معرفی محصولات سایلنت نیوفیکس با لیست قیمت جدید

برند آذین لوله

لیست قیمت سایلنت نیوفلکس و توضیح محصولات

سایلنت نیوفلکس

سایلنت نیوفلکس

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "سایلنت نیوفلکس"

لیست قیمت سایلنت نیوفلکس
  • فروش محصولات سایلنت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش سایلنت نیوفلکس
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات سایلنت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت سایلنت نیوفلکس

نام کالا قیمت اول(ریال)
لوله ۵٠ – ١۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٠ )نیوفلکس ۵۶٠٠٠
لوله ۵٠ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٠ )نیوفلکس ٨١٠٠٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵۵ )نیوفلکس ٩٧٠٠٠
لوله ۵٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵١ )نیوفلکس ١٧۴٠٠٠
لوله ۵٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٢ )نیوفلکس ٣٠٧٠٠٠
لوله ۵٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٣ )نیوفلکس ۴٣٨٠٠٠
لوله ٧۵ – ١۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٠ )نیوفلکس ٨١٠٠٠
لوله ٧۵ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٠ )نیوفلکس ٩٧٠٠٠
لوله ٧۵ ۵٠- سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧۵ )نیوفلکس ١۵۴٠٠٠
لوله ٧۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧١ )نیوفلکس ٢٧٨٠٠٠
لوله ٧۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٢ )نیوفلکس ۴٧٩٠٠٠
لوله ٧۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٣ )نیوفلکس ۶٨١٠٠٠
لوله ١١٠ – ١۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٠ )نیوفلکس ١۶١٠٠٠
لوله ١١٠ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٠ )نیوفلکس ٢٠٨٠٠٠
لوله ١١٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١۵ )نیوفلکس ٣٢٩٠٠٠
لوله ١٠٠-١١٠سانت سایلنت( ٢٩٠٠١١ )نیوفلکس ۵٧٨٠٠٠
لوله ١١٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٢ )نیوفلکس ١٠١١٠٠٠
لوله ١١٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٣ )نیوفلکس ١۴۵٢٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢٠ )نیوفلکس ٢۶۴٠٠٠
لوله ١٢۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢۵ )نیوفلکس ۴١٧٠٠٠
لوله ١٢۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢١ )نیوفلکس ٧٣٠٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢٢ )نیوفلکس ١٢۵٢٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢٣ )نیوفلکس ١٧٧۴٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶٠ )نیوفلکس ۴٢٧٠٠٠
لوله ١۶٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶۵ )نیوفلکس ۵٨۴٠٠٠
لوله ١۶٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶١ )نیوفلکس ٩٨٩٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶٢ )نیوفلکس ١۶٨٣٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶٣ )نیوفلکس ٢٣٧۶٠٠٠
لوله دو سر سوکت ۵٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۵۵ )نیوفلکس ١١۴٠٠٠
لوله دو سر سوکت ۵٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۵١ )نیوفلکس ١٩٠٠٠٠
لوله دو سر سوکت ۵٠ ٢٠٠- سانت سایلنت( ٢٩٠١۵٢ )نیوفلکس ٣٢٣٠٠٠
لوله دو سر سوکت ۵٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۵٣ )نیوفلکس ۴۵۵٠٠٠
لوله دو سر سوکت ٧۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧۵ )نیوفلکس ١٧٧٠٠٠
لوله دو سر سوکت ٧۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧١ )نیوفلکس ٣٠١٠٠٠
لوله دو سر سوکت ٧۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧٢ )نیوفلکس ۵٠٢٠٠٠
لوله دو سر سوکت ٧۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧٣ )نیوفلکس ٧٠۴٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١١٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١۵ )نیوفلکس ٣۶٩٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١١٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١١ )نیوفلکس ۶١٧٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١١٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١٢ )نیوفلکس ١٠۵٠٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١١٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١٣ )نیوفلکس ١۴٩١٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١٢۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢۵ )نیوفلکس ۴۶۵٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢١ )نیوفلکس ٧٧٨٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢٢ )نیوفلکس ١٣٠٠٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١٢۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢٣ )نیوفلکس ١٨٢٢٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١۶٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۶۵ )نیوفلکس ۶۵۴٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١۶٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۶١ )نیوفلکس ١٠۵٩٠٠٠
زانو ۴۵ درجه ۵٠ سایلنت( ٢٩۴۵٠۵ )نیوفلکس ۵١٠٠٠
زانو ۴۵ درجه ٧۵ سایلنت( ٢٩۴۵٠٧ )نیوفلکس ٩۵٠٠٠
زانو ۴۵ درجه ١١٠ سایلنت( ٢٩۴۵١٠ )نیوفلکس ٢٠١٠٠٠
زانو ۴۵ درجه ١٢۵ سایلنت( ٢٩۴۵١٢ )نیوفلکس ٢۵۴٠٠٠
زانو ۴۵ درجه ١۶٠ سایلنت( ٢٩۴۵١۶ )نیوفلکس ۵٠٧٠٠٠
زانو ٨٧ درجه ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٢٠۵ )نیوفلکس ۵۶٠٠٠
زانو ٨٧ درجه ٧۵ سایلنت( ٢٩٠٢٠٧ )نیوفلکس ١٠٠٠٠٠
زانو ٨٧ درجه ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٢١٠ )نیوفلکس ٢۴٢٠٠٠
زانو ٨٧ درجه ١٢۵ سایلنت( ٢٩٠٢١٢ )نیوفلکس ٢٩٣٠٠٠
زانو ٨٧ درجه ١۶٠ سایلنت( ٢٩٠٢١۶ )نیوفلکس ۵٨٨٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١١٠ -١١٠(٢٩١٣١٠ )سایلنت نیوفلکس ٣٧٣٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ٧۵ – ١١٠(٢٩١٣١٧ )سایلنت نیوفلکس ٢٩٠٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ۵٠ – ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٣٠۵ )نیوفلکس ٨٩٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ٧۵ –  ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٣٧۵ )نیوفلکس ١١٩٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ٧۵ – ٧۵ سایلنت( ٢٩٠٣٠٧ )نیوفلکس ١۴٣٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١١٠ – ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٣١۵ )نیوفلکس ٢٢٧٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١١٠ – ٧۵ سایلنت( ٢٩٠٣١٧ )نیوفلکس ٢٢٨٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١١٠ – ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٣١١ )نیوفلکس ٣٣٨٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١٢۵ – ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٣٢١ )نیوفلکس ٣۴٣٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١٢۵ – ١٢۵ سایلنت( ٢٩٠٣١٢ )نیوفلکس ۴۴٩٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١۶٠ – ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٣۶١ )نیوفلکس ۶٠٠٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١۶٠ – ١٢۵ سایلنت( ٢٩٠٣۶٢ )نیوفلکس ۶۵۶٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١۶٠ – ١۶٠ سایلنت( ٢٩٠٣١۶ )نیوفلکس ٧۶۶٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ۵٠ سایلنت( ٢٩١٣٠۵)نیوفلکس ٩٢٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ٧۵ – ۵٠ سایلنت( ٢٩١٣٧۵ )نیوفلکس ١٣٢٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ٧۵ سایلنت( ٢٩١٣٠٧)نیوفلکس ١٧٣٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١١٠ – ۵٠ سایلنت( ٢٩١٣١۵)نیوفلکس ٢۴۴٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١٢۵ – ١١٠ سایلنت( ٢٩١٣٢١)نیوفلکس ۴۴١٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١٢۵ سایلنت( ٢٩١٣١٢)نیوفلکس ۵٢١٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١۶٠ – ١١٠ سایلنت( ٢٩١٣۶١)نیوفلکس ٧۵٠٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١۶٠ – ١٢۵سایلنت( ۴۴٨٧٠)نیوفلکس ٨٢۶٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١۶٠ سایلنت( ٢٩١٣١۶)نیوفلکس ٩۶٠٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ٧۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧٧۵ )نیوفلکس ۶٧٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧١۵ )نیوفلکس ١٢٣٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠ – ٧۵ سانت سایلنت( ٢٩١٧١٧ )نیوفلکس ١٣٩٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١٢۵ – ١١٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧٢١ )نیوفلکس ١٨۴٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١۶٠ – ١١٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧۶١ )نیوفلکس ٢٧۶٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١۶٠ – ١٢۵ سانت سایلنت( ٢٩١٧۶٢ )نیوفلکس ٢٩۴٠٠٠
بوشن ۵٠ سایلنت( ٢٩١١٠۵ )نیوفلکس ٧٠٠٠٠
بوشن ٧۵ سایلنت( ٢٩١١٠٧ )نیوفلکس ٩۵٠٠٠
بوشن ١١٠ سایلنت( ٢٩١١١٠ )نیوفلکس ١٩١٠٠٠
بوشن ١٢۵ سایلنت( ٢٩١١١٢ )نیوفلکس ٢٧۴٠٠٠
بوشن ١۶٠ سایلنت( ٢٩١١١۶ )نیوفلکس ۴٣۶٠٠٠
سیفون یک تکه ۵٠ با درپوش ۶٠ سانت سایلنت(  ٢٩۶۵۵۶ )نیوفلکس ٣۶٠٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm ٧۵-۶٠ سایلنت( ٢٩۶۵٧۶)نیوفلکس ۴٠٩٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm٧۵-٢٠ سایلنت( ٢٩۶۵٧٢)نیوفلکس ٣٢١٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm ٧۵-٧۵ سایلنت( ٢٩۶۵٧٧)نیوفلکس ۴٣٠٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm ٧۵-٩٠ سایلنت( ٢٩۶۵٧٩)نیوفلکس ۴۶۶٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-۶٠سایلنت( ٢٩۶۵١۶)نیوفلکس ١٠۵۶٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-٢٠سایلنت( ٢٩۶۵١٢)نیوفلکس ٧٧۵٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-٧۵سایلنت( ٢٩۶۵١٧)نیوفلکس ١١١۴٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-٩٠سایلنت( ٢٩۶۵١٩)نیوفلکس ١٢٠۵٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ٧۵ سایلنت( ٢٩٢٣٠٧ )نیوفلکس ١۶۴٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١١٠ سایلنت( ٢٩٢٣١٠ )نیوفلکس ٣٣٣٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١٢۵ سایلنت( ٢٩٢٣١٢ )نیوفلکس ٣٩٧٠٠٠
دریچه بازدید انتهایى سایلنت ٧۵(٢٩٢٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ١۵١٠٠٠
دریچه بازدید انتهایى سایلنت ١١٠(٢٩٢٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ٢۶٧٠٠٠
درپوش ۵٠ سایلنت( ٢٩١٠٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٠٠٠
درپوش ٧۵ سایلنت( ٢٩١٠٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧٠٠٠
درپوش ١١٠ سایلنت( ٢٩١٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۵٢٠٠٠
درپوش ١٢۵ سایلنت( ٢٩١٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ٧١٠٠٠
درپوش ١۶٠ سایلنت( ٢٩١٠١۶ )پوش فیت نیوفلکس ١۵٨٠٠٠

مطالب و مقالات سایلنت نیوفلکس

نیوفلکس و آنچه باید در مورد این محصول باکیفیت بدانید

نیوفلکس و آنچه باید در مورد این محصول باکیفیت بدانید

آنچه باید در مورد نیوفلکس بدانید یکی از بخش‌های مهم هر ساختمان، لوله و اتصالات آن است. اگر بخواهیم مکانیزم ساختمان‌ ها را با آناتومی بدن انسان مقایسه کنیم، بدون شک اتصالات ساختمانی، همانند شریان‌های بدن انسان می‌باشند. مهم است
نیوفلکس و برتری های آن بر دیگر لوله ‌های فاضلابی

نیوفلکس و برتری های آن بر دیگر لوله ‌های فاضلابی

برتری های نیوفلکس بر سایر لوله های فاضلابی در صنعت ساختمان، یکی از موضوعات قابل گفت‌گو در بین صنعت گران و مهندسین ساختمان، استفاده از انواع اتصالات است. به طوری که درباره ی مزایا و معایب هر نوع از اتصالات
پوش فیت

پوش فیت

پوش فیت پدیده ای نو در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی

دریافت مشاوره

کلیدواژه خود را وارد کنید