سایلنت نیوفلکس

برند نیوفلکس

لیست قیمت سایلنت نیوفلکس و توضیح محصولات

سایلنت نیوفلکس

سایلنت نیوفلکس

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "سایلنت نیوفلکس"

لیست قیمت سایلنت نیوفلکس
  • فروش محصولات سایلنت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش سایلنت نیوفلکس
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • فروش محصولات سایلنت نیوفلکس عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سایلنت نیوفلکس را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

جدول قیمت سایلنت نیوفلکس

نام کالا قیمت اول
لوله ۵٠ – ١۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٠ )نیوفلکس ١٣١٠٠٠
لوله ۵٠ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٠ )نیوفلکس ١٩٠٠٠٠
لوله ۵٠ ۵٠- سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵۵ )نیوفلکس ٢٧٢٠٠٠
لوله ۵٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵١ )نیوفلکس ۵٠٠٠٠٠
لوله ۵٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٢ )نیوفلکس ٩٢۵٠٠٠
لوله ۵٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۵٣ )نیوفلکس ١٣۴٨٠٠٠
لوله ٧۵ – ١۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٠ )نیوفلکس ٢٠٠٠٠٠
لوله ٧۵ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٠ )نیوفلکس ٢۵٧٠٠٠
لوله ٧۵ ۵٠- سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧۵ )نیوفلکس ۴٢٨٠٠٠
لوله ٧۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧١ )نیوفلکس ٧٩۴٠٠٠
لوله ٧۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٢ )نیوفلکس ١۴۴٠٠٠٠
لوله ٧۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٧٣ )نیوفلکس ٢٠٨٧٠٠٠
لوله ١١٠ – ١۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٠ )نیوفلکس ۴١١٠٠٠
لوله ١١٠ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٠ )نیوفلکس ۵۵٨٠٠٠
لوله ١١٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١۵ )نیوفلکس ٩٣٠٠٠٠
لوله ١٠٠-١١٠سانت سایلنت( ٢٩٠٠١١ )نیوفلکس ١٧٠١٠٠٠
لوله ١١٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٢ )نیوفلکس ٣٠٩۵٠٠٠
لوله ١١٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠١٣ )نیوفلکس ۴۵٠۴٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢٠ )نیوفلکس ٧٠٣٠٠٠
لوله ١٢۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢۵ )نیوفلکس ١١۵٧٠٠٠
لوله ١٢۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢١ )نیوفلکس ٢١٠٩٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢٢ )نیوفلکس ٣٧۶٨٠٠٠
لوله ١٢۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠٢٣ )نیوفلکس ۵۴٢۶٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٢۵ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶٠ )نیوفلکس ١١۴٢٠٠٠
لوله ١۶٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶۵ )نیوفلکس ١۵۶٠٠٠٠
لوله ١۶٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶١ )نیوفلکس ٢٧٩٢٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶٢ )نیوفلکس ۴٩۴۵٠٠٠
لوله ١۶٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠٠۶٣ )نیوفلکس ٧٠٩٧٠٠٠
لوله دو سر سوکت ۵٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۵۵ )نیوفلکس ٢٩٢٠٠٠
لوله دو سر سوکت ۵٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۵١ )نیوفلکس ۵١٩٠٠٠
لوله دو سر سوکت ۵٠ ٢٠٠- سانت سایلنت( ٢٩٠١۵٢ )نیوفلکس ٩۴۵٠٠٠
لوله دو سر سوکت ۵٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۵٣ )نیوفلکس ١٣۶٧٠٠٠
لوله دو سر سوکت ٧۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧۵ )نیوفلکس ۴۵٧٠٠٠
لوله دو سر سوکت ٧۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧١ )نیوفلکس ٨٢٢٠٠٠
لوله دو سر سوکت ٧۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧٢ )نیوفلکس ١۴۶٨٠٠٠
لوله دو سر سوکت ٧۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٧٣ )نیوفلکس ٢١١۵٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١١٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١۵ )نیوفلکس ٩٧۶٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١١٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١١ )نیوفلکس ١٧۴٧٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١١٠ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١٢ )نیوفلکس ٣١۴٠٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١١٠ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١١٣ )نیوفلکس ۴۵۵٠٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١٢۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢۵ )نیوفلکس ١٢١٩٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢١ )نیوفلکس ٢١٧١٠٠٠
لوله دوسر سوکت ١٢۵ – ٢٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢٢ )نیوفلکس ٣٨٢٩٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١٢۵ – ٣٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١٢٣ )نیوفلکس ۵۴٨٨٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١۶٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۶۵ )نیوفلکس ١۶۵٠٠٠٠
لوله دو سر سوکت ١۶٠ – ١٠٠ سانت سایلنت( ٢٩٠١۶١ )نیوفلکس ٢٨٨٢٠٠٠
زانو ۴۵ درجه ۵٠ سایلنت( ٢٩۴۵٠۵ )نیوفلکس ١٢۵٠٠٠
زانو ۴۵ درجه ٧۵ سایلنت( ٢٩۴۵٠٧ )نیوفلکس ٢۴٢٠٠٠
زانو ۴۵ درجه ١١٠ سایلنت( ٢٩۴۵١٠ )نیوفلکس ۵٢٨٠٠٠
زانو ۴۵ درجه ١٢۵ سایلنت( ٢٩۴۵١٢ )نیوفلکس ۶٢۶٠٠٠
زانو ۴۵ درجه ١۶٠ سایلنت( ٢٩۴۵١۶ )نیوفلکس ١٢٠٩٠٠٠
زانو ٨٧ درجه ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٢٠۵ )نیوفلکس ١۴٢٠٠٠
زانو ٨٧ درجه ٧۵ سایلنت( ٢٩٠٢٠٧ )نیوفلکس ٢۶١٠٠٠
زانو ٨٧ درجه ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٢١٠ )نیوفلکس ۶۶٢٠٠٠
زانو ٨٧ درجه ١٢۵ سایلنت( ٢٩٠٢١٢ )نیوفلکس ٧۴۶٠٠٠
زانو ٨٧ درجه ١۶٠ سایلنت( ٢٩٠٢١۶ )نیوفلکس ١۴٢٩٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١١٠ -١١٠(٢٩١٣١٠ )سایلنت نیوفلکس ١٠٠٨٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ٧۵ – ١١٠(٢٩١٣١٧ )سایلنت نیوفلکس ٧۶٩٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ۵٠ – ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٣٠۵ )نیوفلکس ٢١۴٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ٧۵ –  ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٣٧۵ )نیوفلکس ٢٧٣٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ٧۵ – ٧۵ سایلنت( ٢٩٠٣٠٧ )نیوفلکس ٣۴١٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١١٠ – ۵٠ سایلنت( ٢٩٠٣١۵ )نیوفلکس ۵۴۵٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١١٠ – ٧۵ سایلنت( ٢٩٠٣١٧ )نیوفلکس ۵۴٠٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١١٠ – ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٣١١ )نیوفلکس ٨۵٢٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١٢۵ – ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٣٢١ )نیوفلکس ٨۵۵٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١٢۵ – ١٢۵ سایلنت( ٢٩٠٣١٢ )نیوفلکس ١٠٩۴٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١۶٠ – ١١٠ سایلنت( ٢٩٠٣۶١ )نیوفلکس ١۵۴٠٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١۶٠ – ١٢۵ سایلنت( ٢٩٠٣۶٢ )نیوفلکس ١۶۶۵٠٠٠
سه راه ٨٧ درجه ١۶٠ – ١۶٠ سایلنت( ٢٩٠٣١۶ )نیوفلکس ١٩۵٣٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ۵٠ سایلنت( ٢٩١٣٠۵)نیوفلکس ٢١٢٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ٧۵ – ۵٠ سایلنت( ٢٩١٣٧۵ )نیوفلکس ٣٠۴٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ٧۵ سایلنت( ٢٩١٣٠٧)نیوفلکس ۴٣۵٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١١٠ – ۵٠ سایلنت( ٢٩١٣١۵)نیوفلکس ۶٢٣٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١٢۵ – ١١٠ سایلنت( ٢٩١٣٢١)نیوفلکس ١١١۶٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١٢۵ سایلنت( ٢٩١٣١٢)نیوفلکس ١٣٣٣٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١۶٠ – ١١٠ سایلنت( ٢٩١٣۶١)نیوفلکس ١٨۵۵٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١۶٠ – ١٢۵سایلنت( ۴۴٨٧٠)نیوفلکس ٢٠٢٩٠٠٠
سه راه ۴۵ درجه ١۶٠ سایلنت( ٢٩١٣١۶)نیوفلکس ٢۵٣٢٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ٧۵ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧٧۵ )نیوفلکس ١۶٣٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠ – ۵٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧١۵ )نیوفلکس ٢٩٠٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١١٠ – ٧۵ سانت سایلنت( ٢٩١٧١٧ )نیوفلکس ٣٣۶٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١٢۵ – ١١٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧٢١ )نیوفلکس ۴٣٨٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١۶٠ – ١١٠ سانت سایلنت( ٢٩١٧۶١ )نیوفلکس ٧١٠٠٠٠
تبدیل خارج از مرکز ١۶٠ – ١٢۵ سانت سایلنت( ٢٩١٧۶٢ )نیوفلکس ٧۴۶٠٠٠
بوشن ۵٠ سایلنت( ٢٩١١٠۵ )نیوفلکس ١۴۵٠٠٠
بوشن ٧۵ سایلنت( ٢٩١١٠٧ )نیوفلکس ٢٠۵٠٠٠
بوشن ١١٠ سایلنت( ٢٩١١١٠ )نیوفلکس ۴٢٢٠٠٠
بوشن ١٢۵ سایلنت( ٢٩١١١٢ )نیوفلکس ۶١۵٠٠٠
بوشن ١۶٠ سایلنت( ٢٩١١١۶ )نیوفلکس ١٠١۴٠٠٠
سیفون یک تکه ۵٠ با درپوش ۶٠ سانت سایلنت(  ٢٩۶۵۵۶ )نیوفلکس ٩٠٣٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm ٧۵-۶٠ سایلنت( ٢٩۶۵٧۶)نیوفلکس ١٠٢٨٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm٧۵-٢٠ سایلنت( ٢٩۶۵٧٢)نیوفلکس ٨٠۶٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm ٧۵-٧۵ سایلنت( ٢٩۶۵٧٧)نیوفلکس ١٠٧٨٠٠٠
سیفون یک تکه ٧۵ با درپوشcm ٧۵-٩٠ سایلنت( ٢٩۶۵٧٩)نیوفلکس ١١٧١٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-۶٠سایلنت( ٢٩۶۵١۶)نیوفلکس ٢۶۴٠٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-٢٠سایلنت( ٢٩۶۵١٢)نیوفلکس ١٩۴٠٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-٧۵سایلنت( ٢٩۶۵١٧)نیوفلکس ٢٧٨٧٠٠٠
سیفون یک تکه ١١٠ با درپوشcm ١٢۵-٩٠سایلنت( ٢٩۶۵١٩)نیوفلکس ٣٠١۴٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ٧۵ سایلنت( ٢٩٢٣٠٧ )نیوفلکس ٣۶٨٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١١٠ سایلنت( ٢٩٢٣١٠ )نیوفلکس ٨٧٢٠٠٠
سه راه دریچه بازدید ١٢۵ سایلنت( ٢٩٢٣١٢ )نیوفلکس ٩٧٨٠٠٠
دریچه بازدید انتهایى سایلنت ٧۵(٢٩٢٣٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ٣١٠٠٠٠
دریچه بازدید انتهایى سایلنت ١١٠(٢٩٢٣١٠ )پوش فیت نیوفلکس ۵٧٠٠٠٠
درپوش ۵٠ سایلنت( ٢٩١٠٠۵ )پوش فیت نیوفلکس ٣٩٠٠٠
درپوش ٧۵ سایلنت( ٢٩١٠٠٧ )پوش فیت نیوفلکس ۶٧٠٠٠
درپوش ١١٠ سایلنت( ٢٩١٠١٠ )پوش فیت نیوفلکس ١٣۶٠٠٠
درپوش ١٢۵ سایلنت( ٢٩١٠١٢ )پوش فیت نیوفلکس ١٩٠٠٠٠
درپوش ١۶٠ سایلنت( ٢٩١٠١۶ )پوش فیت نیوفلکس ۴٣٢٠٠٠

مطالب و مقالات سایلنت نیوفلکس

پوش فیت

پوش فیت

پوش فیت پدیده ای نو در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمانی است که هریک از اتصالات و لوله ها در دارای سوکتی می باشد که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن
اطلاعات کامل راجع به نمایندگی نیوفلکس

اطلاعات کامل راجع به نمایندگی نیوفلکس

در صنعت ساختمان، یکی از موضوعات قابل گفت‌گو در بین صنعت گران و مهندسین ساختمان، استفاده از انواع اتصالاتاست. به طوری که درباره ی مزایا و معایب هر نوع از اتصالات می توان ساعت‌ها گفت‌گو نمود. هدف ما بررسی اتصالات
معرفی برند نیوفلکس

معرفی برند نیوفلکس

اهالی صنعت ساختمان و تاسیسات با برند نیوفلکس به خوبی آشنا هستند. اما شاید برایشان این سوال پیش آمده باشد که این برند ایرانی چگونه و درچه سالی شکل گرفته؟ هدفش چه بوده؟ چشم‌اندازش چیست؟ حتی شاید شما یک دانشجوی

کلیدواژه خود را وارد کنید