معرفی محصولات سایلنت نیوفلکس با لیست قیمت جدید

برند نیوفلکس

لیست قیمت سایلنت نیوفلکس و توضیح محصولات

سایلنت نیوفلکس

سایلنت نیوفلکس

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "سایلنت نیوفلکس"

لیست قیمت سایلنت نیوفلکس
  • فروش محصولات سایلنت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش سایلنت نیوفلکس
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات سایلنت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت سایلنت نیوفلکس

نام کالا قیمت اول
لوله ۵٠ – ١۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٠ )نیوفلکس ٩۶٠٠٠
لوله ۵٠ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٠ )نیوفلکس ١۴٠٠٠٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵۵ )نیوفلکس ١٩۵٠٠٠
لوله ۵٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵١ )نیوفلکس ٣۵٩٠٠٠
لوله ۵٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٢ )نیوفلکس ۶۶١٠٠٠
لوله ۵٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٣ )نیوفلکس ٩۵٩٠٠٠
لوله ٧۵ – ١۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٠ )نیوفلکس ١۴٣٠٠٠
لوله ٧۵ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٠ )نیوفلکس ١٨۴٠٠٠
لوله ٧۵ ۵٠- سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧۵ )نیوفلکس ٣٠۵٠٠٠
لوله ٧۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧١ )نیوفلکس ۵٧٠٠٠٠
لوله ٧۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٢ )نیوفلکس ١٠٢۶٠٠٠
لوله ٧۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٣ )نیوفلکس ١۴٨۴٠٠٠
لوله ١١٠ – ١۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٠ )نیوفلکس ٢٩٩٠٠٠
لوله ١١٠ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٠ )نیوفلکس ۴٠٢٠٠٠
لوله ١١٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١۵ )نیوفلکس ۶۶۵٠٠٠
لوله ١٠٠-١١٠سانت سایلنت( ٢٩٠٠١١ )نیوفلکس ١٢٢١٠٠٠
لوله ١١٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٢ )نیوفلکس ٢٢٠٨٠٠٠
لوله ١١٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٣ )نیوفلکس ٣٢٠۶٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢٠ )نیوفلکس ۵٠۴٠٠٠
لوله ١٢۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢۵ )نیوفلکس ٨٢۶٠٠٠
لوله ١٢۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢١ )نیوفلکس ١۵٢٠٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢٢ )نیوفلکس ٢٧٠١٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢٣ )نیوفلکس ٣٨٨٢٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶٠ )نیوفلکس ٨١٩٠٠٠
لوله ١۶٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶۵ )نیوفلکس ١١٢٣٠٠٠
لوله ١۶٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶١ )نیوفلکس ٢٠٢٩٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶٢ )نیوفلکس ٣۵٧۶٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶٣ )نیوفلکس ۵١٢٣٠٠٠
لوله دو سر سوکت ۵٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۵۵ )نیوفلکس ٢١١٠٠٠
لوله دو سر سوکت ۵٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۵١ )نیوفلکس ٣٧۶٠٠٠
لوله دو سر سوکت ۵٠ ٢٠٠- سانت سایلنت( ٢٩٠١۵٢ )نیوفلکس ۶٧٧٠٠٠
لوله دو سر سوکت ۵٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۵٣ )نیوفلکس ٩٧۶٠٠٠
لوله دو سر سوکت ٧۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧۵ )نیوفلکس ٣٢٩٠٠٠
لوله دو سر سوکت ٧۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧١ )نیوفلکس ۵٩٣٠٠٠
لوله دو سر سوکت ٧۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧٢ )نیوفلکس ١٠۵٠٠٠٠
لوله دو سر سوکت ٧۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧٣ )نیوفلکس ١۵٠٧٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١١٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١۵ )نیوفلکس ٧٠۶٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١١٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١١ )نیوفلکس ١٢۶١٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١١٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١٢ )نیوفلکس ٢٢۴٩٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١١٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١٣ )نیوفلکس ٣٢۴٧٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١٢۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢۵ )نیوفلکس ٨٧۶٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢١ )نیوفلکس ١۵٧١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢٢ )نیوفلکس ٢٧۵٢٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١٢۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢٣ )نیوفلکس ٣٩٣٣٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١۶٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۶۵ )نیوفلکس ١١٩۵٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١۶٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۶١ )نیوفلکس ٢١٠١٠٠٠
زانو ۴۵ درجه ۵٠ سایلنت( ٢٩۴۵٠۵ )نیوفلکس ٨۶٠٠٠
زانو ۴۵ درجه ٧۵ سایلنت( ٢٩۴۵٠٧ )نیوفلکس ١۶٧٠٠٠
زانو ۴۵ درجه ١١٠ سایلنت( ٢٩۴۵١٠ )نیوفلکس ٣۶۵٠٠٠
زانو ۴۵ درجه ١٢۵ سایلنت( ٢٩۴۵١٢ )نیوفلکس ۴۵۴٠٠٠
زانو ۴۵ درجه ١۶٠ سایلنت( ٢٩۴۵١۶ )نیوفلکس ٨٨۵٠٠٠
زانو ٨٧ درجه ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٢٠۵ )نیوفلکس ٩٧٠٠٠
زانو ٨٧ درجه ٧۵ سایلنت( ٢٩٠٢٠٧ )نیوفلکس ١٧٨٠٠٠
زانو ٨٧ درجه ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٢١٠ )نیوفلکس ۴۵٣٠٠٠
زانو ٨٧ درجه ١٢۵ سایلنت( ٢٩٠٢١٢ )نیوفلکس ۵۴٢٠٠٠
زانو ٨٧ درجه ١۶٠ سایلنت( ٢٩٠٢١۶ )نیوفلکس ١٠۴٢٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١١٠ -١١٠(٢٩١٣١٠ )سایلنت نیوفلکس ۶٩١٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ٧۵ – ١١٠(٢٩١٣١٧ )سایلنت نیوفلکس ۵٢۶٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ۵٠ – ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٣٠۵ )نیوفلکس ١۴٩٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ٧۵ –  ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٣٧۵ )نیوفلکس ٢٠٠٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ٧۵ – ٧۵ سایلنت( ٢٩٠٣٠٧ )نیوفلکس ٢۴٩٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١١٠ – ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٣١۵ )نیوفلکس ۴٠٣٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١١٠ – ٧۵ سایلنت( ٢٩٠٣١٧ )نیوفلکس ۴٠۵٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١١٠ – ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٣١١ )نیوفلکس ۶٢٢٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١٢۵ – ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٣٢١ )نیوفلکس ۶٢٣٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١٢۵ – ١٢۵ سایلنت( ٢٩٠٣١٢ )نیوفلکس ٧٩٠٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١۶٠ – ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٣۶١ )نیوفلکس ١١٠٢٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١۶٠ – ١٢۵ سایلنت( ٢٩٠٣۶٢ )نیوفلکس ١١٨٩٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١۶٠ – ١۶٠ سایلنت( ٢٩٠٣١۶ )نیوفلکس ١٣٩۶٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ۵٠ سایلنت( ٢٩١٣٠۵)نیوفلکس ١۴٩٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ٧۵ – ۵٠ سایلنت( ٢٩١٣٧۵ )نیوفلکس ٢٢٣٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ٧۵ سایلنت( ٢٩١٣٠٧)نیوفلکس ٣٠١٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١١٠ – ۵٠ سایلنت( ٢٩١٣١۵)نیوفلکس ۴٣١٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١٢۵ – ١١٠ سایلنت( ٢٩١٣٢١)نیوفلکس ٨٠٩٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١٢۵ سایلنت( ٢٩١٣١٢)نیوفلکس ٩۶١٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١۶٠ – ١١٠ سایلنت( ٢٩١٣۶١)نیوفلکس ١٣۵۴٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١۶٠ – ١٢۵سایلنت( ۴۴٨٧٠)نیوفلکس ١۴٧٩٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١۶٠ سایلنت( ٢٩١٣١۶)نیوفلکس ١٨١۶٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ٧۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧٧۵ )نیوفلکس ١١۴٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧١۵ )نیوفلکس ٢١١٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠ – ٧۵ سانت سایلنت( ٢٩١٧١٧ )نیوفلکس ٢۴۶٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١٢۵ – ١١٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧٢١ )نیوفلکس ٣٢۵٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١۶٠ – ١١٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧۶١ )نیوفلکس ۵١۶٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١۶٠ – ١٢۵ سانت سایلنت( ٢٩١٧۶٢ )نیوفلکس ۵۴١٠٠٠
بوشن ۵٠ سایلنت( ٢٩١١٠۵ )نیوفلکس ١١٣٠٠٠
بوشن ٧۵ سایلنت( ٢٩١١٠٧ )نیوفلکس ١۵٣٠٠٠
بوشن ١١٠ سایلنت( ٢٩١١١٠ )نیوفلکس ٣١٩٠٠٠
بوشن ١٢۵ سایلنت( ٢٩١١١٢ )نیوفلکس ۴۵٠٠٠٠
بوشن ١۶٠ سایلنت( ٢٩١١١۶ )نیوفلکس ٧٣۶٠٠٠
سیفون یک تکه ۵٠ با درپوش ۶٠ سانت سایلنت(  ٢٩۶۵۵۶ )نیوفلکس ۶٧٠٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm ٧۵-۶٠ سایلنت( ٢٩۶۵٧۶)نیوفلکس ٧۶٢٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm٧۵-٢٠ سایلنت( ٢٩۶۵٧٢)نیوفلکس ۵٩٨٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm ٧۵-٧۵ سایلنت( ٢٩۶۵٧٧)نیوفلکس ٨٠٠٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm ٧۵-٩٠ سایلنت( ٢٩۶۵٧٩)نیوفلکس ٨۶٩٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-۶٠سایلنت( ٢٩۶۵١۶)نیوفلکس ١٩۶٠٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-٢٠سایلنت( ٢٩۶۵١٢)نیوفلکس ١۴٣٩٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-٧۵سایلنت( ٢٩۶۵١٧)نیوفلکس ٢٠۶٩٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-٩٠سایلنت( ٢٩۶۵١٩)نیوفلکس ٢٢٣٧٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ٧۵ سایلنت( ٢٩٢٣٠٧ )نیوفلکس ٢٧۶٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١١٠ سایلنت( ٢٩٢٣١٠ )نیوفلکس ۶٠٠٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١٢۵ سایلنت( ٢٩٢٣١٢ )نیوفلکس ٧١٩٠٠٠
دریچه بازدید انتهایى سایلنت ٧۵(٢٩٢٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٢٣٧٠٠٠
دریچه بازدید انتهایى سایلنت ١١٠(٢٩٢٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۴٣٨٠٠٠
درپوش ۵٠ سایلنت( ٢٩١٠٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ٢٧٠٠٠
درپوش ٧۵ سایلنت( ٢٩١٠٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ۵٠٠٠٠
درپوش ١١٠ سایلنت( ٢٩١٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٠٠٠٠٠
درپوش ١٢۵ سایلنت( ٢٩١٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٣٨٠٠٠
درپوش ١۶٠ سایلنت( ٢٩١٠١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣١٠٠٠٠

مطالب و مقالات سایلنت نیوفلکس

پوش فیت

پوش فیت

پوش فیت پدیده ای نو در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن
اطلاعات کامل راجع به نمایندگی نیوفلکس

اطلاعات کامل راجع به نمایندگی نیوفلکس

در صنعت ساختمان، یکی از موضوعات قابل گفت‌گو در بین صنعت گران و مهندسین ساختمان، استفاده از انواع اتصالاتاست. به طوری که درباره ی مزایا و معایب هر نوع از اتصالات می توان ساعت‌ها گفت‌گو نمود. هدف ما بررسی اتصالات
معرفی برند نیوفلکس

معرفی برند نیوفلکس

اهالی صنعت ساختمان و تاسیسات با برند نیوفلکس به خوبی آشنا هستند. اما شاید برایشان این سوال پیش آمده باشد که این برند ایرانی چگونه و درچه سالی شکل گرفته؟ هدفش چه بوده؟ چشم‌اندازش چیست؟ حتی شاید شما یک دانشجوی

کلیدواژه خود را وارد کنید