معرفی محصولات پوشفیت پلیران با لیست قیمت جدید

برند پلیران

لیست قیمت لوله اتصالات پوشفیت پلیران و توضیحات محصول

سیستم پلیران پوش فیت با طراحی مدرن از برندهای برتر در رده پوش فیت میباشد که به صورت یک سر سوکت و دو سر سوکت از سایز ۴۰ تا ۱۶۰ میلیمتر تولید میشود. مواد اولیه این پوش فیت پلیران به گونه ای است که از محصولات پلیران با نام پوش فیت خود با اطمینان نام برده میشود.

تمامی محصولات برند پلیران به همراه لیست قیمت کامل پلیران را میتوانید در ادامه میشاهده نمایید.

 

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پوشفیت پلیران"

لیست قیمت پوشفیت پلیران
  • فروش محصولات پوشفیت پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پوشفیت پلیران
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پوشفیت پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت پوشفیت پلیران

نام کالا قیمت اول
لوله ٣٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١١٨٠۴٠
لوله ۵٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٢٠٩٨٠
لوله ١٠٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣۴٣٣٨٠
لوله ٢٠٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶۴٢٨٠٠
لوله ٣٠٠-۴٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۴٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٩١٧٩۶٠
لوله ٣٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٩٧٧٩٠
لوله ۵٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۶۵٢۴٠
لوله ١٠٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴١٢٧۴٠
لوله ٢٠٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٩٣٣۶٠
لوله ٣٠٠-۵٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۵٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١١٣۵٨٠٠
لوله ٣٠-٧٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٣۶٣١٠
لوله ۵٠-٧٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴١٠٧٧٠
لوله ١٠٠-٧٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٩۵١١٠
لوله ٢٠٠-٧٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣۶٠٢۴٠
لوله ٧٠ -٣٠٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٧٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٩۵٩٧٩٠
لوله ٣٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٩٩٧١٠
لوله ۵٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٩٠۴٠٠
لوله ١٠٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۴٢۶١٨٠
لوله ٢٠٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٨١۶٧٩٠
لوله ٣٠٠-١١٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠١٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴١۵٧١١٠
لوله ٣٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٠٧۵٣٠
لوله ۵٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠۴۵٠٠٠
لوله ١٠٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٨٩١٩٢٠
لوله ٢٠٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٧٢٨۶۵٠
لوله ٣٠٠-١٢۵ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵۵٣٣٠٣٠
لوله ٣٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠۵١۶٠٠
لوله ۵٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۵٩٩١۴٠
لوله ١٠٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣١٩٧۵۵٠
لوله ٢٠٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٣٩۴٧١٠
لوله ٣٠٠-١۶٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠۶٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٩۵٩٢٢١٠
لوله ۵٠-۴٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۴۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۴٠٠١٠
لوله ١٠٠-۴٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۴١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴۴٨۶۴٠
لوله ٢٠٠-۴٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۴٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٠٠٧٧٠
لوله ٣٠٠-۴٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۴٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠٠۴٩۴٠
لوله ۵٠-۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۵۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٨٣٧۶٠
لوله ١٠٠-۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۵١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٣١۴٢٠
لوله ٢٠٠-۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۵٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨۵۶۴۶٠
لوله ٣٠٠-۵٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۵٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢٣۶٢٧٠
لوله ۵٠-٧٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٧۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴۵٠۴٠٠
لوله ١٠٠-٧٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٧١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨٣۶٧٩٠
لوله ٢٠٠-٧٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٧٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۴١۶٢۴٠
لوله ٧٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٧٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢١٣٢٢٠٠
لوله ۵٠-١١٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١١۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠١٧٧٠٠
لوله ١٠٠-١١٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١١١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۵٨١٠٢٠
لوله ٢٠٠-١١٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٨٩٩٠٩٠
لوله ٣٠٠-١١٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١١٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴۴٢٨۶٩٠
لوله ۵٠-١٢۵ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١١۴۶٢٨٠
لوله ١٠٠-١٢۵ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢١٢۴۵٣٠
لوله ٢٠٠-١٢۵ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٨۵۶۵٨٠
لوله ٣٠٠-١٢۵ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٧٢٣٣١٠
لوله ۵٠-١۶٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۶۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٨۵٣٧٢٠
لوله ١٠٠-١۶٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۶١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣۴١٠٢٨٠
لوله ٢٠٠-١۶٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۶٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٨١٩٨٣٠
لوله ٣٠٠-١۶٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١۶٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠٢٢٩٣٠٠
لوله۵٠-٢٠٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣۴٠۴٣۵٠
لوله١٠٠-٢٠٠سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٠۵٧٨٠٠
لوله٢٠٠-٢٠٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١١۴٨۵۴٧٠
لوله٣٠٠-٢٠٠ سانت یکسر سوکت( ٢۶٠٠٢٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۶٨٢٩٩٨٠
لوله ۵٠-٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴١۵۵٠٩٠
لوله ١٠٠-٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٨٠٨۵٢٠
لوله ٢٠٠-٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣۵٧٣٨٣٠
لوله ٣٠٠-٢٠٠ سانت دوسر سوکت( ٢۶٠١٢٣ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٠٢٧٨٩١٠
زانوئى ۴٠ – ٨٧ درجه( ٢۶٠٢٠۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٩۶۵٩٠
زانوئى ۵٠ ٨٧- درجه( ٢۶٠٢٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۴٣۴٢٠
زانوئى ٧٠ ٨٧- درجه( ٢۶٠٢٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٩٨١٠٠
زانوئى ١١٠ ٨٧- درجه(  ٢۶٠٢١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٩٧۴٠٨٠
زانوئى ٨٧-١٢۵ درجه( ٢۶٠٢١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣١٢٧٣٠
زانوئى ۵٠ بلند ٨٧- درجه( ٢۶١٢٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٩٧۵١٠
زانوئى ٧٠ بلند ٨٧- درجه(٢۶١٢٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵۵۶۶٨٠
زانوئى ١١٠ بلند ٨٧- درجه( ٢۶١٢١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢۶۶٠۵٠
زانوئى ١٢۵ بلند ٨٧- درجه(٢۶١٢١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٨٣۵۴۵٠
زانوئى ۶٧-۵٠ درجه( ٢۶۶٧٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۴٧٠۶٠
زانوئى ۶٧-١١٠ درجه( ٢۶۶٧١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨٨٧۵۶٠
زانوئى ۴۵-۴٠ درجه( ٢۶۴۵٠۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٨٢١۵٠
زانوئى ۴۵-۵٠ درجه( ٢۶۴۵٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٢٩٠١٠
زانوئى ۴۵-٧٠ درجه( ٢۶۴۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣۵۴٨٣٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه( ٢۶۴۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٧٩۴٣٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه( ٢۶۴۵١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠۵٣٢١٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه( ٢۶۴۵١۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢١۵٩۶۶٠
زانوئى ٣٠-۵٠ درجه( ٢۶٣٠٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢١١٠٠٠
زانوئى ٣٠-٧٠ درجه( ٢۶٣٠٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣۶٢٠٠٠
زانوئى ٣٠-١١٠ درجه( ٢۶٣٠١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٢٨٩۶٠
زانوئى ١۵-١١٠ درجه( ٢۶١۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٧٨۴٨٠
زانوئى ۴۵-٢٠٠ درجه( ٢۶۴۵٢٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۵٩٠٣٨٠٠
زانو ١١٠ – ۴۵ درجه سوکت بلند( ٢۶١٢١٠ )پلى ران پروتکت ١٣۶۶١٧٠
سه راهى ۵٠ ٨٧- درجه(٢۶٠٣٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٨٩۴۶٠
سه راهى ٧٠ ٨٧- درجه(٢۶٠٣٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶۴۴۶٢٠
سه راهى ١١٠ ٨٧- درجه(٢۶٠٣١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣١٠٠٣٠
سه راهى ۵٠x ٧٠ ٨٧- درجه(٢۶٠٣٧۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٣٣٢۶٠
سه راهى ۵٠x ١١٠ ٨٧- درجه( ٢۶٠٣١۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٩٠٣٨١٠
سه راهى ۴۵-۴٠ درجه( ٢۶١٣٠۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣۴٩٨٠٠
سه راهى ۴۵-۵٠ درجه( ٢۶١٣٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٢۵۵۴٠
سه راهى ۴۵-٧٠ درجه( ٢۶١٣٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٣۴٧۵٠
سه راهى ۴۵-١١٠ درجه( ٢۶١٣١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۵٨٣٩۶٠
سه راهى ۴۵-١٢۵ درجه( ٢۶١٣١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٢۶۴٩۴٠
سه راهى ۴۵-١۶٠ درجه( ٢۶١٣١۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٣٩٠۶۶٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-٧٠ درجه( ٢۶١٣٧۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٨٠١۴٠
سه راهى ۵٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢۶١٣١۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٩٨٣١٠٠
سه راهى ٧٠ x ۴۵-١١٠ درجه( ٢۶١٣١٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١١٨۴۶۴٠
سه راهى ١١٠ x ۴۵-١٢۵ درجه(٢۶١٣٢١)پوش فیت پلى ران پروتکت ١٩۵٨٧٣٠
سه راهى ١٠٠ x ١۶٠ ۴۵- درجه( ٢۶١٣۶١)پوش فیت پلى ران پروتکت ٣١٠۴۵١٠
سه راهى ۴۵-٢٠٠ درجه( ٢۶١٣٢٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣۴٠٠٧٠۴٠
سه راهى ١۶٠ x ٢٠٠ ۴۵- درجه( ٢۶١٣٢۶)پوش فیت پلى ران پروتکت ٢١۴۶٧٨٧٠
چهار راهى ۶٧-١١٠ درجه( ٢۶٠۴١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٩۶٣٢٢٠
درپوش تست ۴٠( ٢۶١٠٠۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٣١۵٠
درپوش تست ۵٠( ٢۶١٠٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٣١٠٠
درپوش تست ٧٠( ٢۶١٠٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣٢٧۵٠
درپوش تست ١١٠( ٢۶١٠١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٣٢٢٣٠
درپوش تست ١٢۵( ٢۶١٠١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٨١٩٨٠
درپوش تست ١۶٠( ٢۶١٠١۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٨٧۵٩٠
تبدیل ۴٠ x ۵٠( ٢۶١٧۵۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٩٣٠٠٠
تبدیل ۵٠ x ٧٠( ٢۶١٧٧۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٩٠٢٨٠
تبدیل ۵٠ x ١١٠( ٢۶١٧١۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٧٠۵۶٠
تبدیل ٧٠ x ١١٠( ٢۶١٧١٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٠٢۶٢٠
تبدیل ١١٠ x ١٢۵( ٢۶١٧٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٢٨٩۶٠
تبدیل ١٢۵ x ١۶٠( ٢۶١٧۶٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢٧۶٧١٠
تبدیل ١۶٠ x ٢٠٠( ٢۶١٧٢۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٢٧٩٧٠٧٠
بست دیوارى ۵٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠٠۵) ٢۴٣٠۵٠
بست دیوارى ٧۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠٠٧) ٣۴٢٩٠٠
بست دیوارى ١١٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠١٠) ۴٧٣۴٣٠
بست دیوارى ١٢۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠١٢) ۵٨٩٩٢٠
بست دیوارى ١۶٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠١۶) ۶٨۵٢۶٠
بست دیوارى ۶٣ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠٠۶) ٢٧۵۵٨٠
بست دیوارى ٩٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠٠٩) ٣٨٩۴۴٠
بست سقفى ۴٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠۴) ١۵٧٠۶٠
بست سقفى ۵٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠۵) ٢۴٣۵٢٠
بست سقفى ٧۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠٧) ٣۶٩٩۶٠
بست سقفى ١١٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١٠) ۴۶٧٠٩٠
بست سقفى ١٢۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١٢) ۶۵٩٢٠٠
بست سقفى ١۶٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١۶) ٧۶۶۵۵٠
بست سقفى ۶٣ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠۶) ٢٩۵١٩٠
بست سقفى ٩٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠٩) ۴٠٢۵٧٠
بست سقفى قابل تنظیم۵٠ پلى ران(٢۶۴١٠۵) ٢۵٩٧٧٠
بست سقفى قابل تنظیم٧۵ پلى ران(٢۶۴١٠٧) ٣٧۵٨٠٠
بست سقفى قابل تنظیم١١٠ پلى ران(٢۶۴١١٠) ۴٨٣٢۶٠
بست سقفى قابل تنظیم١٢۵ پلى ران(٢۶۴١١٢) ۶٠١٨١٠
بست سقفى قابل تنظیم١۶٠ پلى ران(٢۶۴١١۶) ٧۵٩٧۴٠
بست پایدار دیوارى ۵٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠٠۵) ٢٩٨٧١٠
بست پایدار دیوارى ۶٣ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠٠۶) ٣٣٩٢٢٠
بست پایدار دیوارى ٧۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠٠٧) ٣٨۶١۵٠
بست پایدار  دیوارى ٩٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠٠٩) ۴۴٣٨٩٠
بست پایدار  دیوارى١١٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠١٠) ۶۴١٣۵٠
بست پایدار دیوارى ١٢۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠١٢) ٧٧٨٣٠٠
بست پایدار دیوارى١۶٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴٠١۶) ١١١٨٩٩٠
بست سقفى جوشى پایدار۵٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠۵) ٣۴٩٢٧٠
بست سقفى جوشى پایدار۶٣ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠۶) ٣٧٧٨۶٠
بست سقفى جوشى پایدار ٧۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠٧) ۴۴٠۵۵٠
بست سقفى جوشى پایدار٩٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠٩) ۴٨٠٩٠٠
بست سقفى جوشى پایدار١١٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١٠) ٧٢٢۵٢٠
بست سقفى جوشى پایدار١٢۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١٢) ٨٨۵٣٧٠
بست سقفى جوشى پایدار١۶٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١۶) ١٢۵٧۵٩٠
بست سقفى آویز پایدار۵٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠۵) ٣٣٨٩٠٠
بست سقفى آویز پایدار۶٣ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠۶) ٣٨۵٨٢٠
بست سقفى آویز پایدار٧۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١٠٧) ۴٢٣٩٨٠
بست سقفى آویز پایدار١١٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١٠) ٧٠٣۵٣٠
بست سقفى آویز پایدار١٢۵ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١٢) ٨۵١٢٢٠
بست سقفى آویز پایدار١۶٠ پوش فیت پلى ران( ٢۶۴١١۶) ١١۵۵٢٧٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى۵٠ پلى ران(٢۶۴٠٠۵) ٣٢٧۵٠٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى٧۵ پلى ران(٢۶۴٠٠٧) ۴٠٣٨۶٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى١١٠ پلى ران(٢۶۴٠١٠) ۶۶۶۵٢٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى١٢۵ پلى ران(٢۶۴٠١٢) ٨١۶٩۴٠
بست پایدار قابل تنظیم سقفى١۶٠ پلى ران(٢۶۴٠١۶) ١١٢٨١٣٠
سیفون یک تکه ۵٠( ٢۶۶۵٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٨۵٢٢٠
سیفون یک تکه ٧٠( ٢۶۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٧۵٨۵١٠
سیفون یک تکه ١١٠( ٢۶۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢١۴٣۵٣٠
سیفون ۵٠ کوتاه(  ٢۶۶۵٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٧٩۴٠٠
سیفون ٧٠ کوتاه(  ٢۶۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶۵٢۶٩٠
سیفون ١٠٠ کوتاه(  ٢۶۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٨۵۵٠٨٠
سیفون سوکت دار ۵٠( ٢۶۶۵٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۴٨٣١۴٠
سیفون سوکت دار ٧۵( ٢۶۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨٧۴۶٠٠
سیفون سوکت دار ١٢۵*١١٠( ٢۶۶۵٢١ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۵۴٨١٧٠
رایزر سیفون ۵٠ پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٨٢٨٢٠
رایزر سیفون ١٠٠ پوش فیت پلى ران پروتکت ٩۴۴٣۵٠
سیفون جدید با دریچه بازدید ٧٠( ٢۶۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣۴١٨٧٧٠
سیفون جدید با دریچه بازدید ١١٠( ٢۶۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶١۴١٠٠٠
سیفون بازدید ١٠٠( ٢۶۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٩۴٨٧١٠
سیفون بازدید ١٢۵( ٢۶۶۵١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵۵۵٩٠۵٠
سه راه بازدید ٧٠( ٢۶٢٣٠٧)پوش فیت پلى ران پروتکت ٧٣١۴۶٠
سه راه بازدید ١١٠( ٢۶٢٣١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٣٣۵۴۶٠
سه راه بازدید ١٢۵( ٢۶٢٣١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢٠۶٩۴٨٠
دریچه بازدید ۵٠( ٢۶١٨٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۴٧۴۴٠
دریچه بازدید ٧٠( ٢۶١٨٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣١٠۴١٠
دریچه بازدید ١١٠( ٢۶١٨١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۵٩٨٩۶٠
دریچه بازدید ١٢۵( ٢۶١٨١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٩١۵١٢٠
دریچه بازدید ١۶٠( ٢۶١٨١۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١١۵٠٠۵٠
رابط ۴٠( ٢۶١١٠۴ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢١۶۶۶٠
رابط ۵٠( ٢۶١١٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٢۴٣٠٠٠
رابط ٧٠( ٢۶١١٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣٨٢٨۶٠
رابط ١١٠( ٢۶١١١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٨٠۵٩۶٠
رابط ١٢۵( ٢۶١١١٢ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١٠٨۶۵٨٠
رابط ١۶٠( ٢۶١١١۶ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۵٨٠٢۴٠
عصائى پشت بام ۵٠( ٢۶٨۵٠۵ )پوش فیت پلى ران پروتکت ٣١١٣٠٠
عصائى پشت بام ٧٠( ٢۶٨۵٠٧ )پوش فیت پلى ران پروتکت ۶٨٩٣٨٠
عصائى پشت بام ١١٠( ٢۶٨۵١٠ )پوش فیت پلى ران پروتکت ١۵٩١١۶٠
رابط بوگیر ۵٠( ٢۶٩٠٠۵ )پوش فیت پلى ران ١٧١٩٨٠

مطالب و مقالات پوشفیت پلیران

معرفی برند پلی ران به همراه مزایای استفاده

معرفی برند پلی ران به همراه مزایای استفاده

همان طور که می‌دانید در کشورمان سال‌هاست که در زمینه تولید لوله‌های پلی اتیلن فعالیت انجام می‌شود. در طی این سال‌ها یکی از کارخانه‌هایی که به خوبی توانسته است خودش را مطابق با پیشرفت‌های تکنولوژی، به روز نگه دارد و
پوش فیت

پوش فیت

پوش فیت پدیده ای نو در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن
معرفی کاربردها و مزایای محصولات پلی ران

معرفی کاربردها و مزایای محصولات پلی ران

به جرات می‌توان گفت یکی از بهترین برند‌های حال و حاضر صنعت لوله و اتصالات فاضلابی در سطح کشور، محصولات پلی ‌ران است . برندی که توصیه‌ی اول متخصصان ساختمان و کشاورزی در زمینه‌ی اتصالات است. اگر مشغول ساخت ساختمان

کلیدواژه خود را وارد کنید