سایلنت پلیران

پلی ران اتصال در اوایل دهه ۱۳۵۰ با آگاهی و درک عمیق از اهمیت و کاربرد رو به رشد انواع ترموپلاستیک ها در ساخت لوله و اتصالات مورد نیاز طرح های فاضلاب ، انتقال آب ، آبرسانی ، شبکه های آبیاری و زه کشی اقدام به تولید و ارائه اولین سری از محصولات خود نمود . توجه دائمی به ارتقاء کیفیت ، نوآوری ، توسعه مستمر امکانات تولید و بهره گیری از بهترین و مناسب ترین مواد اولیه و جدیدترین فن آوری ها در تولید انواع اتصالات و لوله های پلی اتیلن که مبتنی بر سالها تجربه می باشد اینک پلی ران اتصال را در جایگاه تولید کننده برتر این محصولات قرار داده است

تنوع سایز و ظرفیت لوله با فشار ۵ و ۶ و ۱۰ بار
محصولات دیگر این مجموعه پوش فیت، سیستم پکس، اتصالات ویژه آبرسانی و آبیاری، وسایل پخش آب، لوله پلی اتیلن با چگالی بالا
محل کارخانه جاجرود
شروع فعالیت کارخانه ۱۳۵۰

قیمت روز سایلنت پلیران

 

کد شرح قیمت گیتی کالا ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
١١٢٠٠ لوله  ۵۰-۱۵۰ گروه B ۹۴۲۰۰
١١٢١٠ لوله  ۵۰-۲۵۰ گروه B ۱۴۵۸۰۰
١١٢٢٠ لوله  ۵۰-۵۰۰ گروه B ۱۶۴۲۰۰
١١٢۴٠ لوله  ۵۰-۱۰۰۰ گروه B
١١٢۶٠ لوله  ۵۰-۲۰۰۰ گروه B ۵۳۷۳۰۰
١١٢٨٠ لوله  ۵۰-۳۰۰۰ گروه B
١١٣٠٠  ۱۵۰-۶۳ گروه B ۱۲۴۰۰۰
١١٣١٠  ۲۵۰-۶۳ گروه B ۱۵۷۳۰۰
١١٣٢٠  ۵۰۰-۶۳ گروه B
١١٣۴٠  ۱۰۰۰-۶۳ گروه B ۴۳۴۰۰۰
١١٣۶٠  ۲۰۰۰-۶۳ گروه B ۷۶۴۶۰۰
١١٣٨٠  ۳۰۰۰-۶۳ گروه B ۱۰۷۶۹۰۰
۱۱۴۰۰  ۱۵۰-۷۵ گروه B ۱۴۹۳۰۰
١١۴١٠  ۲۵۰-۷۵ گروه B ۱۷۸۰۰۰
١١۴٢٠  ۵۰۰-۷۵ گروه B ۲۸۷۰۰۰
۱۱۴۴۰  ۱۰۰۰-۷۵ گروه B
۱۱۴۶۰  ۲۰۰۰-۷۵ گروه B ۹۲۹۹۰۰
۱۱۴۸۰  ۳۰۰۰-۷۵ گروه B
۱۱۵۰۰  ۱۵۰-۹۰ گروه B ۱۹۶۴۰۰
۱۱۵۱۰  ۲۵۰-۹۰ گروه B
۱۱۵۲۰  ۵۰۰-۹۰ گروه B ۳۸۳۵۰۰
۱۱۵۴۰  ۱۰۰۰-۹۰ گروه B ۶۷۱۶۰۰
۱۱۵۶۰  ۲۰۰۰-۹۰ گروه B ۱۱۹۰۵۰۰
۱۱۵۸۰  ۳۰۰۰-۹۰ گروه B ۱۶۸۸۸۰۰
۱۱۶۰۰  ۱۵۰-۱۱۰ گروه B ۲۵۹۵۰۰
۱۱۶۱۰  ۲۵۰-۱۱۰ گروه B ۳۳۷۶۰۰
۱۱۶۲۰  ۵۰۰-۱۱۰ گروه B ۵۴۱۹۰۰
۱۱۶۴۰ لوله  ۱۰۰۰-۱۱۰ گروه B ۹۵۴۰۰۰
۱۱۶۶۰ لوله  ۲۰۰۰-۱۱۰ گروه B ۱۷۰۳۷۰۰
۱۱۶۸۰ لوله  ۳۰۰۰-۱۱۰ گروه B ۲۴۲۲۳۰۰
۱۱۶۹۱ لوله  گروه  B110-5000 ۳۸۷۴۵۰۰
۱۱۷۱۰ لوله  ۲۵۰-۱۲۵ گروه B ۴۷۰۷۰۰
۱۱۷۲۰ لوله  ۵۰۰-۱۲۵ گروه B ۷۴۹۷۰۰
۱۱۷۴۰ لوله  ۱۰۰۰-۱۲۵ گروه B ۱۳۷۵۴۰۰
۱۱۷۶۰ لوله  ۲۰۰۰-۱۲۵ گروه B ۲۳۰۵۲۰۰
۱۱۷۸۰ لوله  ۳۰۰۰-۱۲۵ گروه B ۳۲۳۵۱۰۰
۱۱۸۱۰ لوله  ۲۵۰-۱۶۰ گروه B ۷۵۴۳۰۰
۱۱۸۲۰ لوله  ۵۰۰-۱۶۰ گروه B ۱۲۰۳۲۰۰
۱۱۸۴۰ لوله  ۱۰۰۰-۱۶۰ گروه B ۲۱۴۲۲۰۰
۱۱۸۶۰ لوله  ۲۰۰۰-۱۶۰ گروه B ۳۶۲۵۴۰۰
۱۱۸۸۰ لوله  ۳۰۰۰-۱۶۰ گروه B ۵۱۰۷۵۰۰
۱۳۲۲۰ لوله دوسرسوکت  ۵۰-۵۰۰ گروه B ۱۸۷۲۰۰
۱۳۲۴۰ لوله دوسرسوکت  ۵۰-۱۰۰۰ گروه B ۳۲۴۹۰۰
۱۳۲۶۰ لوله دوسرسوکت  ۵۰-۲۰۰۰ گروه B ۵۶۰۳۰۰
۱۳۲۸۰ لوله دوسرسوکت  ۵۰-۳۰۰۰ گروه B ۷۸۱۸۰۰
۱۳۳۲۰ لوله دوسرسوکت  ۵۰۰-۶۳ گروه B ۲۷۶۷۰۰
۱۳۳۴۰ لوله دوسرسوکت  ۱۰۰۰-۶۳ گروه B ۴۶۹۶۰۰
۱۳۳۶۰ لوله دوسرسوکت  ۲۰۰۰-۶۳ گروه B ۷۹۹۱۰۰
۱۳۳۸۰ لوله دوسرسوکت  ۳۰۰۰-۶۳ گروه B ۱۱۱۲۵۰۰
۱۳۴۲۰ لوله دوسرسوکت  ۵۰۰-۷۵ گروه B ۳۱۹۲۰۰
۱۳۴۴۰ لوله دوسرسوکت  ۱۰۰۰-۷۵ گروه B ۵۵۸۰۰۰
۱۳۴۶۰ لوله دوسرسوکت  ۲۰۰۰-۷۵ گروه B ۹۶۲۱۰۰
۱۳۴۸۰ لوله دوسرسوکت  ۳۰۰۰-۷۵ گروه B ۱۳۴۶۷۰۰
۱۳۵۲۰ لوله دوسرسوکت  ۵۰۰-۹۰ گروه B
١٣۵۴٠ لوله دوسرسوکت  ۱۰۰۰-۹۰ گروه B ۷۱۶۴۰۰
١٣۵۶٠ لوله دوسرسوکت  ۲۰۰۰-۹۰ گروه B
١٣۵٨٠ لوله دوسرسوکت  ۳۰۰۰-۹۰ گروه B ۱۷۳۳۵۰۰
١٣۶٢٠ لوله دوسرسوکت  ۵۰۰-۱۱۰ گروه B ۵۹۴۷۰۰
١٣۶۴٠ لوله دوسرسوکت  ۱۰۰۰-۱۱۰ گروه B ۱۰۰۸۰۰۰
١٣۶۶٠ لوله دوسرسوکت  ۲۰۰۰-۱۱۰ گروه B ۱۷۵۶۵۰۰
١٣۶٨٠ لوله دوسرسوکت  ۳۰۰۰-۱۱۰ گروه B ۲۴۷۶۳۰۰
١٣۶٩١ لوله دوسرسوکت  ۵۰۰۰-۱۱۰ گروه B ۳۹۲۷۴۰۰
١٣٧٢٠ لوله دوسرسوکت  ۵۰۰-۱۲۵ گروه B ۸۲۲۰۰۰
١٣٧۴٠ لوله دوسرسوکت  ۱۰۰۰-۱۲۵ گروه B ۱۴۴۷۷۰۰
١٣٧۶٠ لوله دوسرسوکت  ۲۰۰۰-۱۲۵ گروه B ۲۳۷۷۶۰۰
١٣٧٨٠ لوله دوسرسوکت  ۳۰۰۰-۱۲۵ گروه B ۳۳۰۷۴۰۰
١٣٨٢٠ لوله دوسرسوکت  ۵۰۰-۱۶۰ گروه B
١٣٨۴٠ لوله دوسرسوکت  ۱۰۰۰-۱۶۰ گروه B ۲۲۵۳۶۰۰
١٣٨۶٠ لوله دوسرسوکت  ۲۰۰۰-۱۶۰ گروه B ۳۷۳۵۶۰۰
١٣٨٨٠ لوله دوسرسوکت  ۳۰۰۰-۱۶۰ گروه B ۵۲۱۷۷۰۰
٢٠٢٠٠ بوشن ۵۰ ۱۳۵۰۰۰
٢٠٣٠٠ بوشن ۶۳ ۱۵۸۰۰۰
٢٠۴٠٠ بوشن ۷۵ ۱۷۴۰۰۰
٢٠۵٠٠ بوشن ۹۰ ۲۳۰۰۰۰
٢٠۶٠٠ بوشن ۱۱۰ ۳۳۵۳۰۰
٢٠٧٠٠ بوشن ۱۲۵ ۴۶۳۸۰۰
٢٠٨٠٠ بوشن ۱۶۰ ۷۳۱۳۰۰

قیمت روز اتصالات سایلنت پلیران

 

کد شرح قیمت گیتی کالا ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
٢۶٣٢٠ تبدیل خارج از مرکز ۶۳-۵۰ ۱۳۳۲۰۰
٢۶۴٢٠ تبدیل خارج از مرکز ۷۵-۵۰ ۱۳۶۳۰۰
٢۶۴٣٠ تبدیل خارج از مرکز ۷۵-۶۳ ۱۵۳۹۰۰
٢۶۵٢٠ تبدیل خارج از مرکز ۹۰-۵۰ ۱۵۷۰۰۰
٢۶۵٣٠ تبدیل خارج از مرکز ۶۳-۹۰ ۱۶۷۷۰۰
٢۶۶٢٠ تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰-۵۰ ۲۳۷۸۰۰
٢۶۶٣٠ تبدیل خارج از مرکز ۶۳-۱۱۰ ۲۴۲۳۰۰
٢۶۶۴٠ تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰-۷۵ ۲۴۸۰۰۰
٢۶۶۵٠ تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰-۹۰
٢۶٧۶٠ تبدیل خارج از مرکز ۱۲۵-۱۱۰ ۳۲۶۱۰۰
٢۶٨۶٠ تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰-۱۱۰ ۴۶۷۳۰۰
٢۶٨٧٠ تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰-۱۲۵ ۵۵۴۵۰۰
٣٠٢۴۵ زانو ۴۵ درجه ۵۰ ۹۲۳۰۰
٣٠٢٨٧ زانو ٨٧ درجه ۵۰ ۹۷۷۰۰
٣٠٣۴۵ زانو ۴۵ درجه ۶۳ ۱۲۶۶۰۰
٣٠٣٨٧ زانو ٨٧ درجه ۶۳ ۱۵۳۴۰۰
٣٠۴۴۵ زانو ۴۵ درجه ۷۵ ۱۶۵۲۰۰
٣٠۴٨٧ زانو ٨٧ درجه ۷۵ ۱۷۲۷۰۰
٣٠۵۴۵ زانو ۴۵ درجه ۹۰ ۲۲۰۵۰۰
٣٠۵٨٧ زانو ٨٧ درجه ۹۰ ۲۴۵۷۰۰
٣٠۶۴۵ زانو ۴۵ درجه ۱۱۰ ۳۶۱۵۰۰
٣٠۶٨٧ زانو ٨٧ درجه ۱۱۰ ۴۰۸۷۰۰
٣٠٧۴۵ زانو ۴۵ درجه ۱۲۵ ۴۴۳۲۰۰
٣٠٧٨٧ زانو ٨٧ درجه ۱۲۵ ۵۴۷۶۰۰
٣٠٨۴۵ زانو ۴۵ درجه ۱۶۰ ۸۴۰۴۰۰
٣٠٨٨٧ زانو ٨٧ درجه ۱۶۰ ۱۰۳۶۷۰۰
٣٣٣۴۵ زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰-۶۳-۶۳ ۲۱۴۷۰۰
٣٣٣٨٧ زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰-۶۳-۶۳ ۲۲۵۱۰۰
٣٣۶۴۵ زانو ۴۵ درجه ونت دار ۵۰-۱۱۰-۱۱۰ ۴۶۱۵۰۰
٣٣۶٨٧ زانو ۸۷ درجه ونت دار۵۰-۱۱۰-۱۱۰
٣۵٢٢٠ زانو ۵۰-۵۰ جهت ارتباط با ظرفشوئى و … ۶۳۲۰۰
٣۶٢٠٠ لاستیک۵۰-۳۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و … ۱۱۴۸۰۰
٣۶٢١٠ لاستیک۵۰-۴۰ ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و …
٣۶٢٢٠ لاستیک  ۵۰-۵۰ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و …
۴٠٢٢٠ سه راه ٨٧ درجه ۵۰-۵۰ ۱۶۷۴۰۰
۴٠٣٢٠ سه راه ٨٧ درجه ۵۰-۶۳ ۲۰۵۵۰۰
۴٠٣٣٠ سه راه ٨٧ درجه ۶۳-۶۳ ۲۳۳۱۰۰
۴٠۴٢٠ سه راه ٨٧ درجه ۷۵-۵۰ ۲۱۷۰۰۰
۴٠۴٣٠ سه راه ٨٧ درجه ۷۵-۶۳ ۲۳۵۴۰۰
۴٠۴۴٠ سه راه ٨٧ درجه ۷۵-۷۵ ۲۵۷۲۰۰
۴٠۵٣٠ سه راه ٨٧ درجه ۹۰-۶۳ ۳۱۰۰۰۰
۴٠۵۴٠ سه راه ٨٧ درجه ۹۰-۷۵ ۳۲۶۴۰۰
۴٠۵۵٠ سه راه ٨٧ درجه ۹۰-۹۰ ۳۳۸۱۰۰
۴٠۶٢٠ سه راه ٨٧ درجه ۱۱۰-۵۰ ۴۱۴۵۰۰
۴٠۶٣٠ سه راه ٨٧ درجه ۱۱۰-۶۳ ۴۲۸۳۰۰
۴٠۶۴٠ سه راه ٨٧ درجه ۱۱۰-۷۵ ۵۰۸۴۰۰
۴٠۶۵٠ سه راه ٨٧ درجه ۱۱۰-۹۰ ۵۲۴۷۰۰
۴٠۶۶٠ سه راه ٨٧ درجه ۱۱۰-۱۱۰ ۶۱۷۷۰۰
۴٠٧۶٠ سه راه ٨٧ درجه ۱۲۵-۱۱۰ ۸۰۶۱۰۰
۴٠٧٧٠ سه راه ٨٧ درجه ۱۲۵-۱۲۵ ۸۲۰۹۰۰
۴٠٨۶٠ سه راه ٨٧ درجه ۱۶۰-۱۱۰ ۱۰۸۷۲۰۰
۴٠٨٧٠ سه راه ٨٧ درجه ۱۶۰-۱۲۵ ۱۱۹۲۸۰۰
۴٠٨٨٠ سه راه ٨٧ درجه ۱۶۰-۱۶۰ ۱۳۹۰۳۰۰
۴٢٢٢٠ سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۵۰ ۱۷۴۵۰۰
۴٢٣٢٠ سه راه ۴۵ درجه ۶۳-۵۰ ۲۰۷۸۰۰
۴٢٣٣٠ سه راه ۴۵ درجه ۶۳-۶۳ ۲۴۰۰۰۰
۴٢۴٢٠ سه راه ۴۵ درجه ۷۵-۵۰ ۲۴۱۱۰۰
۴٢۴۴٠ سه راه ۴۵ درجه ۷۵-۷۵ ۳۴۴۴۰۰
۴٢۵٢٠ سه راه ۴۵ درجه ۹۰-۵۰ ۳۲۹۲۰۰
۴٢۵٣٠ سه راه ۴۵ درجه ۶۳-۹۰ ۳۶۸۶۰۰
۴٢۵۴٠ سه راه ۴۵ درجه ۹۰-۷۵ ۳۸۳۳۰۰
۴٢۵۵٠ سه راه ۴۵ درجه ۹۰-۹۰ ۴۰۰۲۰۰
۴٢۶٢٠ سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰-۵۰ ۴۵۸۰۰۰
۴٢۶٣٠ سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰-۶۳ ۴۹۹۴۰۰
۴٢۶۴٠ سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰-۷۵ ۵۳۴۲۰۰
۴٢۶۵٠ سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰-۹۰ ۵۸۵۵۰۰
۴٢۶۶٠ سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰-۱۱۰ ۶۸۶۵۰۰
۴٢٧۶٠ سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵-۱۱۰ ۸۰۳۶۰۰
۴٢٧٧٠ سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵-۱۲۵ ۹۱۹۶۰۰
۴٢٨۶٠ سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰-۱۱۰ ۱۲۳۴۱۰۰
۴٢٨٧٠ سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰-۱۲۵ ۱۳۷۷۶۰۰
۴٢٨٨٠ سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰-۱۶۰ ۱۶۷۶۱۰۰
۵١۶۶۶ انشعاب دوبل ۶٧ درجه ۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰ ۱۰۲۷۵۰۰
۶٠٢٠٠ درپوش ۵۰ ۲۹۰۰۰
۶٠٣٠٠ درپوش ۶۳ ۳۴۵۰۰
۶٠۴٠٠ درپوش ۷۵ ۵۰۶۰۰
۶٠۵٠٠ درپوش ۹۰ ۶۷۸۰۰
۶٠۶٠٠ درپوش ۱۱۰ ۱۱۰۳۰۰
۶٠٧٠٠ درپوش ۱۲۵ ۱۳۶۷۰۰
۶٠٨٠٠ درپوش ۱۶۰ ۲۵۴۹۰۰
۶۵۴٠٠ دریچه بازدید ۷۵ ۳۰۲۰۰۰
۶۵۵٠٠  دریچه بازدید  ۹۰ ۴۵۸۱۰۰
۶۵۶٠٠ دریچه بازدید ۱۱۰ ۶۰۰۷۰۰
۶۵٧٠٠ دریچه بازدید ۱۲۵ ۷۱۳۰۰۰
۶۵٨٠٠ دریچه بازدید ۱۶۰ ۱۰۴۸۲۰۰
۶۶۴٠٠ دریچه بازدید انتهایى ۷۵ ۲۸۲۰۰۰
۶۶۶٠٠ دریچه بازدید انتهایى ۱۱۰ ۴۸۵۷۰۰
٧٨٠٠٠ سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۶۰ cm ۶۳۸۳۰۰
٧٨٠٢٠ سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۲۰ cm
٧٨٠۴٠ سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۷۵ cm ۶۹۳۴۰۰
٧٨٠۶٠ سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵)۹۰ cm ۷۶۰۰۰۰
٧٨٢٠٠ سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۶۰ cm ۵۱۷۸۰۰
٧٨٢٢٠ سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۲۰ cm ۳۹۰۴۰۰
٧٨٢۴٠ سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۷۵ cm ۵۶۱۴۰۰
٧٨٢۶٠ سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳)۹۰ cm ۶۱۴۲۰۰
٧٨٣٠٠ سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰ cm ۶۴۲۹۰۰
٧٨٣٠١ سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولPE )60cm ۶۳۳۵۰۰
٧٨٣٢٠ سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰ cm ۴۷۳۰۰۰
٧٨٣٢١ سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولPE )20cm ۴۸۳۱۰۰
٧٨٣٢٢ سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۶۳ وطولPE )20cm ۴۷۰۸۰۰
٧٨٣۴٠ سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵ cm ۷۱۰۷۰۰
٧٨٣۴١ سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولPE )75cm ۷۰۹۷۰۰
٧٨٣۶٠ سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰ cm ۷۶۲۳۰۰
٧٨٣۶١ سیفون ۶۳ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولPE )90cm ۷۶۳۳۰۰
٧٨۴٠٠ سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰ cm ۷۲۴۴۰۰
٧٨۴٠١ سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولPE )60cm ۷۵۳۰۰۰
٧٨۴٢٠ سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰ cm ۵۶۹۵۰۰
٧٨۴٢١ سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولPE )20cm ۵۹۶۴۰۰
٧٨۴۴٠ سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵ cm ۷۷۹۵۰۰
٧٨۴۴١ سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولPE )75cm ۸۱۱۷۰۰
٧٨۴۶٠ سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰ cm ۸۵۵۳۰۰
٧٨۴۶١ سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش( بالوله ۷۵ وطولPE )90cm ۸۷۶۶۰۰
٧٨۵٠٠ سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۶۰ cm ۹۸۵۰۰۰
٧٨۵٢٠ سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰ cm ۷۶۱۲۰۰
٧٨۵۴٠ سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵ cm ۱۰۵۹۷۰۰
٧٨۵۶٠ سیفون ۹۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰ cm ۱۱۵۳۸۰۰
٧٨۶٠٠ سیفون ۱۱۰ یک تکه  با درپوش( بالوله)۶۰ cm ۱۹۸۴۹۰۰
٧٨۶٠١ سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولPE )60cm ۱۵۳۳۷۰۰
٧٨۶٢٠ سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۲۰ cm ۱۴۸۶۷۰۰
٧٨۶٢١ سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولPE )20cm ۱۲۵۸۷۰۰
٧٨۶۴٠ سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۷۵ cm ۲۱۲۵۰۰۰
٧٨۶۴١ سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولPE )75cm ۱۶۷۶۹۰۰
٧٨۶۶٠ سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله)۹۰ cm ۲۳۰۷۵۰۰
٧٨۶۶١ سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش( بالوله ۱۲۵ وطولPE )90cm ۱۷۸۴۰۰۰
٧٩۶٠٠ سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۲۵ cm ۱۵۶۰۲۰۰
٧٩۶٢٠ سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۳۵ cm ۱۶۸۵۳۰۰
٧٩۶۶٠ سیفون ۱۱۰ یک تکه با لوله سوکتدار ۶۰ cm ۱۹۴۷۱۰۰
٧٩٧٣٠ عصایى پشت بام ۶۳ ۹۷۹۳۰۰
٧٩٧۵٠ عصایى پشت بام ۹۰ ۱۴۰۹۸۰۰
٧٩٧۶٠ عصایی پشت بام ۱۱۰( بالوله)۲۰۰ cm ۱۷۲۲۰۰۰
٨٠٢٢٠ مایع روان کننده ۲۵۰ سی سی ۱۵۶۵۰۰
٨٠٢٣٠ مایع روان کننده ۱۲۵ سی سی ۸۷۸۰۰
٨۵٢٠٠ بست آویز لوله ۵۰ ۱۵۰۹۰۰
٨۵٣٠٠ بست آویز لوله ۶۳ ۱۷۰۰۰۰
٨۵۴٠٠ بست آویز لوله ۷۵ ۱۸۲۱۰۰
٨۵۵٠٠ بست آویز لوله ۹۰ ۲۰۳۲۰۰
٨۵۶٠٠ بست آویز لوله ۱۱۰ ۲۳۴۹۰۰
٨۵٧٠٠ بست آویز لوله ۱۲۵
٨۶٢٠٠ بست رایزر لوله ۵۰ ۱۲۵۵۰۰
٨۶٣٠٠ بست رایزر لوله ۶۳ ۱۳۷۳۰۰
٨۶۴٠٠ بست رایزر لوله ۷۵ ۱۴۸۱۰۰
٨۶۵٠٠ بست رایزر لوله ۹۰ ۱۶۶۹۰۰
٨۶۶٠٠ بست رایزر لوله ۱۱۰ ۲۰۶۹۰۰
٨۶٧٠٠ بست رایزر لوله ۱۲۵ ۲۳۶۹۰۰
٨٧١٠٠ بست آویز سقفی دو رزوه ای ۲۰(جدید) ۸۵۳۰۰
٨٧٢٠٠ بست آویز سقفی دو رزوه ای ۲۵(جدید) ۹۳۶۰۰
٨٧٣٠٠ بست آویز سقفی دو رزوه ای ۳۲(جدید) ۱۰۴۹۰۰
٨٧۴٠٠ بست آویز سقفی دو رزوه ای ۴۰(جدید) ۱۳۲۶۰۰
٨٧۵٠٠ بست آویز سقفی دو رزوه ای ۵۰(جدید) ۱۴۰۸۰۰
٨٧۶٠٠ بست آویز سقفی دو رزوه ای ۶۳(جدید) ۱۶۶۲۰۰
٨٧٧٠٠ بست آویز سقفی دو رزوه ای ۷۵(جدید) ۱۸۶۶۰۰
٨٧٨٠٠ بست آویز سقفی دو رزوه ای ۹۰(جدید) ۲۰۱۹۰۰
٨٧٩٠٠ بست آویز سقفی دو رزوه ای ۱۱۰(جدید) ۲۲۰۸۰۰
٨٨٠٠٠ بست آویز سقفی دو رزوه ای ۱۲۵(جدید) ۲۷۹۱۰۰

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سایلنت پلیران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − یازده =

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
Pinterest

کلیدواژه خود را وارد کنید