معرفی محصولات سایلنت پلیران با لیست قیمت جدید

برند پلیران

لیست قیمت لوله اتصالات سایلنت پلیران و توضیحات محصول

پوش فیت پلی ران ، کیفیت عالی - پوش فیت سایلنت پلی ران ، نمونه ای از یک کالای لوکس

پلی ران اتصال در اوایل دهه ۱۳۵۰ با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود . توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است

تنوع سایز و ظرفیت لوله با فشار ۵ و ۶ و ۱۰ بار
محصولات دیگر این مجموعه پوش فیت، سیستم پکس، اتصالات ویژه آبرسانی و آبیاری، وسایل پخش آب، لوله پلی اتیلن با چگالی بالا
محل کارخانه جاجرود
شروع فعالیت کارخانه ۱۳۵۰

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "سایلنت پلیران"

لیست قیمت سایلنت پلیران
  • فروش محصولات سایلنت پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پلیران
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت پلیران را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهر رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات سایلنت پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات سایلنت پلیران

نام کالا قیمت اول
لوله ۵٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵٠ )پوش فیت پلى ران ٣۶٨١٩٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵۵ )پوش فیت پلى ران ۴٩۴٧۵٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵١ )پوش فیت پلى ران ٧۶٩۶٠٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵٢ )پوش فیت پلى ران ١۴۴٨٧٧٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵٣ )پوش فیت پلى ران ٢٠۵١٣٣٠
لوله ٧٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧٠ )پوش فیت پلى ران ۴۴٠۵١٠
لوله ٧٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧۵ )پوش فیت پلى ران ٧۶۶۴٠٠
لوله ٧٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧١ )پوش فیت پلى ران ١٢٩۶۴٢٠
لوله ٧٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧٢ )پوش فیت پلى ران ٢۵٣۶٣۴٠
لوله ٧٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧٣ )پوش فیت پلى ران ٣۶۵۵٢٨٠
لوله ١٠٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١٠ )پوش فیت پلى ران ٩٣١۶٣٠
لوله ١٠٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١۵ )پوش فیت پلى ران ١۴٧۴٣٧٠
لوله ١٠٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١١ )پوش فیت پلى ران ٢٣٩۵۶۵٠
لوله ١٠٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١٢ )پوش فیت پلى ران ۴۵۴۴۶١٠
لوله ١٠٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١٣ )پوش فیت پلى ران ۶۶٣۴٩٣٠
لوله ١٢۵ ٣٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢٠ )پوش فیت پلى ران ١٠٠٢١٨٠
لوله ١٢۵ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢۵ )پوش فیت پلى ران ١٩۴٨۵٩٠
لوله ١٢۵ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢١ )پوش فیت پلى ران ٣۵٢٨١٧٠
لوله ١٢۵ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢٢ )پوش فیت پلى ران ۶۵٧٣۵١٠
لوله ١٢۵ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢٣ )پوش فیت پلى ران ٩٠٠۶١٧٠
لوله ١۶٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶٠ )پوش فیت پلى ران ١٧٨٩٧٣٠
لوله ١۶٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶۵ )پوش فیت پلى ران ٢٩٨٢۴٨٠
لوله ١۶٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶١ )پوش فیت پلى ران ٧٠١٩٢٩٠
لوله ١۶٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶٢ )پوش فیت پلى ران ١٠۵٣٩٠۶٠
لوله ١۶٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶٣ )پوش فیت پلى ران ١۵٨٠٨٩۵٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۵۵ )پوش فیت پلى ران ۶٣٢۴۵٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۵١ )پوش فیت پلى ران ٨۶٨٣٠٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۵٢ )پوش فیت پلى ران ١۵٣۶٣٧٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۵٣ )پوش فیت پلى ران ٢١٧٨٩٧٠
لوله ٧٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٧۵ )پوش فیت پلى ران ٨۴٠١٣٠
لوله ٧٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٧١ )پوش فیت پلى ران ١٣٩۴٧٩٠
لوله ٧٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٧٢ )پوش فیت پلى ران ٢۶۴١۴٣٠
لوله ٧٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٧٣ )پوش فیت پلى ران ٣٩٧۶۴٧٠
لوله ١٠٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١١۵ )پوش فیت پلى ران ١۶٧٧٢٣٠
لوله ١٠٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١١١ )پوش فیت پلى ران ٢۵٧٢١١٠
لوله ١٠٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١١٢ )پوش فیت پلى ران ۴۶٧٧۴٣٠
لوله ١٠٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١١٣ )پوش فیت پلى ران ٧٠۶٨۴٧٠
لوله ١٢۵ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٢۵ )پوش فیت پلى ران ٢١٣٧۵٧٠
لوله ١٢۵ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٢١ )پوش فیت پلى ران ٣٩۶٢٣٠٠
لوله ١٢۵ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٢٢ )پوش فیت پلى ران ۶٨٣٣٧٠٠
لوله ١٢۵ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٢٣ )پوش فیت پلى ران ٩٢٢٩٠۴٠
لوله ١۶٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۶۵ )پوش فیت پلى ران ٣١٨٠٧٧٠
لوله ١۶٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۶١ )پوش فیت پلى ران ٧٢٢٣۶۶٠
لوله ١۶٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۶٢ )پوش فیت پلى ران ١١٢٣٩٧٨٠
لوله ١۶٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۶٣ )پوش فیت پلى ران ١۶٨۵٨٩۵٠
زانو ۵٠ SILENT10- ٨٧- درجه(٢٨٠٢٠۵ )پوشفیت پلى ران ٢۵٧٩۶٠
زانو ٧٠SILENT10- ٨٧- درجه( ٢٨٠٢٠٧ )پوشفیت پلى ران ۵٢٣۴٣٠
زانو بلند ۵٠ SILENT10- ٨٧- درجه( ٢٨١٢٠۵ )پوشفیت پلى ران ٣۵۵٣٩٠
زانو بلند١١٠ SILENT10 -٨٧- درجه( ٢٨١٢١٠ )پوشفیت پلى ران ١۵٠٠٩٨٠
زانو۵٠ SILENT10- ۴۵ درجه(٢٨۴۵٠۵ )پوشفیت پلى ران ٢١۵۴١٠
زانو٧٠  SILENT10- ۴۵ درجه(٢٨۴۵٠٧ )پوشفیت پلى ران ۴۴٩۵٩٠
زانو ١٠٠ SILENT10- ۴۵ درجه( ٢٨۴۵١٠ )پوشفیت پلى ران ٩۴٢٩١٠
زانو ١٢۵ SILENT10-۴۵ درجه( ٢٨۴۵١٢ )پوشفیت پلى ران ١٣۶١٩١٠
زانو١۶٠  SILENT10- ۴۵ درجه(٢٨۴۵١۶ )پوشفیت پلى ران ٢٨٠٣٠٠٠
زانو١٠٠ SILENT10- ٣٠ درجه(٢٨٣٠١٠ )پوشفیت پلى ران ٩٢٧۴٠٠
سه راهى ۵٠ SILENT 10-٨٧ درجه( ٢٨٠٣٠۵ )پوشفیت پلى ران ۵۵١١۴٠
سه راهى ١٠٠ SILENT10- ٨٧ درجه( ٢٨٠٣١٠ )پوشفیت پلى ران ١۶٨٠۵٠٠
سه راهى ۵٠x ٧٠ SILENT10- ٨٧ درجه(٢٨٠٣٧۵ )پوش فیت پلى ران ۶٣٣٧٠٠
سه راهى ۵٠x ١٠٠ SILENT10- ٨٧ درجه(٢٨٠٣١۵ )پوش فیت پلى ران ١١٧۶٧٣٠
سه راهى ۵٠ – ۴۵ درجه( SILENT10- ٢٨١٣٠۵ )پوشفیت پلى ران ۴٣٠٠٠٠
سه راهى ٧٠ – ۴۵ درجه( SILENT10- ٢٨١٣٠٧ )پوشفیت پلى ران ٩٢٨۶٨٠
سه راهى ١١٠ – ۴۵ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١٠ )پوشفیت پلى ران ٢٠٩۶٣۴٠
سه راهى ١٢۵ – ۴۵ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١٢ )پوشفیت پلى ران ٢٩۶٨٨٧٠
سه راهى ١۶٠ – ۴۵ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١۶ )پوشفیت پلى ران ۶٣٢٠۴۶٠
سه راهى ۵٠x ۴۵-٧٠ درجه( SILENT10 ٢٨١٣٧۵ )پوش فیت پلى ران ۶٨٣٨٨٠
سه راهى ۵٠x ۴۵-١٠٠ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١۵ )پوش فیت پلى ران ١٢٧۶٧۶٠
سه راهى ٧٠x ۴۵-١٠٠ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١٧ )پوش فیت پلى ران ١۴٩۵٠٠٠
سه راهى ١٠٠x۴۵-١٢۵ درجه( SILENT10 ٢٨١٣٢١ )پوش فیت پلى ران ٢۵٠١٧٨٠
سه راهى ١٠٠x۴۵-١۶٠ درجه( SILENT10 ٢٨١٣۶١ )پوش فیت پلى ران ۴١۴٠٧٠٠
درپوش تست ۵٠(  SILENT10- ٢٨١٠٠۵ )پوش فیت پلى ران ۵٠٩۶٠
درپوش تست ٧٠(  SILENT10- ٢٨١٠٠٧ )پوش فیت پلى ران ١٠٧٢١٠
درپوش تست ١٠٠(  SILENT10- ٢٨١٠١٠ )پوش فیت پلى ران ١٨٧۵۴٠
درپوش تست ١٢۵(  SILENT10- ٢٨١٠١٢ )پوش فیت پلى ران ٢٢٧٧٣٠
درپوش تست ١۶٠(  SILENT10- ٢٨١٠١۶ )پوش فیت پلى ران ٣٩٣٧٨٠
تبدیل ۵٠x ٧٠( SILENT10- ٢٨١٧٧۵ )پوش فیت پلى ران ٣٩۴٠٢٠
تبدیل ۵٠x ١٠٠( SILENT10- ٢٨١٧١۵ )پوش فیت پلى ران ۶٣٢٩٣٠
تبدیل ٧٠x ١٠٠( SILENT10- ٢٨١٧١٧ )پوش فیت پلى ران ۶٨٨٧۴٠
تبدیل ١٠٠x ١٢۵( SILENT10- ٢٨١٧٢١ )پوش فیت پلى ران ٩٧١۶٧٠
تبدیل ١٢۵x ١۶٠( SILENT10- ٢٨١٧۶٢ )پوش فیت پلى ران ١٨٣١٣۵٠
سه راه بازدید ٧٠( SILENT10- ٢٨٢٣٠٧ )پوش فیت پلى ران ٨۴٧۶۶٠
سه راه بازدید ١٠٠( SILENT10- ٢٨٢٣١٠ )پوش فیت پلى ران ١۵۶۴٨۴٠
سه راه بازدید ١٢۵( SILENT10- ٢٨٢٣١٢ )پوش فیت پلى ران ٢٢٧۵٩٣٠
دریچه بازدید ۵٠( SILENT10- ٢٨١٨٠۵ )پوش فیت پلى ران ٢۴٧۴۴٠
دریچه بازدید ٧٠( SILENT10- ٢٨١٨٠٧ )پوش فیت پلى ران ٣١٠۴١٠
دریچه بازدید ١٠٠( SILENT10- ٢٨١٨١٠ )پوش فیت پلى ران ۵٩٨٩۶٠
دریچه بازدید ١٢۵( SILENT10- ٢٨١٨١٢ )پوش فیت پلى ران ٩١۵١٢٠
دریچه بازدید ١۶٠( SILENT10- ٢٨١٨١۶ )پوش فیت پلى ران ١١۵٠٠۵٠
سیفون با دریچه بازدید ٧٠( SILENT10- ٢٨۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران ٣۶٢۵٠٩٠
سیفون بادریچه بازدید ١٠٠( SILENT10- ٢٨۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران ۶٠۴۵۵٠٠
رابط ۵٠( SILENT10- ٢٨١١٠۵ )پوش فیت پلى ران ٢٢٢٣٨٠
رابط ٧٠( SILENT10- ٢٨١١٠٧ )پوش فیت پلى ران ٣۵٠٣٩٠
رابط ١٠٠( SILENT10- ٢٨١١١٠ )پوش فیت پلى ران ٧٣٧۶٢٠
رابط ١٢۵( SILENT10- ٢٨١١١٢ )پوش فیت پلى ران ٩٩۴۴۵٠

مطالب و مقالات سایلنت پلیران

معرفی کاربردها و مزایای محصولات پلی ران

معرفی کاربردها و مزایای محصولات پلی ران

به جرات می‌توان گفت یکی از بهترین برند‌های حال و حاضر صنعت لوله و اتصالات فاضلابی در سطح کشور، محصولات پلی ‌ران است . برندی که توصیه‌ی اول متخصصان ساختمان و کشاورزی در زمینه‌ی اتصالات است. اگر مشغول ساخت ساختمان
معرفی برند پلی ران به همراه مزایای استفاده

معرفی برند پلی ران به همراه مزایای استفاده

همان طور که می‌دانید در کشورمان سال‌هاست که در زمینه تولید لوله‌های پلی اتیلن فعالیت انجام می‌شود. در طی این سال‌ها یکی از کارخانه‌هایی که به خوبی توانسته است خودش را مطابق با پیشرفت‌های تکنولوژی، به روز نگه دارد و
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید