سوپرپایپ معرفی محصولات با لیست قیمت جدید

برند سوپرپایپ

لیست قیمت سوپرپایپ و توضیحات سبد کالایی این شرکت

سوپرپایپ، نمونه ای از یک کالای لوکس

لوله و اتصالات سوپرپایپ سیستمی است که برای لوله‌کشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان و رادیاتور و گرمایش ساختمان استفاده میشود.لیست قیمت لوله‌ ۵ لایه سوپرپایپ را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.

استفاده از لوله و تاسیسات سوپرپایت بسیار سریع‌تر و ساده تر از لوله گالوانیزه و تک لایه میباشد؛ همچنین در بازرگانی کشیشی طراحی و برآورد اقلام مورد نیاز پروژه‌های سوپرپایپ به صورت رایگان توسط مجری‌های آموزش دیده انجام میشود.

لیست قیمت سوپرپایپ را در ادامه میتوانید مشاهده کنید.

نام مجموعه سوپرپایپ
زمان شروع به کار ۱۳۷۶
محل کارخانه قشم
تعداد افراد شاغل ۲۰۰نفر
محصولات دیگر تولیدی لوله های پوشفیت – بست و ساپورت – پمپ – ابراز تاسیسات
تنوع سایز ۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰-۴۰-۳۲-۲۵-۲۰-۱۶-۱۴
خدمات قبل از فروش مشاوره – طراحی – برآورد
مدیر فروش مهندس یوسفی

بازرگانی کشیشی ، تهیه و فروش محصولات و لوازم تاسیسات مکانیکی و ساختمانی برند "سوپرپایپ"

لیست قیمت سوپرپایپ
  • فروش محصولات سوپرپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سوپرپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.
  • گارانتی فروش سوپرپایپ
  • بازرگانی کشیشی محصولات سوپر پایپ را با گارانتی شرکتی و کاملا به روز با مهرو فاکتور رسمی ارائه می دهد.
  • فروش محصولات سوپرپایپ عمده
  • بازرگانی کشیشی محصولات سوپرپایپ را به صورت عمده و با قیمت پایین تر از کارخانه به مشتریان خود ارائه می دهد.

لیست قیمت سوپرپایپ

نام کالا قیمت اول
لوله+ ٢mm – ١۶( ٢٣٠٠٠٠ )سوپرپایپ ١۴٢۴۶٣
لوله+ ٢mm – ٢٠( ٢٣٠٠٠١ )سوپرپایپ ٢٠۶۴۴۶
لوله+ ٢mm – ٢۵( ٢٣٠٠٠٢ )سوپرپایپ ٣١٢۵٠٣
لوله+ ٢mm – ٣٢( ٢٣٠٠٠٣ )سوپرپایپ ۴٨٧١٢١
لولهmm ۴٠( ٢٣٠٠٠۴ )سوپرپایپ ١٨٧٨٨٣٣
لولهmm ۵٠( ٢٣٠٠٠۵ )سوپرپایپ ٢۵٢٣٣۵٠
لولهmm ۶٣( ٢٣٠٠٠۶ )سوپرپایپ ٣٨۵٧٩۴۶
لولهmm ٧۵( ٢٣٠٠٠٧ )سوپرپایپ ٧٠١١۵٣۴
لولهmm ٩٠( ٢٣٠٠٠٩ )سوپرپایپ ٩۵٨٠٩٩١
لولهmm ١١٠( ٢٣٠٠١٠ )سوپرپایپ ١٣٠٩٣۴٠٧
لوله ١۶( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٠ )سوپرپایپ ١۴٢۴۶٣
لوله ٢٠( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠١ )سوپرپایپ ٢٠۶۴۴۶
لوله ٢۵( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٢ )سوپرپایپ ٣١٢۵٠٣
لوله ٣٢( )PEX-AL-PEX( ٢٣٠١٠٣ )سوپرپایپ ۴٨٧١٢١
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ١۶( ٢٣٠٢٠٠ )سوپرپایپ ۵٣١۴٨۴
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢٠( ٢٣٠٢٠١ )سوپرپایپ ٧۵۵۵٨٨
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٢۵( ٢٣٠٢٠٢ )سوپرپایپ ١٠٧۴۶٣١
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ٣٢( ٢٣٠٢٠٣ )سوپرپایپ ١۴۶٧٩٠٣
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۴٠( ٢٣٠٢٠۴ )سوپرپایپ ۶۶٢١۶۴١
زانوئى پرسى ٩٠ درجه ۵٠( ٢٣٠٢٠۵ )سوپرپایپ ٩٣٣٩٣٣٨
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ٣/۴x٢٠( ٢٣٣٢٢١ )سوپرپایپ ٢٣٢١٢۶۴
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١x٣٢( ٢٣٣٢٣٣ )سوپرپایپ ٣٣٩٢١٨٩
زانوئى پرسى ٩٠ روپیچ ١/۴ ١-x ۴٠( ٢٣٣٢۴۴ )سوپرپایپ ٩٣١۴٩٢٢
زانوئى پرسى ۴۵ درجه ۴٠( ٢٣۴۵٠۴ )سوپرپایپ ۶٩٠۵٨٠۴
زانوئى پرسى ۴۵ درجه ۵٠( ٢٣۴۵٠۵ )سوپرپایپ ٩٢٢٣٠٣۵
زانوئى دیوارى پرسى ١/٢x١۶ توپیچ( ٢٣٢٢١٠ )سوپرپایپ ۶١٢٢۵٣
زانوئى دیوارى پرسى ١/٢x٢٠ توپیچ( ٢٣٢٢١١ )سوپرپایپ ۶۶۵٣٣۶
زانوئى دیوارى پرسى ٣/۴x٢٠ توپیچ( ٢٣٢٢٢١ )سوپرپایپ ٨٣۴٠۶٨
زانوئى دیوارى صفحه دار پرسى ٣/۴x٢٠ توپیچ( ٢٣٢٢٢١ )سوپرپایپ ١٩٣٢۵٧٠
زانو سه راه ٩٠ پرسى ١۶x١/٢x١۶ توپیچ( ٢٣١٣١٠ )سوپرپایپ ٨۴٩٣٢٨
زانو سه راه ٩٠ پرسى ٢٠x١/٢x٢٠ توپیچ( ٢٣١٣١١ )سوپرپایپ ٩٢٨٧٨٩
زانو دیوارى صفحه دار پرسى ١/٢x ١۶ توپیچ( ٢٣٢٢١٠ )سوپرپایپ ۵٩٨١٩٢
زانو دیوارى صفحه دار پرسى ٣/۴x ١۶ روپیچ( ٢٣۴٢٢٠ )سوپرپایپ ۵٩٣٨٣٢
زانو دنده اى ٩٠ درجه ١/٢ سوپرپایپ ٣٣۶٣٧۴
زانو دنده اى ٩٠ درجه ٣/۴ سوپرپایپ ٣٩۶١٠۶
زانوئى دنده اى دیوارى ١/٢ سوپرپایپ ۴٣٧١٩٩
زانو دیوارى صفحه دار ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ۶٠٨١١١
زانو دیوارى صفحه دار ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ۵٩۵۵٧۶
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ۵۴۴١٢٨
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ۵٢٢٧۶۴
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ۵٣٩۶۵٩
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ۵٢۶۶٨٨
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار پرسى ١/٢x١۶x١۶ توپیچ( ٢٣٢٣١٠ )سوپرپایپ ٧٢٧۶٨۴
زانو سه راه ١٨٠ درجه صفحه دار پرسى ٣/۴x١۶x١۶ روپیچ( ٢٣٢٣٢٠ )سوپرپایپ ٧١١۶۶١
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار پرسى ١/٢x١۶x١۶ توپیچ( ٢٣٢٣١٠ )سوپرپایپ ٧١١۶۶١
زانو سه راه ٩٠ درجه صفحه دار پرسى ٣/۴x١۶x١۶ روپیچ( ٢٣٢٣٢٠ )سوپرپایپ ٧٢٣٩٧٨
زانویى سوپر والو T2 ١۶- – سوپرپایپ ٧۶١٠٣٨
زانویى سوپروالو T2 ٢٠- – سوپرپایپ ٨١٢۴٨۶
سه راه پرسى ١۶( ٢٣٠٣٠٠ )سوپرپایپ ٧۶۴٠٩٠
سه راه پرسى ٢٠( ٢٣٠٣٠١ )سوپرپایپ ٩٧٨۶٠٢
سه راه پرسى ٢۵( ٢٣٠٣٠٢ )سوپرپایپ ١۴۶٩٩٧۴
سه راه پرسى ٣٢( ٢٣٠٣٠٣ )سوپرپایپ ١٩٢۶٣۵٧
سه راه پرسى ۴٠( ٢٣٠٣٠۴ )سوپرپایپ ٩٢٠٨۶۴٧
سه راه پرسى ۵٠( ٢٣٠٣٠۵ )سوپرپایپ ١٢٣٩٩۵١٣
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x١۶( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ٨٢۵٧٨۴
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ٨٣٧۶۶۵
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ٨٨٩٨٧۶
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x٢٠( ٢٣٠٣١٠ )سوپرپایپ ٨٩۴١٢٧
سه راهى پرسى ١۶x٢۵x٢٠( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ١١۵٠١۶٨
سه راهى پرسى ٢٠x٢۵x٢٠( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ١١٧٠۶۶٠
سه راهى پرسى ١۶x١۶x٢۵( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپایپ ١٠۶٢٠٩۶
سه راهى پرسى ٢٠x١۶x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ١١١٠٢٧۴
سه راهى پرسى ٢۵x١۶x٢۵( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپایپ ١٣١٠٨٣۴
سه راهى پرسى ١۶x٢٠x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ١٠٩۴۵٧٨
سه راهى پرسى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ١٢٣٩٠٠٣
سه راهى پرسى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٣٠٣٢١ )سوپرپایپ ١٣۵۴٩٧٩
سه راهى پرسى ١۶x٢۵x٢۵( ٢٣٠٣٢٠ )سوپرپایپ ١٢٩۴٩٢٠
سه راهى پرسى ٢۵x٣٢x٢۵( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپایپ ١٧٨٣٨٩۴
سه راهى پرسى ٣٢x١۶x٣٢( ٢٣٠٣٣٠ )سوپرپایپ ١٨٧۶١٠٨
سه راهى پرسى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٣٠٣٣١ )سوپرپایپ ٢٠۴۴۶٢٢
سه راهى پرسى ٢۵x٢۵x٣٢( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپایپ ١٧۶٣٨٣٨
سه راهى پرسى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٣٠٣٣٢ )سوپرپایپ ٢٠٣۶٣٣٨
سه راهى پرسى ٣٢x۵٠x٣٢( ٢٣٠٣۵٣ )سوپرپایپ ١١٨٣۶٩۶۴
سه راهى پرسى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٣٠٣۴١ )سوپرپایپ ٩٠٢٧٧٠٧
سه راهى پرسى ٣٢x٢۵x۴٠( ٢٣٠٣۴٣ )سوپرپایپ ٩٣١٨۶٢٨
سه راهى پرسى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٣٠٣۴٢ )سوپرپایپ ٩٠۴٧٢١٨
سه راهى پرسى ٣٢x٣٢x۴٠( ٢٣٠٣۴٣ )سوپرپایپ ٩٠٧٢٩۴٢
سه راهى پرسى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٣٠٣۴٣ )سوپرپایپ ٩١٠٩٨٩٣
سه راهى پرسى ۴٠x٢۵x۵٠( ٢٣٠٣۵۴ )سوپرپایپ ١١٩۶٩٨٣۵
سه راهى پرسى ۵٠x٢۵x۵٠( ٢٣٠٣۵٢ )سوپرپایپ ١١٩٨١٣٨٩
سه راهى پرسى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٣٠٣۵٣ )سوپرپایپ ١٢١١٧٧۴٨
سه راهى پرسى ۵٠x۴٠x۵٠( ٢٣٠٣۵۴ )سوپرپایپ ١٢٠٩۵۶٢١
سه راه پرسى روپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢٣٣٣١٠ )سوپرپایپ ٢۵٨۵۴٨٠
سه راه پرسى روپیچ ٢۵x٣/۴x٢۵( ٢٣٣٣٢٢ )سوپرپایپ ١١٧٢٠٧٧
سه راه پرسى روپیچ ٣٢x٣/۴x٣٢( ٢٣٣٣٣٢ )سوپرپایپ ١٧۴۴٣٢٧
سه راه پرسى توپیچ ١۶x١/٢x١۶( ٢٣١٣١٠ )سوپرپایپ ٢۴٣٨٩٨۴
سه راه پرسى توپیچ ٢٠x٣/۴x٢٠( ٢٣١٣٢١ )سوپرپایپ ٢٩٣٨٩۶٧
سه راه پرسى توپیچ ٢۵x١/٢x٢۵( ٢٣١٣٢١ )سوپرپایپ ٣٠۴۶١١۴
سه راه پرسى توپیچ ٢۵x٣/۴x٢۵( ٢٣١٣٢٢ )سوپرپایپ ١۶٩٠٣٧٢
سه راه پرسى توپیچ ٣٢x١/٢x٣٢( ٢٣١٣٣١ )سوپرپایپ ٣۶٧٨٠٩۶
سه راه پرسى توپیچ ٣٢x٣/۴x٣٢( ٢٣١٣٣٢ )سوپرپایپ ٣٨٠۶٧١۶
سه راه پرسى توپیچ ۴٠x٣/۴x۴٠( ٢٣١٣۴٢ )سوپرپایپ ٨٠۵٨١۵٢
سه راه پرسى توپیچ ۵٠x١x۵٠( ٢٣١٣۵٣ )سوپرپایپ ١١٧٩١٠٧۵
سه راهى دنده اى ١/٢ سوپرپایپ ٣١٢۶١٢
سه راهى دنده اى ٣/۴ سوپرپایپ ۵٣٩٨٧٧
سه راهى دنده اى ١ اینچ سوپرپایپ ٨۴۵۶٢٢
سه راه سوپر والو T2 ١۶- – سوپرپایپ ١٠١٧۵١۵
چپقى پرسى ١/٢x١۶( ٢٣٠٧١٠ )سوپرپایپ ۵۵٢٣٠٣
چپقى پرسى ١/٢x٢٠( ٢٣٠٧١١ )سوپرپایپ ۶١٢٢۵٣
چپقى پرسى ٣/۴x٢٠( ٢٣٠٧٢١ )سوپرپایپ ٧٠٨٠۶۴
چپقى پرسى ٣/۴x٢۵( ٢٣٠٧٢٢ )سوپرپایپ ٨٣٨۴٢٨
چپقى پرسى ١x٢۵( ٢٣٠٧٣٢ )سوپرپایپ ١١١۵٩۴٢
چپقى پرسى ١x٣٢( ٢٣٠٧٣٣ )سوپرپایپ ١١٨٢۶۵٠
چپقى پرسى ١/٢ ١-x۴٠( ٢٣٠٧۵۴ )سوپرپایپ ٩۴٨۶٧٠۶
چپقى پرسى ١/٢ ١-x۵٠( ٢٣٠٧۵۵ )سوپرپایپ ١١٢۴٠۴٠٧
چپقى دنده اى ١/٢ سوپرپایپ ٣٣١٢۵١
چپقى دنده اى ٣/۴ سوپرپایپ ۴٧٩٧٠٩
مغزى ١/٢( ٢٣٠٩٠١ )سوپرپایپ ١١٩٧٩١
مغزى ٣/۴( ٢٣٠٩٠٢ )سوپرپایپ ٢٣٩٨٠٠
مغزى ١ اینچ( ٢٣٠٩٠٣ )سوپرپایپ ٣٧٩۵٣٨
مغزى رابط ١/٢ سوپرپایپ ١۴١٣٧٣
مغزى رابط ٣/۴ سوپرپایپ ٢٧٠۶۴٧
مغزى رابط ١ اینچ سوپرپایپ ۴١٢۶٧۴
مغزى بلندmm ۴٠ سوپرپایپ ٣۵٠٢١٧
مغزى بلندmm ۵٠ سوپرپایپ ۴١٣۶۵۵
مغزى بلندmm ۶٠ سوپرپایپ ۴٧٧٣١١
مغزى بلندmm ٧٠ سوپرپایپ ۵۵٠٢٣٢
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ x ١۶( ٢٣٣١١٠ )سوپرپایپ ٣٣۶٧٠١
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴ x ١۶( ٢٣٣١٢٠ )سوپرپایپ ۴١٧٢۵٢
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ x ٢٠( ٢٣٣١١١ )سوپرپایپ ۴٢٨۴٧٩
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴ x ٢٠( ٢٣٣١٢١ )سوپرپایپ ۴۶٧٠۶۵
بوشن پرسى روپیچ ٣/۴ x ٢۵( ٢٣٣١٢٢ )سوپرپایپ ۶۵٠٧٣٠
بوشن پرسى روپیچ ١ x ٢۵( ٢٣٣١٣٢ )سوپرپایپ ٨٣٠٣۶٢
بوشن پرسى روپیچ ١ x ٣٢( ٢٣٣١٣٣ )سوپرپایپ ٨۶۴٨٠۶
بوشن پرسى روپیچ ١/۴ ١- x ٣٢( ٢٣٣١۴٣ )سوپرپایپ ١۵۵١٨٣٣
بوشن پرسى روپیچ ١/۴ ١- x ۴٠( ٢٣٣١۴۴ )سوپرپایپ ۴۵٠٩٨٧۵
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ ١- x ۴٠( ٢٣٣١۵۴ )سوپرپایپ ۵٠۶٧٣٠١
بوشن پرسى روپیچ ١/٢ ١- x ۵٠( ٢٣٣١۵۵ )سوپرپایپ ۶٠٧٨٧١٢
بوشن پرسى روپیچ ٢ x ۵٠( ٢٣٣١۶۵ )سوپرپایپ ٨۵۵١۵٩۵
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ x ١۶( ٢٣٢١١٠ )سوپرپایپ ۴٢١٠۶٧
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ x ٢٠( ٢٣٢١١١ )سوپرپایپ ۴٧٨١٨٣
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴ x ٢٠( ٢٣٢١٢١ )سوپرپایپ ۶۴٢۵۵۵
بوشن پرسى توپیچ ٣/۴ x ٢۵( ٢٣٢١٢٢ )سوپرپایپ ٨٣٨۴٢٨
بوشن پرسى توپیچ ١ x ٢۵( ٢٣٢١٣٢ )سوپرپایپ ٩۵٢٨٧٨
بوشن پرسى توپیچ ١ x ٣٢( ٢٣٢١٣٣ )سوپرپایپ ١١۴۴١٧٣
بوشن پرسى توپیچ ١/۴ ١- x ٣٢( ٢٣٢١۴٣ )سوپرپایپ ١۴۵۴٠۶٠
بوشن پرسى توپیچ ١/۴ ١- x ۴٠( ٢٣٢١۴۴ )سوپرپایپ ۴٨٨٨٢١۴
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ ١- x ۴٠( ٢٣٢١۵۴ )سوپرپایپ ۵٠۶٢٣٩۶
بوشن پرسى توپیچ ١/٢ ١- x ۵٠( ٢٣٢١۵۵ )سوپرپایپ ۶۶۵٠۴١٧
بوشن پرسى مهره دار ٣/۴ x ١۶( ٢٣١۴٢٠ )سوپرپایپ ٢٣٧۴٧٨٣
بوشن پرسى مهره دار ٣/۴ x ٢٠( ٢٣١۴٢١ )سوپرپایپ ٣٠۶٠٢٨۴
بوشن پرسى مهره دار ١ x ٢۵( ٢٣١۴٣٢ )سوپرپایپ ٣١٨٩١٢٢
بوشن پرسى مهره دار ١/٢ ١- x ۴٠( ٢٣١۴۵۴ )سوپرپایپ ٧٣٨٣٧۶٩
بوشن پرسى مهره دار ٢ x ۵٠( ٢٣١۴۶۵ )سوپرپایپ ٨٧۵۴٩٨٩
بوشن پرسى ١۶( ٢٣١١٠٠ )سوپرپایپ ۴۴١١٢٣
بوشن پرسى ٢٠( ٢٣١١٠١ )سوپرپایپ ۵٣٣٣٣٧
بوشن پرسى ٢۵( ٢٣١١٠٢ )سوپرپایپ ٩١٣٧۴٧
بوشن پرسى ٣٢( ٢٣١١٠٣ )سوپرپایپ ١١۵٠١۶٨
بوشن پرسى ۴٠( ٢٣١١٠۴ )سوپرپایپ ۴۶۵١۵٧۵
بوشن پرسى ۵٠( ٢٣١١٠۵ )سوپرپایپ ۶۴٢٩٢۵۶
بوشن دنده اى ٣/۴  سوپرپایپ ٣٣٩٩٧١
بوشن دنده اى ١ اینچ سوپرپایپ ۶٢٩٠٣٩
رابط سوپر والو – T2 ١۶ سوپرپایپ ۵۴٢٩٢٩
رابط سوپر والو – T2 ٢٠ سوپرپایپ ۵٨٢٢٧٨
رابط سوپر والو – T2 ٢۵ سوپرپایپ ٧٢٧٠٣٠
رابط روپیچ سوپروالوT2 ١/٢- ۶٩۶۴٠١
رابط روپیچ سوپروالوT2 ٣/۴- ٧۶۴۵٢۶
رابط توپیچ سوپروالوT2 ١/٢- ٧٠٠۶۵٢
درپوش پلاستیکى تست( آبى( )٢٣١٠٠١ )سوپرپایپ ٢٠٢٧۴
درپوش پلاستیکى تست( قرمز( )٢٣١٠٠١ )سوپرپایپ ٢٠٢٧۴
درپوش روپیچ ١ اینچ سوپرپایپ ٣۴۵٧۴٨
درپوش توپیچ ١/٢ سوپرپایپ ۴۵۵۶٢٠
درپوش توپیچ ١ اینچ سوپرپایپ ٣۴۴٧۶٧
مهره ماسوره ١/٢x ١۶( ٢٣١۴٠١ )سوپرپایپ. ٢٢۵٠٨۵
مهره ماسوره ١/٢x ٢٠( ٢٣١۴٢٢ )سوپرپایپ ٣٧١١۴۵
مهره ماسوره ٣/۴x ٢٠( ٢٣١۴٢١ )سوپرپایپ ٣٣٣٣٢٢
مهره ماسوره ٣/۴x ٢۵( ٢٣١۴٢٢ )سوپرپایپ ۶٠٠١۵۴
مهره ماسوره ١x ٢۵( ٢٣١۴٣٢ )سوپرپایپ ۶٨٣٨۶۶
رابط توپیچ دنده اى ١x ٣٢( ٢٣١۴٣٣ )سوپرپایپ ١٢۵٠٣٣٩
رابط روپیچ دنده اى ١x ٣٢ سوپرپایپ ١٣٩٨٢۵٢
تبدیل پرسى ١۶x ٢٠( ٢٣١٧١٠ )سوپرپایپ ۵٠٩٢۴٨
تبدیل پرسى ١۶x ٢۵( ٢٣١٧٢٠ )سوپرپایپ ٧٧٣٧٩١
تبدیل پرسى ٢٠x ٢۵( ٢٣١٧٢١ )سوپرپایپ ٨٠٩۶۵٢
تبدیل پرسى ٢٠x ٣٢( ٢٣١٧٣١ )سوپرپایپ ١٠١٨١۶٩
تبدیل پرسى ٢۵x ٣٢( ٢٣١٧٣٢ )سوپرپایپ ١١٩٠٧١۶
تبدیل پرسى ٢۵x ۴٠( ٢٣١٧۴٢ )سوپرپایپ ۴٧٠٢۵٨٧
تبدیل پرسى ٣٢x ۴٠( ٢٣١٧۴٣ )سوپرپایپ ۴٨٨١٨٩٢
تبدیل پرسى ٣٢x ۵٠( ٢٣١٧۵٣ )سوپرپایپ ۶۴٧٠۶٧۶
تبدیل پرسى ۴٠x ۵٠( ٢٣١٧۵۴ )سوپرپایپ ۶۴۴٢۵۵۴
تبدیل  روپیچ ٣/۴x ١/٢( ٢٣١٧ )سوپرپایپ ٢١۶۶٩٢
تبدیل روپیچ ٣/۴x ١( ٢٣١٧ )سوپرپایپ ٣۵٣٩٢٣
بست پلاستیکى روکار ١۶( ٢٣۴٠٠٠ )سوپرپایپ ٧٠٨۵
بست پلاستیکى روکار ٢٠( ٢٣۴٠٠١ )سوپرپایپ ٧٠٨۵
بست پلاستیکى روکار ٢۵( ٢٣۴٠٠٢ )سوپرپایپ ٧٠٨۵
بست پلاستیکى روکار ٣٢( ٢٣۴٠٠٣ )سوپرپایپ ١٠٧٩١
بست U زانو دیوارى( یدکى )سوپرپایپ ١۶۵۶٨
شیر سوپروالو – T1 ١۶ سوپرپایپ ۴٣٢٩٣٧١
شیر سوپر والو – T2 سوپرپایپ ۴٠۴٩٨٩۵
شیر سوپر والو S1 سایز ٢۵ پرسى سوپرپایپ ٣۶٨۴٩۶٣
شیر سوپر والو S2 سوپرپایپ ٢٧٨۶٨٠٣
شیر سوپر والو S3 سوپرپایپ ٣۵٩٠۴۶٠
شیر سوپر والو S4 سوپرپایپ ۴۶٠٨٨۴٧
شیر سوپر والوS1-سایز٣٢پرسى سوپرپایپ ۵٠۶٧٩۵۵
شیر سوپر والوT1٢٠- ۴٣٩۵۵٣۴
شیر سوپر والوT1٢۵- ۴٧٧٩١٠۵
شیر سوپر والوT1٣٢- ۵٧٨٨٣٣۶
روپیچ توپیچ ١/٢( ٢٣١٢ )سوپرپایپ ١٩۶٠٩١
روپیچ توپیچ ٣/۴( ٢٣١٢ )سوپرپایپ ٢٧٩١۴٩
روپیچ توپیچ ١ اینچ( ٢٣١٢ )سوپرپایپ ۴٧٠٨٨٠
تبدیل ١ اینچ توپیچ x ٣/۴ روپیچ سوپرپایپ ٣٨۵٣١۵
تبدیل ٣/۴ روپیچ x ١/٢ توپیچ سوپرپایپ ٢٠۴۴٨۴
عایق کنارى سوپرپایپ ٢۶٢۶٩
چسب دو طرفه سوپرپایپ ٢١٩٠٩
بست ریلى سوپرپایپ ١٧۴٩۴۵
بست خاردار سوپرپایپ ۵۵۵٩
لوله خرطومى ٢٠ – مشکى سوپرپایپ ۵١٣٣٩
نایلون حباب دار متالیز سوپرپایپ ١١۶١٩۴
افزودنى بتون سوپرپایپ ٢٣٠۴٢۶
صفحه دیوارى تکmm ٧٣( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ۵٧۵۵٢
صفحه دیوارى دوبلmm ١۵٣( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ١٠٩۵۴۵
صفحه دیوارى قوس دارmm ٢۵٠( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ١٨٩۵۵١
صفحه دیوارى رادیاتورmm  ۵٠٠( ٢٣۵١ )سوپرپایپ ٢٨١۶۵۶
کلکتور ٢ انشعابى سوپرپایپ ١۴٢۶٠۴٧
کلکتور ٣ انشعابى سوپرپایپ ١٨٠۶۵۶۶
کلکتور ۴ انشعابى سوپرپایپ ٢٣۴۵٢۴۴
کلکتور ٢ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ٢۶٩٧٣٠٣١
کلکتور ٣ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ٣٣۵۶٨۵١٢
کلکتور ۴ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ۴٢٧۵۵٠٣٢
کلکتور ۵ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ۴٩۵۵٣٣۶٢
کلکتور ۶ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ۵٧٢٣٢۵٢١
کلکتور ٧ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ۶۴٩٠٠١٢۶
کلکتور ٨ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ٧٢۵٧٣٧٢۶
کلکتور ٩ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ٨٠۴٧٣٣٩٢
کلکتور ١٠ انشعابى SS گرمایش از کف سوپرپایپ ٨٨٠٠٨٠١٧
کلکتور ٢ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ٢٩۵٩٨٧٣٢
کلکتور ٣ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ٣٨٣٧٣٢٣٢
کلکتور ۴ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ۴٨٠٢٣۴٣٨
کلکتور ۵ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ۵٧٠٠۶۴۵۵
کلکتور ۶ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ۶۶٨٧۶٢٩۶
کلکتور ٧ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ٧۵۶۴۵٣۴۶
کلکتور ٨ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ٨۵۵٠٩۵١٩
کلکتور ٩ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ٩۵٣٧٩٩٠۵
کلکتور ١٠ انشعابى SS با دبى سنج سوپرپایپ ١٠۵۴۴٠٩٣٢
جعبه کلکتورى گرمایش کفىmm – ۴۵٠ سوپرپایپ ۴٨٣۵٢۴٠
جعبه کلکتورى گرمایش کفىmm – ۵٣٠ سوپرپایپ ۵٧٢٢٠۶۴
جعبه کلکتورى گرمایش کفىmm – ۶٨٠ سوپرپایپ ۶٣۴٣۵٨٢
جعبه کلکتورى گرمایش کفىmm – ٨٣٠ سوپرپایپ ۶٨٠٧١۵٩
جعبه کلکتورى گرمایش کفىmm – ١٠٣٠ سوپرپایپ ٧٨١١٠۴٩
درب جعبه کلکتور گرمایش کفىmm – ۴۵٠ سوپرپایپ ٢۶٣۴٢٠٣
درب جعبه کلکتور گرمایش کفىmm – ۵٣٠ سوپرپایپ ٢٨٠۴١٣۴
درب جعبه کلکتور گرمایش کفىmm – ۶٨٠ سوپرپایپ ٣٠١۵٧٠٣
درب جعبه کلکتور گرمایش کفىmm – ٨٣٠ سوپرپایپ ٣۵٠٢٢٧٩
درب جعبه کلکتور گرمایش کفىmm – ١٠٣٠ سوپرپایپ ۴١٠۶۵٧۵

مطالب و مقالات سوپرپایپ

سوپرپایپ

سوپرپایپ

در این نوشتار توضیحاتی کاملی راجه به نیوپایپ ارائه کرده ایم که دارای سه یخش است: سوپرپایپ: معرفی برند و محصولات به همراه سیستمها سوپرپایپ: معرفی برند و معرفی شرکت سوپرپایپ: اتصالات, قابلیت ها , ویژگی ها و مشخصات لطفا
سیستم آبرسانی ۵ لایه

سیستم آبرسانی ۵ لایه

لوله و اتصالات ۵لایه، سیستمی است که لوله هایش متشکل از یک لایه آلومینیوم، دو لایه پلیمر و دو لایه چسب مخصوص است. در بازار کنونی ۳ نوع PERT ، Pex-Al-Pex و PE وجود دارد و به عنوان نسل سوم
نحوه ورود لوله و اتصالات پنج لایه برند سوپرپایپ به صنعت ساختمان

نحوه ورود لوله و اتصالات پنج لایه برند سوپرپایپ به صنعت ساختمان

برند سوپرپایپ و نحوه ورود به صنعت ساختمان   مقدمه در باره برند سوپرپایپ اولین لوله پنج لایه به همراه اتصالات آن در سال ۱۳۷۶ با برند سوپرپایپ با هدف جلوگیری از خوردگی و مشکلات لوله های فلزی تولید شده
  تماس با بازرگانی کشیشی

کلیدواژه خود را وارد کنید