معرفی محصولات پوشفیت سوپر درین با لیست قیمت جدید

برند سوپردرین

لیست قیمت پوشفیت سوپر درین و توضیح محصولات

سوپردرین ، نمونه ای از یک کالای لوکس

سیستم فاضلابی سوپردرین محصولی از سوپرپایپ برای لوله کشی فاضلاب ساختمان ها مورد استفاده قرار میگیرد.

ویژگی ها و مزایای سیستم فاضلابی سوپردرین:

 • تنوع اتصالات
 • لوله های مدرج برای سهولت اجرا و متره کردن راحت تر
 • مقاومت در مقابل آب تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد (کوتاه‌مدت)
 • مقاومت در برابر مواد شیمیایی از PH2 تا PH12
 • کم‌ صدا: ۸ تا ۱۰ دسی بل کمتر از لوله‌های مشابه
نام مجموعه سوپرپایپ
محل کارخانه آلمان
تعداد افراد شاغل ۲۰۰نفر
محصولات دیگر تولیدی وله های ۵ لایه – بست و ساپورت – پمپ – ابزار تاسیسات
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
مدیر فروش مهندس یوسفی

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پوشفیت سوپردرین"

لیست قیمت پوشفیت سوپردرین
 • فروش محصولات پوشفیت سوپردرین عمده
 • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت سوپردرین را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • گارانتی فروش پوشفیت سوپردرین
 • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت سوپر درین را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
 • فروش محصولات پوشفیت سوپردرین عمده
 • بازرگانی کشیشی محصولات پوشفیت سوپردرین را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت پوشفیت سوپر درین

نام کالا قیمت اول
لوله یکسر سوکت ١۵ سانت ۴٠ سوپر درین( ٣٣٠٠۴٠) ٨٧٧۴۵
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴٠) ٩٩١٩٠
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴۵) ١٨٧٠۴۴
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴٧) ٢٣٣٩١۴
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ۴٠ سوپردرین(٣٣٠٠۴١) ٢٧۴٢۴۴
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴١) ۴٣٠٢٢٣
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴٢) ۵٢۴٢٩٠
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٠۴٣) ٧۵٨۴٢٢
لوله یکسر سوکت ١۵ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٠) ١۴۵٢٩٧
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٠) ١۶١٣٢٠
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵۵) ٢٢٨۶٨٢
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٧) ٣٠٠٩۴٩
لوله یکسر سوکت ١٠٠سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵١) ٣۴٩۴۵۴
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵١) ۵١٢١٩١
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٢) ۶٧٢٠٩۴
لوله یکسر سوکت ٣٠٠سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٠۵٣) ٩۵٩٨۵۴
لوله یکسر سوکت ١۵ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٠) ١٩٠۶۴١
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٠) ٢٢۵٨۴٨
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧۵) ٣٨٧۶٠۴
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٧) ۴٨١٢٣۵
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ٧۵ سوپردرین(٣٣٠٠٧١) ۵۶٧١٢٧
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧١) ٨۴۶٧١٢
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٢) ١١٢٩٠٢٢
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٠٧٣) ١۶١٢٨٧٣
لوله یکسر سوکت ١۵ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٠) ٣٧۶٣٧٧
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٠) ۴٢٧۶٠٧
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١۵) ٧٢١۴٧١
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٧) ٨٨٩٨٧۶
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ١٠٠ سوپر درین(٣٣٠٠١١) ١٢٣٩٠٠٣
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١١) ١٧۵٨٢٧٩
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٢) ٢١٢۴١٩٢
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٠١٣) ٣٣٩٣٩٣٣
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢٠) ۶٨٢٠١٣
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢۵) ٩١۶۶٩٠
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢٧) ١٢٠٧٢٨۴
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢١) ١۵۵٩٣۵۴
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢١) ٢٢٨٧۴٧۴
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢٢) ٣٠٧۵۴٣۵
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٠٢٣) ۴۵١٨١۵٩
لوله یکسر سوکت ٢۵ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶٠) ١١٨٨۵٣۶
لوله یکسر سوکت ۵٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶۵) ١٨٩٨٧٨٠
لوله یکسر سوکت ٧۵ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶٧) ٢١١١٠٠٣
لوله یکسر سوکت ١٠٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶١) ٢٧٢۵١٠٩
لوله یکسر سوکت ١۵٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶١) ٣٧۶١٠۴۵
لوله یکسر سوکت ٢٠٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶٢) ۵٢٠١۶٩٨
لوله یکسر سوکت ٣٠٠ سانت ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٠۶٣) ٧٧۶۶۵٧٧
لوله دوسر سوکت ۵٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴۵) ٢٢۵٨۴٨
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴١) ٣٨١٨٢٧
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴١) ۵۶٩٨۵٢
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴٢) ۶١٩٧٧۴
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ۴٠ سوپر درین(٣٣٠١۴٣) ٨٨٠٠۶۶
لوله دوسر سوکت ۵٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵۵) ٣١١٧۴٠
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵١) ۴۴۶١٣٧
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵١) ۶۶٧٩۵٢
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵٢) ٨١٧۶٠٩
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ۵٠ سوپر درین(٣٣٠١۵٣) ١١۶١۵٠۴
لوله دوسر سوکت ۵٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧۵) ۴۴٩٨۴٣
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧١) ۶٩٣۵۶٧
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧١) ٩١٩۵٢۴
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧٢) ١١۴۵١۵۴
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ٧۵ سوپر درین(٣٣٠١٧٣) ١٧١۵١١۵
لوله دوسر سوکت ۵٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١۵) ٨٣۵٩٢١
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١١) ١٣٢٨٠۵۶
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١١) ١٩١۵۵۶۶
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١٢) ٢۴۶۶٧٧٩
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ١١٠ سوپر درین(٣٣٠١١٣) ٣٧۵۶٩٠٣
لوله دوسر سوکت ١٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠١٢١) ١٩۵۴۴٧٩
لوله دوسر سوکت ١۵٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠١٢١) ٢٣۶۵۶٢٧
لوله دوسر سوکت ٢٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠١٢٢) ٣١٠٢٢۴٩
لوله دوسر سوکت ٣٠٠ سانت ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠١٢٣) ۴٨٠٧۵۵۴
زانو ١۵ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣١۵٠۴) ١٢۶۶۵٨
زانو ١۵ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣١۵٠۵) ١۶٣٩٣۶
زانو ١۵ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣١۵٠٧) ٢٩٣٢١٠
زانو ١۵ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣١۵١٠) ۶٠٣۵٣٣
زانو ١۵ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣١۵١٢) ٩٧٩١۴٧
زانو ١۵ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣١۵١۶) ٢٠١٣۴۴٨
زانو ٣٠ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣٣٠٠۴) ١٢۶۶۵٨
زانو ٣٠ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣٣٠٠۵) ١۶٣٩٣۶
زانو ٣٠ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣٣٠٠٧) ٢٩٣٢١٠
زانو ٣٠ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣٣٠١٠) ۶٠٣۵٣٣
زانو ٣٠ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣٣٠١٢) ٩٧٩١۴٧
زانو ٣٠ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣٣٠١۶) ٢٠١٣۴۴٨
زانو ۴۵ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣۴۵٠۴) ١٢۶۶۵٨
زانو ۴۵ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣۴۵٠۵) ١٨٢٧٩٣
زانو ۴۵ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣۴۵٠٧) ٣١۴١٣٨
زانو ۴۵ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣۴۵١٠) ۶٠٣۵٣٣
زانو ۴۵ درجه ١٢۵ سوپردرین(٣٣۴۵١٢) ٩٧٩١۴٧
زانو ۴۵ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣۴۵١۶) ٢٠١٣۴۴٨
زانو ۶٧ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣۶٧٠۴) ١٢۶۶۵٨
زانو ۶٧ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣۶٧٠۵) ١۶٣٩٣۶
زانو ۶٧ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣۶٧٠٧) ٢٩٣٢١٠
زانو ۶٧ درجه ١١٠ سوپردین(٣٣۶٧١٠) ۶٠٣۵٣٣
زانو ٨٧ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٢٠۴) ١٢۶۶۵٨
زانو ٨٧ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٢٠۵) ١٨٢٧٩٣
زانو ٨٧ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٢١٠) ۶٠٣۵٣٣
زانو ٨٧ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٢١٢) ٩٧٩١۴٧
زانو ٨٧ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٢١۶) ٢٠١٣۴۴٨
زانو ٨٧ درجه ٧٠ سوپر درین(٣٣٠٢٠٧) ٢٩٣٢١٠
سه راه ٩٠ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣٠٣٠۴) ٢١٧٧٨٢
سه راه ٩٠ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣٠٣٠۵) ٣٠۶١٨١
سه راه ٩٠ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٣٠٧) ۴٩٢٠٢۶
سه راه ٩٠ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٣١٠) ١٠١٢٩٣٧
سه راه ٩٠ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣٠٣١٢) ٢٧٢۴٢٣٧
سه راه ٩٠ درجه ۵٠x ٧۵ سوپر درین(٣٣٠٣٧۵) ۵٠٢٨١٧
سه راه ٩٠ درجه ١۶٠ سوپر درین(٣٣٠٣١۶) ٣۵۶٩٠٩۶
سه  راه٩٠ درجه ۵٠x١١٠ سوپر درین(٣٣٠٣١۵) ٧٨٧۴١۶
سه راه ٩٠ درجه ٧۵x ١١٠ سوپر درین(٣٣٠٣١٧) ٨١٧٣٩١
سه راه ۴۵ درجه ۴٠ سوپر درین(٣٣١٣٠۴) ٢١٧٧٨٢
سه راه ۴۵ درجه ۵٠ سوپر درین(٣٣١٣٠۵) ٣٠۶١٨١
سه راه ۴۵ درجه ٧۵ سوپر درین(٣٣١٣٠٧) ۴٩٢٠٢۶
سه  راه ۴۵ درجه ١١٠ سوپر درین(٣٣١٣١٠) ١٠١٢٩٣٧
سه راه ۴۵ درجه ١٢۵ سوپر درین(٣٣١٣١٢) ٢٧٢۴٢٣٧
سه راه ۴۵ درجه ۵٠x ٧۵ سوپر درین(٣٣١٣٧۵) ۵٠٢٨١٧
سه  راه  ۴۵ درجه۵٠ x ١١٠ سوپر درین(٣٣١٣١۵) ٧٩۵۵٩١
سه  راه ۴۵ درجه ٧۵x ١١٠ سوپر درین(٣٣١٣١٧) ٨٢٢۴٠۵
رایزر سیفون ١١٠سوپر درین ٧۴١۴١٨
مایع روان کننده ١۵٠ گرمى سوپر درین ٣۵٠١٠٨
مایع روان کننده ٢۵٠ گرمى سوپر درین ۴۴٨٩٧١
مایع روان کننده ۵٠٠ گرمى سوپر درین ۶١٨۴۶۶
درپوش ۵٠ سوپر درین(٣٣١٠٠۵) ۵٩٢٩۶
درپوش ٧۵ سوپر درین(٣٣١٠٠٧) ١٠٢١٣٣
درپوش ١١٠ سوپر درین(٣٣١٠١٠) ١۶۵١٣۵
درپوش ١٢۵ سوپر درین(٣٣١٠١٢) ١٩۵٨٧٣
درپوش ١۶٠ سوپر درین(٣٣١٠١۶) ٣٢٧٧۶٣
تبدیل ۵٠x٧۵ سوپر درین(٣٣١٧٧۵) ٢٣٩٢۵۵
تبدیل ۵٠x١١٠ سوپر درین(٣٣١٧١۵) ٣۵١٩۶١
تبدیل ٧۵x ١١٠ سوپر درین(٣٣١٧١٧) ٣٧۶٣٧٧
تبدیل ١١٠*١٢۵ سوپردرین(٣٣١٧٢١) ۵٣٩٩٨۶
تبدیل ١١٠*١۶٠ سوپردرین(٣٣١٧۶١) ١١٩٨۶٧٣
تبدیل ١٢۵*١۶٠ سوپردرین(٣٣١٧۶٢) ١٣۴۴٢٩٧
سیفون ۵٠ سوپر درین(٣٣۶۵٠۵) ۴٨٢٣٢۵
سیفون ٧٠ سوپر درین(٣٣۶۵٠٧) ۶٩١۶٠۵
سیفون ١١٠ سوپردرین( ٣٣۶۵١٠) ٢٠٣۴۵٩۴
بوشن ۵٠ سوپردرین(٣٣١١٠۵) ٢١١١٣٣
بوشن ۴٠ سوپر درین(٣٣١١٠۴) ١۶٣٩٣۶
بوشن ٧۵ سوپردرین(٣٣١١٠٧) ٢۶٨٩٠٣
بوشن ١١٠ سوپردرین(٣٣١١١٠) ۵٣٩٩٨۶
بوشن ١٢۵ سوپر درین(٣٣١١١٢) ٩٠٩٢٧٨
سه راه بازدید۵٠ سوپر درین(٣٣٢٣٠۵) ٧٢٣٣٢۴
سه راه بازدید ٧۵ سوپردرین(٣٣٢٣٠٧) ٧۴٧٣٠۴
سه راه بازدید ١١٠ سوپر درین(٣٣٢٣١٠) ١٠١٣۴٨٢
سه راه بازدید ١٢۵ سوپردرین(٣٣٢٣١٢) ٢٠۶٠۵٣۶
سه راه بازدید ١۶٠ سوپر درین(٣٣٢٣١۶) ٣٢۴۵۴٧۵
سه راه تبدیل ۴۵ درجه ١١٠*١٢۵ سوپر درین(٣٣١٣٢١) ١۵٧٢٧۶١
سه راه تبدیل ٨٧ درجه ۴٠*۵٠ سوپر درین(٣٣٠٣۵۴) ٣٢٠٠٢۴
چها راه ۶٧ درجه ١١٠ سوپر درین ١۵۵٣٧٩۵
سوپر فیکس u دو مترى ٢١٩٠۴۶۴
بست دوپایه ۴٠ سوپر فیکس ٢٩١٠٣
بست دوپایه ۵٠ سوپر فیکس ٣٢٠۴۶
بست دوپایه ۶٣ سوپر فیکس ٣٧٢٧٨
بست دوپایه ٧۵ سوپر فیکس ٧٨۴٨٠
بست دوپایه ٩٠ سوپر فیکس ٨٢١٨۶
بست دوپایه ١١٠ سوپر فیکس ١٣١٣۴۵
بست دوپایه ١٢۵ سوپر فیکس ١۶۴۵٩٠
بست دوپایه ١۶٠ سوپر فیکس ٣٣٢٠١۴
پیچ مترى سوپر فیکس ١٠سانتىM8 ٢١۶٩١
سوپر فیکس تخت ٢مترى ١١٨۴۶١٢
پیچ مترى سوپر فیکس ١٠٠سانتیمترىM8 ١۵١٧٢٨
پیچ مترى سوپر فیکس ١٠٠سانتیمترىM10 ١٨۶٩٣۵
بست روکش دار ١۶سوپر فیکس ٧٠١٩۶
بست روکش دار ٢٠ سوپر فیکس ٧٢٨١٢
بست روکش دار ٢۵ سوپر فیکس ٨١٠٩۶
بست روکش دار ٣٢ سوپر فیکس ٨۵٨٩٢
بست روکش دار ۴٠ سوپر فیکس ٩١٠١۵
بست روکش دار ۵٠ سوپر فیکس ٩٨٣١٨
بست روکش دار ۶٣ سوپر فیکس ١۴٠٠۶۵
بست روکش دار ٧۵ سوپر فیکس ٢١٢٧۶٨
بست روکش دار ٩٠ سوپر فیکس ٢٣٢١٧٠
بست روکش دار ١١٠سوپر فیکس ٢۶١٢٧٣
بست روکش دار ١٢۵ سوپر فیکس ٣۵٧۶٢٩
بست روکش دار ١۶٠سوپر فیکس ۴۴١٠١۴

مطالب و مقالات پوشفیت سوپر درین

پوش فیت

پوش فیت

پوش فیت پدیده ای نو در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن

کلیدواژه خود را وارد کنید