معرفی محصولات تهران اتصال با لیست قیمت جدید

برند تهران اتصالات

لیست قیمت تهران اتصال و توضیح محصولات

اتصالات پلیکا تهران اتصالات ، کیفیتی خوب در کنار قیمتی مناسب

این کارخانه با نام تهران اتصال از سال ۱۳۵۶ به عنوان اولین و قدیمی ترین تولید کننده ی اتصالات شروع به فعالیت کرد و به بهره برداری رسید و با خط مشی برترین کیفیت در محصول خود به تدریج توانست پیشرو در کیفیت باشد و بازارهای داخلی و خارجی بسیاری رابدست آورد.
محصولات کارخانه تهران اتصال ازسایز ۴۰ تا ۲۰۰ میلی متر می باشد. هم چنین این واحد تولیدی اولین تولید کننده ی اتصالات بوش فیت با واشر های مول المان و قالب های دارای استاندارد EN1329 ازکشور انگلستان می باشد .

نام مجموعه تهران اتصالات ۱۱۰
زمان شروع به کار ۱۳۵۶
نام مدیر عامل قمصری
محل کارخانه تهران جاده خاوران
مساحت کارخانه ۱۳۰۰
تعداد افراد شاغل ۲۵
تنوع سایز ۴۰الی ۲۰۰ میلیمتر

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند " تهران اتصال "

لیست قیمت تهران اتصال
  • فروش محصولات تهران اتصال عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات تهران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش تهران اتصال
  • بازرگانی کشیشی محصولات تهران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات تهران اتصال عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات تهران اتصال را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت تهران اتصال

نام کالا قیمت اول
تفلون تهران( ٩٩٩) ٣٢۶٠٠
لوله ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( کنسلللللل) ١
لوله ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( کنسللللل) ١
لوله ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( کنسللللل) ١
زانوئى ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠۶) ١٢١٠٠٠
زانوئى ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠٧) ١٧٧٠٠٠
زانوئى ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠٩) ٢١٠٠٠٠
زانوئى ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢١٠) ٣٠۴٠٠٠
زانوئى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢١٢) ۴٣١٠٠٠
زانوئى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢١۶) ٩٢٠٠٠٠
زانوئى ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٢٠) ١۶٠٢٠٠٠
زانوئى ۶٣ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠۶) ٩٨۵٠٠
زانوئى ٧۵ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠٧) ١٢٣٠٠٠
زانوئى ٩٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠٩) ٢٠٢٠٠٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵١٠) ٢٣٨٠٠٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵١٢) ٣۶١٠٠٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵١۶) ۶٣٢٠٠٠
زانوئى ۴۵-٢٠٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٢٠) ١١۶٩٠٠٠
زانوئى ٣٢ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠٣) ٣۶۵٠٠
زانوئى ۴٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠۴) ۴۵٠٠٠
زانوئى ۵٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۴۵٠۵) ۶٣٠٠٠
زانوئى ٣٢ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠٣) ٣٧٠٠٠
زانوئى ۴٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠۴) ۴۵٠٠٠
زانوئى ۵٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٢٠۵) ٧١٠٠٠
سه راهى ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠۶) ١٨٢۵٠٠
سه راهى ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠٧) ٢٢٩٠٠٠
سه راهى ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠٩) ٣٠٩٠٠٠
سه راهى ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١٠) ۴۶٢٠٠٠
سه راهى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١٢) ۵٧٩٠٠٠
سه راهى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١۶) ١٠١٠٠٠٠
سه راهى ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٢٠) ١٩۶٠٠٠٠
سه راهى ۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٩۶) ٢۴٧٠٠٠
سه راهى ۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١۶) ٣٢۴٠٠٠
سه راهى ٩٠x١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣١٩) ۴۴٩٠٠٠
سه راهى ١١٠x١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣۶١) ١٠۵٣٠٠٠
سه راهى ۶٣ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠۶) ١٩٧٠٠٠
سه راهى ۴۵-٧۵ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠٧) ٢٩١٠٠٠
سه راهى ٩٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠٩) ٣۶٩٠٠٠
سه راهى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١٠) ۵۴۶٠٠٠
سه راهى ١٢۵ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١٢) ٩٢۵٠٠٠
سه راهى ١۶٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١۶) ١۴٩۵٠٠٠
سه راهى ٢٠٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٢٠) ٢۶۴٠٠٠٠
سه راهى۶٣x ٩٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٩۶) ٢٨٣٠٠٠
سه راهى ۶٣x ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١۶) ٣۶٨٠٠٠
سه راهى ٩٠x۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣١٩) ۴۴٨٠٠٠
سه راهى ١١٠x۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٢١) ۶٩۴٠٠٠
سه راهى ١١٠x۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣۶١) ١٠٨٣٠٠٠
سه راهى ١١٠x۴۵-٢٠٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٢١) ١۵٧٠٠٠٠
سه راهى ٣٢ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠٣) ۶٠۵٠٠
سه راهى ۴٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠۴) ٧١٠٠٠
سه راهى ۵٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٠٣٠۵) ١٠۶٠٠٠
سه راهى ۴۵-٣٢ درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠٣) ۶۵٠٠٠
سه راهى ۴٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠۴) ٨٩٠٠٠
سه راهى ۵٠ ۴۵- درجه پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٣٠۵) ١٣۵٠٠٠
چهار راهى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى تهران(  ١۵٠۴١٠) ٧٨٩٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠۶) ٧٠۵٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠٩) ١٣٣٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١٠) ١٨۵٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١٢) ٢۴۶٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١۶) ۴۴١٠٠٠
بوشن دو سر کوپله ترمز دار ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠۶) ٨٩٠٠٠
درپوش ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٠٠۶) ۵۴۵٠٠
درپوش ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٠٠٩) ١١٩٠٠٠
درپوش ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران(١۵١٠١٠) ١۵٠۵٠٠
درپوش ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٠١٢) ١٩٩٠٠٠
درپوش ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران(١۵١٠١۶) ٢٩٨٠٠٠
کلاهک ١٢۵-١١٠-٩٠نیمه قوى تهران ٢٩٨٠٠٠
تبدیل ۴٠ x ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶۴) ۶٠٠٠٠
تبدیل ۵٠ x ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶۵) ۶٣٠٠٠
تبدیل ۶٣ x ٧۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٧۶) ٩٠۵٠٠
تبدیل ۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٩۶) ١۴٩٠٠٠
تبدیل ٧۵ x٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٩٧) ١١۵٠٠٠
تبدیل ۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧١۶) ٢١٩۵٠٠
تبدیل ٩٠x ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧١٩) ٢١٩۵٠٠
تبدیل ۶٣x ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢۶) ٢۴٧٠٠٠
تبدیل ١١٠x ١٢۵ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢١) ٢٨١٠٠٠
تبدیل ١١٠x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶١) ۴۵٧٠٠٠
تبدیل ١٢۵x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧۶٢) ۴٨٣٠٠٠
تبدیل ١١٠x ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢١) ۶۵٠٠٠٠
تبدیل ١۶٠x ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١٧٢۶) ٧۴۶٠٠٠
سیفون ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۶۵٠۶) ١٧٧٠٠٠
سیفون ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۶۵٠٩) ٣٣۴٠٠٠
سیفون ١٢۵ ١١٠- پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵۶۵١٠) ۵٨٨٠٠٠
دریچه بازدید ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۴٨٠١٠) ١٢٨٠٠٠٠
سه راه بازدید ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵٨٠١٠) ۵٧٢٠٠٠
رابط دریچه بازدید ۶٣ پلیکانیمه قوى تهران( ١۵١٨٠۶) ١٠٩٠٠٠
رابط دریچه بازدید ٩٠ پلیکانیمه قوى تهران( ١۵١٨٠٩) ١٨۴٠٠٠
رابط دریچه بازدید ١١٠ پلیکانیمه قوى تهران( ١۵١٨١٠) ٢۴۵٠٠٠
رابط دریچه بازدید ١٢۵ پلیکانیمه قوى تهران( ١۵١٨١٢) ٢٨۶٠٠٠
موفه ۶٣ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠۶) ٨٢٠٠٠
موفه ٩٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١٠٩) ١۵٣٠٠٠
موفه ١١٠ پلیکا نیمه قوى تهران( ١۵١١١٠) ٢٠٢٠٠٠

مطالب و مقالات تهران اتصال

پلیکا

پلیکا

ماده PVC  در سال ۱۹۱۳ کشف شد و اولین لوله های پلیمری در سال ۱۹۳۴ از جنس PVC تولید شدند. علاوه بر قدمت ۸۰ ساله، عملکرد خوب لوله های PVC (از قبیل نصب آسان، مقاومت در برابر سایش و فرسودگی،

کلیدواژه خود را وارد کنید