سایلنت نیوفلکس

برند نیوفلکس

لیست قیمت سایلنت نیوفلکس و توضیح محصولات

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "سایلنت نیوفلکس"

لیست قیمت سایلنت نیوفلکس
  • فروش محصولات سایلنت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش سایلنت نیوفلکس
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات سایلنت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت سایلنت نیوفلکس

نام کالا قیمت اول
لوله ۵٠ – ١۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٠ )نیوفلکس ١١٨٣٠٠
لوله ۵٠ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٠ )نیوفلکس ١۶٨٨٠٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵۵ )نیوفلکس ٢٢٢٨٠٠
لوله ۵٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵١ )نیوفلکس ۴١٧٩٠٠
لوله ۵٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٢ )نیوفلکس ٧۴۵١٠٠
لوله ۵٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٣ )نیوفلکس ١٠۶٧٧٠٠
لوله ٧۵ – ١۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٠ )نیوفلکس ١٧۶٨٠٠
لوله ٧۵ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٠ )نیوفلکس ٢١٧٠٠٠
لوله ٧۵ ۵٠- سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧۵ )نیوفلکس ٣۵٣۶٠٠
لوله ٧۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧١ )نیوفلکس ۶۶٩٣٠٠
لوله ٧۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٢ )نیوفلکس ١١۶۵٣٠٠
لوله ٧۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٣ )نیوفلکس ١۶۶٣۵٠٠
لوله ١١٠ – ١۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٠ )نیوفلکس ٣۴۶٧٠٠
لوله ١١٠ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٠ )نیوفلکس ۴۶١۵٠٠
لوله ١١٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١۵ )نیوفلکس ٧۵٧٧٠٠
لوله ١٠٠-١١٠سانت سایلنت( ٢٩٠٠١١ )نیوفلکس ١٣٩۴٩٠٠
لوله ١١٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٢ )نیوفلکس ٢۴۵۶٨٠٠
لوله ١١٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٣ )نیوفلکس ٣۵٣٧٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢٠ )نیوفلکس ۶١۵۴٠٠
لوله ١٢۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢۵ )نیوفلکس ٩٩٧٧٠٠
لوله ١٢۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢١ )نیوفلکس ١٨٢٠٨٠٠
لوله ١٢۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢٢ )نیوفلکس ٣١۴۴۴٠٠
لوله ١٢۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢٣ )نیوفلکس ۴۴۶٨١٠٠
لوله ١۶٠ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶٠ )نیوفلکس ١١٠٣٣٠٠
لوله ١۶٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶۵ )نیوفلکس ١۵٣۶١٠٠
لوله ١۶٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶١ )نیوفلکس ٢٧٢۴٣٠٠
لوله ١۶٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶٢ )نیوفلکس ۴۶۶٩٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶٣ )نیوفلکس ۶۶١٣٧٠٠
لوله دو سر سوکت ۵٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۵۵ )نیوفلکس ٢۴۴۶٠٠
لوله دو سر سوکت ۵٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۵١ )نیوفلکس ۴۴٠٩٠٠
لوله دو سر سوکت ۵٠ ٢٠٠- سانت سایلنت( ٢٩٠١۵٢ )نیوفلکس ٧۶٨١٠٠
لوله دو سر سوکت ۵٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۵٣ )نیوفلکس ١٠٩٠۶٠٠
لوله دو سر سوکت ٧۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧۵ )نیوفلکس ٣٨۶٩٠٠
لوله دو سر سوکت ٧۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧١ )نیوفلکس ٧٠١۵٠٠
لوله دو سر سوکت ٧۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧٢ )نیوفلکس ١١٩٧۴٠٠
لوله دو سر سوکت ٧۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧٣ )نیوفلکس ١۶٩۵۶٠٠
لوله دو سر سوکت ١١٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١۵ )نیوفلکس ٨٠٩۴٠٠
لوله دو سر سوکت ١١٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١١ )نیوفلکس ١۴۴٧٧٠٠
لوله دو سر سوکت ١١٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١٢ )نیوفلکس ٢۵٠٩۶٠٠
لوله دو سر سوکت ١١٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١٣ )نیوفلکس ٣۵٨٨٧٠٠
لوله دو سر سوکت ١٢۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢۵ )نیوفلکس ١٠٧١١٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢١ )نیوفلکس ١٨٩۴٢٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢٢ )نیوفلکس ٣٢١٧٩٠٠
لوله دو سر سوکت ١٢۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢٣ )نیوفلکس ۴۵۴١۵٠٠
لوله دو سر سوکت ١۶٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۶۵ )نیوفلکس ١۶۵٣٢٠٠
لوله دو سر سوکت ١۶٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۶١ )نیوفلکس ٢٨۴٢۵٠٠
لوله دو سر سوکت ١۶٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۶٢ )نیوفلکس ۴٧٨۶١٠٠
لوله دو سر سوکت ١۶٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۶٣ )نیوفلکس ۶٧٣٠٨٠٠
زانو ۴۵ درجه ۵٠ سایلنت( ٢٩۴۵٠۵ )نیوفلکس ١٠٨۴٠٠
زانو ۴۵ درجه ٧۵ سایلنت( ٢٩۴۵٠٧ )نیوفلکس ٢١٣۵٠٠
زانو ۴۵ درجه ١١٠ سایلنت( ٢٩۴۵١٠ )نیوفلکس ۴٣٠٢٠٠
زانو ۴۵ درجه ١٢۵ سایلنت( ٢٩۴۵١٢ )نیوفلکس ۵۶٢۶٠٠
زانو ۴۵ درجه ١۶٠ سایلنت( ٢٩۴۵١۶ )نیوفلکس ١٠٧٨٠٠٠
زانو ٨٧ درجه ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٢٠۵ )نیوفلکس ١٢١٣٠٠
زانو ٨٧ درجه ٧۵ سایلنت( ٢٩٠٢٠٧ )نیوفلکس ٢١٩٩٠٠
زانو ٨٧ درجه ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٢١٠ )نیوفلکس ۵۶٢١٠٠
زانو ٨٧ درجه ١٢۵ سایلنت( ٢٩٠٢١٢ )نیوفلکس ۶٨٠٨٠٠
زانو ٨٧ درجه ١۶٠ سایلنت( ٢٩٠٢١۶ )نیوفلکس ١٢٨٧٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١١٠ -١١٠(٢٩١٣١٠ )سایلنت نیوفلکس ٨۴١٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ٧۵ – ١١٠(٢٩١٣١٧ )سایلنت نیوفلکس ۶۵۶۵٠٠
سه راه ٨٧ درجه ۵٠ – ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٣٠۵ )نیوفلکس ١٩٧۴٠٠
سه راه ٨٧ درجه ٧۵ –  ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٣٧۵ )نیوفلکس ٢۶١٨٠٠
سه راه ٨٧ درجه ٧۵ – ٧۵ سایلنت( ٢٩٠٣٠٧ )نیوفلکس ٣٢٠٣٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١١٠ – ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٣١۵ )نیوفلکس ۵٠٨۶٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١١٠ – ٧۵ سایلنت( ٢٩٠٣١٧ )نیوفلکس ۴٩٣٧٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١١٠ – ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٣١١ )نیوفلکس ٧۶٩٢٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١٢۵ – ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٣٢١ )نیوفلکس ٧٨٨٩٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١٢۵ – ١٢۵ سایلنت( ٢٩٠٣١٢ )نیوفلکس ٩٩٨٨٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١۶٠ – ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٣۶١ )نیوفلکس ١٣۶٧٣٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١۶٠ – ١٢۵ سایلنت( ٢٩٠٣۶٢ )نیوفلکس ١۴٩٠٢٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١۶٠ – ١۶٠ سایلنت( ٢٩٠٣١۶ )نیوفلکس ١٧۴٠۴٠٠
سه راه ۴۵ درجه ۵٠ سایلنت( ٢٩١٣٠۵)نیوفلکس ٢٠۴۴٠٠
سه راه ۴۵ درجه ٧۵ – ۵٠ سایلنت( ٢٩١٣٧۵ )نیوفلکس ٢٨٨٢٠٠
سه راه ۴۵ درجه ٧۵ سایلنت( ٢٩١٣٠٧)نیوفلکس ٣٩٢۶٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١١٠ – ۵٠ سایلنت( ٢٩١٣١۵)نیوفلکس ۵۴٢٨٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١٢۵ – ١١٠ سایلنت( ٢٩١٣٢١)نیوفلکس ٩٩٧٧٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١٢۵ سایلنت( ٢٩١٣١٢)نیوفلکس ١١٨٢۵٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١۶٠ – ١١٠ سایلنت( ٢٩١٣۶١)نیوفلکس ١۶٢۶٨٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١۶٠ – ١٢۵سایلنت( ۴۴٨٧٠)نیوفلکس ١٧٨۶٣٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١۶٠ سایلنت( ٢٩١٣١۶)نیوفلکس ٢١٩٨۵٠٠
تبدیل خارج از مرکز ٧۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧٧۵ )نیوفلکس ١۴۴٩٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧١۵ )نیوفلکس ٢۶٢٨٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠ – ٧۵ سانت سایلنت( ٢٩١٧١٧ )نیوفلکس ٣٠۶۶٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١٢۵ – ١١٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧٢١ )نیوفلکس ۴٠٠٧٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١۶٠ – ١١٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧۶١ )نیوفلکس ۶٢٠٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١۶٠ – ١٢۵ سانت سایلنت( ٢٩١٧۶٢ )نیوفلکس ۶۵٩٠٠٠
بوشن ۵٠ سایلنت( ٢٩١١٠۵ )نیوفلکس ١۵٣٩٠٠
بوشن ٧۵ سایلنت( ٢٩١١٠٧ )نیوفلکس ٢٠٠٩٠٠
بوشن ١١٠ سایلنت( ٢٩١١١٠ )نیوفلکس ۴٠۴١٠٠
بوشن ١٢۵ سایلنت( ٢٩١١١٢ )نیوفلکس ۵٧٨۶٠٠
بوشن ١۶٠ سایلنت( ٢٩١١١۶ )نیوفلکس ٩٣٣۴٠٠
سیفون یک تکه ۵٠ با درپوش ۶٠ سانت سایلنت(  ٢٩۶۵۵۶ )نیوفلکس ٧۵٣١٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm ٧۵-۶٠ سایلنت( ٢٩۶۵٧۶)نیوفلکس ٨۵٧٣٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm٧۵-٢٠ سایلنت( ٢٩۶۵٧٢)نیوفلکس ۶٧٢۶٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm ٧۵-٧۵ سایلنت( ٢٩۶۵٧٧)نیوفلکس ٨٩٨٩٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm ٧۵-٩٠ سایلنت( ٢٩۶۵٧٩)نیوفلکس ٩٧۶٧٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-۶٠سایلنت( ٢٩۶۵١۶)نیوفلکس ٢٢٠١٣٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-٢٠سایلنت( ٢٩۶۵١٢)نیوفلکس ١۶١٧٧٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-٧۵سایلنت( ٢٩۶۵١٧)نیوفلکس ٢٣٢٣۴٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-٩٠سایلنت( ٢٩۶۵١٩)نیوفلکس ٢۵١٢٩٠٠
سه راه دریچه بازدید ٧۵ سایلنت( ٢٩٢٣٠٧ )نیوفلکس ٣۵٢۵٠٠
سه راه دریچه بازدید ١١٠ سایلنت( ٢٩٢٣١٠ )نیوفلکس ٧٢۵١٠٠
سه راه دریچه بازدید ١٢۵ سایلنت( ٢٩٢٣١٢ )نیوفلکس ٨٨٩٧٠٠
دریچه بازدید انتهایى سایلنت ٧۵(٢٩٢٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣٢٣٨٠٠
دریچه بازدید انتهایى سایلنت ١١٠(٢٩٢٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۵۶٨٣٠٠
درپوش ۵٠ سایلنت( ٢٩١٠٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣۴۴٠٠
درپوش ٧۵ سایلنت( ٢٩١٠٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ۶٣٢٠٠
درپوش ١١٠ سایلنت( ٢٩١٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٢۶٣٠٠
درپوش ١٢۵ سایلنت( ٢٩١٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٧٢٢٠٠
درپوش ١۶٠ سایلنت( ٢٩١٠١۶ )پوش فیت نیوفلکس ٣٧٨٩٠٠

مطالب و مقالات سایلنت نیوفلکس

پوش فیت

پوش فیت

پوش فیت پدیده ای نو در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن

کلیدواژه خود را وارد کنید