ریابی

برند ریابی

لیست قیمت ریابی و توضیح محصولات

ریابی

فعالیت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی صنایع تولیدی ریابی به سال ۱۳۵۸ برمی گردد که در حوزه صنعت ریخته گری فلزات رنگین آغاز به کارکرد.
و اکنون این مجموعه در زمینه های مختلف از جمله تولید انواع قطعات برنجی، میلگرد، لوله و مقاطع برنجی فعالیت دارد. با توجه به موفقیت های این مجموعه در موارد مورداشاره و با توجه به نیاز روزافزون کشور واحد تولید شیر آلات بهداشتی تاسیس شد و با ایجاد روش های نوین علمی در بخش های مختلف تولید و با بهره گیری از دانش فنی و استفاده از نیروهای متخصص و مجرب و با در اختیار داشتن تکنولوژی روز، اقدام به تولید محصولات خود مطابق با استاندارهای ملی ایران به شماره های ۱۵۴۶-۶۶۷۹ نموده است به گونه ای که قابل رقابت با مطرح ترین برندهای اروپایی می باشد.
شیرآ لات بهداشتی و ساختمانی ریابی امروز بر این باور است که با همت و پشتکار مدیران و کارکنان متعهد خود همگام با تکنولوژی روز و با تکیه بر تحقیقات و فن آوری های جدید می تواند جهت پاسخ گویی به نیازهای جاری و آتی مشتریان خود فرصت های جدیدی را خلق نماید. اساس نگرش مدیریتی این سازمان برمدار رضایت مشتری استوار بوده است به همین لحاظ همیشه در تلاش بوده تا از طریق پیاده سازی آخرین استانداردهای بین المللی در زمینه بهداشت، مدیریت کیفیت و مسائل زیست محیطی، به روز نگه داشتن تجهیزات کنترل کیفیت و آموزش های مداوم نیروی انسانی خود سطح کیفی محصولات را در بالاترین حد مطلوب نگه دارد

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "ریابی"

لیست قیمت ریابی
  • فروش محصولات ریابی عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات ریابی را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش ریابی
  • بازرگانی کشیشی محصولات ریابی را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات ریابی عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات ریابی را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت ریابی

نام کالا قیمت اول
سرشلنگ ابى ١/٢ریابى(١٧٠١٠١) ١١٧٧١۴
سرشلنگ ابى ٣/۴ریابى(١٧٠١٠٢) ١۴٨٧٢٨
سرشلنگ گازى ١/٢ریابى(١٧٠١٠١) ١٣١٧٠٠
سرشلنگ گازى ٣/۴ریابى(١٧٠١٠٢) ١۶٠٠٠٠
شیلنگ توالت ریزبافت برنجى ریابى(١٧٠٠٠١) ١٠١۴٠٠٠
روپیچ توپیچ برنجى ٢/۶سانت ریابى(١٧١٢٢۶) ١٣٠٢۴٢
روپیچ توپیچ برنجى٣/٣ سانت ریابى(١٧١٢٣٣) ١٧١٠٢٨
روپیچ توپیچ برنجى۴/٧ سانت ریابى(١٧١٢۴٧) ٢٠٨٨۵٧
روپیچ توپیچ برنجى کروم٢/۶سانت ریابى(١٧١٢٢۶) ١۴٠٢۴٢
روپیچ توپیچ برنجى کروم٣/٣ سانت ریابى(١٧١٢٣٣) ١٨١٠٢٨
روپیچ توپیچ برنجى کروم۴/٧ سانت ریابى(١٧١٢۴٧) ٢١٨٨۵٧
شیلنگ فن کوئل ۵٠ سانت١/٢ریابى(١٧٣۴١١) ٣٩٧٢٨۵
شیلنگ فن کوئل ۶٠ سانت١/٢ریابى(١٧٣۴١١) ۴٣۴٨۵٧
شیلنگ فن کوئل ٣٠ سانت٣/۴ریابى(١٧٣۴٢٢) ۴٠۵٨۵٧
شیلنگ فن کوئل ۴٠ سانت٣/۴ریابى(١٧٣۴٢٢) ۴۴٣١۴٢
شیلنگ فن کوئل ۵٠ سانت٣/۴ریابى(١٧٣۴٢٢) ۴٨٢١۴٢
شیلنگ فن کوئل ۶٠ سانت٣/۴ریابى(١٧٣۴٢٢) ۵٢١٢٨۵
شیلنگ دوسر مهره ٣/٨x٢cm -۴٠ ریابى(١٧٣٣١٠) ٢۴٧٨۵٧
شیلنگ دوسر مهره ٣/٨x٢cm -۵٠ ریابى(١٧٣٣١٠) ٢۶۵٠٠٠
شیلنگ دوسر مهره ٢x٢cm -۴٠ ریابى(١٧٣٣١١) ٢۵٩٨۵٧
شیلنگ دوسر مهره ٢x٢cm -۵٠ ریابى(١٧٣٣١١) ٢٧٧٠٠٠
شیلنگ تک پایه٣/٨*١/٢ ریابى(١٧٣٣١٠) ٢٣٩۴٢٨
شیر شلنگى کروم ١/٢ریابى(١٧۵٢٠١) ٩٠۶٣٧١
شیر شلنگى زرد ١/٢ریابى(١٧۵٢٠١) ٨۶٣۵١۴
شیر شلنگى لادن ١/٢ریابى(١٧۵٢٠١) ١٠٨١٠٨۵
شیر شلنگى لاله ١/٢ریابى(١٧۵٢٠١) ٩١٢۴٢٨
شیر شلنگى تک ضرب ١/٢ریابى(١٧۵٢٠١) ٧٠٢٨۵٧
شیر شلنگى تک ضرب ٣/۴ ریابى(١٧۵٢٠٢) ٧٩۴١٧١
والو پیسوار فیلتردار ٣/٨x١/٢ ریابى(١٧۵٣٠١) ٣۴٧١۴٢
والو پیسوار فیلتردار١/٢x١/٢ ریابى(١٧۵٣٠١) ٣۴٧١۴٢
شیر لباسشویى ریابى(١٧۵۶٠١) ٣۶٨۵٧١
شیر کولرى ریابى(١٧۵١٠١) ٢۶٨۴٢٨
شیر یخچالى ریابى(١٧۵١٠١) ٢٨٠٩٠٠
نیپل برنجىcm ٧/۵ سنگین ریابى(١٧٧٧٠٧) ٢٢٩۴٧١
نیپل برنجىcm ٧/۵ ریابى(١٧٧٧٠٧) ٢٠٧٨١۴
شیر پکیج ١/٢ ریابى(١٧٢٨٠١) ۵١١٨٢٨
شیر پکیج ٣/۴ ریابى(١٧٢٨٠٢) ٧١١٩٨۵
شیرخروسکى ١/٢ ریابى( ١٧٢٨٠١) ٣٠٠٣٧١
شیرخروسکى ٣/۴ ریابى( ١٧٢٨٠٢) ۴۶٠٢۵٧
شیرگازى مخصوص اب١/٢ ریابى(١٧٢١٠١) ۵۵١٨٨۵
شیرگازى مخصوص اب٣/۴ ریابى(١٧٢١٠٢) ٧٠١١٠٠
شیرگازى مخصوص اب ١ ریابى(١٧٢١٠٣) ١٠٧٨۶۴٢
مغزى شیر کلاسیک ۵۵ ریابى( ١٧٩٩٠١) ٢٢١۴٢٨
مغزى شیر گروهه ٧٠ ریابى( ١٧٩٩٠٣) ٢٧٨۵٧١
مغزى شیر گروهه ۶٣ ریابى( ١٧٩٩٠٢) ٢۶٢٨۵٧
زانولنگ۵٢ میل ریابى(١٧٧٩٠٧) ١٩٧١۴٢
زانولنگ۵٨ میل ریابى(١٧٧٩٠٧) ٢٠٨۵٧١
شیر صافى برنجى توپیچ ٣/۴ریابى(١٧١٣٠٢) ٨۶٢٨١۴
شیر صافى برنجى روپیچ ٣/۴ریابى(١٧١٣٠١) ٨٣٠۴٠٠
واسطه برنجى ٣/٨* ١/٢ ریابى ٨۵٩١۴
واسطه برنجى ١/٢* ٣/٨ ریابى ٩۴۶۵٧
واسطه برنجى ٣/۴* ١/٢ ریابى ١٣۴۴٧١
واسطه برنجى ١/٢* ٣/۴ ریابى ١٣۶٧٢٨
واسطه برنجى ٣/۴* ١ ریابى ١۶٢٣۴٢
واسطه برنجى ١* ١-١/۴ ریابى ٢١٩٨٠٠
روپیچ توپیچ گرد قد۶٠- ریابى ٢٨٠٩٨۵

مطالب و مقالات ریابی

فلنج و کاربردهای آن

فلنج و کاربردهای آن

شاید برای شما نیز جالب باشد اگر بدانید که زمانی که برای اتصال دو لوله از روش جوش دادن استفاده می‌کنید، برای جداسازی، تنها می‌توانید آن‌ها را برش دهید. درصورتی‌که وجود قطعات کاربردی به نام فلنج کار را بسیار راحت
لوله و اتصالات و موارد استفاده از آن در ساختمان

لوله و اتصالات و موارد استفاده از آن در ساختمان

صنعت ساختمان را بدون وجود لوله‌ها نمی‌توان تصور کرد. لوله‌های شاهرگ‌های حیاتی تمام ساختمان‌ها به شمار می‌روند که وظیفه انتقال آب، گاز و حتی شبکه برق‌رسانی را بر عهده‌دارند. اهمیت وجود لوله در ساختمان‌های امروز به‌قدری بالاست که اصولاً نمی‌توان
کیزایران , معرفی برند و افتخارات این شرکت

کیزایران , معرفی برند و افتخارات این شرکت

کیزایران و مقابله با تحریم‌ها به دلیل تحریم­های  و همه جانبه‌ی کشور آمریکا و کشورهای اروپایی، جمهوری اسلامی ایران برای خلاصی از فشار این تحریم­ها و وابسته نبودن، به خودکفایی روی آورده است. شرکت­ها و کارخانه­های مختلفی بعد از انقلاب

کلیدواژه خود را وارد کنید