لوله و اتصالات آذین لوله

لوله و اتصالات آذین لوله

لوله و اتصالات آذین لوله

دراین نوشتار، کلیه اطلاعات لازم را راجع به آذین لوله در اختیار شما می گذاریم. لطفا تا انتها با بازرگانی کشیشی همراه باشید.


قابلیت‌های محصولات آذین لوله

از آنجا که در تولید لوله،ساختار مولکولی خاصی استفاده می‌شود،مقاومت لوله ها در برابر مواد شیمیایی، اسیدی، بازی و حلال‌های شیمیایی بسیار بالا رفته و همین امر موجب جایگزینی لوله و اتصالات با لوله‌های فلزی شده است.این محصول با لیست قیمت مشخص و به روز شده دارای کاربردها و مزایایی متنوعی؛ از جمله نصب سریع، مقاومت در برابر خوردگی و رسوب و غیره است؛ و همچنین محصولات آن انواع مختلفی با کاربردهای گوناگون دارد،

"محصولات

لیست قیمت آذین لوله

کد کالا نام کالا بارکد مشخصه کالا واحد کالا قیمت اول
١٠١٠١٠١٠٠۴ لوله پنج لایه ۴٠ ٩٩٠١٠٢١٠١١۴ بسته اى ٣٢متر متر ۵۶۵٠٠٠
١٠١٠١٠١٠٠۵ لوله پنج لایه ۵٠ ٩٩٠١٠٢١٠١١۶ بسته اى ٣٢ متر متر ٩١۴۴٠٠
١٠١٠١٠١٠٠۶ لوله پنج لایه ۶٣ ٩٩٠١٠٢١٠١١٨ بسته اى ١۶ متر متر ١۴۶١٨٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠١ لوله ٢٠( ٢٢٠٠٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠٠٨ بسته اى ١۴٠متر متر ١٠۶۶٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠٢ لوله ٢۵( ٢٢٠٠٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠١٠ بسته اى ١٠٠متر متر ١۶٧٢٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠٣ لوله ٣٢( ٢٢٠٠٠٣ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠١٢ بسته اى ٨٠ متر متر ٣١۴٠٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠۴ لوله ۴٠( ٢٢٠٠٠۴ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠١۴ پ بسته اى ۵٢ متر متر ۵۶۵٠٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠۵ لوله ۵٠( ٢٢٠٠٠۵ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠١۶ پ بسته اى ٣٢ متر متر ٩١۴۴٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠۶ لوله ۶٣( ٢٢٠٠٠۶ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠١٨ پ بسته اى ٢۴ متر متر ١۴۶١٨٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠٧ لوله ٧۵( ٢٢٠٠٠٧ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠٢٠ پ بسته اى ١۶ متر متر ٢١١٠٣٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠٨ لوله ٩٠( ٢٢٠٠٠٩ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠٢٢ پ بسته اى ١٢ متر متر ٣٠۵۶٠٠٠
١٠١٠١٠٣٠٠٩ لوله ١١٠( ٢٢٠٠١٠ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠٢۴ پ بسته اى ٨ متر متر ۴۶١۴٢٠٠
١٠١٠١٠٣٠١٠ لوله ١٢۵( ٢٢٠٠١٢ ) ٩٩٠١٠٢١٠٠٢۶ پ بسته اى ۴ متر متر ۶١٠۵۴٠٠
١٠١٠١٠۴٠٠١ لوله سه لایه ٢٠ ٩٩٠١٠٣۵٠٠٢٠ متر ١٣٢٢٠٠
١٠١٠١٠۴٠٠٢ لوله سه لایه ٢۵ ٩٩٠١٠٣۵٠٠٢۵ متر ٢٠٨٠٠٠
١٠١٠١٠۴٠٠٣ لوله سه لایه ٣٢ ٩٩٠١٠٣۵٠٠٣٢ متر ٣٩٠۵٠٠
١٠١٠١٠۴٠٠۴ لوله سه لایه ۴٠ ٩٩٠١٠٣۵٠٠۴٠ متر ۶٩٨٢٠٠
١٠١٠١٠۴٠٠۵ لوله سه لایه ۵٠ ٩٩٠١٠٣۵٠٠۵٠ متر ١١٣١٩٠٠
١٠١٠١٠۴٠٠۶ لوله سه لایه ۶٣ ٩٩٠١٠٣۵٠٠۶٣ متر ١٨١١٨٠٠

لیست قیمت اتصالات آذین لوله

١٠١٠٢٠٣٠٠١ زانوئى ٢٠( ٢٢٠٢٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٢١٠٨ پ بسته اى ٢٣٠ عدد عدد ٢٠٧٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٠٢ زانوئى ٢۵( ٢٢٠٢٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٢١١٠ پ بسته اى ١۵٠ عدد عدد ٣١٠٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٠٣ زانوئى ٣٢( ٢٢٠٢٠٣ ) ٩٩٠١٠٢١٢١١٢ بسته اى ٧۵ عدد عدد ۴٨٩٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٠۴ زانوئى ۴٠( ٢٢٠٢٠۴ ) ٩٩٠١٠٢١٢١١۴ بسته اى ۴۵عدد عدد ٩٢۴٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٠۵ زانوئى ۵٠( ٢٢٠٢٠۵ ) ٩٩٠١٠٢١٢١١۶ بسته اى ٢۴ عدد عدد ١۶٠٢٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٠۶ زانوئى ۶٣( ٢٢٠٢٠۶ ) ٩٩٠١٠٢١٢١١٨ بسته اى ١۶ عدد عدد ٢۶۴٣٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٠٧ زانوئى ٧۵( ٢٢٠٢٠٧ ) ٩٩٠١٠٢١٢١٢٠ بسته اى ٨ عدد عدد ۴١۶٨٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٠٨ زانوئى ٩٠( ٢٢٠٢٠٩ ) ٩٩٠١٠٢١٢١٢٢ بسته اى٣ عدد عدد ٧۶٢٧٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٠٩ زانوئى ١١٠( ٢٢٠٢١٠ ) ٩٩٠١٠٢١٢١٢۴ بسته اى٢ عدد عدد ١٢٣۵٧٠٠
١٠١٠٢٠٣٠١٠ زانوئى ١٢۵( ٢٢٠٢١٢ ) ٩٩٠١٠٢١٢١٢۶ بسته اى٢ عدد عدد ١٩٢٣٨٠٠
١٠١٠٢٠٣٠١٩ زانوئى ٢٠x٢۵( ٢٢٠٢٢١ ) ٩٩٠١٠٢١٢٣١٢ بسته اى ١٨٠ عدد عدد ٣٣٢٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٢٠ زانوئى ۴۵ درجه ٢٠( ٢٢۴۵٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٢۵٠٨ پ بسته اى ٣٠٠ عدد عدد ١٨۶٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٢١ زانوئى ۴۵ درجه ٢۵( ٢٢۴۵٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٢۵١٠ پ بسته اى ١٨٠عدد عدد ٢٧۵٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٢٢ زانوئى ۴۵ درجه ٣٢( ٢٢۴۵٠٣ ) ٩٩٠١٠٢١٢۵١٢ بسته اى ٩٠ عدد عدد ۴۴۶٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٢٣ زانوئى ۴۵ درجه ۴٠( ٢٢۴۵٠۴ ) ٩٩٠١٠٢١٢۵١۴ بسته اى ۶٠ عدد عدد ٧٩٠٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٢۴ زانوئى ۴۵ درجه ۵٠( ٢٢۴۵٠۵ ) ٩٩٠١٠٢١٢۵١۶ بسته اى ٣٠عدد عدد ١٣۶۶٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٢۵ زانوئى ۴۵ درجه ۶٣( ٢٢۴۵٠۶ ) ٩٩٠١٠٢١٢۵١٨ بسته اى١۶ عدد عدد ١٨٣٨٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٢٩ زانو بوشن فلزى زوج رادیاتورى ١/٢ * ٢٠( ٢٢٠٢٠١)آذین ٩٩٠١٠٢٢٣٣٠٨ کارتن ١۵عدد عدد ۴١٧۵٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٣٠ زانو بوشن فلزى زوج ١/٢ * ٢٠( ٢٢٠٢٠١) ٩٩٠١٠٢٢٣٢٠٨ پ ٣٠ عدد عدد ٣۴١٩٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٣١ زانو بوشن فلزى زوج ١/٢ * ٢۵( ٢٢٠٢١٢) ٩٩٠١٠٢٢٣٢١٢ ٢۴ عدد عدد ٣٧٠٨٠٠
١٠١٠٢٠٣٠٣٩ زانوئى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٢٢١١ ) ٩٩٠١٠٢٢٠١٠٨ پ بسته اى ١٠٠عدد عدد ١۴٧١٠٠
١٠١٠٢٠٣٠۴٠ زانوئى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢۵( ٢٢٢٢١٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٠١١٢ پ بسته اى ٩٠ عدد عدد ١۵٢١٠٠
١٠١٠٢٠٣٠۴١ زانوئى بوشن فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢٢٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٠١١٠ بسته اى ٨٠ عدد عدد ١٨۵٨٠٠
١٠١٠٢٠٣٠۴٢ زانوئى مغزى فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢۴٢١١ )آذین ٩٩٠١٠٢٢٠۵٠٨ بسته اى ٩٠عدد عدد ٢١٨٢٠٠
١٠١٠٢٠٣٠۴٣ زانوئى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢٠( ٢٢۴٢٢١ ) ٩٩٠١٠٢٢٠۵٠٩ بسته اى ٨٠عدد عدد ٢۴۴٢٠٠
١٠١٠٢٠٣٠۴۴ زانوئى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢۴٢٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٠۵١٢ بسته اى ٧٠ عدد عدد ٢۵٣٠٠٠
١٠١٠٢٠٣٠۴۵ زانوئى یکسر بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٢١١ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٠٠٨ پ بسته اى١۴٠عدد عدد ١۴٣٨٠٠
١٠١٠٢٠٣٠۴۶ زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢١٢٢١ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٠١٠ بسته اى ١٢٠عدد عدد ١٨١٠٠٠
١٠١٠٢٠٣٠۴٧ زانوئى یکسر بوشن فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢١٢١٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٠١٢ پ بسته اى ١١۵عدد عدد ١۴۶٠٠٠
١٠١٠٢٠٣٠۴٨ زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١٢٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٠١۴ بسته اى ١٠٠عدد عدد ١٨۶٢٠٠
١٠١٠٢٠٣٠۴٩ زانوئى یکسر بوشن فلزى ٣/۴x٣٢( ٢٢١٢٢٣ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٠١۶ بسته اى ٧۵ عدد عدد ١٨٨٠٠٠
١٠١٠٢٠٣٠۵٠ زانوئى یکسر بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٢٣٣ ) ٩٩٠١٠٢٢٣٠١٨ بسته ایى ۶٠عدد عدد ٢٨١٣٠٠
١٠١٠٢٠٣٠۵١ زانوئى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣٢١١ ) ٩٩٠١٠٢٢٣۵٠٨ بسته اى ١١٠عدد عدد ٢١٣٠٠٠
١٠١٠٢٠٣٠۵٢ زانوئى مغزى فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٣٢٢١ )آذین ٩٩٠١٠٢٢٣۵٠٩ بسته اى ٨۵ عدد عدد ٢۴٩٠٠٠
١٠١٠٢٠٣٠۵٣ زانوئى مغزى فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٣٢١٢ )آذین ٩٩٠١٠٢٢٣۵١١ بسته اى١٠٠عدد عدد ٢۵٢۴٠٠
١٠١٠٢٠٣٠۵۴ زانوئى مغزى فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٣٢٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٣۵١٠ بسته اى ٧۵ عدد عدد ٢۵۵٨٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠١ سه راهى ٢٠( ٢٢٠٣٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٣١٠٨ پ بسته اى ١٧٠ عدد عدد ٢۶۴٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠٢ سه راهى ٢۵( ٢٢٠٣٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٣١١٠ پ بسته اى ١٠٠عدد عدد ٣۶۶٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠٣ سه راهى ٣٢( ٢٢٠٣٠٣ ) ٩٩٠١٠٢١٣١١٢ بسته اى ۵٠عدد عدد ۵۶٩٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠۴ سه راهى ۴٠( ٢٢٠٣٠۴ )آذین ٩٩٠١٠٢١٣١١۴ بسته اى ٣٠عدد عدد ١٠٩٨٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠۵ سه راهى ۵٠( ٢٢٠٣٠۵ ) ٩٩٠١٠٢١٣١١۶ بسته اى٢۴ عدد عدد ١٨۴١٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠۶ سه راهى ۶٣( ٢٢٠٣٠۶ ) ٩٩٠١٠٢١٣١١٨ بسته اى ١٢ عدد عدد ٣۴٢۴٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠٧ سه راهى ٧۵( ٢٢٠٣٠٧ ) ٩٩٠١٠٢١٣١٢٠ بسته اى ۵ عدد عدد ۵٧٢۶٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠٨ سه راهى ٩٠( ٢٢٠٣٠٩ ) ٩٩٠١٠٢١٣١٢٢ بسته اى٣ عدد عدد ١٠٠٣۵٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٠٩ سه راهى ١١٠( ٢٢٠٣١٠ ) ٩٩٠١٠٢١٣١٢۴ بسته اى ٢ عدد عدد ١۴٩۶۵٠٠
١٠١٠٣٠٣٠١٠ سه راهى١٢۵( ٢٢٠٣١٢ ) ٩٩٠١٠٢١٣١٢۶ بسته اى١ عدد عدد ٢۴٢٠٠٠٠
١٠١٠٣٠٣٠١١ سه راهى ٢٠x٢٠x٢۵( ٢٢٠٣١٢ ) ٩٩٠١٠٢١٣۵٢٠ بسته اى ١٢٠ عدد عدد ٣١٧٠٠
١٠١٠٣٠٣٠١٢ سه راهى ٢۵x٢٠x٢۵( ٢٢٠٣٢١ ) ٩٩٠١٠٢١٣۵٢٢ بسته اى ١١٠عدد عدد ٣٢٩٠٠
١٠١٠٣٠٣٠١٣ سه راهى ٢٠x٢۵x٢۵ ٩٩٠١٠٢١٣۵٢۴ بسته اى ١١٠ عدد عدد ٣٩٨٠٠
١٠١٠٣٠٣٠١۴ سه راهى ٢٠x٢٠x٣٢( ٢٢٠٣١٣ ) ٩٩٠١٠٢١٣۵٣٢ بسته اى ٨٠ عدد. عدد ۴۶٨٠٠
١٠١٠٣٠٣٠١۶ سه راهى ٣٢x٢٠x٣٢( ٢٢٠٣٣١ ) ٩٩٠١٠٢١٣۵٣۴ بسته اى ٧٠عدد عدد ۴٩۵٠٠
١٠١٠٣٠٣٠١٩ سه راهى ٣٢x٢۵x٣٢( ٢٢٠٣٣٢ ) ٩٩٠١٠٢١٣۵۴٠ بسته اى ۶۵ عدد عدد ۵۶۵٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٢٢ سه راهى ۴٠x٢٠x۴٠( ٢٢٠٣۴١ ) ٩٩٠١٠٢١٣۵۴١ بسته اى ۴۵ عدد عدد ٨٩٠٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٢٣ سه راهى ۴٠x٢۵x۴٠( ٢٢٠٣۴٢ ) ٩٩٠١٠٢١٣۵۴٢ بسته اى ۴٠عدد عدد ٩۵۵٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٢۴ سه راهى ۴٠x٣٢x۴٠( ٢٢٠٣۴٣ ) ٩٩٠١٠٢١٣۵۴۵ بسته اى ٣۵ عدد عدد ٩٩٣٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٢٨ سه راهى ۵٠x٣٢x۵٠( ٢٢٠٣۵٣ ) ٩٩٠١٠٢١٣۵۶۵ بسته اى ٢۴ عدد عدد ١۴٩٠٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٢٩ سه راهى ۶٣x٢۵x۶٣( ٢٢٠٣۶٢ ) ٩٩٠١٠٢١٣۵٧٢ ١٢ عدد عدد ٣۴٧٠٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٣٠ سه راهى ۶٣x٣٢x۶٣( ٢٢٠٣۶٣ ) ٩٩٠١٠٢١٣۵٧۴ ١٢ عدد عدد ٣۵۵۴٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٣١ سه راهى ۶٣x۴٠x۶٣( ٢٢٠٣۶۴ ) ٩٩٠١٠٢١٣۵٧۶ ١٢ عدد عدد ٣۵٧٢٠٠
١٠١٠٣٠٣٠٣٢ سه راهى۶٣x۵٠x۶٣( ٢٢٠٣۶۵ ) ٩٩٠١٠٢١٣۵٧٨ ١٢ عدد عدد ٣۶٧٧٠٠
١٠١٠٣٠٣٠۴۵ سه راهى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢٢٣١١ ) ٩٩٠١٠٢٢۶٠١٠ بسته اى ١٠٠ عدد عدد ١۴۵١٠٠
١٠١٠٣٠٣٠۴۶ سه راهى بوشن فلزى دیوارى ١/٢x٢۵( ٢٢٢٣١٢ ) ٩٩٠١٠٢٢۶٠١۴ بسته اى ٧٠ عدد عدد ١۵٧٣٠٠
١٠١٠٣٠٣٠۴٧ سه راهى بوشن فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢٣٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢۶٠١۶ بسته اى ۶٠ عدد عدد ١٩٨٧٠٠
١٠١٠٣٠٣٠۴٨ سه راهى مغزى فلزى دیوارى ١/٢x٢٠( ٢٢۴٣١١ ) ٩٩٠١٠٢٢۶۵١٠ بسته اى ٨٠ عدد عدد ٢٣٧٨٠٠
١٠١٠٣٠٣٠۴٩ سه راهى مغزى فلزى دیوارى ٣/۴x٢۵( ٢٢۴٣٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢۶۵١٨ بسته اى ۶٠عدد عدد ٢۶٢٠٠٠
١٠١٠٣٠٣٠۵٠ سه راهى بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١٣١١ ) ٩٩٠١٠٢٢۵٠٠٨ بسته اى ١١٠ عدد عدد ١۴۵٧٠٠
١٠١٠٣٠٣٠۵١ سه راهى بوشن فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢١٣٢١ ) ٩٩٠١٠٢٢۵٠١٠ بسته اى ١٠٠عدد عدد ١٧٩٩٠٠
١٠١٠٣٠٣٠۵٢ سه راهى بوشن فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢١٣١٢ ) ٩٩٠١٠٢٢۵٠١٢ بسته اى ٩٠ عدد عدد ١۶٧٢٠٠
١٠١٠٣٠٣٠۵٣ سه راهى بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١٣٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢۵٠١۴ بسته اى ٨٠ عدد عدد ١٩٢٣٠٠
١٠١٠٣٠٣٠۵۴ سه راهى بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١٣٣٣ ) ٩٩٠١٠٢٢۵٠١٨ بسته اى ۴٠ عدد عدد ٣١١٧٠٠
١٠١٠٣٠٣٠۵۵ سه راهى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣٣١١ ) ٩٩٠١٠٢٢۵۵٠۶ بسته اى ١٠٠ عدد. عدد ٢٢٢٧٠٠
١٠١٠٣٠٣٠۵٩ سه راهى سه کنج ٢٠( ٢٢۵٣٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٣٢٠٨ بسته اى ١۵٠ عدد عدد ٣٣۴٠٠
١٠١٠٣٠٣٠۶٠ سه راهى سه کنج ٢۵( ٢٢۵٣٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٣٢١٠ بسته اى ١٠٠ عدد عدد ۴١٧٠٠
١٠١٠۴٠٣٠٠١ چهار راهى ٢٠( ٢٢٠۴٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٧١٠٨ بسته اى ١٣٠ عدد عدد ٣۶٧٠٠
١٠١٠۴٠٣٠٠٢ چهار راهى ٢۵( ٢٢٠۴٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٧١١٠ بسته اى ٨٠ عدد عدد ۴٨۵٠٠
١٠١٠۵٠٣٠٠١ چپقى ٢٠( ٢٢٠٧٠١ ) ٩٩٠١٠٢١٢٢٠٨ بسته اى ٢۵٠عدد عدد ٢٢٢٠٠
١٠١٠۵٠٣٠٠٢ چپقى ٢۵( ٢٢٠٧٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١٢٢١٠ بسته اى ١۵٠عدد عدد ٢٨۴٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠١ بوشن ٢٠( ٢٢١١٠١ ) ٩٩٠١٠٢١١٠٠٨ پ بسته اى ٣۵٠عدد عدد ١۴٠٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠٢ بوشن ٢۵( ٢٢١١٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١١٠١٠ پ بسته اى ٢۵٠ عدد عدد ١٨٢٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠٣ بوشن ٣٢( ٢٢١١٠٣ )آذین ٩٩٠١٠٢١١٠١٢ بسته اى ١٣٠عدد عدد ٢٩٠٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠۴ بوشن ۴٠( ٢٢١١٠۴ ) ٩٩٠١٠٢١١٠١۴ بسته اى ٧۵ عدد عدد ۵۴٣٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠۵ بوشن ۵٠( ٢٢١١٠۵ ) ٩٩٠١٠٢١١٠١۶ بسته اى ۴۵ عدد عدد ٩٣٩٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠۶ بوشن ۶٣( ٢٢١١٠۶ ) ٩٩٠١٠٢١١٠١٨ بسته اى ٢۴ عدد عدد ١۵٨٩٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠٧ بوشن ٧۵( ٢٢١١٠٧ ) ٩٩٠١٠٢١١٠٢٠ بسته اى ٢٠ عدد عدد ٢۴۴٧٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠٨ بوشن ٩٠( ٢٢١١٠٩ ) ٩٩٠١٠٢١١٠٢٢ عدد ۴٠٨٩٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٠٩ بوشن ١١٠( ٢٢١١١٠ ) ٩٩٠١٠٢١١٠٢۴ عدد ۶٢۴٢٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١٠ بوشن١٢۵( ٢٢١١١٢ ) ٩٩٠١٠٢١١٠٢۶ عدد ٨۴٠٢٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١١ بوشن یکسر فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٢١١١ )آذین ٩٩٠١٠٢٢١٠٠٨ پ بسته اى ١٨٠عدد عدد ١٣٠٧٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١٢ بوشن یکسر فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٢١٢١ ) ٩٩٠١٠٢٢١٠١٠ بسته اى ١٣٠ عدد عدد ١٧١۴٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١٣ بوشن یکسر فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٢١١٢ ) ٩٩٠١٠٢٢١٠١١ پ بسته اى ١۶٠ عدد عدد ١٣٣٧٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١۴ بوشن یکسر فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٢١٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢١٠١٢ پ بسته اى ١٣٠ عدد عدد ١٨٢۴٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١۵ بوشن یکسر فلزى ١اینچx٣٢( ٢٢٢١٣٣ ) ٩٩٠١٠٢٢١٠١۴ بسته اى ٧٠ عدد عدد ٢٧۴٣٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١۶ بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/۴ ١x۴٠( ٢٢۴١۴۴ ) ٩٩٠١٠٢٢١١١۶ بسته اى۵٠ عدد عدد ٧٢٢٢٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١٧ بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/٢ ١x۵٠( ٢٢۴١۵۵ ) ٩٩٠١٠٢٢١١١٨ بسته اى ٣۶ عدد عدد ٨٣٢٨٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١٨ بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ٢اینچx۶٣( ٢٢۴١۶۶ ) ٩٩٠١٠٢٢١١٢٠ بسته اى ٢٢ عدد عدد ١٨٠١١٠٠
١٠١٠٧٠٣٠١٩ بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ١/٢ ٢x٧۵( ٢٢۴١٧٧ ) ٩٩٠١٠٢٢١١٢٢ بسته اى ١۵ عدد عدد ٢۴٨٠۶٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢٠ بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ٣اینچx ٩٠(٢٢۴١٩٩) ٩٩٠١٠٢٢١١٢۴ بسته اى ۵ عدد عدد ۵٣۴٠٣٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢١ بوشن یکسر فلزى ۶ گوش ۴ اینچx ١١٠(٢٢۴١١۴) ٩٩٠١٠٢٢١١٢۶ بسته اى ۴ عدد عدد ٧٢١٧۵٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢٢ بوشن مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢٣١١١ ) ٩٩٠١٠٢٢١٢٠٨ پ بسته اى ١۴٠ عدد عدد ٢٠٨۴٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢٣ بوشن مغزى فلزى ٣/۴x٢٠( ٢٢٣١٢١ )آذین ٩٩٠١٠٢٢١٢١٠ بسته اى ١١٠ عدد عدد ٢٣٧٣٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢۴ بوشن مغزى فلزى ١/٢x٢۵( ٢٢٣١١٢ ) ٩٩٠١٠٢٢١٢١١ بسته اى ١٣۵ عدد عدد ٢٠٢٩٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢۵ بوشن مغزى فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢٣١٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢١٢١٢ بسته اى ١٠٠ عدد عدد ٢٣۶١٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢۶ بوشن مغزى فلزى ١x٣٢( ٢٢٣١٣٣ ) ٩٩٠١٠٢٢١٢١۴ بسته اى ۵٠ عدد عدد ۴٠۴٧٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢٧ بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ١/۴ ١x۴٠( ٢٢۵١۴۴ ) ٩٩٠١٠٢٢١٣١۶ بسته اى ٣۵ عدد عدد ١٠۶٢٨٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٢٨ بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ١/٢ ١x۵٠( ٢٢۵١۵۵ ) ٩٩٠١٠٢٢١٣١٨ بسته اى ٢٢ عدد عدد ١٢٨۵٨٠٠
١٠١٠٧٠٣٠٣٠ بوشن مغزى فلزى ۶ گوش ٢x۶٣( ٢٢۵١۶۶ )آذین ٩٩٠١٠٢٢١٣٢٠ بسته اى ١۶ عدد عدد ٢۵٢٧۵٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠١ کپ گود ٢٠( ٢٢١۵٠١ ) ٩٩٠١٠٢١۴١٠٨ بسته اى ۵۵٠ عدد عدد ١١۶٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠٢ کپ گود ٢۵( ٢٢١۵٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١۴١١٠ بسته اى ٣٧٠ عدد عدد ١۶۶٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠٣ کپ گود ٣٢( ٢٢١۵٠٣ ) ٩٩٠١٠٢١۴١١٢ بسته اى ٢۵٠ عدد عدد ٢٢٢٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠۴ کپ گود ۴٠( ٢٢١۵٠۴ ) ٩٩٠١٠٢١۴١١۴ بسته اى ١۵٠ عدد عدد ٣۵۵٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠۵ کپ گود ۵٠( ٢٢١۵٠۵ ) ٩٩٠١٠٢١۴١١۶ بسته اى ٨٠ عدد عدد ۶۵۴٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠۶ کپ گود ۶٣( ٢٢١۵٠۶ ) ٩٩٠١٠٢١۴١١٨ بسته اى ۴٠ عدد عدد ١۴۴۶٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠٧ کپ گود ٧۵( ٢٢١۵٠٧ ) ٩٩٠١٠٢١۴١٢٠ ٢۶ عدد ٢٠٨۴٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠٨ کپ گود ٩٠( ٢٢١۵٠٩ ) ٩٩٠١٠٢١۴١٢٢ عدد ٣٢٠۴٠٠
١٠١٠٨٠١٠٠٩ کپ گود١١٠( ٢٢١۵١٠ ) ٩٩٠١٠٢١۴١٢۴ عدد ۵٠٧۶٠٠
١٠١٠٨٠١٠١٣ درپوش رزوه دار ٢٠( ٢٢١٠٠١ ) ٩٩٠١٠٢۵٠١٠٠ بسته اى ٨٠٠ عدد عدد ۶٨٠٠
١٠١٠٨٠١٠١۴ درپوش رزوه دار ٢۵( ٢٢١٠٠٢ ) ٩٩٠١٠٢۵٠١٠٢ بسته اى ۵٠٠ عدد عدد ١٠١٠٠
١٠١٠٨٠١٠١۵ درپوش رزوه دار ٣٢( ٢٢١٠٠٣ ) ٩٩٠١٠٢۵٠١٠۴ بسته اى ٣٠٠ عدد عدد ١٧٩٠٠
١٠١٠٨٠١٠١٩ درپوش رزوه دار بلندآبى اورینگ دار١/٢(٢٢١٠١١ ) ۵٠٩٧١ بسته اى ١۵٠ عدد عدد ١٠۵٠٠
١٠١٠٨٠١٠٢٠ درپوش رزوه دار بلند قرمزاورینگ دار١/٢( ٢٢١٠١١ )آذی بسته اى١۵٠ عدد عدد ١٠۵٠٠
١٠١٠٨٠١٠٢١ درپوش رزوه دار بلند آبى ٣/۴( ٢٢١٠١٢ ) ١٠٠ عدد عدد ٢١۵٠٠
١٠١٠٨٠١٠٢٢ درپوش رزوه دار بلند قرمز٣/۴( ٢٢١٠١٢ ) بسته اى ١٠٠ عدد عدد ٢١۵٠٠
١٠١٠٨٠١٠٢۴ درپوش رزوه دار پایه بلند آبى١ اینچ( ٢٢١٠١٣ ) ۶٠ عدد عدد ٣۴٧٠٠
١٠١٠٨٠١٠٢۵ درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز ١ اینچ( ٢٢١٠١٣ ) ۶٠ عدد عدد ٣۴٧٠٠
١٠١٠٨٠١٠٢٩ درپوش رزوه دار پایه کوتاه ١/٢ اورینگ دار(٢٢١٠٠١ ) بسته اى ٨٠٠ عدد عدد ١٠۶٠٠
١٠١٠٨٠١٠٣٠ درپوش رزوه دار پایه کوتاه ٣/۴ اورینگ دار آذین(٢٢١٠٠٢) بسته اى ۵٠٠ عدد عدد ١۶۶٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠١ مهره ماسوره دو طرف جوش ٢٠( ٢٢١۶٠١ ) ٩٩٠١٠٢۴٠٢٠٢ بسته اى ٩٠ عدد عدد ٨۴٣٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠٢ مهره ماسوره دو طرف جوش ٢۵( ٢٢١۶٠٢ ) ٩٩٠١٠٢۴٠٢٠۴ بسته اى ٧٠ عدد عدد ١١٠٨٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠٣ مهره ماسوره دو طرف جوش٣٢( ٢٢١۶٠٣ ) ٩٩٠١٠٢۴٠٢٠۶ ۵٠ عدد عدد ١۵٩٢٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠۴ مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ ) ٩٩٠١٠٢٢٣۵١۴ بسته اى١۵٠ عدد عدد ۵۴۵٢٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠۵ مهره ماسوره بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١۴٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢٣۵١۵ بسته اى  ١٠٠ عدد عدد ٧٧۵٧٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠۶ مهره ماسوره بوشن فلزى ١x٣٢( ٢٢١۴٣٣ ) ٩٩٠١٠٢٢٣۵١۶ بسته اى ٧٠ عدد عدد ١٠٠۶٩٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠٧ مهره ماسوره بوشن فلزى ١/۴ ١x۴٠(٢٢١۴۴۴ ) ٩٩٠١٠٢٢٣۵١٨ ۴۵عددى عدد ١٨٧٩٠٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠٨ مهره ماسوره بوشن فلزى ١/٢ ١x۵٠(٢٢١۴۵۵) ٩٩٠١٠٢٢٣۵٢٠ ٢٨عددى عدد ٢٨٠١٣٠٠
١٠١٠٩٠٣٠٠٩ مهره ماسوره دو طرف جوش۶٣( ٢٢١۶٠۶ )آ ٩٩٠١٠٢۴٠٢١٢ ١٢ عدد ۴٢٣۵٠٠
١٠١٠٩٠٣٠۴۴ مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ ) ٩٩٠١٠٢٢۴۵٣٠ ٨۵ عدد عدد ٢١٢٨٠٠
١٠١٠٩٠٣٠۴۶ مهره ماسوره تلفیقى بوشن فلزى ٣/۴x٢۵( ٢٢١۴٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢۴۵٣٢ ۶٠ عدد عدد ٢٧٣٧٠٠
١٠١٠٩٠٣٠۴٨ مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى ١/٢x٢٠( ٢٢١۴١١ ) ٩٩٠١٠٢٢۴۵٣١ ٨٠ عدد عدد ٢٧٠٠٠٠
١٠١٠٩٠٣٠۵٠ مهره ماسوره تلفیقى مغزى فلزى ٣/۴x ٢۵( ٢٢١۴٢٢ ) ٩٩٠١٠٢٢۴۵٣٣ ۵۵ عدد عدد ٣٢٩۴٠٠
١٠١٠٩٠٣٠۵١ مهره ماسوره بوشن فلزى ٢x۶٣(٢٢١۴۶۶) ٩٩٠١٠٢٢٣۵٢٢ ٢٠عددى عدد ٣٧۵١٧٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠١ تبدیل ٢٠x٢۵( ٢٢١٧٢١ ) ٩٩٠١٠٢١١١١٢ بسته اى ۴٠٠عدد عدد ١٣٠٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠٢ تبدیل ٢٠x٣٢( ٢٢١٧٣١ ) ٩٩٠١٠٢١١١١۴ بسته اى ٣٠٠ عدد عدد ١۶۶٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠٣ تبدیل ٢۵x٣٢( ٢٢١٧٣٢ ) ٩٩٠١٠٢١١١١۶ بسته اى ٢۵٠ عدد عدد ١٨۴٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠۴ تبدیل ٢٠x۴٠( ٢٢١٧۴١ ) ٩٩٠١٠٢١١١١٨ بسته اى ١٨٠ عدد عدد ٢٨٢٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠۵ تبدیل ٢۵x۴٠( ٢٢١٧۴٢ ) ٩٩٠١٠٢١١١٢٠ بسته اى ١۶٠ عدد عدد ٣٠١٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠۶ تبدیل ٣٢x۴٠( ٢٢١٧۴٣ ) ٩٩٠١٠٢١١١٢٢ بسته اى ١١٠ عدد عدد ٣٧٢٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠٧ تبدیل ٢٠x۵٠( ٢٢١٧۵١ ) ٩٩٠١٠٢١١١٢۴ بسته اى ١۴٠ عدد عدد ۴٣١٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠٨ تبدیل ٢۵x۵٠( ٢٢١٧۵٢ ) ٩٩٠١٠٢١١١٢۶ بسته اى ١۶٠ عدد عدد ۴٢٩٠٠
١٠١١٠٠٣٠٠٩ تبدیل ٣٢x۵٠( ٢٢١٧۵٣ ) ٩٩٠١٠٢١١١٢٨ بسته اى ٩٠ عدد عدد ۴۵۴٠٠
١٠١١٠٠٣٠١٠ تبدیل ۴٠x۵٠( ٢٢١٧۵۴ ) ٩٩٠١٠٢١١١٣٠ بسته اى ٧٠ عدد عدد ۵٣٣٠٠
١٠١١٠٠٣٠١٢ تبدیل ٢۵x۶٣( ٢٢١٧۶٢ ) ٩٩٠١٠٢١١١٣٢ بسته اى ٨٠ عدد عدد ۶٧٢٠٠
١٠١١٠٠٣٠١٣ تبدیل ٣٢x۶٣( ٢٢١٧۶٣ ) ٩٩٠١٠٢١١١٣۴ بسته اى ٨٠ عدد عدد ٧٠۴٠٠
١٠١١٠٠٣٠١۴ تبدیل ۴٠x۶٣( ٢٢١٧۶۴ ) ٩٩٠١٠٢١١١٣۶ بسته اى ۴۵ عدد عدد ٨٨٢٠٠
١٠١١٠٠٣٠١۵ تبدیل ۵٠x۶٣( ٢٢١٧۶۵ ) ٩٩٠١٠٢١١١٣٨ بسته اى ۴۵ عدد عدد ١٠١١٠٠
١٠١١٠٠٣٠١۶ تبدیل ۴٠x٧۵( ٢٢١٧٧۴ ) ٩٩٠١٠٢١١١۴٠ بسته اى ٣٠عدد عدد ١۴٩۴٠٠
١٠١١٠٠٣٠١٧ تبدیل ۵٠x٧۵( ٢٢١٧٧۵ ) ٩٩٠١٠٢١١١۴٢ بسته اى ٣٠ عدد عدد ١۶٢٨٠٠
١٠١١٠٠٣٠١٨ تبدیل ۶٣x٧۵( ٢٢١٧٧۶ ) ٩٩٠١٠٢١١١۴۴ بسته اى ٢٨ عدد عدد ١٨۶١٠٠
١٠١١٠٠٣٠١٩ تبدیل ۵٠x٩٠( ٢٢١٧٩۵ ) ٩٩٠١٠٢١١١۴۶ عدد ٢٢٩٣٠٠
١٠١١٠٠٣٠٢٠ تبدیل ۶٣x٩٠( ٢٢١٧٩۶ ) ٩٩٠١٠٢١١١۴٨ عدد ٢۵۶٩٠٠
١٠١١٠٠٣٠٢١ تبدیل ٧۵x٩٠( ٢٢١٧٩٧ ) ٩٩٠١٠٢١١١۵٠ عدد ٣٠٧۴٠٠
١٠١١٠٠٣٠٢٢ تبدیل ۶٣x١١٠( ٢٢١٧١۶ )آذین ٩٩٠١٠٢١١١۵٢ عدد ٣۴۵٢٠٠
١٠١١٠٠٣٠٢٣ تبدیل ٧۵x١١٠( ٢٢١٧١٧ )آ ٩٩٠١٠٢١١١۵۴ عدد ٣۶۵٨٠٠
١٠١١٠٠٣٠٢۴ تبدیل ٩٠x١١٠( ٢٢١٧١٩ ) ٩٩٠١٠٢١١١۵۶ عدد ۴۴٩٣٠٠
١٠١١٠٠٣٠٣۵ تبدیل ١١٠ x ١٢۵( ٢٢١٧٢١) ٩٩٠١٠٢١١١۵٨ عدد ٩۴٧۶٠٠
١٠١١١٠٣٠٠١ پل ٢٠( ٢٢١٨٠١ ) ٩٩٠١٠٢١۶١٠٨ بسته اى ٨٠ عدد عدد ۵۶٢٠٠
١٠١١١٠٣٠٠٢ پل ٢۵( ٢٢١٨٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١۶١١٠ بسته اى ۵٠ عدد عدد ٨۵٩٠٠
١٠١١١٠٣٠٠٣ پل ٣٢( ٢٢١٨٠٣ ) ٩٩٠١٠٢١۶١١٢ بسته اى ٣٠ عدد عدد ١٣٩۶٠٠
١٠١١١٠٣٠٠۴ پل بست دار ٢٠( ٢٢٢٨٠١ ) ٩٩٠١٠٢١۶۵٠٨ بسته اى ١١٠ عدد عدد ٣٢۴٠٠
١٠١١١٠٣٠٠۵ پل بست دار ٢۵( ٢٢٢٨٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١۶۵١٠ بسته اى ٧۵ عدد عدد ۴٠۶٠٠
١٠١١١٠٣٠١۵ لوله خم دو سر بوشن ٢٠( ٢٢١٨٠١ ) ٩٩٠١٠٢١۶٢٠٨ بسته اى ٨٠ عدد عدد ٧٩۶٠٠
١٠١١١٠٣٠٢٠ لوله خم دو سر بوشن ٢۵( ٢٢١٨٠٢ ) ٩٩٠١٠٢١۶٢١٠ کارتن ۵٠عددى عدد ٩۵٨٠٠
١٠١١٢٠٣٠٠١ بست ٢٠( ٢٢۴٠٠١ ) بسته اى ٨۵٠ عدد عدد ۴۶٠٠
١٠١١٢٠٣٠٠٢ بست ٢۵( ٢٢۴٠٠٢ ) بسته اى ۶٠٠ عدد عدد ۵٢٠٠
١٠١١٢٠٣٠٠٣ بست ٣٢( ٢٢۴٠٠٣ ) بسته اى ٣۵٠ عدد عدد ٩٣٠٠
١٠١١٢٠٣٠٠۴ بست ۴٠( ٢٢۴٠٠۴ ) بسته اى ٢٢٠ عدد عدد ١٣٠٠٠
١٠١١٢٠٣٠١٠ بست زوج سفید ٢٠( mm ٢٢۴٠٠١ ) ۴٠٠ عدد عدد ٧۴٠٠
١٠١١٢٠٣٠١١ بست زوج سفید ٢۵( mm ٢٢۴٠٠٢ ) ٣٠٠ عدد عدد ٨٣٠٠
١٠١١٣٠٣٠٠٣ شیر فلکه( کامل )٢٠( ٢٢١٩٠١ ) ٩٩٠١٠٢۴٠٨٠٨ بسته اى ۵٠ عدد عدد ۴٩١۵٠٠
١٠١١٣٠٣٠٠۴ شیر فلکه( کامل )٢۵( ٢٢١٩٠٢ ) ٩٩٠١٠٢۴٠٨١٠ بسته اى ٣۵ عدد عدد ٧۴١٧٠٠
١٠١١٣٠٣٠٠۵ شیر فلکه( کامل )٣٢( ٢٢١٩٠٣ ) ٩٩٠١٠٢۴٠٨١٢ بسته اى ٢۵ عدد عدد ١١٢۵۵٠٠
١٠١١٣٠٣٠٠٨ شیر فلکه( کامل )۴٠( ٢٢١٩٠۴ ) ٩٩٠١٠٢۴٠٨١۴ بسته اى ٢٠ عدد ١١۵۵٢٠٠
١٠١١٣٠٣٠٣١ شیر فلکه ۴۵ درجه ٢۵ ٩٩٠١٠٢۴٠۵١٣ بسته اى ٢۵ عدد عدد ١٠١١۵٠٠
١٠١١٣٠٣٠٣۴ شیر فلکه بوشن فلزى ۴۵ درجه ٢٠ ٩٩٠١٠٢۴٠۵١١ بسته اى ٢۵ عدد عدد ١٢٢٧٢٠٠
١٠١١٣٠٣٠٣۶ بالاتنه شیر فلکه ٢٠ ٩٩٠١٠١۴٠٨۴٨ بسته اى ١۵٠ عدد عدد ٣١۶٨٠٠
١٠١١٣٠٣٠٣٨ بالاتنه شیر فلکه ٢۵ ٩٩٠١٠١۴٠٨۵٠ بسته اى ١٠٠ عدد عدد ۵٢۵۶٠٠
١٠١١٣٠٣٠۴٠ بالاتنه شیر فلکه ٣٢ ٩٩٠١٠١۴٠٨۵٢ بسته اى ٨٠ عدد عدد ٨١٧٠٠٠
١٠١١٣٠٣٠۴٢ شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٢٠( ٢٢٢٠٠١ ) ٩٩٠١٠٢۴٠٣٠٨ ۶۵ عدد عدد ۴۴۵٠٠٠
١٠١١٣٠٣٠۴۴ شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٢۵( ٢٢٢٠٠٢ ) ٩٩٠١٠٢۴٠٣١٠ بسته اى ۴۵ عدد عدد ۵٣٢٨٠٠
١٠١١٣٠٣٠۴۶ شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید٣٢( ٢٢٢٠٠٣ ) ٩٩٠١٠٢۴٠٣١٢ ٢۵ عدد ٨٩٩۵٠٠
١٠١١٣٠٣٠۴٨ شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۴٠( ٢٢٢٠٠۴ ) ٩٩٠١٠٢۴٠٣١۴ ١۵ عدد ١٣٩٩٨٠٠
١٠١١٣٠٣٠۵۵ شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۵٠( ٢٢٢٠٠۵ ) ٩٩٠١٠٢۴٠٣١۶ کارتن ٨عدد عدد ٢٣٠۵۵٠٠
١٠١١٣٠٣٠۵۶ شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید۶٣( ٢٢٢٠٠۶ ) ٩٩٠١٠٢۴٠٣١٨ کارتن ٨عددى عدد ٢٣۶۶٢٠٠
١٠١١٧٠٣٠٠١ فیکسچر ١/٢( ٢٢۵١٠١ ) ٩٩٠١٠٢۵٠٢٠٨ بسته اى ٣٢٠ عدد عدد ١٨۵٠٠
١٠١١٧٠٣٠٠٢ فیکسچر ٣/۴( ٢٢۵١٠٢ ) ٩٩٠١٠٢۵٠٢١٠ بسته اى ٣٢٠ عدد عدد ١۵٨٠٠
١٠١١٩٠١ فلنچmm  ۶٣ ٩٩٠١٠٢٣٠٢١٨ عدد ۴٠٩٣٠٠
١٠١١٩٠٢ فلنچmm  ٧۵ ٩٩٠١٠٢٣٠٢٢٠ عدد ۴٣٠٠٠٠
١٠١١٩٠٣ فلنچmm  ٩٠ ٩٩٠١٠٢٣٠٢٢٢ عدد ۶٢٨٨٠٠
١٠١١٩٠۴ فلنچmm  ١١٠ ٩٩٠١٠٢٣٠٢٢۴ عدد ٧١٣٣٠٠
١٠١١٩٠۵ آداپتور فلنچmm  ۶٣ ٩٩٠١٠٢٣٠٣١٨ عدد ٩٧١٠٠
١٠١١٩٠۶ آداپتور فلنچmm   ٧۵ ٩٩٠١٠٢٣٠٣٢٠ عدد ١۴٣١٠٠
١٠١١٩٠٧ آداپتور فلنچmm  ٩٠ ٩٩٠١٠٢٣٠٣٢٢ عدد ٢۶٨٢٠٠
١٠١١٩٠٨ آداپتور فلنچmm  ١١٠ ٩٩٠١٠٢٣٠٣٢۴ عدد ٣۴٣٢٠٠
١٠١٢٠٠۵ صفحه نصب ۵٠٠ ٩٩٠١٠٢۵٠٢۵٠ بسته اى ٢٠ عدد عدد ۶

قابلیت‌ها و مزایای محصولات آذین لوله

یکی از اصلی‌ترین مزایای استفاده از لوله آذین در اتصالات ساختمان‌ها این است که مقاومت خیلی خوبی در برابر مواد اسیدی و دماهای متفاوت دارد. به همین خاطر است که در سیستم لوله‌کشی ساختمان‌ها، به‌جای استفاده از لوله‌های فلزی،از این لوله استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید : شیرگازی و شیرقفلی
هم‌چنین باید بدانید که نور از داخل لوله‌های آذین امکان عبور ندارد. به همین دلیل احتمال رشد موجودات ریز میکروسکوپی داخل لوله امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل می‌توان از لوله آذین به‌عنوان یکی از بهترین و سالم‌ترین روش‌های انتقال آب آشامیدنی منازل نام برد. از طرف دیگر باید بگوییم که  تحمل ضربه زیادی نیز دارد. البته با توجه به این‌که لوله‌ها در گریدهای متفاوتی تولید می‌شوند، این حرف را نمی‌توان در مورد تمام گریدهای لوله آذین زد اما صرف‌نظر از این مزایا، دیگر منافع استفاده از لوله آذین در منزل چیست؟ در ادامه تصمیم داریم به برخی از مهم‌ترین مزایای استفاده از لوله آذین بپردازیم. با ما همراه باشید.

بیشتر بخوانید : لوله آهنی گالوانیزه
یکی از بهترین ویژگی‌ها این است که احتمال رسوب‌گیری و زنگ‌زدگی آن‌ها بسیار پایین است. این مسئله به دلیل ساختار مولکولی و پلیمری آن‌ها می‌باشد. این مسئله تنها به داخل خود لوله منحصر نمی‌شود، بلکه بخش خارجی لوله نیز از مقاومت خوبی در برابر خوردگی و پوسیدگی برخوردار است. مسئله‌ای که خیلی از دیگر لوله‌ها و اتصالات ساختمانی با آن درگیر هستند و به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین معضلاتشان به‌حساب می‌آید. با دقت در مشخصات فنی محصولات آن می توان مزایایی بسیار خوب و قابل قبولی را برای آنها بر شمرد که برخی از این مزیت‌ها به شرح زیر است.

عدم رسوب گیری

دلیل صیقلی بودن سطوح داخلی لوله‌های آذین، املاح و رسوب ته نشین نمی‌شود و این امر مانع از ایجاد رسوب و جلبک در سطح داخلی آن می‌شود.

مقاومت در برابر پوسیدگی داخلی و خارجی

مقاومت شیمیایی بالایی لوله‌ها از پوسیده شدن آنها در طول زمان جلوگیری می کند،طول عمر لوله‌های آذین را بیشتر از طول عمر یک ساختمان می توان تخمین زد.

مقاومت در مقابل فرسایش

فرآیند فرسایش و ساییدگی لوله‌های آذین به قدری کند است که هیچگونه تاثیر منفی بر آن به جای نمی گذاردو در برابر جریان آب، دمای آب و فشار آب بسیار مقاوم است.

نصب سریع و آسان

لوله و اتصالات آذین به گونه‌ای طراحی شده است که نصب آن سریع و آسان است؛به این علت به هنگام نصب نیازی به افراد متخصص ندارد.

عدم عبور نور

جنس لوله‌ها به گونه‌ای است که از عبور نور به داخل جلوگیری می کندو در نتیجه میکرو ارگانیسم‌ها راهی برای رشد در درون لوله‌ها ندارند.

استفاده از خطوط راهنما

با وجود خطوط راهنما بر روی همه لوله و اتصالات، کیفیت و سرعت لوله کشی بسیار بالا خواهد بود.

اتصالات آذین لوله

افت فشار ناچیز

با رعایت استانداردهای لازم در ساخت لوله‌ها امکان افت فشار در آن بسیار ناچیز است و تنظیم فشار به خوبی انجام می‌شود. مقاومت در برابر ضربه و تخریب محیطی (طبق استاندارد) ، شفافیت و زیبایی و عایق الکتریکی و حرارتی مناسب از دیگر مزایای این محصولات است.

ورود لوله و اتصالات به صنعت ساختمان

با نگاهی به محل زندگی و کار خود متوجه خواهید شد در تمام قسمت‌های ساختمانی که در آن هستید انواع مختلفی از لوله‌ها نصب شده است، در آشپزخانه، اتاق، سرویس بهداشتی و… در هر بخش از لوله‌های مختلف با کاربردهای گوناگون استفاده می‌شود.

در گذشته از لوله‌های گالوانیزه یا اصطلاحاً فلزی برای لوله کشی آب در ساختمان‌ها استفاده می شد که به دلیل معایب و  مشکلاتی که پس از چند سال ایجاد می کرد، امروزه مورد استفاده قرار نمی گیرد و جای آن را انواع لوله‌های پلی پروپیلن همانند لوله آذین که به لوله‌های سبز یا  لوله سفید معروف هستند، گرفته است.

جایگاه در تاسیسات ساختمانی

لوله‌های سبز یا لوله سفید آذین که با نام لوله‌های پلی پروپیلن، هم شناخته شده هستند و به رنگ‌های سبز و سفید و در دو سبک تک لایه و پنج لایه تولید می شوند. هر کدام از این لوله‌ها ویژگی‌های متمایزی دارند و بر همین اساس کاربرد ویژه‌ای در تجهیزات لوله کشی خواهند داشت.

به دلیل اهمیت تجهیزات ساختمانی، سیستم تاسیسات هر ساختمان به منزله قلب ساختمان است. بر همین اساس، استفاده از لوله‌های پلی پروپیلن سبز و سفید، که بر اساس تکنولوژی نوین ساخته شده است .در مصرف سوخت، انرژی و آب صرفه جویی می کند، و آسایش افراد به دنبال خواهد داشت.

با توجه به امکان استفاده از لوله‌ها در داخل اسکلت ساختمان ها، نهایت دقت در ساخت و انتخاب جنس آن صورت گرفته است تا بیشترین میزان ثبات و مقاومت را با گذشت زمان داشته باشد و هزینه‌های اضافه ایجاد نکند.

"ورود

لوله‌های پلی پروپیلن آذین لوله پس از لوله‌های فلزی وارد جریان سیستم لوله کشی ساختمان شدند. در سیستم لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان، سیستم تهویه مطبوع و سیستم انتقال آب در رایزر‌ها استفاده می‌شود .و نحوه اتصال این لوله‌ها به اتصالات به وسیله دستگاه مخصوصی به اسم دستگاه جوش صورت می گیرد.

مواد اولیه لوله و اتصالات لوله از تولیدکنندگان لوله و اتصالات معتبر جهانی تهیه می‌شود و پروسه کنترل کیفیت و بازرسی در طول فرآیند تولید و پس از تولید لوله‌ها به خوبی انجام می‌شود. بر همین اساس تضمین کیفیت این محصول دارای پشتوانه مطمئنی است. لوله‌ها به دلیل ساختار خاصی که دارند در برابر مواد شیمیایی بسیار مقاوم بوده و این ویژگی دلیل جایگزینی آن با لوله‌های فلزی شده است.

لوله‌های پلی پروپیلن به دلیل زبری بسیار کم،  مانع از افت فشار سیستم لوله کشی می‌شود و استفاده از اتصالات همگن بین لوله‌های آذین امکان آب بندی را به طور کامل به وجود می آورد. لوله‌های پلیمری  با طول عمر بالغ بر ۵۰ سال در صورتی که به طور صحیح و مطابق با استانداردهای فنی نصب و بهره برداری شوند می توانند تاثیر بسیار زیادی در ایمنی و کیفیت سیستم لوله کشی ساختمان داشته باشد.

"ورود

نحوه اتصال لوله‌ها و اتصالات

لوله‌ها انواع و اقسام زیادی دارند و این تنوع محصول، به خاطر جنس، کیفیت و قیمت متفاوت آن‌هاست. زمانی که تصمیم داشته باشید اتصالات ساختمان خود را انجام بدهید با دنیایی وسیع از انواع لوله‌ها مواجه خواهید شد. اما آیا می‌دانید که بهترین نوع لوله کدام است؟ می‌دانید که کدام‌یک از محصولات موجود در بازار، کیفیت بالاتری دارد؟ در این مقاله تصمیم داریم به همین مطلب بپردازیم و بگوییم که بهترین نوع اتصالات چیست؟

معرفی لوله آذین

لوله ای که بانام لوله پلی‌پروپیلن نیز شناخته می‌شود، نوعی از اتصالات بسیار رایج است که محبوبیت زیادی در میان مصرف‌کنندگان دارد. جنس این لوله‌ها از مواد پلیمری است. منظورمان از مواد پلیمری این است که ساختار و چینش مولکولی این نوع لوله‌ها متفاوت است. به‌صورت کلی، عموماً لوله‌های آذین تک لایه و چندلایه ساخته می‌شوند.

بیشتر بخوانید : لوله پلیکا فشار قوی
در مورد لوله‌ها باید بگوییم که در دورنگ سفید و سبز عرضه می‌شوند. البته باید بگوییم که نوع سفید آن بیشتر استفاده می‌شود چراکه انتقال آب توسط آن، به شکل سالم‌تری رخ می‌دهد. درگذشته نوع سبزش هم رایج بود اما متوجه شدند که رنگ شیمیایی موجود روی لوله‌ها، بعد از مدتی در آب حل‌شده و به‌این‌ترتیب مشکلاتی جدی برای سلامت آب به وجود می‌آورد. به همین خاطر است که عموماً برای انتقال آب آشامیدنی منازل از لوله سفید آذین استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید : تفاوت لوله پوش فیت و لوله پلیکا
و مقاومت کمی در برابر اشعه‌های مضر خورشید دارند. به همین خاطر نباید در معرض آفتاب قرار بگیرند. در غیر این صورت، سست می‌شوند.

 

همه‌چیز درباره لوله اتصالات آذین لوله
هم‌چنین باید بگوییم که فرسایش لوله‌های آذین هم بسیار کم است. در حقیقت لوله‌های مختلف، با توجه به این‌که آب یا دیگر مواد را از خود عبور می‌دهند، باید دوام خوبی در برابر فرسایش داشته باشند. خوشبختانه در این مورد نیز لوله‌های آذین نمره قبولی را دریافت می‌کنند و مشکلی از این بابت ندارند.

بیشتر بخوانید : لوله و اتصالات و موارد استفاده از آن در ساختمان
از دیگر ویژگی‌های فوق‌العاده‌ی لوله و اتصالات این است که نصب ساده و راحتی دارند و میزان آلودگی به هنگام نصب آن‌ها بسیار کم است. یک متخصص اتصالات لوله، می‌تواند در مدت کوتاهی لوله‌ها را نصب کند. به خاطر ساختار مولکولی آن‌ها، وزن کمی هم نسبت به لوله‌های فلزی دارند و به همین خاطر حمل‌ونقل آن‌ها هم ساده‌تر و راحت‌تر است.
همان‌طور که گفتیم نور به داخل لوله‌های آذین رسوب نمی‌کند و به‌این‌ترتیب اشعه‌های مضر آفتاب دسترسی به داخل لوله ندارند. البته لازم به ذکر است که امکان رشد میکروارگانیسم‌ها نیز منتفی است. درواقع یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های لوله‌های آذین همین است که آب را سالم و تمیز به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. نکته‌ای که باید بیش از هر چیز دیگری در سیستم لوله‌کشی موردتوجه قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید : روش‌های جرم‌زدایی از انواع شیرآلات
شاید این نکته برای خیلی از افراد اهمیت زیادی نداشته باشد اما حقیقت اینجاست که لوله‌های آذین زیبا هستند و این مسئله به خاطر شفافیت آن‌هاست. زمانی که از یک لوله‌ی خاص، در طراحی سیستم لوله‌کشی خود استفاده می‌کنید، حتماً فاکتور زیبایی را نیز باید در نظر داشته باشید چراکه واقعا نمی خواهید خانه و منزلتان، به خاطر لوله‌کشی ظاهر نا زیبایی داشته باشد.
فشار لوله‌ها مناسب است. به این معنی که می‌توانند فشار آب را به‌خوبی کنترل و هدایت کنند.
دو تا از خصوصیات و مزایای فوق‌العاده‌ی لوله‌ها این هستند که به‌عنوان عایق حرارت و الکتریسیته نیز عمل می‌کنند. به‌این‌ترتیب می‌توانند دمای آب را کنترل کرده و به‌درستی به دست مصرف‌کننده برسانند. هم‌چنین امکان ورود جریان برق به آن‌ها نیز وجود ندارد چراکه لوله‌های آذین به شکل عایق الکتریکی عمل می‌کنند و به‌این‌ترتیب تا حد خیلی زیادی خطر را کم می‌کنند. نکته‌ی دیگری که در مورد لوله‌های آذین باید بدانید این است که به هنگام انتقال آب، سروصدای زیادی تولید نمی‌کنند و به‌ این‌ ترتیب آلودگی صوتی ندارند. این نکته بسیار حائز اهمیت است چراکه سروصدای لوله‌ها می‌تواند بسیار آزاردهنده باشد.
هم‌چنین باید بدانید که قدرت خوبی در برابر شرایط جوی مختلف دارند و با انبساط و انقباض دچار شکستگی و خرابی نخواهند شد. به همین خاطر می‌توان از اتصالات لوله در مناطق مختلفی استفاده کرد.

همه‌چیز درباره لوله اتصالات آذین لوله

درنهایت باید بگوییم که یک لوله‌ی خوب، باید مقاومت مناسبی در برابر فشار و جریان آب داشته باشد. هر لوله‌ای که این فاکتور را در نظر نگیرد، قابل‌استفاده نخواهد بود. اما خوشبختانه، لوله‌های آذین یکی از بهترین مقاومت‌ها را در برابر فشار و ضربه از خود نشان می‌دهند و به‌این‌ترتیب جای نگرانی باقی نمی‌گذارند.

بیشتر بخوانید : خرید شیرآلات

کاربرد لوله آذین

اگر همین حالا نگاهی به سیستم لوله‌کشی منزل خود بیاندازید، احتمالاً متوجه وجود لوله‌های آب گرم و سرد خواهید شد که روی آب‌گرم‌کن شما، متصل شده‌اند. در حقیقت یکی از اصلی‌ترین کاربرد آن در انتقال آب گرم و سرد به‌خوبی عمل می‌کند و یکی از بهترین گزینه‌های موجود به‌حساب می‌آید.

بیشتر بخوانید : شیرآلات شودر
هم‌چنین در سیستم‌های تهویه‌ی مطبوع ساختمان‌ها نیز کاربرد زیادی دارد. این مسئله بیشتر به خاطر این است که

مقاومت خوبی دارند و البته فشار را به‌خوبی تحمل می‌کنند. هم‌چنین عایق بودن آن‌ها در برابر حرارت و الکتریسیته باعث شده است که گزینه‌ی خیلی خوبی برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع باشند.
درنهایت باید بگوییم که در رایزر استفاده می‌شود تا بتوانند آب را به‌خوبی انتقال دهند. اما رایزر چیست؟ رایزرها نوعی لوله‌های عمودی هستند که وظیفه‌ی انتقال مواد از بالا به پایین را بر عهده‌دارند. به‌عنوان‌مثال، در برج‌های تقطیر، از رایزر استفاده می‌کنند تا نفت را به بالا بکشد.

بیشتر بخوانید : خرید لوله آهنی
در سیستم لوله‌کشی ساختمان‌ها نیز از رایزر استفاده می‌کنند تا آب را به طبقات بالا برساند. معمولاً جنس این نوع لوله‌های رایزر، لوله‌های آذین هستند. نکته‌ای که باید نسبت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشید این است که لوله‌های رایزر باید قطر مناسبی داشته باشند تا بتوانند به‌خوبی فشار آب مناسب را به طبقات بالاتر برسانند. متأسفانه عدم دقت در انتخاب قطر مناسب رایزرهاست که باعث می‌شود، خیلی از ساختمان‌های چندطبقه، در انتقال فشار مناسب آب به طبقات بالا، دچار مشکل شوند.

انواع لوله های آذین لوله

همان‌طور که گفتیم اصلی‌ترین دسته‌بندی ، به لوله‌های تک لایه و چندلایه تقسیم می‌شود. همان‌گونه از نامشان نیز مشخص است لوله‌های اتصالات تک لایه، یک‌لایه دارند و چندین لایه نیز چندلایه خواهند داشت. اما نکته‌ی مهم دیگری که باید بدانید این است که لوله اتصالات تمام قطعات مربوط به لوله‌کشی را تولید می‌کند. بنابراین اگر از لوله آذین استفاده کردید، توصیه می‌کنیم از دیگر وسایل و قطعات اتصالات نیز استفاده کنید. انواع قطعات لوله اتصالات شامل موارد زیر است:
• بوشن
• بوشن تبدیل
• زانویی ۹۰ درجه
• زانویی چپقی ۹۰ درجه
• زانو تبدیل ۹۰ درجه
• سه‌راهی سه‌کنج
• سه‌راهی تبدیل
• درپوش
• لوله خم‌دار ( در مواقعی که نیازمند اندکی انحراف در مسیر لوله‌کشی هستیم)
• بوشر یکسر فلزی
• مهره‌ماسوره بوشن فلزی
• شیرفلکه
• بالاتنه شیرفلکه
• مهره‌ماسوره دو سرجوش

قیمت لوله آذین

مهم‌ترین نکته‌ای که باید در مورد قیمت لوله آذین بدانید این است که اساساً چه فاکتورهایی بر قیمت آن مؤثر می‌باشند.
باید بدانید که لوله اتصالات در سایزهای مختلفی عرضه می‌شود. در حقیقت قطر این لوله‌ها، ملاک سایزبندی لوله‌های اتصالات به‌حساب می‌آید. سایزهای لوله اتصالات  از ۲۰ سانتی‌متر شروع‌شده و تا ۱۲۰ سانت نیز ادامه خواهد داشت. طبیعتاً قیمت این لوله ها که سایزهای بزرگ‌تری دارند، ممکن است قیمت بالاتری داشته باشند.

بیشتر بخوانید : شیر پیسوار و کاربرد آن
هم‌چنین باید یادآور شویم که متراژ لوله‌ها نیز متنوع و مختلف هستند و به این دلیل ممکن است که قیمت‌های مختلفی نیز داشته باشند. در هر بسته لوله که خریداری می‌کنید، با توجه به سایز آن، ممکن است متراژ لوله نیز متفاوت باشد. به‌عنوان‌مثال در یک بسته لوله با قطر ۲۰ سانتی‌متر، ممکن است که طول آن ۱۴۰ سانتی‌متر باشد.
همین مسئله می‌تواند قیمت لوله اتصالات را متفاوت کند. ناگفته نماند که هر شرکتی، ممکن است قیمت‌های مخصوص به خود را عرضه کند. کیفیت لوله و هزینه‌های کارگاه‌های ساخت نیز در تعیین قیمت لوله آذین مؤثر خواهد بود.

بیشتر بخوانید : خرید لوله و اتصالات ساختمانی
متأسفانه با توجه به نوسانات زیادی که درزمینهٔ خرید لوله وجود دارد؛ نمی‌توان قیمت مشخص و واضحی را برای این محصول تعیین کرد.

همه‌چیز درباره لوله اتصالات آذین لوله

برای این‌که قیمت روز اتصالات آذین را داشته باشید می‌توانید از یک سری وب‌سایت‌های آنلاین استفاده کنید که به‌طور روزانه، قیمت‌های خود را آپدیت می‌کنند. این تنها راهکاری است که با توجه به وضع موجود قیمت‌های لوله، می‌توان در پیش گرفت تا قیمت لوله آذین را دریافت کرد.

بیشتر بخوانید : خرید لوله پوش فیت

خرید لوله آذین

برای خرید  می‌توانید از جاهای مختلفی اقدام کنید. برخی شرکت‌ها و فروشگاه‌ها به‌صورت آنلاین اقدام به فروش لوله اتصالات آذین می‌نمایند. شما می‌توانید با توجه به نیاز خود، لوله‌ی موردنظرتان را به‌صورت آنلاین سفارش دهید و تحویل بگیرید.
البته لازم به ذکر است که برخی از وب‌سایت‌ها، تنها مشخصات کلی لوله را ذکر می‌کنند و جهت خرید، حتماً باید به‌صورت حضوری مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید : خرید لوله پلیکا

معرفی محصولات برند آذین لوله سپاهان

قطعا زمانی که صحبت از لوله و تاسیسات ساختمانی می‌شود، شرکت و نمایندگی لوله سپاهان یکی از تولیدکنندگانی است که محصولات آن در صدر لیست انتخاب قرار می گیرد چرا که به دلیل کیفیت و کمیت تولید در کشور، این شرکت از برترین تولیدکنندگان محسوب می‌شود. هرکدام دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستندکه مصرف کننده را قادر می سازد با توجه به مورد مصرف، کالای مورد نظر را انتخاب کند. و لوله ها در دو نوع تک لایه و ۵ لایه و در رنگ‌های سبز و سفید عرضه می شوند.

لوله‌های تک لایه

لوله‌های تک لایه با قطر ۲۰ تا ۱۲۵ میلی متر تولید می‌شوند. محصولات تولیدی با قطر کمتر، برای لوله‌کشی منازل و قطرهای

بیشتر برای کاربرد در تاسیسات و مصارف صنعتی مناسب است. تحمل دمایی این لوله ها تا ۵۰ درجه سانتی گراد است.

آذین لوله سپاهان

لوله‌های ۵ لایه (لوله‌های فویل دار)

این لوله‌ها با هدف جلوگیری از انبساط طولی و جلوگیری از نفوذ اکسیژن به شبکه آب گرم و در ۵ لایه تولید می شوند،به اینصورت که ابتدا لوله تک لایه تولید شده به ترتیب با یک لایه چسب، یک لایه آلومینیوم، یک لایه چسب و در نهایت با یکلایه ازپلی پروپیلن پوشش داده می‌شود.  

لوله های۵ لایه پلی پروپیلن با قطر ۲۰ تا ۶۳ میلی متر تولید می شوند. مقایسه ضریب انبساط طولی لوله‌های تک لایه با لوله‌های ۵ لایه نشان می دهد که آلومینیوم به کار رفته در لوله‌های ۵ لایه، ضریب انبساط طولی را به طرز چشمگیری کاهش می دهد و در نتیجه آب گرم عبوری از داخل لوله، باعث تغییر شکل لوله نخواهد شد.

اتصالات لوله کشی شرکت و نمایندگی آذین لوله سپاهان

اتصالات لوله کشی برای کاربردهایی مثل تغییر جهت لوله، تغییر سایز لوله، اتصال تجهیزات مختلف به لوله، بستن مسیر لوله

و غیره مورد استفاده قرار می گیرد و شامل محصولات زیر است:

آذین لوله سپاهان

 • انواع بوشن ها: بوشن وسیله‌ای است که داخل آن رزوه کاری شده و برای متصل کردن لوله ها و به عنوان رابط به کار می رود.
 • انواع زانوها: به منظور تغییر جهت لوله و در اشکال مختلف در شرکت و نمایندگی لوله سپاهان تولید و عرضه می‌شود.
 • انواع سه راهی: برای انشعاب گرفتن از خط اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • سه راهی‌ها در شرکت و نمایندگی آذین لوله سپاهان در سه نوع سه راهی های تبدیل، سه راهی‌های کنجی و سه راهی‌های معمولی۹۰ درجه تولید می‌شوند.
 • درپوش: اشکال مختلف این محصول برای بستن ابتدا و انتهای لوله مورد استفاده قرار می گیرند.
 • لوله خم: این لوله‌ها برای تغییر جهت تدریجی جهت لوله استفاده شده و موجب می شوند که افت فشار کمتری در مسیر اتفاق بیفتد.
 • سایر اتصالات لوله کشی شرکت و نمایندگی  آذین لوله سپاهان شامل: شیر فلکه، انواع مهره ماسوره، بست لوله، پل بست دار، چهار راه و .. است؛
 • همچنین تولید برخی از ابزارهای صنعتی و ساختمانی از دیگر تولیدات این شرکت محسوب می‌شود.

ویژگی‌های محصولات آذین لوله سپاهان

محصولات پلی پروپیلن آذین لوله سپاهان علاوه بر زیبایی ظاهری، دارای ویژگی هایی هستند که این محصولات را تبدیل به انتخاب هوشمندانه ای از سوی مصرف کننده می سازد:

 1. امکان استفاده در لوله کشی آب سرد و گرم؛
 2. ممانعت عبور نور از لوله‌ها که مانع از رشد میکروارگانیسم‌ها می‌شود؛
 3. مقاومت در برابر اسیدها و بازها که مانع خوردگی می‌شود؛
 4. نصب آسان و سریع به دلیل وجود نشانه گذاری که سرعت و کیفیت کار را بهبود می بخشد؛
 5. این محصولات عایق حرارتی و الکتریکی بوده و در برابر ضربه و عوامل تخریب محیطی مقاوم هستند؛
 6. همچنین افت فشار در این لوله‌ها بسیار کم است.

دانلود لیست قیمت آذین لوله

معرفی برند لوله آذین سپاهان

شرکت  لوله آذین سپاهان از نخستین کارخانجات مجموعه گروه گیتی پسند اصفهان است. این شرکت فعالیت خود را در نیمه دوم سال ۷۷ با مدیریت مهندس مجید طاهری آغاز کرده و به گفته ایشان ابتدا در زمینی با مساحت ۵۰۰۰ متر مربع و تنها بادوخط تولید شروع به فعالیت کرده و طی چندین سال با افزایش مساحت و خطوط تولیدی و استفاده از بالاترین تکنولوژی روز دنیا توانسته است ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و به یکی از بزرگترین تولید کننده‌های لوله‌های پلی پروپیلن در کشور تبدیل شود. لوله سپاهان هم اکنون یکی از برندهای مطرح این صنعت در کشور و همچنین در کشورهای همسایه است.

آذین لوله سپاهان_بازرگانی کشیشی

لوله‌های فلزی تولید شده از آهن سیاه و گالوانیزه دارای مشکلاتی از قبیل: پوسیدگی، خوردگی، مقاومت کم در برابر مواد

شیمیایی و مقاومت پایین در برابر رطوبت و یخ زدگی و همچنین نیاز به عایق کاری و … هستند، سال هاست که این محصولات

در کشور‌های پیشرفته، از رده خارج شده اند و با محصولات مناسب‌تر جایگزین شده اند یکی از مهم‌ترین محصولات جایگزین

لوله‌های فلزی،  لوله‌های پلیمری هستند.

شرکت آذین لوله سپاهان با توجه به نیاز کشور و به منظور کاهش حجم واردات لوله‌های پلیمری نخستین گام‌ها را در تولید

این محصول برداشته و هم اکنون یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوله‌های پلیمری در کشور است. این شرکت علاوه برکمک به

کاهش واردات توانسته  است گام مهمی در جهت تولید اشتغال در کشور بردارد.

آذین لوله سپاهان-کشیشی

برخی از گواهی نامه‌ها و افتخارات شرکت آذین لوله سپاهان

  • دریافت تائیدیه آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد ایران
  • گواهی بهداشت از کشور انگلستان
  • گواهی ایزو از DQSآلمان
  • گواهی انطباق محصول با استاندارد اتحادیه اروپا و کشور روسیه
  • انتخاب به عنوان واحد تولیدی نمونه در سال ۸۹ توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
  • انتخاب مدیر کنترل کیفیت شرکت به عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه استانی در سال ۹۲ و سال ۹۵ توسط انجمن تخصصی

درنهایت این‌که، امیدواریم این مقاله برایتان مفید بوده باشید و توانسته باشیم اطلاعات خوبی درزمینهٔ ی لوله اتصالات آذین در اختیار شما قرار بدهیم. وب‌سایت کشیشی، آماده پاسخ‌گویی به تمام سؤالات شما در این زمینه می‌باشد. جهت برقراری ارتباط، با کارشناسان ما تماس بگیرید.

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − پنج =

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید