معرفی محصولات سایلنت نیوفلکس با لیست قیمت جدید

برند نیوفلکس

لیست قیمت سایلنت نیوفلکس و توضیح محصولات

سایلنت نیوفلکس

سایلنت نیوفلکس

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "سایلنت نیوفلکس"

لیست قیمت سایلنت نیوفلکس
  • فروش محصولات سایلنت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش سایلنت نیوفلکس
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات سایلنت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت سایلنت نیوفلکس

کد کالا نام کالا قیمت اول(ریال)
١٠۴٢٢٠١٠٠١ لوله ۵٠ – ١۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٠ )نیوفلکس ۵۶٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٠٢ لوله ۵٠ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٠ )نیوفلکس ٨١٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٠٣ لوله ۵٠ ۵٠- سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵۵ )نیوفلکس ٩٧٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٠۴ لوله ۵٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵١ )نیوفلکس ١٧۴٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٠۵ لوله ۵٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٢ )نیوفلکس ٣٠٧٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٠۶ لوله ۵٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٣ )نیوفلکس ۴٣٨٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠١۵ لوله ٧۵ – ١۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٠ )نیوفلکس ٨١٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠١٧ لوله ٧۵ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٠ )نیوفلکس ٩٧٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠١٨ لوله ٧۵ ۵٠- سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧۵ )نیوفلکس ١۵۴٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٢٠ لوله ٧۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧١ )نیوفلکس ٢٧٨٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٢١ لوله ٧۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٢ )نیوفلکس ۴٧٩٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٢٢ لوله ٧۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٣ )نیوفلکس ۶٨١٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٣٠ لوله ١١٠ – ١۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٠ )نیوفلکس ١۶١٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٣٢ لوله ١١٠ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٠ )نیوفلکس ٢٠٨٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٣۶ لوله ١١٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١۵ )نیوفلکس ٣٢٩٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٣٨ لوله ١٠٠-١١٠سانت سایلنت( ٢٩٠٠١١ )نیوفلکس ۵٧٨٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۴٠ لوله ١١٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٢ )نیوفلکس ١٠١١٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۴١ لوله ١١٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٣ )نیوفلکس ١۴۵٢٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۴٢ لوله ١٢۵ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢٠ )نیوفلکس ٢۶۴٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۴٣ لوله ١٢۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢۵ )نیوفلکس ۴١٧٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۴۴ لوله ١٢۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢١ )نیوفلکس ٧٣٠٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۴۵ لوله ١٢۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢٢ )نیوفلکس ١٢۵٢٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۴۶ لوله ١٢۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢٣ )نیوفلکس ١٧٧۴٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۴٧ لوله ١۶٠ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶٠ )نیوفلکس ۴٢٧٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۴٨ لوله ١۶٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶۵ )نیوفلکس ۵٨۴٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۴٩ لوله ١۶٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶١ )نیوفلکس ٩٨٩٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۵٠ لوله ١۶٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶٢ )نیوفلکس ١۶٨٣٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۵١ لوله ١۶٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶٣ )نیوفلکس ٢٣٧۶٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۵٢ لوله دو سر سوکت ۵٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۵۵ )نیوفلکس ١١۴٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۵٣ لوله دو سر سوکت ۵٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۵١ )نیوفلکس ١٩٠٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۵۴ لوله دو سر سوکت ۵٠ ٢٠٠- سانت سایلنت( ٢٩٠١۵٢ )نیوفلکس ٣٢٣٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۵۵ لوله دو سر سوکت ۵٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۵٣ )نیوفلکس ۴۵۵٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۶٠ لوله دو سر سوکت ٧۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧۵ )نیوفلکس ١٧٧٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۶١ لوله دو سر سوکت ٧۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧١ )نیوفلکس ٣٠١٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۶٢ لوله دو سر سوکت ٧۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧٢ )نیوفلکس ۵٠٢٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۶٣ لوله دو سر سوکت ٧۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧٣ )نیوفلکس ٧٠۴٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۶٨ لوله دو سر سوکت ١١٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١۵ )نیوفلکس ٣۶٩٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠۶٩ لوله دو سر سوکت ١١٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١١ )نیوفلکس ۶١٧٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٧٠ لوله دو سر سوکت ١١٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١٢ )نیوفلکس ١٠۵٠٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٧١ لوله دو سر سوکت ١١٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١٣ )نیوفلکس ١۴٩١٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٧٢ لوله دو سر سوکت ١٢۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢۵ )نیوفلکس ۴۶۵٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٧٣ لوله دوسر سوکت ١٢۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢١ )نیوفلکس ٧٧٨٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٧۴ لوله دوسر سوکت ١٢۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢٢ )نیوفلکس ١٣٠٠٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٧۵ لوله دو سر سوکت ١٢۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢٣ )نیوفلکس ١٨٢٢٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٧۶ لوله دو سر سوکت ١۶٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۶۵ )نیوفلکس ۶۵۴٠٠٠
١٠۴٢٢٠١٠٧٧ لوله دو سر سوکت ١۶٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۶١ )نیوفلکس ١٠۵٩٠٠٠
١٠۴٢٢٠٢٠٠١ زانو ۴۵ درجه ۵٠ سایلنت( ٢٩۴۵٠۵ )نیوفلکس ۵١٠٠٠
١٠۴٢٢٠٢٠٠٣ زانو ۴۵ درجه ٧۵ سایلنت( ٢٩۴۵٠٧ )نیوفلکس ٩۵٠٠٠
١٠۴٢٢٠٢٠٠۶ زانو ۴۵ درجه ١١٠ سایلنت( ٢٩۴۵١٠ )نیوفلکس ٢٠١٠٠٠
١٠۴٢٢٠٢٠٠٧ زانو ۴۵ درجه ١٢۵ سایلنت( ٢٩۴۵١٢ )نیوفلکس ٢۵۴٠٠٠
١٠۴٢٢٠٢٠٠٨ زانو ۴۵ درجه ١۶٠ سایلنت( ٢٩۴۵١۶ )نیوفلکس ۵٠٧٠٠٠
١٠۴٢٢٠٢٠٠٩ زانو ٨٧ درجه ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٢٠۵ )نیوفلکس ۵۶٠٠٠
١٠۴٢٢٠٢٠١١ زانو ٨٧ درجه ٧۵ سایلنت( ٢٩٠٢٠٧ )نیوفلکس ١٠٠٠٠٠
١٠۴٢٢٠٢٠١٣ زانو ٨٧ درجه ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٢١٠ )نیوفلکس ٢۴٢٠٠٠
١٠۴٢٢٠٢٠١۴ زانو ٨٧ درجه ١٢۵ سایلنت( ٢٩٠٢١٢ )نیوفلکس ٢٩٣٠٠٠
١٠۴٢٢٠٢٠١۵ زانو ٨٧ درجه ١۶٠ سایلنت( ٢٩٠٢١۶ )نیوفلکس ۵٨٨٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠٠١ سه راه ۴۵ درجه ١١٠ -١١٠(٢٩١٣١٠ )سایلنت نیوفلکس ٣٧٣٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠٠٢ سه راه ۴۵ درجه ٧۵ – ١١٠(٢٩١٣١٧ )سایلنت نیوفلکس ٢٩٠٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠٣٠ سه راه ٨٧ درجه ۵٠ – ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٣٠۵ )نیوفلکس ٨٩٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠٣٣ سه راه ٨٧ درجه ٧۵ –  ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٣٧۵ )نیوفلکس ١١٩٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠٣۴ سه راه ٨٧ درجه ٧۵ – ٧۵ سایلنت( ٢٩٠٣٠٧ )نیوفلکس ١۴٣٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠٣٩ سه راه ٨٧ درجه ١١٠ – ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٣١۵ )نیوفلکس ٢٢٧٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠۴١ سه راه ٨٧ درجه ١١٠ – ٧۵ سایلنت( ٢٩٠٣١٧ )نیوفلکس ٢٢٨٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠۴٣ سه راه ٨٧ درجه ١١٠ – ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٣١١ )نیوفلکس ٣٣٨٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠۴۴ سه راه ٨٧ درجه ١٢۵ – ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٣٢١ )نیوفلکس ٣۴٣٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠۴۵ سه راه ٨٧ درجه ١٢۵ – ١٢۵ سایلنت( ٢٩٠٣١٢ )نیوفلکس ۴۴٩٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠۴۶ سه راه ٨٧ درجه ١۶٠ – ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٣۶١ )نیوفلکس ۶٠٠٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠۴٧ سه راه ٨٧ درجه ١۶٠ – ١٢۵ سایلنت( ٢٩٠٣۶٢ )نیوفلکس ۶۵۶٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠۴٨ سه راه ٨٧ درجه ١۶٠ – ١۶٠ سایلنت( ٢٩٠٣١۶ )نیوفلکس ٧۶۶٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠۴٩ سه راه ۴۵ درجه ۵٠ سایلنت( ٢٩١٣٠۵)نیوفلکس ٩٢٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠۵٠ سه راه ۴۵ درجه ٧۵ – ۵٠ سایلنت( ٢٩١٣٧۵ )نیوفلکس ١٣٢٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠۵١ سه راه ۴۵ درجه ٧۵ سایلنت( ٢٩١٣٠٧)نیوفلکس ١٧٣٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠۵٢ سه راه ۴۵ درجه ١١٠ – ۵٠ سایلنت( ٢٩١٣١۵)نیوفلکس ٢۴۴٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠۵٣ سه راه ۴۵ درجه ١٢۵ – ١١٠ سایلنت( ٢٩١٣٢١)نیوفلکس ۴۴١٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠۵۴ سه راه ۴۵ درجه ١٢۵ سایلنت( ٢٩١٣١٢)نیوفلکس ۵٢١٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠۵۵ سه راه ۴۵ درجه ١۶٠ – ١١٠ سایلنت( ٢٩١٣۶١)نیوفلکس ٧۵٠٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠۵۶ سه راه ۴۵ درجه ١۶٠ – ١٢۵سایلنت( ۴۴٨٧٠)نیوفلکس ٨٢۶٠٠٠
١٠۴٢٢٠٣٠۵٧ سه راه ۴۵ درجه ١۶٠ سایلنت( ٢٩١٣١۶)نیوفلکس ٩۶٠٠٠٠
١٠۴٢٢٠۴٠٠٢ تبدیل خارج از مرکز ٧۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧٧۵ )نیوفلکس ۶٧٠٠٠
١٠۴٢٢٠۴٠٠۶ تبدیل خارج از مرکز ١١٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧١۵ )نیوفلکس ١٢٣٠٠٠
١٠۴٢٢٠۴٠٠٨ تبدیل خارج از مرکز ١١٠ – ٧۵ سانت سایلنت( ٢٩١٧١٧ )نیوفلکس ١٣٩٠٠٠
١٠۴٢٢٠۴٠١٠ تبدیل خارج از مرکز ١٢۵ – ١١٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧٢١ )نیوفلکس ١٨۴٠٠٠
١٠۴٢٢٠۴٠١١ تبدیل خارج از مرکز ١۶٠ – ١١٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧۶١ )نیوفلکس ٢٧۶٠٠٠
١٠۴٢٢٠۴٠١٢ تبدیل خارج از مرکز ١۶٠ – ١٢۵ سانت سایلنت( ٢٩١٧۶٢ )نیوفلکس ٢٩۴٠٠٠
١٠۴٢٢٠۵٠٠١ بوشن ۵٠ سایلنت( ٢٩١١٠۵ )نیوفلکس ٧٠٠٠٠
١٠۴٢٢٠۵٠٠٣ بوشن ٧۵ سایلنت( ٢٩١١٠٧ )نیوفلکس ٩۵٠٠٠
١٠۴٢٢٠۵٠٠۵ بوشن ١١٠ سایلنت( ٢٩١١١٠ )نیوفلکس ١٩١٠٠٠
١٠۴٢٢٠۵٠٠۶ بوشن ١٢۵ سایلنت( ٢٩١١١٢ )نیوفلکس ٢٧۴٠٠٠
١٠۴٢٢٠۵٠٠٧ بوشن ١۶٠ سایلنت( ٢٩١١١۶ )نیوفلکس ۴٣۶٠٠٠
١٠۴٢٢٠۶٠٠۵ سیفون یک تکه ۵٠ با درپوش ۶٠ سانت سایلنت(  ٢٩۶۵۵۶ )نیوفلکس ٣۶٠٠٠٠
١٠۴٢٢٠۶٠١٠ سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm ٧۵-۶٠ سایلنت( ٢٩۶۵٧۶)نیوفلکس ۴٠٩٠٠٠
١٠۴٢٢٠۶٠١١ سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm٧۵-٢٠ سایلنت( ٢٩۶۵٧٢)نیوفلکس ٣٢١٠٠٠
١٠۴٢٢٠۶٠١٢ سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm ٧۵-٧۵ سایلنت( ٢٩۶۵٧٧)نیوفلکس ۴٣٠٠٠٠
١٠۴٢٢٠۶٠١٣ سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm ٧۵-٩٠ سایلنت( ٢٩۶۵٧٩)نیوفلکس ۴۶۶٠٠٠
١٠۴٢٢٠۶٠١۴ سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-۶٠سایلنت( ٢٩۶۵١۶)نیوفلکس ١٠۵۶٠٠٠
١٠۴٢٢٠۶٠١۵ سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-٢٠سایلنت( ٢٩۶۵١٢)نیوفلکس ٧٧۵٠٠٠
١٠۴٢٢٠۶٠١۶ سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-٧۵سایلنت( ٢٩۶۵١٧)نیوفلکس ١١١۴٠٠٠
١٠۴٢٢٠۶٠١٧ سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-٩٠سایلنت( ٢٩۶۵١٩)نیوفلکس ١٢٠۵٠٠٠
١٠۴٢٢٠٧٠٠٩ سه راه دریچه بازدید ٧۵ سایلنت( ٢٩٢٣٠٧ )نیوفلکس ١۶۴٠٠٠
١٠۴٢٢٠٧٠١٠ سه راه دریچه بازدید ١١٠ سایلنت( ٢٩٢٣١٠ )نیوفلکس ٣٣٣٠٠٠
١٠۴٢٢٠٧٠١١ سه راه دریچه بازدید ١٢۵ سایلنت( ٢٩٢٣١٢ )نیوفلکس ٣٩٧٠٠٠
١٠۴٢٢٠٧٠٢٠ دریچه بازدید انتهایى سایلنت ٧۵(٢٩٢٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١۵١٠٠٠
١٠۴٢٢٠٧٠٢١ دریچه بازدید انتهایى سایلنت ١١٠(٢٩٢٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢۶٧٠٠٠
١٠۴٢٢٠٨٠٠١ درپوش ۵٠ سایلنت( ٢٩١٠٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٠٠٠
١٠۴٢٢٠٨٠٠٢ درپوش ٧۵ سایلنت( ٢٩١٠٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧٠٠٠
١٠۴٢٢٠٨٠٠٨ درپوش ١١٠ سایلنت( ٢٩١٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۵٢٠٠٠
١٠۴٢٢٠٨٠٠٩ درپوش ١٢۵ سایلنت( ٢٩١٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧١٠٠٠
١٠۴٢٢٠٨٠١٠ درپوش ١۶٠ سایلنت( ٢٩١٠١۶ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٨٠٠٠

مطالب و مقالات سایلنت نیوفلکس

نیوفلکس و برتری های آن بر دیگر لوله ‌های فاضلابی

نیوفلکس و برتری های آن بر دیگر لوله ‌های فاضلابی

برتری های نیوفلکس بر سایر لوله های فاضلابی در صنعت ساختمان، یکی از موضوعات قابل گفت‌گو در بین صنعت گران و مهندسین ساختمان، استفاده از انواع اتصالات است. به طوری که درباره ی مزایا و معایب هر نوع از اتصالات
معرفی برند نیوفلکس

معرفی برند نیوفلکس

معرفی برند نیوفلکس اهالی صنعت ساختمان و تاسیسات با نیوفلکس به خوبی آشنا هستند. اما شاید برایشان این سوال پیش آمده باشد که این برند ایرانی چگونه و درچه سالی شکل گرفته؟ هدفش چه بوده؟ چشم‌اندازش چیست؟ حتی شاید شما
معرفی محصول پوش فیت نیوفلکس

معرفی محصول پوش فیت نیوفلکس

معرفی محصول پوش فیت نیوفلکس استفاده از بهترین و به‌روزترین فناوری‌ها در پروژه‌های عمرانی و تاسیساتی همیشه دغدغه‌ی مهندسانی بوده است که قصد داشته‌اند سازه‌های مستحکم و بی‌نقصی بسازند. در این مطلب قصد داریم که به بررسی محصولات پوش‌فیت برند

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره

کلیدواژه خود را وارد کنید