پوشفیت پلیران

برند پلیران

لیست قیمت لوله اتصالات پوشفیت پلیران و توضیحات محصول

سیستم پلیران پوش فیت با طراحی مدرن از برندهای برتر در رده پوش فیت میباشد که به صورت یک سر سوکت و دو سر سوکت از سایز ۴۰ تا ۱۶۰ میلیمتر تولید میشود. مواد اولیه این پوش فیت پلیران به گونه ای است که از محصولات پلیران با نام پوش فیت خود با اطمینان نام برده میشود.

تمامی محصولات برند پلیران به همراه لیست قیمت کامل پلیران را میتوانید در ادامه میشاهده نمایید.

 

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پوشفیت پلیران"

لیست قیمت پوشفیت پلیران
  • فروش محصولات پوشفیت پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پوشفیت پلیران
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پوشفیت پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت پوشفیت پلیران

نام کالا قیمت اول
لوله ٣٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۵۴۴٠٠
لوله ۵٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٨٣٧۵٠
لوله ١٠٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴۴٩١۵٠
لوله ٢٠٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨۴٠٧٩٠
لوله ٣٠٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢٠٠٧٠٠
لوله ٣٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۵٣٩٧٠
لوله ۵٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣۴٠۵٧٠
لوله ١٠٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٣٩٨٧٠
لوله ٢٠٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠٣٧٧٣٠
لوله ٣٠٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۴٨۵۶٣٠
لوله ٣٠-٧٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٠٩١١٠
لوله ۵٠-٧٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٢٧۴۴٠
لوله ١٠٠-٧٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٩٠٩٢٢٠
لوله ٢٠٠-٧٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٧٧٩٢٠٠
لوله ٧٠ -٣٠٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۵۶٣۴١٠
لوله ٣٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶۵٣۶٣٠
لوله ۵٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠٣٣٨۵٠
لوله ١٠٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٨۶۵۴۵٠
لوله ٢٠٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣۶٨۴٣٧٠
لوله ٣٠٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵۴٣٧۵١٠
لوله ٣٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٩۴۶۶٠
لوله ۵٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣۶۶٨۶٠
لوله ١٠٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۴٧۴۶۴٠
لوله ٢٠٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٧٨٧۵٩٠
لوله ٣٠٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧١٠۴۴٢٠
لوله ٣٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣٧۵۵٠٠
لوله ۵٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٠٩١۶٨٠
لوله ١٠٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴١٧٢۴٠٠
لوله ٢٠٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨٣۶۴٢٩٠
لوله ٣٠٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢۵۴۶۶٢٠
لوله ۵٠-۴٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۴۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٠٨١٩٠
لوله ١٠٠-۴٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۴١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٧۶٠۶٠
لوله ٢٠٠-۴٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۴٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٩١۶۶٢٠
لوله ٣٠٠-۴٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۴٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣١۴۴٧٠
لوله ۵٠-۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۵۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٩٢٧۶٠
لوله ١٠٠-۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۵١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٨٢٣۵٠
لوله ٢٠٠-۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۵٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١١٢٠٢۶٠
لوله ٣٠٠-۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۵٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۶١٧٠۵٠
لوله ۵٠-٧٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٧۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٨٩١٣٠
لوله ١٠٠-٧٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٧١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠٧۴۴۵٠
لوله ٢٠٠-٧٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٧٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٨۵٢۴۵٠
لوله ٧٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٧٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٧٨٨٩٢٠
لوله ۵٠-١١٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١١۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣٠۶٧٣٠
لوله ١٠٠-١١٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١١١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٠۶٧٩٩٠
لوله ٢٠٠-١١٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٧٩٢٠٢٠
لوله ٣٠٠-١١٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١١٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٧٩٢٧٣٠
لوله ۵٠-١٢۵ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۴٩٩٣۴٠
لوله ١٠٠-١٢۵ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٧٧٨٨٩٠
لوله ٢٠٠-١٢۵ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٠۴۴۴٢٠
لوله ٣٠٠-١٢۵ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٣۴٨٧۴٠
لوله ۵٠-١۶٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۶۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۴٢۴۶٨٠
لوله ١٠٠-١۶٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۶١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴۴۶٠۶۶٠
لوله ٢٠٠-١۶٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۶٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨٧۵۶۶٧٠
لوله ٣٠٠-١۶٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۶٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣١٣۴۴٣٠
لوله۵٠-٢٠٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٣٧١١٩٠
لوله١٠٠-٢٠٠سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٧٧٨٢٢٠
لوله٢٠٠-٢٠٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۴٧۴٧٣۵٠
لوله٣٠٠-٢٠٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢١۶٠٩٧٠٠
لوله ۵٠-٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٣٣۵١۴٠
لوله ١٠٠-٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨٧۴٢١۵٠
لوله ٢٠٠-٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٧۴٢٨٨١٠
لوله ٣٠٠-٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۶٠٣٨١٣٠
زانوئى ۴٠ – ٨٧ درجه( ٢۶٠٢٠۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۵٢۴٣٠
زانوئى ۵٠ ٨٧- درجه( ٢۶٠٢٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣١٢۵۶٠
زانوئى ٧٠ ٨٧- درجه( ٢۶٠٢٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵١١١۶٠
زانوئى ١١٠ ٨٧- درجه(  ٢۶٠٢١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢۵٠٧٣٠
زانوئى ٨٧-١٢۵ درجه( ٢۶٠٢١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٧١٧٠۶٠
زانوئى ۵٠ بلند ٨٧- درجه( ٢۶١٢٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٨٢٠٢٠
زانوئى ٧٠ بلند ٨٧- درجه(٢۶١٢٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧١۴٧٩٠
زانوئى ١١٠ بلند ٨٧- درجه( ٢۶١٢١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۶۵۶٠٠٠
زانوئى ١٢۵ بلند ٨٧- درجه(٢۶١٢١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۴٠٠٧٧٠
زانوئى ۶٧-۵٠ درجه( ٢۶۶٧٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣١٧٢۴٠
زانوئى ۶٧-١١٠ درجه( ٢۶۶٧١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١١٣٩۶۴٠
زانوئى ۴۵-۴٠ درجه( ٢۶۴۵٠۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٣٣٨٩٠
زانوئى ۴۵-۵٠ درجه( ٢۶۴۵٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٩۴٠۶٠
زانوئى ۴۵-٧٠ درجه( ٢۶۴۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴۵۵۶١٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه( ٢۶۴۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠٠٠٨٠٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه( ٢۶۴۵١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣۵٢٣٣٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه( ٢۶۴۵١۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٧٧٣٠٢٠
زانوئى ٣٠-۵٠ درجه( ٢۶٣٠٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٧٠٩٣٠
زانوئى ٣٠-٧٠ درجه( ٢۶٣٠٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴۶۴٨١٠
زانوئى ٣٠-١١٠ درجه( ٢۶٣٠١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٩٣۶٠٠٠
زانوئى ١۵-١١٠ درجه( ٢۶١۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨٧١١٨٠
زانوئى ۴۵-٢٠٠ درجه( ٢۶۴۵٢٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۵٩٠٣٨٠٠
سه راهى ۵٠ ٨٧- درجه(٢۶٠٣٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٠٠٠٨٠
سه راهى ٧٠ ٨٧- درجه(٢۶٠٣٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨٢٧٧٠٠
سه راهى ١١٠ ٨٧- درجه(٢۶٠٣١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۶٨٢٠٩٠
سه راهى ۵٠x ٧٠ ٨٧- درجه(٢۶٠٣٧۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٨۴٧٢٠
سه راهى ۵٠x ١١٠ ٨٧- درجه( ٢۶٠٣١۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١١۶٠۵١٠
سه راهى ۴۵-۴٠ درجه( ٢۶١٣٠۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴۴٩١۵٠
سه راهى ۴۵-۵٠ درجه( ٢۶١٣٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵۴۶۴٠٠
سه راهى ۴۵-٧٠ درجه( ٢۶١٣٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٩۴٣۴٢٠
سه راهى ۴۵-١١٠ درجه( ٢۶١٣١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٠٣٣٨٢٠
سه راهى ۴۵-١٢۵ درجه( ٢۶١٣١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٩۶٢۵۵٠
سه راهى ۴۵-١۶٠ درجه( ٢۶١٣١۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵۶٣٧۶٢٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-٧٠ درجه( ٢۶١٣٧۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧۴۴٩١٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢۶١٣١۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢۶٢٣٠٠
سه راهى ٧٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢۶١٣١٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۵٢١٠٨٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١٢۵ درجه(٢۶١٣٢١)پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۵۶٢٠٣٠
سه راهى ١٠٠ x ١۶٠ ۴۵- درجه( ٢۶١٣۶١)پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٠۶٠٧١٠
سه راهى ۴۵-٢٠٠ درجه( ٢۶١٣٢٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣۴٠٠٧٠۴٠
سه راهى ١۶٠ x ٢٠٠ ۴۵- درجه( ٢۶١٣٢۶)پوش فیت پلى ران پروتکت ٢١۴۶٧٨٧٠
چهار راهى ۶٧-١١٠ درجه( ٢۶٠۴١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۵٢٠٧٩٠
درپوش تست ۴٠( ٢۶١٠٠۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٨٢۵٠
درپوش تست ۵٠( ٢۶١٠٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٩۴٧٠
درپوش تست ٧٠( ٢۶١٠٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۴٨٨٢٠
درپوش تست ١١٠( ٢۶١٠١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۵٧٨٣٠
درپوش تست ١٢۵( ٢۶١٠١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٠٨٨١٠
درپوش تست ١۶٠( ٢۶١٠١۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٢۶۶۴٠
تبدیل ۴٠ x ۵٠( ٢۶١٧۵۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۴٧٨٢٠
تبدیل ۵٠ x ٧٠( ٢۶١٧٧۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٧٢٧٣٠
تبدیل ۵٠ x ١١٠( ٢۶١٧١۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٠۴٢١٠
تبدیل ٧٠ x ١١٠( ٢۶١٧١٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶۴۵٣٨٠
تبدیل ١١٠ x ١٢۵( ٢۶١٧٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٩٣۶٠٠٠
تبدیل ١٢۵ x ١۶٠( ٢۶١٧۶٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۶٣٩٣١٠
تبدیل ١۶٠ x ٢٠٠( ٢۶١٧٢۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢٧٩٧٠٧٠
بست دیوارى ۵٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠٠۵) ٢۵۵٢١٠
بست دیوارى ٧۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠٠٧) ٣۶٠٠۵٠
بست دیوارى ١١٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠١٠) ۴٩٧١١٠
بست دیوارى ١٢۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠١٢) ۶١٩۴٢٠
بست دیوارى ١۶٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠١۶) ٧١٩۵٣٠
بست دیوارى ۶٣ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠٠۶) ٢٨٩٣۶٠
بست دیوارى ٩٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠٠٩) ۴٠٨٩٢٠
بست سقفى ۴٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠۴) ١۶۴٩٢٠
بست سقفى ۵٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠۵) ٢۵۵٧٠٠
بست سقفى ٧۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠٧) ٣٨٨۴۶٠
بست سقفى ١١٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١٠) ۴٩٠۴۵٠
بست سقفى ١٢۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١٢) ۶٩٢١۶٠
بست سقفى ١۶٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١۶) ٨٠۴٨٨٠
بست سقفى ۶٣ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠۶) ٣٠٩٩۵٠
بست سقفى ٩٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠٩) ۴٢٢٧٠٠
بست سقفى قابل تنظیم۵٠ پلى ران(٢۶۴١٠۵) ٢٧٢٧۶٠
بست سقفى قابل تنظیم٧۵ پلى ران(٢۶۴١٠٧) ٣٩۴۵٩٠
بست سقفى قابل تنظیم١١٠ پلى ران(٢۶۴١١٠) ۵٠٧۴٣٠
بست سقفى قابل تنظیم١٢۵ پلى ران(٢۶۴١١٢) ۶٣١٩١٠
بست سقفى قابل تنظیم١۶٠ پلى ران(٢۶۴١١۶) ٧٩٧٧٣٠
بست پایدار دیوارى ۵٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠٠۵) ٣١٣۶۵٠
بست پایدار دیوارى ۶٣ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠٠۶) ٣۵۶١٩٠
بست پایدار دیوارى ٧۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠٠٧) ۴٠۵۴۶٠
بست پایدار  دیوارى ٩٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠٠٩) ۴۶۶٠٩٠
بست پایدار  دیوارى١١٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠١٠) ۶٧٣۴٢٠
بست پایدار دیوارى ١٢۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠١٢) ٨١٧٢٢٠
بست پایدار دیوارى١۶٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠١۶) ١١٧۴٩۴٠
بست سقفى جوشى پایدار۵٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠۵) ٣۶۶٧۴٠
بست سقفى جوشى پایدار۶٣ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠۶) ٣٩۶٧۶٠
بست سقفى جوشى پایدار ٧۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠٧) ۴۶٢۵٨٠
بست سقفى جوشى پایدار٩٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠٩) ۵٠۴٩۵٠
بست سقفى جوشى پایدار١١٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١٠) ٧۵٨۶۵٠
بست سقفى جوشى پایدار١٢۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١٢) ٩٢٩۶۴٠
بست سقفى جوشى پایدار١۶٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١۶) ١٣٢٠۴٧٠
بست سقفى آویز پایدار۵٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠۵) ٣۵۵٨۵٠
بست سقفى آویز پایدار۶٣ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠۶) ۴٠۵١٢٠
بست سقفى آویز پایدار٧۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠٧) ۴۴۵١٨٠
بست سقفى آویز پایدار١١٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١٠) ٧٣٨٧١٠
بست سقفى آویز پایدار١٢۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١٢) ٨٩٣٧٩٠
بست سقفى آویز پایدار١۶٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١۶) ١٢١٣٠۴٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى۵٠ پلى ران(٢۶۴٠٠۵) ٣۴٣٨٨٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى٧۵ پلى ران(٢۶۴٠٠٧) ٣٨٨٩۶٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى١١٠ پلى ران(٢۶۴٠١٠) ۶٩٩٨۵٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى١٢۵ پلى ران(٢۶۴٠١٢) ٨۵٧٧٩٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى١۶٠ پلى ران(٢۶۴٠١۶) ١١٨۴۵۴٠
سیفون یک تکه ۵٠( ٢۶۶۵٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٨۵٢٢٠
سیفون یک تکه ٧٠( ٢۶۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧۵٨۵١٠
سیفون یک تکه ١١٠( ٢۶۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢١۴٣۵٣٠
سیفون ۵٠ کوتاه(  ٢۶۶۵٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٧٩۴٠٠
سیفون ٧٠ کوتاه(  ٢۶۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶۵٢۶٩٠
سیفون ١٠٠ کوتاه(  ٢۶۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٨۵۵٠٨٠
سیفون سوکت دار ۵٠( ٢۶۶۵٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٨٣١۴٠
سیفون سوکت دار ٧۵( ٢۶۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨٧۴۶٠٠
سیفون سوکت دار ١٢۵*١١٠( ٢۶۶۵٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۵۴٨١٧٠
رایزر سیفون ۵٠ پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٨٢٨٢٠
رایزر سیفون ١٠٠ پوش فیت پلى ران پروتکت ٩۴۴٣۵٠
سیفون جدید با دریچه بازدید ٧٠( ٢۶۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٣٨٩٧١٠
سیفون جدید با دریچه بازدید ١١٠( ٢۶۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨٠٣٢۴٣٠
سیفون بازدید ١٠٠( ٢۶۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵۶٩١۴٢٠
سیفون بازدید ١٢۵( ٢۶۶۵١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨٠۶٧٩٨٠
سه راه بازدید ٧٠( ٢۶٢٣٠٧)پوش فیت پلى ران پروتکت ٩٣٩٢١٠
سه راه بازدید ١١٠( ٢۶٢٣١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٧١۴٧۴٠
سه راه بازدید ١٢۵( ٢۶٢٣١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٧٠۶٨٩٠
دریچه بازدید ۵٠( ٢۶١٨٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۴٧۴۴٠
دریچه بازدید ٧٠( ٢۶١٨٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣١٠۴١٠
دریچه بازدید ١١٠( ٢۶١٨١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٩٨٩۶٠
دریچه بازدید ١٢۵( ٢۶١٨١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٩١۵١٢٠
دریچه بازدید ١۶٠( ٢۶١٨١۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١١۵٠٠۵٠
رابط ۴٠( ٢۶١١٠۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٧٨٢٠٠
رابط ۵٠( ٢۶١١٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣١٧٨۵٠
رابط ٧٠( ٢۶١١٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٠٠٧٩٠
رابط ١١٠( ٢۶١١١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠۵۴٢١٠
رابط ١٢۵( ٢۶١١١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۴٢١٢۶٠
رابط ١۶٠( ٢۶١١١۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٠۶۶٩۶٠
عصائى پشت بام ۵٠( ٢۶٨۵٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣١١٣٠٠
عصائى پشت بام ٧٠( ٢۶٨۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٨٩٣٨٠
عصائى پشت بام ١١٠( ٢۶٨۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۵٩١١۶٠
رابط بوگیر ۵٠( ٢۶٩٠٠۵ )پوش فیت پلى ران ٢٠۶٣٨٠

مطالب و مقالات پوشفیت پلیران

معرفی کاربردها و مزایای محصولات پلی ران

معرفی کاربردها و مزایای محصولات پلی ران

به جرات می‌توان گفت یکی از بهترین برند‌های حال و حاضر صنعت لوله و اتصالات فاضلابی در سطح کشور، محصولات پلی ‌ران است . برندی که توصیه‌ی اول متخصصان ساختمان و کشاورزی در زمینه‌ی اتصالات است. اگر مشغول ساخت ساختمان
پوش فیت

پوش فیت

پوش فیت پدیده ای نو در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن
پلی اتیلن

پلی اتیلن

کاربرد فاضلاب مزایا نسبت به سیستم های مشابه انعطاف پذیری بیشتر و استفاده در سطوح ناصاف

کلیدواژه خود را وارد کنید