سایلنت پلیران

برند پلیران

لیست قیمت لوله اتصالات سایلنت پلیران و توضیحات محصول

پوش فیت پلی ران ، کیفیت عالی - پوش فیت سایلنت پلی ران ، نمونه ای از یک کالای لوکس

پلی ران اتصال در اوایل دهه ۱۳۵۰ با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود . توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است

تنوع سایز و ظرفیت لوله با فشار ۵ و ۶ و ۱۰ بار
محصولات دیگر این مجموعه پوش فیت، سیستم پکس، اتصالات ویژه آبرسانی و آبیاری، وسایل پخش آب، لوله پلی اتیلن با چگالی بالا
محل کارخانه جاجرود
شروع فعالیت کارخانه ۱۳۵۰

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "سایلنت پلیران"

لیست قیمت سایلنت پلیران
  • فروش محصولات سایلنت پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پلیران
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت پلیران را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهر رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات سایلنت پلیران عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت پلیران را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات سایلنت پلیران

نام کالا قیمت اول
لوله ۵٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵٠ )پوش فیت پلى ران ۵۴٣۶٨٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵۵ )پوش فیت پلى ران ٧٣٠۵۵٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵١ )پوش فیت پلى ران ١١٣۶٣٩٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵٢ )پوش فیت پلى ران ٢١٣٩٢۶٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۵٣ )پوش فیت پلى ران ٣٠٨۵۶٢٠
لوله ٧٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧٠ )پوش فیت پلى ران ۶۶٢۶٣٠
لوله ٧٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧۵ )پوش فیت پلى ران ١١٢١۶٨٠
لوله ٧٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧١ )پوش فیت پلى ران ١٩۵٠٠٩٠
لوله ٧٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧٢ )پوش فیت پلى ران ٣٨١۵١٧٠
لوله ٧٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٧٣ )پوش فیت پلى ران ۵۴٩٨٢٩٠
لوله ١٠٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١٠ )پوش فیت پلى ران ١٣٧۵۶۶٠
لوله ١٠٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١۵ )پوش فیت پلى ران ٢١٧٧٠٧٠
لوله ١٠٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١١ )پوش فیت پلى ران ٣۶٠٣۵۴٠
لوله ١٠٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١٢ )پوش فیت پلى ران ۶٨٣۶٠٢٠
لوله ١٠٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠١٣ )پوش فیت پلى ران ٩٩٨٠٢٧٠
لوله ١٢۵ ٣٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢٠ )پوش فیت پلى ران ١۵٠٧۴٩٠
لوله ١٢۵ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢۵ )پوش فیت پلى ران ٢٨٧٧٢٩٠
لوله ١٢۵ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢١ )پوش فیت پلى ران ۵٢٠٩٧١٠
لوله ١٢۵ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢٢ )پوش فیت پلى ران ٩٧٠۶۴۶٠
لوله ١٢۵ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠٢٣ )پوش فیت پلى ران ١٣۵۴٧١٠٠
لوله ١۶٠ – ٣٠ سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶٠ )پوش فیت پلى ران ٢۶٩٢١٣٠
لوله ١۶٠ ۵٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶۵ )پوش فیت پلى ران ۴۴٨۶٢۶٠
لوله ١۶٠ ١٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶١ )پوش فیت پلى ران ١٠٣۶۴۶٩٠
لوله ١۶٠ ٢٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶٢ )پوش فیت پلى ران ١۵٨۵٢٨٧٠
لوله ١۶٠ ٣٠٠- سانت یکسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠٠۶٣ )پوش فیت پلى ران ٢٣٧٧٩٨٣٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۵۵ )پوش فیت پلى ران ٩٣٣٨٩٠
لوله ۵٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۵١ )پوش فیت پلى ران ١٢٨٢١۴٠
لوله ۵٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۵٢ )پوش فیت پلى ران ٢٢۶٨۶١٠
لوله ۵٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۵٣ )پوش فیت پلى ران ٣٢٧٧۶٢٠
لوله ٧٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٧۵ )پوش فیت پلى ران ١٢۶٣٧۴٠
لوله ٧٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٧١ )پوش فیت پلى ران ٢٠٩٨٠۵٠
لوله ٧٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٧٢ )پوش فیت پلى ران ٣٩٧٣٢۵٠
لوله ٧٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٧٣ )پوش فیت پلى ران ۵٨٧١۶٧٠
لوله ١٠٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١١۵ )پوش فیت پلى ران ٢۴٧۶۶١٠
لوله ١٠٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١١١ )پوش فیت پلى ران ٣٨۶٨٩٩٠
لوله ١٠٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١١٢ )پوش فیت پلى ران ٧٠٣۵٨٠٠
لوله ١٠٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١١٣ )پوش فیت پلى ران ١٠۶٣٢۴١٠
لوله ١٢۵ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٢۵ )پوش فیت پلى ران ٣٢١۵٣۵٠
لوله ١٢۵ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٢١ )پوش فیت پلى ران ۵٨۵٠٧۴٠
لوله ١٢۵ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٢٢ )پوش فیت پلى ران ١٠٠٩٠۶۵٠
لوله ١٢۵ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١٢٣ )پوش فیت پلى ران ١٣٨٨٢٣٣٠
لوله ١۶٠ ۵٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۶۵ )پوش فیت پلى ران ۴٧٨۴۵٢٠
لوله ١۶٠ ١٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۶١ )پوش فیت پلى ران ١٠۶۶۶۴٧٠
لوله ١۶٠ ٢٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۶٢ )پوش فیت پلى ران ١۶٩٠۶٨٩٠
لوله ١۶٠ ٣٠٠- سانت دوسر سوکت( SILENT10 ٢٨٠١۶٣ )پوش فیت پلى ران ٢۵٣۵٩٢۴٠
زانو ۵٠ SILENT10- ٨٧- درجه(٢٨٠٢٠۵ )پوشفیت پلى ران ٣۴٠٢٣٠
زانو ٧٠SILENT10- ٨٧- درجه( ٢٨٠٢٠٧ )پوشفیت پلى ران ۶٩٠٣۶٠
زانو بلند ۵٠ SILENT10- ٨٧- درجه( ٢٨١٢٠۵ )پوشفیت پلى ران ۴۶٠١٣٠
زانو بلند١١٠ SILENT10 -٨٧- درجه( ٢٨١٢١٠ )پوشفیت پلى ران ١٩٧٩۶۴٧
زانو۵٠ SILENT10- ۴۵ درجه(٢٨۴۵٠۵ )پوشفیت پلى ران ٣۶٠۵۵٠
زانو٧٠  SILENT10- ۴۵ درجه(٢٨۴۵٠٧ )پوشفیت پلى ران ۵٩٢٩٧٠
زانو ١٠٠ SILENT10- ۴۵ درجه( ٢٨۴۵١٠ )پوشفیت پلى ران ١٢۴٣۶٣٠
زانو ١٢۵ SILENT10-۴۵ درجه( ٢٨۴۵١٢ )پوشفیت پلى ران ١٧٩۶٢۴٠
زانو١۶٠  SILENT10- ۴۵ درجه(٢٨۴۵١۶ )پوشفیت پلى ران ٣۶٩۶٨٨٠
زانو١٠٠ SILENT10- ٣٠ درجه(٢٨٣٠١٠ )پوشفیت پلى ران ١٢٢٣١۵٠
سه راهى ۵٠ SILENT 10-٨٧ درجه( ٢٨٠٣٠۵ )پوشفیت پلى ران ٧١٣۵٧٠
سه راهى ١٠٠ SILENT10- ٨٧ درجه( ٢٨٠٣١٠ )پوشفیت پلى ران ٢٢١۶۴٢٠
سه راهى ۵٠x ٧٠ SILENT10- ٨٧ درجه(٢٨٠٣٧۵ )پوش فیت پلى ران ٨٣۵٨٠٠
سه راهى ۵٠x ١٠٠ SILENT10- ٨٧ درجه(٢٨٠٣١۵ )پوش فیت پلى ران ١۵٢٣۵٣٠
سه راهى ۵٠ – ۴۵ درجه( SILENT10- ٢٨١٣٠۵ )پوشفیت پلى ران ۵۶٧١٣٠
سه راهى ٧٠ – ۴۵ درجه( SILENT10- ٢٨١٣٠٧ )پوشفیت پلى ران ١٢٢۴٨۴٠
سه راهى ١١٠ – ۴۵ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١٠ )پوشفیت پلى ران ٢٧۶۴٨٧٠
سه راهى ١٢۵ – ۴۵ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١٢ )پوشفیت پلى ران ٣٩١۵۶۵٠
سه راهى ١۶٠ – ۴۵ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١۶ )پوشفیت پلى ران ٨٣٣۶٠٧٠
سه راهى ۵٠x ۴۵-٧٠ درجه( SILENT10 ٢٨١٣٧۵ )پوش فیت پلى ران ٩٠١٩٨٠
سه راهى ۵٠x ۴۵-١٠٠ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١۵ )پوش فیت پلى ران ١۶٨٣٩٣٠
سه راهى ٧٠x ۴۵-١٠٠ درجه( SILENT10 ٢٨١٣١٧ )پوش فیت پلى ران ١٩٧١٧۶٠
سه راهى ١٠٠x۴۵-١٢۵ درجه( SILENT10 ٢٨١٣٢١ )پوش فیت پلى ران ٣٢٩٩۶٠٠
سه راهى ١٠٠x۴۵-١۶٠ درجه( SILENT10 ٢٨١٣۶١ )پوش فیت پلى ران ۵۴۶١١٧٠
درپوش تست ۵٠(  SILENT10- ٢٨١٠٠۵ )پوش فیت پلى ران ٧٠٢٧٠
درپوش تست ٧٠(  SILENT10- ٢٨١٠٠٧ )پوش فیت پلى ران ١۵٠۶٠٠
درپوش تست ١٠٠(  SILENT10- ٢٨١٠١٠ )پوش فیت پلى ران ٢۵٨٨٧٠
درپوش تست ١٢۵(  SILENT10- ٢٨١٠١٢ )پوش فیت پلى ران ٣٠٩٨۴٠
درپوش تست ١۶٠(  SILENT10- ٢٨١٠١۶ )پوش فیت پلى ران ۵٢٨٠٣٠
تبدیل ۵٠x ٧٠( SILENT10- ٢٨١٧٧۵ )پوش فیت پلى ران ۵١٩۶٩٠
تبدیل ۵٠x ١٠٠( SILENT10- ٢٨١٧١۵ )پوش فیت پلى ران ٨٣۴٧٩٠
تبدیل ٧٠x ١٠٠( SILENT10- ٢٨١٧١٧ )پوش فیت پلى ران ٩٠٨۴٠٠
تبدیل ١٠٠x ١٢۵( SILENT10- ٢٨١٧٢١ )پوش فیت پلى ران ١٢٨١۵۵٠
تبدیل ١٢۵x ١۶٠( SILENT10- ٢٨١٧۶٢ )پوش فیت پلى ران ٢۴١۵٣٨٠
سه راه بازدید ٧٠( SILENT10- ٢٨٢٣٠٧ )پوش فیت پلى ران ١٠٩٧۴٨٠
سه راه بازدید ١٠٠( SILENT10- ٢٨٢٣١٠ )پوش فیت پلى ران ٢٠۶٣٨٨٠
سه راه بازدید ١٢۵( SILENT10- ٢٨٢٣١٢ )پوش فیت پلى ران ٢٩۴۶۶۶٠
دریچه بازدید ۵٠( SILENT10- ٢٨١٨٠۵ )پوش فیت پلى ران ٢۴٧۴۴٠
دریچه بازدید ٧٠( SILENT10- ٢٨١٨٠٧ )پوش فیت پلى ران ٣١٠۴١٠
دریچه بازدید ١٠٠( SILENT10- ٢٨١٨١٠ )پوش فیت پلى ران ۵٩٨٩۶٠
دریچه بازدید ١٢۵( SILENT10- ٢٨١٨١٢ )پوش فیت پلى ران ٩١۵١٢٠
دریچه بازدید ١۶٠( SILENT10- ٢٨١٨١۶ )پوش فیت پلى ران ١١۵٠٠۵٠
سیفون با دریچه بازدید ٧٠( SILENT10- ٢٨۶۵٠٧ )پوش فیت پلى ران ۴۶٩٣۴١٠
سیفون بادریچه بازدید ١٠٠( SILENT10- ٢٨۶۵١٠ )پوش فیت پلى ران ٨١٨٢٨٩٠
رابط ۵٠( SILENT10- ٢٨١١٠۵ )پوش فیت پلى ران ٣٢٠١٩٠
رابط ٧٠( SILENT10- ٢٨١١٠٧ )پوش فیت پلى ران ۵١۴٣٢٠
رابط ١٠٠( SILENT10- ٢٨١١١٠ )پوش فیت پلى ران ١٠٧۴٠٣٠
رابط ١٢۵( SILENT10- ٢٨١١١٢ )پوش فیت پلى ران ١۴٩۶۶۶٠

مطالب و مقالات سایلنت پلیران

پوش فیت

پوش فیت

پوش فیت پدیده ای نو در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن
پلی اتیلن

پلی اتیلن

کاربرد فاضلاب مزایا نسبت به سیستم های مشابه انعطاف پذیری بیشتر و استفاده در سطوح ناصاف
نمایندگی پلیران

نمایندگی پلیران

همه چیز درباره ی پلی ران دنیای پلیمر و صنایع وابسته به آن در طول یک قرن گذشته، تحولاتی شگرف در سبک زندگی بشر فراهم آورده است. امروزه صنایع وابسته به علم مهندسی پلیمر مسیر ترقی خود را جهت ارتقا
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید