معرفی محصولات و لیست قیمت پلیمر گلپایگان

برند پلیمر گلپایگان

درباره پلیمر گلپایگان بیشتر بدانید

پلیکا پلیمر گلپایگان ، گرانترین برند ایرانی

لوله پلیکای گلپایگان از محصولات شرکت پلیمر گلپایگان (PG) میباشد که جهت استفاده سیستم فاضلاب داخل ساختمان (توکار – روکار) طراحی شده است. پلیمر گلپایگان گرانترین تولید کننده لوله پلیکای ایرانی میباشد و بر روی محصولات آن هولوگرام «بدون سرب» درج شده است.

با توجه به وجود نام‌های مشابه در هنگام خرید به نام و مشخصات کامل کارخانه سازنده که بر بروی کلیه لوله و اتصالات درج شده است توجه نمایید.

نام مجموعه پلیمر گلپایگان
زمان شروع به کار ۱۳۶۱
محل کارخانه گاپایگان
محصولات دیگر تولیدی لوله های برق
تنوع سایز ۲۰الی ۶۳۰ میلیمتر
خدمات قبل از فروش تولید سایز سفارشی

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "پلیمر گلپایگان"

لیست قیمت پلیمر گلپایگان
  • فروش محصولات پلیمر گلپایگان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیمر گلپایگان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش پلیمر گلپایگان
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیمر گلپایگان را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات پلیمر گلپایگان عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات پلیمر گلپایگان را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت محصولات پلیمر گلپایگان

نام کالا قیمت اول
لوله ١/٩x۴ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۴ )گلپایگان ٨٧١٠٠٠
لوله٣x ۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۵ )گلپایگان ١٧۴٣٠٠٠
لوله ٣x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۶ )گلپایگان ٢١۶٠٠٠٠
لوله ٣x٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠٩ )گلپایگان ٣١٢۵٠٠٠
لوله٣/٢x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠١٠ )گلپایگان ۴١١٠٠٠٠
لوله ٣/٢x١٢۵پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠١٢ )گلپایگان ۴۶٨۵٠٠٠
لوله۴x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠١۶ )گلپایگان ٧۴۴۵٠٠٠
لوله ۴/٩x٢٠٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٢٠ )گلپایگان ١١٣٩٢٠٠٠
لوله۶/٢x ٢۵٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٢۵ )گلپایگان ١٨١٧١٠٠٠
لوله٢/۴x ۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٠٠۵ )گلپایگان ١٣٩۵٠٠٠
لوله ٣x۴ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠۴)گلپایگان ١٣٠۶٠٠٠
لوله ٣/٧x۵ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠۵)گلپایگان ٢٠۴٨٠٠٠
لوله ٣/٢x۶٣ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠۶)گلپایگان ٢١٧٨٠٠٠
لوله ۴/٧x۶٣ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠۶)گلپایگان ٣٢۶٨٠٠٠
لوله ۴/٣x٩٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠٠٩)گلپایگان ۴٣۵٨٠٠٠
لوله ۴/٢x١١٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١٠)گلپایگان ۵٣١٨٠٠٠
لوله ۵/٣x١١٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١٠)گلپایگان ۶۶۶٨٠٠٠
لوله ۴/٨x١٢۵ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١٢)گلپایگان ۶٩٣٢٠٠٠
لوله ۶/٢x١۶٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١۶)گلپایگان ١١۴۶٠٠٠
لوله ٧/٧x١۶٠ پلیکا قوى( ٢۵٠٠١۶)گلپایگان ١۴٠٨٢٠٠٠
لوله ٧/٧x٢٠٠پلیکا قوى( ٢۵٠٠٢٠)گلپایگان ١٧٧٣٢٠٠٠
زانوئى ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠۶ )گلپایگان ١٢٨۴٠٠
زانوئى ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠٩ )گلپایگان ٢٣۵۴٠٠
زانوئى ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢١٠ )گلپایگان ٣۵٩٧٠٠
زانوئى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢١٢ )گلپایگان ۴١٣٨٠٠
زانوئى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢١۶ )گلپایگان ٧٧٨٨٠٠
زانوئى ٢٠٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٢٠ )گلپایگان ١۴٧٧۶٠٠
زانوئى ۴٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠۴ )گلپایگان ۶۵٠٠٠
زانوئى ۵٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٢٠۵ )گلپایگان ٨٩۴٠٠
زانوئى ۴۵-۴٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠۴ )گلپایگان ۵٧٠٠٠
زانوئى ۴۵-۵٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠۵ )گلپایگان ٧٣٢٠٠
زانوئى ۴۵-۶٣ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠۶ )گلپایگان ١١١٣٠٠
زانوئى ۴۵-٩٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵٠٩ )گلپایگان ٢١١٢٠٠
زانوئى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵١٠ )گلپایگان ٣٠۴۵٠٠
زانوئى ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵١٢ )گلپایگان ۴٠۵٧٠٠
زانوئى ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴۴۵١۶ )گلپایگان ۶٢۶٣٠٠
زانو ٢٠٠ – ۴۵ درجه یکسر کوپلى گلپایگان( ٢۴۴۵٢٠) ١٢٠٣٨٠٠
سه راهى ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۶ )گلپایگان ١٧٨٧٠٠
سه راهى ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠٩ )گلپایگان ٣٠٨۴٠٠
سه راهى ١١٠ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١٠ )گلپایگان ۴٩٠٨٠٠
سه راهى ١٢۵ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١٢ )گلپایگان ۶٠٠۵٠٠
سه راهى ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣١۶ )گلپایگان ١٠۴٣٧٠٠
سه راهى ۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٩۶ )گلپایگان ٢٧۶٠٠٠
سه راهى ۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١۶ )گلپایگان ٣٨٠٠٠٠
سه راهى ٩٠x ١١٠ پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴٠٣١٩ )گلپایگان ۴۵۴۴٠٠
سه راهى ١١٠x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣۶١ )گلپایگان ٧٧٨۵٠٠
سه راهى ١٢۵x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣۶٢ )گلپایگان ٨٠٢٣٠٠
سه راهى ۴۵-۴٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠۵ )گلپایگان ١١۶۶٠٠
سه راهى ۴۵-۵٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠۵ )گلپایگان ١۴۶٢٠٠
سه راهى ۴۵-۶٣ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠۶ )گلپایگان ٢٢٧٢٠٠
سه راهى ۴۵-٩٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣٠٩ )گلپایگان ٣٨٩۵٠٠
سه راهى ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣١٠ )گلپایگان ۵۴۴٢٠٠
سه راهى ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴١٣١٢ )گلپایگان ٧٨٧۴٠٠
سه راهى ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣١۶ )گلپایگان ١٣١٧٠٠٠
سه راهى ۶٣ x ۴۵-٩٠ درجه پلیکا نیمه قوى(٢۴١٣٩۶)گلپایگان ٣۴۴٨٠٠
سه راهى۶٣x ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴١٣١۶ )گلپایگان ۴۴٢٢٠٠
سه راهى٩٠x ۴۵-١١٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣١٩ )گلپایگان ۴۵۴۴٠٠
سه راهى١١٠ x ۴۵-١٢۵ درجه پلیکا نیمه قوى سایلنت( ٢۴١٣٢١ )گلپایگان ٧٢٢٠٠٠
سه راهى١١٠x ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣۶١ )گلپایگان ١٠١٩۴٠٠
سه راهى ١٢۵x ۴۵-١۶٠ درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٣۶٢ )گلپایگان ١٠۵٨۶٠٠
سه راهى ۴٠x ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٩۶ )گلپایگان ١۵۴٣٠٠
سه راهى ۵٠x ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣۶۵ )گلپایگان ١۶۴١٠٠
سه راهى خم ۴٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۴ )گلپایگان ١٠۵۵٠٠
سه راهى خم ۵٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۵ )گلپایگان ١۵۴٣٠٠
سه راهى خم ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠۶ )گلپایگان ٢٢۶٠٠٠
سه راهى خم ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣٠٩ )گلپایگان ٣۶٩٠٠٠
سه راهى خم ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠٣١٠ )گلپایگان ۵٩٠٠٠٠
چهارراهى ۴۵-١١٠درجه پلیکا نیمه قوى( ٢۴٠۴١٠)گلپایگان ٧۶٢۵٠٠
درپوش ۶٣ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠٠۶) ۵١٠٠٠
درپوش ٩٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠٠٩) ١٠١۵٠٠
درپوش ١١٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠١٠) ١٣٨٠٠٠
درپوش ١٢۵ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠١٢) ٢٣٩٠٠٠
درپوش ۵٠ نیمه قوى گلپایگان( ٢۴١٠٠۵) ٢٩۴٠٠
تبدیل غیر هم مرکز۶٣x٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٩۶ )گلپایگان ١٢٨٨٠٠
تبدیل غیر هم مرکز۶٣x١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١۶ )گلپایگان ١٧۶٨٠٠
تبدیل غیر هم مرکز٩٠x١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١٩ )گلپایگان ١٩٢٨٠٠
تبدیل غیر هم مرکز٩٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢٩ )گلپایگان ٢١۶٨٠٠
تبدیل غیر هم مرکز١١٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢١ )گلپایگان ٢۴١٠٠٠
تبدیل غیر هم مرکز١١٠x١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶١ )گلپایگان ٣٩٣۶٠٠
تبدیل غیر هم مرکز١٢۵x١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶٢ )گلپایگان ۴٠٣٠٠٠
تبدیل غیر هم مرکز١۶٠x٢٠٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢۶ )گلپایگان ٧٨۵٠٠٠
تبدیل  هم مرکز٣٢x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶٣ )گلپایگان ۵۶۵٠٠
تبدیل  هم مرکز۴٠x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶۴ )گلپایگان ٧٢۵٠٠
تبدیل  هم مرکز۵٠x۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶۵ )گلپایگان ٧۴٢٠٠
تبدیل  هم مرکز۵٠x ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٩۵ )گلپایگان ١١۵٢٠٠
تبدیل  هم مرکز۶٣x ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٩۶ )گلپایگان ١٢٨٨٠٠
تبدیل  هم مرکز۵٠x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١۵ )گلپایگان ١۴۴٧٠٠
تبدیل  هم مرکز۶٣x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١۶ )گلپایگان ١۶١٠٠٠
تبدیل  هم مرکز٧۵x ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧١٧ )گلپایگان ١۶۴٧٠٠
تبدیل  هم مرکز١١٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧٢١ )گلپایگان ٢۴٢٠٠٠
تبدیل  هم مرکز١١٠x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶١ )گلپایگان ٣۵۴٨٠٠
تبدیل  هم مرکز١٢۵x ١۶٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴١٧۶٢ )گلپایگان ۴٠٧٢٠٠
کلاهک ١١٠(گلپایگان) ۴۴٠۴٠٠
رابط دریچه بازدید ۶٣ پلیکا گلپایگان( ٢۴١٨٠۶) ١٢٩٠٠٠
رابط با دریچه بازدید ٩٠ پلیکا گلپایگان( ٢۴١٨٠٩) ٢۴٢۴٠٠
رابط دریچه بازدید ١١٠ پلیکا گلپایگان( ٢۴١٨١٠) ٣٧٠٣٠٠
رابط دریچه بازدید ١٢۵ پلیکا گلپایگان ٢۴١٨١٢ ۴١۵٠٠٠
سیفون ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵٠۶ )گلپایگان ١٨۵٠٠٠
سیفون ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵٠٩ )گلپایگان ٣۵٣۵٠٠
سیفون ١١٠x١٢۵ پلیکا نیمه قوى( ٢۴۶۵١٠ )گلپایگان ۶٠٢۶٠٠
سه راه دریچه بازدید ۶٣ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٨٠٠۶ )گلپایگان ٢٧١٢٠٠
سه راه دریچه بازدید ٩٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٨٠٠٩ )گلپایگان ۶٣٧۶٠٠
سه راه دریچه بازدید ١١٠ پلیکا نیمه قوى( ٢۴٨٠١٠ )گلپایگان ٧۶۴٧٠٠
سه راه دریچه بازدید ١٢۵ پلیکا نیمه قوى(٢۴٨٠١٢ )گلپایگان ١١۴٧٣٠٠
رابط ۶٣( کوپلینگ ترمزدار()٢۴١١٠۶ )گلپایگان ٧٨٠٠٠
رابط ٩٠( کوپلینگ ترمز دار( )٢۴١١٠٩ )گلپایگان ١٢٢۵٠٠
رابط ١١٠( کوپلینگ ترمزدار()٢۴١١١٠ )گلپایگان ١۵۶٠٠٠
رابط ١٢۵(کوپلینگ ترمزدار( )٢۴١١١٢ ) گلپایگان ٢٠٠۴٠٠

مطالب و مقالات پلیمر گلپایگان

معرفی محصولات پلیمر گلپایگان

معرفی محصولات پلیمر گلپایگان

شرکت پلیمر گلپایگان با بیش از ۳۰ سال سابقه، طیف وسیعی از انواع لوله و اتصالات را در سبد تولیدی خود گنجانده است. تولید بر اساس آخرین استانداردها روز دنیا و استفاده از مواد با کیفیت تنها بخشی از وجه تمایز
معرفی برند پلیمر گلپایگان

معرفی برند پلیمر گلپایگان

کارخانه پلیمر گلپایگان از مجموعه‌های با قدمت تولید لوله‌های پلیمری کشور است. سابقه بیش سه دهه فعالیت در حوزه تولید و کسب عناوین مختلف، گواه هدف گذاری صحیح و مدیریت هوشمند این مجموعه است. علیرغم کثرت مجموعه‌های تولیدی مشابه این
پلیکا

پلیکا

ماده PVC  در سال ۱۹۱۳ کشف شد و اولین لوله های پلیمری در سال ۱۹۳۴ از جنس PVC تولید شدند. علاوه بر قدمت ۸۰ ساله، عملکرد خوب لوله های PVC (از قبیل نصب آسان، مقاومت در برابر سایش و فرسودگی،
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید