پلیران ١٩۴١٢٠
موفه کوتاه ۶٣( ٣۶١١٠۶ )پلى اتیلن پلیران ٢۵٣٢١٠
موفه کوتاه ٧۵( ٣۶١١٠٧ )پلى اتیلن پلیران ٣٠٢١۵٠
موفه کوتاه ٩٠( ٣۶١١٠٩ )پلى اتیلن پلیران ۴١٨٩٨٠
موفه کوتاه ١١٠( ٣۶١١١٠ )پلى اتیلن پلیران ۵٩٨١٢٠
موفه کوتاه ١٢۵( ٣۶١١١٢ )پلى اتیلن پلیران ٨٧٠١۶٠
موفه کوتاه ١۶٠( ٣۶١١١۶ )پلى اتیلن پلیران ١٣٨٢۶۴٠
موفه بلند ۶٣( ٣۶٢١٠۶ )پلى اتیلن پلیران ٣۶۵٢٨٠
موفه بلند ٧۵( ٣۶٢١٠٧ )پلى اتیلن پلیران ۴۵۶١٠٠
موفه بلند ٩٠( ٣۶٢١٠٩ )پلى اتیلن پلیران ۶٢٢٢۵٠
موفه بلند ١١٠( ٣۶٢١١٠ )پلى اتیلن پلیران ٩١٧٩٠٠
موفه بلند ١٢۵( ٣۶٢١١٢ )پلى اتیلن پلیران ١١٠٨٩٠٠
موفه بلند ١۶٠( ٣۶٢١١۶ )پلى اتیلن پلیران ١٧٣٩٢٣٠
موفه بلند ٢٠٠( ٣۶٢١٢٠ )پلى اتیلن پلیران ۴۶۵۵٠٠٠
موفه بلند ٢۵٠( ٣۶٢١٢۵ )پلى اتیلن پلیران ٧٩٣۵٢۶٠
موفه رابط ۶٣  پلى اتیلن پلیران ٣٠۵۶٢٠
سیفون ۵٠( ٣۶۶۵٠۵ )پلى اتیلن پلیران ١١٩۴۶٠
سیفون ۶٣( ٣۶۶۵٠۶ )پلى اتیلن پلیران ٢٧٨٣١٠
سیفون ٧۵( ٣۶۶۵٠٧ )پلى اتیلن پلیران ٣۴٩١٩٠
سیفون ٩٠( ٣۶۶۵٠٩ )پلى اتیلن پلیران ۵٩٢١٨٠
سیفون ١١٠( ٣۶۶۵١٠ )پلى اتیلن پلیران ١٠٠٨٩٨٠
دریچه بازدید ۶٣( ٣۶٨٠٠۶ )پلى اتیلن پلیران ٢١١٣٢٠
دریچه بازدید ١١٠( ٣۶٨٠١٠ )پلى اتیلن پلیران ۴٣٢١۵٠
سه راه بازدید ۶٣ – ۴۵( ٣۶٢٣۶۴ )پلى اتیلن پلیران ٣٠٢٨٠٠
سه راه بازدید ۶٣ – ٩٠(  ٣۶٢٣۶٩ )پلى اتیلن پلیران ١٧۴۵٠٠
سه راه بازدید ١١٠ – ٩٠( ٣۶٢٣١٩ )پلى اتیلن پلیران ۶۵٢۵٠٠

مطالب و مقالات پلی اتیلن پلیران

معرفی کاربردها و مزایای محصولات پلی ران

معرفی کاربردها و مزایای محصولات پلی ران

به جرات می‌توان گفت یکی از بهترین برند‌های حال و حاضر صنعت لوله و اتصالات فاضلابی در سطح کشور، محصولات پلی ‌ران است . برندی که توصیه‌ی اول متخصصان ساختمان و کشاورزی در زمینه‌ی اتصالات است. اگر مشغول ساخت ساختمان
معرفی برند پلی ران به همراه مزایای استفاده

معرفی برند پلی ران به همراه مزایای استفاده

همان طور که می‌دانید در کشورمان سال‌هاست که در زمینه تولید لوله‌های پلی اتیلن فعالیت انجام می‌شود. در طی این سال‌ها یکی از کارخانه‌هایی که به خوبی توانسته است خودش را مطابق با پیشرفت‌های تکنولوژی، به روز نگه دارد و
پوش فیت

پوش فیت

پوش فیت پدیده ای نو در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن

کلیدواژه خود را وارد کنید