پلیمر گلپایگان

برند پلیمر گلپایگان

درباره پلیمر گلپایگان بیشتر بدانید

پلیکا پلیمر گلپایگان ، گرانترین برند ایرانی

لوله پلیکای گلپایگان از محصولات شرکت پلیمر گلپایگان (PG) میباشد که جهت استفاده سیستم فاضلاب داخل ساختمان (توکار – روکار) طراحی شده است. پلیمر گلپایگان گرانترین تولید کننده لوله پلیکای ایرانی میباشد و بر روی محصولات آن هولوگرام «بدون سرب» درج شده است.

با توجه به وجود نام‌های مشابه در هنگام خرید به نام و مشخصات کامل کارخانه سازنده که بر بروی کلیه لوله و اتصالات درج شده است توجه نمایید.

نام مجموعه پلیمر گلپایگان
زمان شروع به کار ۱۳۶۱
محل کارخانه گاپایگان
محصولات دیگر تولیدی لوله های برق
تنوع سایز ۲۰الی ۶۳۰ میلیمتر
خدمات قبل از فروش تولید سایز سفارشی

قیمت روز محصولات پلیمر گلپایگان

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پلیمر گلپایگان"

لیست قیمت پلیمر گلپایگان
  • فروش محصولات پلیمر گلپایگان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیمر گلپایگان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پلیمر گلپایگان
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیمر گلپایگان را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پلیمر گلپایگان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیمر گلپایگان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات پلیمر گلپایگان

نام کالا قیمت اول
لوله ١/٩x۴ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۴ )گلپایگان ١٢٧٢٠٠٠
لوله٣x ۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۵ )گلپایگان ٢۵۴٢٠٠٠
لوله ٣x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۶ )گلپایگان ٣١۴۵٠٠٠
لوله ٣x٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠٩ )گلپایگان ۴۵۶٠٠٠٠
لوله٣/٢x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠١٠ )گلپایگان ۵٩٩۴٠٠٠
لوله ٣/٢x١٢۵پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠١٢ )گلپایگان ۶٨٣١٠٠٠
لوله۴x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠١۶ )گلپایگان ١٠٨۴٩٠٠٠
لوله ۴/٩x٢٠٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٢٠ )گلپایگان ١۶۶٠٧٠٠٠
لوله۶/٢x ٢۵٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٢۵ )گلپایگان ٢۶٠١١٠٠٠
لوله٢/۴x ۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۵ )گلپایگان ٢٠٣۵٠٠٠
لوله ٣x۴ پلیکا قوى( ٢۴٠٠٠۴)گلپایگان ١٩٠۵٠٠٠
لوله ٣/٧x۵ پلیکا قوى( ٢۴٠٠٠۵)گلپایگان ٢٩٨۶٠٠٠
لوله ٣/٢x۶٣ پلیکا قوى( ٢۴٠٠٠۶)گلپایگان ٣١٧۶٠٠٠
لوله ۴/٧x۶٣ پلیکا قوى( ٢۴٠٠٠۶)گلپایگان ۴٧۶۶٠٠٠
لوله ۴/٣x٩٠ پلیکا قوى( ٢۴٠٠٠٩)گلپایگان ۶٣۵٣٠٠٠
لوله ۴/٢x١١٠ پلیکا قوى( ٢۴٠٠١٠)گلپایگان ٧٧۵٣٠٠٠
لوله ۵/٣x١١٠ پلیکا قوى( ٢۴٠٠١٠)گلپایگان ٩٧٢٢٠٠٠
لوله ۴/٨x١٢۵ پلیکا قوى( ٢۴٠٠١٢)گلپایگان ١٠١٠۶٠٠٠
لوله ۶/٢x١۶٠ پلیکا قوى( ٢۴٠٠١۶)گلپایگان ١۶٧٠۵٠٠٠
لوله ٧/٧x١۶٠ پلیکا قوى( ٢۴٠٠١۶)گلپایگان ٢٠۵٢٩٠٠٠
لوله ٧/٧x٢٠٠پلیکا قوى( ٢۴٠٠٢٠)گلپایگان ٢۵٨۴٩٠٠٠
زانوئى ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠۶ )گلپایگان ١۵۵٧٠٠
زانوئى ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠٩ )گلپایگان ٢٧۴۵٠٠
زانوئى ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢١٠ )گلپایگان ۴۴٢٠٠٠
زانوئى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢١٢ )گلپایگان ۵١٨١٠٠
زانوئى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢١۶ )گلپایگان ٩۶۴٨٠٠
زانوئى ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٢٠ )گلپایگان ١٨٨٩۶٠٠
زانوئى ۴٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠۴ )گلپایگان ٩١۵٠٠
زانوئى ۵٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠۵ )گلپایگان ١١۵۶٠٠
زانوئى ۴۵-۴٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠۴ )گلپایگان ٧١۵٠٠
زانوئى ۴۵-۵٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠۵ )گلپایگان ٩١٨٠٠
زانوئى ۴۵-۶٣ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠۶ )گلپایگان ١٣٩۶٠٠
زانوئى ۴۵-٩٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠٩ )گلپایگان ٢٨۵٣٠٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵١٠ )گلپایگان ٣٨١٣٠٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵١٢ )گلپایگان ۵٠٨٣٠٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵١۶ )گلپایگان ٧٨٣٨٠٠
زانو ٢٠٠ – ۴۵ درجه یکسر کوپلى گلپایگان( ٢۴۴۵٢٠) ١۴٨٧٢٠٠
سه راهى ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۶ )گلپایگان ٢٢٣٨٠٠
سه راهى ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠٩ )گلپایگان ٣٧۶٢٠٠
سه راهى ١١٠ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١٠ )گلپایگان ۶٠٩٩٠٠
سه راهى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١٢ )گلپایگان ٧۴٢٠٠٠
سه راهى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣١۶ )گلپایگان ١٣٠۶۶٠٠
سه راهى ۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٩۶ )گلپایگان ٣۴۵٨٠٠
سه راهى ۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١۶ )گلپایگان ۴٧٣١٠٠
سه راهى ٩٠x ١١٠ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١٩ )گلپایگان ۵٧٠٠٠٠
سه راهى ١١٠x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣۶١ )گلپایگان ٩٧۴٧٠٠
سه راهى ١٢۵x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣۶٢ )گلپایگان ١٠٠۴۶٠٠
سه راهى ۴۵-۴٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠۵ )گلپایگان ١۴۶١٠٠
سه راهى ۴۵-۵٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠۵ )گلپایگان ١٨٣١٠٠
سه راهى ۴۵-۶٣ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠۶ )گلپایگان ٢٨٩٨٠٠
سه راهى ۴۵-٩٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠٩ )گلپایگان ۴٧٧٩٠٠
سه راهى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣١٠ )گلپایگان ٧٠١١٠٠
سه راهى ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴١٣١٢ )گلپایگان ٩٨۵٨٠٠
سه راهى ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣١۶ )گلپایگان ١۶۴١٢٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-٩٠ درجه پلیکا نیمه قوى(٢۴١٣٩۶)گلپایگان ۴١٧١٠٠
سه راهى۶٣x ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴١٣١۶ )گلپایگان ۵۵٣٩٠٠
سه راهى٩٠x ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣١٩ )گلپایگان ۵۵٩۶٠٠
سه راهى١١٠ x ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴١٣٢١ )گلپایگان ٨٩۴٩٠٠
سه راهى١١٠x ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣۶١ )گلپایگان ١٢۵۶٩٠٠
سه راهى ١٢۵x ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣۶٢ )گلپایگان ١٢٨۶٩٠٠
سه راهى ۴٠x ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٩۶ )گلپایگان ١٩٣٣٠٠
سه راهى ۵٠x ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣۶۵ )گلپایگان ٢٠۵۶٠٠
سه راهى خم ۴٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۴ )گلپایگان ١٣٢١٠٠
سه راهى خم ۵٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۵ )گلپایگان ١٩٣۴٠٠
سه راهى خم ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۶ )گلپایگان ٢٧٧٠٠٠
سه راهى خم ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠٩ )گلپایگان ۴۶٢٠٠٠
سه راهى خم ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣١٠ )گلپایگان ٧٣٨۶٠٠
چهارراهى ۴۵-١١٠درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠۴١٠)گلپایگان ٩۵۴٨٠٠
درپوش ۶٣ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠٠۶) ۵٠١٠٠
درپوش ٩٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠٠٩) ١٣۶۶٠٠
درپوش ١١٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠١٠) ١٧٢٩٠٠
درپوش ١٢۵ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠١٢) ٢٩١١٠٠
درپوش ۵٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠٠۵) ٣۶۴٠٠
تبدیل غیر هم مرکز۶٣x٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٩۶ )گلپایگان ١۶١۵٠٠
تبدیل غیر هم مرکز۶٣x١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١۶ )گلپایگان ٢١١٩٠٠
تبدیل غیر هم مرکز٩٠x١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١٩ )گلپایگان ٢۴١٨٠٠
تبدیل غیر هم مرکز٩٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢٩ )گلپایگان ٢٧١٧٠٠
تبدیل غیر هم مرکز١١٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢١ )گلپایگان ٣١٢٠٠٠
تبدیل غیر هم مرکز١١٠x١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶١ )گلپایگان ۴٩٣١٠٠
تبدیل غیر هم مرکز١٢۵x١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶٢ )گلپایگان ۵٠٣۵٠٠
تبدیل غیر هم مرکز١۶٠x٢٠٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢۶ )گلپایگان ٩٨٣٣٠٠
تبدیل  هم مرکز٣٢x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶٣ )گلپایگان ٧٠٩٠٠
تبدیل  هم مرکز۴٠x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶۴ )گلپایگان ٩٠٩٠٠
تبدیل  هم مرکز۵٠x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶۵ )گلپایگان ٩٣١٠٠
تبدیل  هم مرکز۵٠x ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٩۵ )گلپایگان ١۴۴۴٠٠
تبدیل  هم مرکز۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٩۶ )گلپایگان ١۶١۵٠٠
تبدیل  هم مرکز۵٠x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١۵ )گلپایگان ١٨١۵٠٠
تبدیل  هم مرکز۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١۶ )گلپایگان ٢٠١٧٠٠
تبدیل  هم مرکز٧۵x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١٧ )گلپایگان ٢٠۶٢٠٠
تبدیل  هم مرکز١١٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢١ )گلپایگان ٣٠٣١٠٠
تبدیل  هم مرکز١١٠x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶١ )گلپایگان ۴۴۴۴٠٠
تبدیل  هم مرکز١٢۵x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶٢ )گلپایگان ۵١٠٠٠٠
کلاهک ١١٠(گلپایگان) ۵۵١٠٠٠
رابط دریچه بازدید ۶٣ پلیکا گلپایگان( ٢۴١٨٠۶) ١۶١۵٠٠
رابط با دریچه بازدید ٩٠ پلیکا گلپایگان( ٢۴١٨٠٩) ٣٠٣۶٠٠
رابط دریچه بازدید ١١٠ پلیکا گلپایگان( ٢۴١٨١٠) ۴۶٣۶٠٠
رابط دریچه بازدید ١٢۵ پلیکا گلپایگان ٢۴١٨١٢ ۵١٩٧٠٠
سیفون ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵٠۶ )گلپایگان ٢٢١۴٠٠
سیفون ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵٠٩ )گلپایگان ۴٣٢۶٠٠
سیفون ١١٠x١١٠پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵١٠)گلپایگان ٧٠۴٠٠٠
سیفون ١١٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵١٠ )گلپایگان ٧۴٣٩٠٠
سه راه دریچه بازدید ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٨٠٠٩ )گلپایگان ٧٩٨٣٠٠
سه راه دریچه بازدید ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٨٠١٠ )گلپایگان ٩۵٧۶٠٠
سه راه دریچه بازدید ١٢۵ پلیکا نیمه قوى(٢۴٨٠١٢ )گلپایگان ١۴٢۵٠٠٠
رابط ۶٣( کوپلینگ ترمزدار()٢۴١١٠۶ )گلپایگان ١٠٠۶٠٠
رابط ٩٠( کوپلینگ ترمز دار( )٢۴١١٠٩ )گلپایگان ١٣٩٧٠٠
رابط ١١٠( کوپلینگ ترمزدار()٢۴١١١٠ )گلپایگان ١٧۶٧٠٠
رابط ١٢۵(کوپلینگ ترمزدار( )٢۴١١١٢ ) گلپایگان ٢۴١٨٠٠
موفه ۶٣ گلپایگان( ٢۴١١٠۶) ٩١١٠٠
موفه ٩٠ گلپایگان( ٢۴١١٠٩) ١۵٧٩٠٠
موفه ١١٠ گلپایگان( ٢۴١١١٠) ١٩٩۵٠٠

مطالب و مقالات پلیمر گلپایگان

نمایندگی پلیمر گلپایگان

نمایندگی پلیمر گلپایگان

در این نوشتار به بررسی جزء به جزء محصولات تولیدی پرداخته و کاربرد آن‌ها در صنایع مختلف را مورد بررسی قرار خواهیم داد. دسته بندی محصولات لوله پلیمر گلپایگان ۱-لوله و اتصالات انتقال فاضلاب خانگی ۲- لوله و اتصالات انتقال
پلیکا

پلیکا

ماده PVC  در سال ۱۹۱۳ کشف شد و اولین لوله های پلیمری در سال ۱۹۳۴ از جنس PVC تولید شدند. علاوه بر قدمت ۸۰ ساله، عملکرد خوب لوله های PVC (از قبیل نصب آسان، مقاومت در برابر سایش و فرسودگی،
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید