معرفی محصولات سایلنت پلیران با لیست قیمت جدید

برند پلیران

لیست قیمت لوله اتصالات سایلنت پلیران و توضیحات محصول

پوش فیت پلی ران ، کیفیت عالی - پوش فیت سایلنت پلی ران ، نمونه ای از یک کالای لوکس

پلی ران اتصال در اوایل دهه ۱۳۵۰ با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود . توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است

تنوع سایز و ظرفیت لوله با فشار ۵ و ۶ و ۱۰ بار
محصولات دیگر این مجموعه پوش فیت، سیستم پکس، اتصالات ویژه آبرسانی و آبیاری، وسایل پخش آب، لوله پلی اتیلن با چگالی بالا
محل کارخانه جاجرود
شروع فعالیت کارخانه ۱۳۵۰

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "سایلنت پلیران"

لیست قیمت سایلنت پلیران
  • فروش محصولات سایلنت پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پلیران
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت پلیران را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهر رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات سایلنت پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات سایلنت پلیران

نام کالا قیمت اول
لوله ۵٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵٠ )پوش فیت پلى ران ۴۴١٨٣٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵۵ )پوش فیت پلى ران ۵٩٣٧٠٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵١ )پوش فیت پلى ران ٩٢٣۵٢٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵٢ )پوش فیت پلى ران ١٧٣٨۵٣٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵٣ )پوش فیت پلى ران ٢۴۶١۶٠٠
لوله ٧٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧٠ )پوش فیت پلى ران ۵٢٨۶٢٠
لوله ٧٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧۵ )پوش فیت پلى ران ٩١٩۶٨٠
لوله ٧٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧١ )پوش فیت پلى ران ١۵۵۵٧١٠
لوله ٧٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧٢ )پوش فیت پلى ران ٣٠۴٣۶١٠
لوله ٧٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧٣ )پوش فیت پلى ران ۴٣٨۶٣۴٠
لوله ١٠٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١٠ )پوش فیت پلى ران ١١١٧٩۶٠
لوله ١٠٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١۵ )پوش فیت پلى ران ١٧۶٩٢۵٠
لوله ١٠٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١١ )پوش فیت پلى ران ٢٨٧۴٧٨٠
لوله ١٠٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١٢ )پوش فیت پلى ران ۵۴۵٣۵۴٠
لوله ١٠٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١٣ )پوش فیت پلى ران ٧٩۶١٩٢٠
لوله ١٢۵ ٣٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢٠ )پوش فیت پلى ران ١٢٠٢۶٢٠
لوله ١٢۵ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢۵ )پوش فیت پلى ران ٢٣٣٨٣١٠
لوله ١٢۵ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢١ )پوش فیت پلى ران ۴٢٣٣٨١٠
لوله ١٢۵ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢٢ )پوش فیت پلى ران ٧٨٨٨٢٢٠
لوله ١٢۵ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢٣ )پوش فیت پلى ران ١٠٨٠٧۴١٠
لوله ١۶٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶٠ )پوش فیت پلى ران ٢١۴٧۶٨٠
لوله ١۶٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶۵ )پوش فیت پلى ران ٣۵٧٨٩٨٠
لوله ١۶٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶١ )پوش فیت پلى ران ٨۴٢٣١۵٠
لوله ١۶٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶٢ )پوش فیت پلى ران ١٢۶۴۶٨٨٠
لوله ١۶٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶٣ )پوش فیت پلى ران ١٨٩٧٠٧۴٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۵۵ )پوش فیت پلى ران ٧۵٨٩۴٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۵١ )پوش فیت پلى ران ١٠۴١٩۶٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۵٢ )پوش فیت پلى ران ١٨۴٣۶۵٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۵٣ )پوش فیت پلى ران ٢۶١۴٧٧٠
لوله ٧٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٧۵ )پوش فیت پلى ران ١٠٠٨١۶٠
لوله ٧٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٧١ )پوش فیت پلى ران ١۶٧٣٧۵٠
لوله ٧٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٧٢ )پوش فیت پلى ران ٣١۶٩٧٢٠
لوله ٧٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٧٣ )پوش فیت پلى ران ۴٧٧١٧٧٠
لوله ١٠٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١١۵ )پوش فیت پلى ران ٢٠١٢۶٨٠
لوله ١٠٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١١١ )پوش فیت پلى ران ٣٠٨۶۵۴٠
لوله ١٠٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١١٢ )پوش فیت پلى ران ۵۶١٢٩٢٠
لوله ١٠٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١١٣ )پوش فیت پلى ران ٨۴٨٢١٧٠
لوله ١٢۵ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٢۵ )پوش فیت پلى ران ٢۵۶۵٠٩٠
لوله ١٢۵ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٢١ )پوش فیت پلى ران ۴٧۵۴٧۶٠
لوله ١٢۵ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٢٢ )پوش فیت پلى ران ٨٢٠٠۴۴٠
لوله ١٢۵ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٢٣ )پوش فیت پلى ران ١١٠٧۴٨۵٠
لوله ١۶٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۶۵ )پوش فیت پلى ران ٣٨١۶٩٣٠
لوله ١۶٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۶١ )پوش فیت پلى ران ٨۶۶٨۴٠٠
لوله ١۶٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۶٢ )پوش فیت پلى ران ١٣۴٨٧٧۴٠
لوله ١۶٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۶٣ )پوش فیت پلى ران ٢٠٢٣٠٧۴٠
زانو ۵٠ SILENT10- ٨٧- درجه(٢٨٠٢٠۵ )پوشفیت پلى ران ٢٨٣٧۶٠
زانو ٧٠SILENT10- ٨٧- درجه( ٢٨٠٢٠٧ )پوشفیت پلى ران ۵٧۵٧٨٠
زانو بلند ۵٠ SILENT10- ٨٧- درجه( ٢٨١٢٠۵ )پوشفیت پلى ران ٣٩٠٩٣٠
زانو بلند١١٠ SILENT10 -٨٧- درجه( ٢٨١٢١٠ )پوشفیت پلى ران ١۶۵١٠٨٠
زانو۵٠ SILENT10- ۴۵ درجه(٢٨۴۵٠۵ )پوشفیت پلى ران ٢٣۶٩۶٠
زانو٧٠  SILENT10- ۴۵ درجه(٢٨۴۵٠٧ )پوشفیت پلى ران ۴٩۴۵۵٠
زانو ١٠٠ SILENT10- ۴۵ درجه( ٢٨۴۵١٠ )پوشفیت پلى ران ١٠٣٧٢١٠
زانو ١٢۵ SILENT10-۴۵ درجه( ٢٨۴۵١٢ )پوشفیت پلى ران ١۴٩٨١١٠
زانو١۶٠  SILENT10- ۴۵ درجه(٢٨۴۵١۶ )پوشفیت پلى ران ٣٠٨٣٣٠٠
زانو١٠٠ SILENT10- ٣٠ درجه(٢٨٣٠١٠ )پوشفیت پلى ران ١٠٢٠١۴٠
سه راهى ۵٠ SILENT 10-٨٧ درجه( ٢٨٠٣٠۵ )پوشفیت پلى ران ۶٠۶٢۶٠
سه راهى ١٠٠ SILENT10- ٨٧ درجه( ٢٨٠٣١٠ )پوشفیت پلى ران ١٨۴٨۵۵٠
سه راهى ۵٠x ٧٠ SILENT10- ٨٧ درجه(٢٨٠٣٧۵ )پوش فیت پلى ران ۶٩٧٠٧٠
سه راهى ۵٠x ١٠٠ SILENT10- ٨٧ درجه(٢٨٠٣١۵ )پوش فیت پلى ران ١٢٩۴۴١٠
سه راهى ۵٠ – ۴۵ درجه( SILENT10- ٢٨١٣٠۵ )پوشفیت پلى ران ۴٧٣٠٠٠
سه راهى ٧٠ – ۴۵ درجه( SILENT10- ٢٨١٣٠٧ )پوشفیت پلى ران ١٠٢١۵۵٠
سه راهى ١١٠ – ۴۵ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١٠ )پوشفیت پلى ران ٢٣٠۵٩٨٠
سه راهى ١٢۵ – ۴۵ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١٢ )پوشفیت پلى ران ٣٢۶۵٧۶٠
سه راهى ١۶٠ – ۴۵ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١۶ )پوشفیت پلى ران ۶٩۵٢۵١٠
سه راهى ۵٠x ۴۵-٧٠ درجه( SILENT10 ٢٨١٣٧۵ )پوش فیت پلى ران ٧۵٢٢٧٠
سه راهى ۵٠x ۴۵-١٠٠ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١۵ )پوش فیت پلى ران ١۴٠۴۴۴٠
سه راهى ٧٠x ۴۵-١٠٠ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١٧ )پوش فیت پلى ران ١۶۴۴۵٠٠
سه راهى ١٠٠x۴۵-١٢۵ درجه( SILENT10 ٢٨١٣٢١ )پوش فیت پلى ران ٢٧۵١٩۶٠
سه راهى ١٠٠x۴۵-١۶٠ درجه( SILENT10 ٢٨١٣۶١ )پوش فیت پلى ران ۴۵۵۴٧٧٠
درپوش تست ۵٠(  SILENT10- ٢٨١٠٠۵ )پوش فیت پلى ران ۵۶٠۶٠
درپوش تست ٧٠(  SILENT10- ٢٨١٠٠٧ )پوش فیت پلى ران ١١٧٩۴٠
درپوش تست ١٠٠(  SILENT10- ٢٨١٠١٠ )پوش فیت پلى ران ٢٠۶٣٠٠
درپوش تست ١٢۵(  SILENT10- ٢٨١٠١٢ )پوش فیت پلى ران ٢۵٠۵١٠
درپوش تست ١۶٠(  SILENT10- ٢٨١٠١۶ )پوش فیت پلى ران ۴٣٣١۶٠
تبدیل ۵٠x ٧٠( SILENT10- ٢٨١٧٧۵ )پوش فیت پلى ران ۴٣٣۴٣٠
تبدیل ۵٠x ١٠٠( SILENT10- ٢٨١٧١۵ )پوش فیت پلى ران ۶٩۶٢٣٠
تبدیل ٧٠x ١٠٠( SILENT10- ٢٨١٧١٧ )پوش فیت پلى ران ٧۵٧۶٢٠
تبدیل ١٠٠x ١٢۵( SILENT10- ٢٨١٧٢١ )پوش فیت پلى ران ١٠۶٨٨۴٠
تبدیل ١٢۵x ١۶٠( SILENT10- ٢٨١٧۶٢ )پوش فیت پلى ران ٢٠١۴۴٩٠
سه راه بازدید ٧٠( SILENT10- ٢٨٢٣٠٧ )پوش فیت پلى ران ٩٣٢۴٣٠
سه راه بازدید ١٠٠( SILENT10- ٢٨٢٣١٠ )پوش فیت پلى ران ١٧٢١٣٣٠
سه راه بازدید ١٢۵( SILENT10- ٢٨٢٣١٢ )پوش فیت پلى ران ٢۵٠٣۵٣٠
دریچه بازدید ۵٠( SILENT10- ٢٨١٨٠۵ )پوش فیت پلى ران ٢۴٧۴۴٠
دریچه بازدید ٧٠( SILENT10- ٢٨١٨٠٧ )پوش فیت پلى ران ٣١٠۴١٠
دریچه بازدید ١٠٠( SILENT10- ٢٨١٨١٠ )پوش فیت پلى ران ۵٩٨٩۶٠
دریچه بازدید ١٢۵( SILENT10- ٢٨١٨١٢ )پوش فیت پلى ران ٩١۵١٢٠
دریچه بازدید ١۶٠( SILENT10- ٢٨١٨١۶ )پوش فیت پلى ران ١١۵٠٠۵٠
سیفون با دریچه بازدید ٧٠( SILENT10- ٢٨۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران ٣٩٨٧٩۶٠٠
سیفون بادریچه بازدید ١٠٠( SILENT10- ٢٨۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران ۶۶۵٠٠۵٠
رابط ۵٠( SILENT10- ٢٨١١٠۵ )پوش فیت پلى ران ٢۴۴۶٢٠
رابط ٧٠( SILENT10- ٢٨١١٠٧ )پوش فیت پلى ران ٣٨۵۴٣٠
رابط ١٠٠( SILENT10- ٢٨١١١٠ )پوش فیت پلى ران ٨١١٣٩٠
رابط ١٢۵( SILENT10- ٢٨١١١٢ )پوش فیت پلى ران ١٠٩٣٩٠٠

مطالب و مقالات سایلنت پلیران

معرفی محصول پوش فیت پلی ران

معرفی محصول پوش فیت پلی ران

سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی همیشه از دغدغه‌های اصلی مهندسان بوده است.در این مطلب قصد داریم که به بررسی محصول پوش فیت  پلی ران بپردازیم که سرعت کار در پروژه‌های عمرانی را تا حدودبسیار زیادی ارتقاء داده اند؛ برای شروع بهتر
معرفی کاربردها و مزایای محصولات پلی ران

معرفی کاربردها و مزایای محصولات پلی ران

به جرات می‌توان گفت یکی از بهترین برند‌های حال و حاضر صنعت لوله و اتصالات فاضلابی در سطح کشور، محصولات پلی ‌ران است . برندی که توصیه‌ی اول متخصصان ساختمان و کشاورزی در زمینه‌ی اتصالات است. اگر مشغول ساخت ساختمان
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید